(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Lau­ra BAG­DO­NAI­TĖ, šiaulietė
Gamink ir BALSUOK
Lau­ra BAG­DO­NAI­TĖ, šiaulietė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Be pa­sto­gės li­kę neį­ga­lie­ji ieš­ko nau­jų na­mų

2016 m. rugpjūčio 23 d.
Be pa­tal­pų li­ku­si sut­ri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos bend­ri­ja „Rad­vi­liš­kio Vil­tis“ pa­gal­bos ti­ki­si iš ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės. Įsi­kū­ru­si nau­jo­se pa­tal­po­se, bend­ri­ja ga­lė­tų plės­ti sa­vo veik­lą ir teik­ti daugiau pa­slau­gų ne­ga­lią tu­rin­tiems sa­vo na­riams.Apie 100 na­rių vie­ni­jan­ti sut­ri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos bend­ri­ja „Rad­vi­liš­kio Vil­tis“ šiuo me­tu gy­ve­na ne­ra­mias die­nas. Ke­lio­li­ka me­tų glau­dę­si po Rad­vi­liš­kio lop­še­lio-dar­že­lio „Kregž­du­tė“ pa­sta­to sto­gu, bend­ri­jos...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Jot­vin­gių Kry­žiaus Ri­te­rių Or­di­nas bu­vo įkur­tas XV a. Lie­tu­vos Di­džio­jo­je Kuni­gaikštystėje. Jį su­da­rė se­no­sios...

Apie eko­no­mi­ką ga­li­ma ra­šy­ti įvai­riai, net ir ro­ma­nai ga­li bū­ti su gi­lio­mis eko­no­mi­nė­mis įžval­go­mis. Kas...

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rė Lai­ma And­ri­kie­nė ma­no, kad Lie­tu­vos val­džios ne­veik­lu­mas bei il­ga­lai­kės...


Nors olim­pia­da dar ne­si­bai­gė, jau da­bar aiš­ku, kad vien per­ga­lių iš mū­sų olim­pie­čių lau­ku­sių sir­ga­lių vil­tys bu­vo...

KONKURSAS „Grybų grybai“Daugiau

Gry­bus nu­fo­tog­ra­fa­vęs jos vy­ras sa­kė, jog nie­ka­da ne­bū­tų pa­gal­vo­jęs, kad tai ba­ra­vy­kai, nes bū­tų ma­nęs, jog tai –...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl Sau­lės mū­šio me­mo­ria­li­nio komp­lek­so to­les­nės sta­ty­bos...

Daug ga­na šar­vų bran­gių­jų
Ir šal­mai iš auk­so bu­vo
Ir ži­bė­ję, kaip tik stik­las,
Ir vi­sa gra­ži šar­vuo­tė
Iš­vei­zė­jo...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Politinėje kampanijoje – „patyrę vilkai“ ir naujokai (6)

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 20 d.
Rad­vi­liš­kio vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je dėl Sei­mo na­rio man­da­to ke­ti­na kau­tis 11 as­me­nų. Trims sa­ve iš­kė­lu­siems po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viams dar teks su­rink­ti 1000 juos re­mian­čių rin­kė­jų pa­ra­šų, kad ga­lė­tų tap­ti par­ti­jų kan­di­da­tų var­žo­vais.Rad­vi­liš­kio rin­ki­mų apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko Vai­do­to Ja­ka­vi­čiaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, Rad­vi­liš­kio apy­gar­dos po­li­ti­nė­je kam­pa­ni­jo­je da­ly­vau­ja 11 as­me­nų. Trys iš jų sa­ve iš­si­kė­lė pa­tys, li­ku­sius iš­kė­lė par­ti­jos...

Šalies kapelos Šeduvą sudrebino per Žolinę

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 20 d.
Še­du­vo­je ke­tu­rio­lik­tą kar­tą su­si­rin­ku­sios ša­lies liau­dies mu­zi­kos ka­pe­los py­nė „Žo­li­nės vai­ni­ką“.Ko­lek­ty­vai še­du­viams bei mies­to sve­čiams do­va­no­jo liau­diš­kos mu­zi­kos kon­cer­tą iki pat vė­lu­mos, mies­to par­ke bu­vo ati­deng­tas pa­mink­las.Šven­tės da­ly­viams ir žiū­ro­vams ma­gė­jo įsiam­žin­ti Še­du­vos glo­bos na­mų imp­ro­vi­zuo­ta­me fo­to­kam­pe­ly­je, pri­sta­tan­čia­me ar­tė­jan­tį ru­de­nį, ato­kvė­pį ir ra­my­bę.
Ne vie­nas pa­no­ro pa­sė­dė­ti iš pre­suo­tų šiau­dų su­kur­to­je so­fo­je-lo­vo­je ar šie­no...

Tremtis išmokė gyvenimą vertinti kitaip

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 13 d.
Jau 26 me­tus kiek­vie­ną va­sa­rą Ario­ga­lo­je vyks­tan­tis trem­ti­nių, po­li­ti­nių ka­li­nių, Lais­vės ko­vų da­ly­vių są­skry­dis „Su Lie­tu­va šir­dy“ su­bu­ria tra­giš­ko li­ki­mo lie­tu­vius, eše­lo­nų bro­lius ir se­se­ris, praė­ju­sius kan­čių pra­ga­rus Igar­ko­je, Ma­ga­da­ne, No­rils­ke, No­vo­si­birs­ke, Oms­ke, Toms­ke, Bu­ria­ti­jo­je, Kras­no­jars­ke ir ki­to­se Si­bi­ro vie­to­se, Per­mė­je, Ko­mi­jo­je, ne­to­li Šiau­rės po­lia­ri­nio ra­to.Prieš iš­kil­min­gą ei­se­ną prie Ario­ga­los Šven­čiau­sio­jo Ar­kan­ge­lo My­ko­lo...

Paskutinis vasaros erelis ragina dirbti ir švęsti (1)

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 13 d.
Me­tų lai­kai ne tik ra­gi­na dirb­ti dar­bus, bet ir pri­me­na šven­tas die­nas. Šven­ti­nės die­nos – tai atil­sis kū­nui ir sie­lai. Ta­čiau jos ir mū­sų tau­tos is­to­ri­ja, ir et­nog­ra­fi­nis pa­li­ki­mas.sau­lius@sk­ras­tas
Pa­sak Še­du­vos kraš­to et­nog­ra­fi­jos ži­no­vės Emi­li­jos Bra­jins­kie­nės, 12 ere­lių, 52 kar­ve­liai, 365 žvirb­le­liai ir ke­tu­rios ku­rap­kos – tai me­tai.
„Mes gy­ve­na­me jau aš­tun­tą ere­lį (mė­ne­sį). Me­tų lai­kai ne tik ra­gi­na dirb­ti dar­bus, bet ir pri­me­na šven­tas die­nas. Šven­ti­nės...

Dienos populiariausi

Be pa­sto­gės li­kę neį­ga­lie­ji ieš­ko nau­jų na­mų

2016 m. rugpjūčio 23 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Sportas

Kai prieš mė­ne­sį dvi­de­šimt dve­jų me­tų Lie­tu­vos jau­nių jo­ji­mo čem­pio­nės me­da­lį ne­šio­ju­si Ka­ro­li­na Va­si­liaus­kai­tė pa­li­ko...

Keturi kampai

2010-ųjų ba­lan­dį šiau­lie­tis Ne­ri­jus No­sa­vi­čius iš­vi­rė pir­mą­jį mui­lą. Dar mo­kyk­lo­je iš­mok­tus fak­tus apie šar­mo ir rūgš­ties...

Centas prie cento

Stun­gių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia La­ba­naus­kie­nė so­di­nu­kų vers­lą pra­dė­jo dau­giau kaip...

Atolankos

Bau­žų kai­me (Šiau­lių r.) gy­ve­nan­tis Leo­nar­das Skė­rys – Lie­tu­vos kraš­to­ty­ros drau­gi­jos gar­bės kraš­to­ty­ri­nin­kas. Už...

imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Ori­gi­na­lūs vie­naa­kiai po­rtre­tai Ak­me­nės ra­jo­no Ven­tos mies­te­ly­je gy­ve­nan­čiai aš­tuo­nio­lik­me­tei Ka­mi­lei...

Dvy­li­ka me­tų Lon­do­ne gy­ve­nan­ti, vieš­bu­čiuo­se dir­ban­ti Ni­jo­lė Za­ka­re­vi­čie­nė net ir tvar­ky­da­ma kam­ba­rius...

Elnias rū­ke – fo­tog­ra­fi­ja at­ne­šu­si pa­sau­li­nį pri­pa­ži­ni­mą šiau­lie­čiui Kęs­tu­čiui Bal­čiū­nui. Pres­ti­ži­nia­me...

Way­ne Chong sa­va­no­riau­ti į Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nį par­ką šį rugp­jū­tį at­vy­ko iš to­li­mo­jo Hon­kon­go. Ne vie­ną pa­sau­lio ša­lį...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [60879]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [63278]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai