(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Dai­va LIZ­DE­NIE­NĖ, UAB „Kny­ga plius“ di­rek­to­rė
Gamink ir balsuok
Dai­va LIZ­DE­NIE­NĖ, UAB „Kny­ga plius“ di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šokių šventė „išėjo“ į gatvę

2016 m. gegužės 26 d.
Rad­vi­liš­kio mies­to cent­re vy­ku­si sep­tin­to­ji li­ni­ji­nių šo­kių šven­tė „Prie „Neuž­mirš­tuo­lės“ fon­ta­no“ iš­si­sky­rė da­ly­vių gau­sa, to­dėl šo­kė­jams te­ko šok­ti gat­vė­je.Per sep­ty­ne­rius gy­va­vi­mo me­tus šven­tė dėl da­ly­vių gau­sos jau tre­čią kar­tą pa­kei­tė sa­vo vie­tą. Pir­mo­sios dvi šo­kių fies­tos vy­ko prie pa­ties fon­ta­no, ki­tos ke­tu­rios – aikš­te­lė­je ne­to­li fon­ta­no. Kai ji šie­met ne­su­tal­pi­no šo­kė­jų, bu­vo išei­ta į gat­vę.
Fes­ti­va­lis pra­si­dė­jo mu­zi­ki­ne įžan­ga, kur ke­le­tą kū­ri­nių at­li­ko Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los...

Politikos aktualijosDaugiau

Vie­šo­ji įstai­ga Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­ja tu­ri du stei­gė­jus – Sa­vi­val­dy­bę ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tą. Me­ras Ar­tū­ras...

Šiau­lių vie­šo­jo lo­gis­ti­kos cent­ro pro­jek­tas ne­ju­da iš vie­tos. Eu­ro­pi­nė pa­ra­ma pra­ras­ta. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas...

Šiau­liuo­se iš ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo krep­še­lio da­ly­bų šie­met iš­brauk­tos Sa­vi­val­dy­bės įstai­gos. 15 eu­rų krep­še­lis...

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no stra­te­gi­nį veik­los pla­ną 2016–2018 me­tams. Pa­tys po­li­ti­kai pa­si­gen­da...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Po mė­ne­sio, bir­že­lio 23 die­ną, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (JK) gy­ven­to­jai spręs ham­le­tiš­ką klau­si­mą: iš­sto­ti iš Eu­ro­pos...

Vilius PURONAS

Ne­ži­nia, ar da­bar­ti­nė kar­ta ką nors gir­dė­jo apie Iva­ną Su­sa­ni­ną, ku­rio žyg­dar­biu mus...

Regina MUSNECKIENĖ
Vis dar pri­si­me­nu vaiz­dą – Vil­niu­je Ko­vo 11-ąją ei­na tau­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių žmo­nių bū­rys ir ne­ša...

Tai, kas vyks­ta šiuo me­tu, kai tūks­tan­čiai lie­tu­vai­čių boi­ko­tuo­ja pre­ky­bos cent­rus, ir­gi yra sa­vo­tiš­kas blo­gą ži­nią...

Politikų tribūnaDaugiau

Pra­si­dė­ju­si LR Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­ja įgau­na pa­grei­tį. Ma­no va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga...

Va­le­ri­jus Si­mu­likSei­mo na­rysApie no­rą Sei­me su­kur­ti lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją, ku­ri aiš­kin­tų­si, kas vie­šo­jo­je erd­vė­je...

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys, frak­ci­jos Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa vi­ce­pir­mi­nin­kas...

Tik­rai ne­ži­nau, kur ap­si­pirk­ti vaikš­to Prem­je­ras. Bet tik­rai ži­nau, kad aš vaikš­tau ki­tur. Nes šian­dien tik­rai...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Į Rad­vi­liš­ky­je su­reng­tą sep­tin­tą­jį ko­ji­nių mez­gi­mo čem­pio­na­tą šiemet su­va­žia­vo ke­tu­rios de­šim­tys mez­gė­jų. Gau­sia­me...

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­nu­lei­džia ran­kų ir ke­ti­na ieš­ko­ti lė­šų Sau­lės mū­šio me­mo­ria­lui už­baig­ti, įsi­jung­da­ma į...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Atidarytas Šiaulės žemės apžvalgos bokštas (10)

Krašto žinios
2016 m. gegužės 21 d.
Šau­ko­to se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je, ne­to­li Ku­di­nų (Šiau­lės) pi­lia­kal­nio ofi­cia­liai ati­da­ry­tas vie­nin­te­lis ra­jo­ne ap­žval­gos bokš­tas.Ati­da­ry­mo die­ną pir­mie­ji Šiau­lės že­mės dvi­ra­čių tra­są iš­ban­dė Rad­vi­liš­kio V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los, Šiau­lė­nų Mar­ce­li­no Šikš­nio gim­na­zi­jos ir Šau­ko­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai. Jiems Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko dar­buo­to­ja Ie­va Jo­ku­baus­kai­tė bei ra­jo­no Pa­vel­do­sau­gos sky­riaus ve­dė­jas Vy­tau­tas Si­me­lis įtei­kė tai liu­di­jan­čius...

Kapų gatvės bėda – nuotekų duobės

Krašto žinios
2016 m. gegužės 21 d.
Cent­ra­li­zuo­ta nuo­te­kų tvar­ky­mo sis­te­ma ne­si­nau­do­jan­tys Ka­pų gat­vės Rad­vi­liš­ky­je gy­ven­to­jai ga­li lik­ti „ant le­do“. Dau­gia­bu­čius na­mus ra­jo­ne ad­mi­nist­ruo­jan­ti bend­ro­vė „Rad­vi­liš­kio būs­tas“ ke­ti­na už­vers­ti nuo­te­kų iš­sė­mi­mo duo­bes. Ki­ti šios gat­vės gy­ven­to­jai bai­mi­na­si, jog tuo­met jų kie­mai pa­skęs sru­to­se.Praė­ju­sių me­tų spa­lio mė­ne­sį še­šiems Rad­vi­liš­ky­je, Ka­pų gat­vė­je esan­tiems me­di­niams dau­gia­bu­čiams UAB „Rad­vi­liš­kio van­duo“ įren­gė van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tvar­ky­mo tink­lus...

Gyventojas reikalauja mažinti mero algą (1)

Krašto žinios
2016 m. gegužės 19 d.
Rad­vi­liš­kie­tis Ma­rius Alek­siū­nas įsi­ti­ki­nęs – Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je tai­ko­mi dvi­gu­bi stan­dar­tai: ne vi­są dar­bo die­ną dir­ban­tiems spor­to me­to­di­nin­kams ma­ži­na­mi eta­tai, ta­čiau ne vi­sas me­ro funk­ci­jas vyk­dan­čiam ra­jo­no me­rui mo­ka­mas vi­sas at­ly­gi­ni­mas. Vy­ras dėl to krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bės Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ją.Per šią ka­den­ci­ją pir­mą kar­tą po­sė­džia­vu­si Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja svars­tė M. Alek­siū­no krei­pi­mą­sį, ku­rį jis pra­šė pri­pa­žin­ti...

Burbiškio dvaro Tulpių šventę lydėjo lietus (6)

Krašto žinios
2016 m. gegužės 17 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Bur­biš­kio dva­re sa­vait­ga­lį vy­ku­sią 16-ąją Tul­pių žy­dė­ji­mo šven­tę kiek ap­kar­ti­no to­ly­džio purš­kęs lie­tus. Jo neiš­si­gan­du­sie­ji tu­rė­jo pro­gos pa­si­gro­žė­ti tul­pių gro­žiu ir pra­mo­go­mis.Po praė­ju­sių me­tų lan­ky­to­jų antplūdžio pir­mą kar­tą Tul­pių šven­tė Bur­biš­ky­je vy­ko dvi die­nas.
Nors au­to­mo­bi­liai bei au­to­bu­sai už­pil­dė jiems skir­tas sto­vė­ji­mo vie­tas, šie­met to­kio tul­pių lan­ky­mo bu­mo kaip per­nai, ne­bu­vo.
Ko ge­ro, pa­grin­di­nė to prie­žas­tis – su ne­di­de­lė­mis...

Pa­rodoje blio­vė ir eg­zo­ti­nės avys

Krašto žinios
2016 m. gegužės 17 d.
Pa­var­ty­čiuo­se (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) vy­ku­sio­je Lie­tu­vos avių au­gin­to­jų aso­cia­ci­jos tra­di­ci­nė­je pa­ro­do­je „Avis ap­rengs ir pa­mai­tins-2016“ bu­vo ga­li­ma pa­si­gro­žė­ti įvai­rio­mis avių veis­lė­mis, su­ži­no­ti apie avių ūkius Eu­ro­po­je, pa­ma­ty­ti jų kir­pi­mą.Į Pa­var­ty­čiuo­se vy­ku­sią penk­tą­ją Lie­tu­vos avių au­gin­to­jų aso­cia­ci­jos pa­ro­dą su­si­rin­ko avių au­gin­to­jų iš vi­sos Lie­tu­vos.
Avi­nu­kų kont­ro­li­nio pe­nė­ji­mo sto­ty­je įreng­tuo­se gar­duo­se ga­lė­jai iš­vys­ti Lie­tu­vos juo­da­gal­ves...

Protesto akcijoje – ir radviliškiečių indėlis

Krašto žinios
2016 m. gegužės 14 d.
Ša­ly­je nu­vil­ni­ju­si di­džių­jų pre­ky­bos tink­lų boi­ko­to ak­ci­ja pa­li­ko pėd­sa­kų ir Rad­vi­liš­ky­je – di­džio­sio­se par­duo­tu­vė­se pir­kė­jų bu­vo ma­žiau nei įpras­tai. Pa­tys pre­ky­bi­nin­kai vien su pro­tes­to ak­ci­ja to ne­sie­ja.Ant­ra­die­nį pra­si­dė­ju­si ir ket­vir­ta­die­nį pa­si­bai­gu­si pro­tes­to prieš ne­pa­ma­tuo­tai di­de­les kai­nas di­džiuo­siuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se ak­ci­ja pa­ro­dė, jog da­lis rad­vi­liš­kie­čių į ją įsi­jun­gė – tą ro­dė ir ma­žes­nis prie pre­ky­bos cent­rų sto­vin­čių au­to­mo­bi­lių srau­tas...

Parke įrenginėjamas serpantinas kelia ir įtarimų (3)

Krašto žinios
2016 m. gegužės 14 d.
Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros ir poil­sio par­ke pra­dė­ti ser­pan­ti­no kal­vos įren­gi­mo dar­bai. Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos pus­la­py­je skel­bia­ma tik bend­ra dar­bų su­ma.Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros ir poil­sio par­ke, ša­lia Lat­vių kul­tū­ros cent­ro, pra­dė­ta tvar­ky­ti ten esan­ti kal­va.
Per ke­le­tą sa­vai­čių dar­bi­nin­kai nu­ka­sė juo­dže­mio sluoks­nį, pri­ve­žė žvy­ro, bai­gia už­pil­ti šu­li­nio šach­tą žvy­ru. Vė­liau šach­tos šu­li­nys bus už­be­to­nuo­tas.
Pa­sak Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­no pa­va­duo­to­jos Vi­gi­li­jos...

Radviliškyje – jubiliejinis avangardinių madų paradas

Krašto žinios
2016 m. gegužės 12 d.
Rad­vi­liš­kio Gra­ži­nos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je ša­lies mo­kyk­lų jau­nie­ji di­zai­ne­riai pri­sta­tė avan­gar­di­nio me­no ko­lek­ci­jas. De­šim­tą kar­tą su­reng­to­je res­pub­li­ki­nė­je šven­tė­je pa­de­monst­ruo­tos 27 ko­lek­ci­jos.27 ko­lek­ci­jos bu­vo su­skirs­ty­tos į tris ka­te­go­ri­jas: „Gat­vės ma­da“, „Avan­gar­di­nė ma­da“ ir „Mi­ni avan­gar­di­niai spek­tak­liai“.
Pir­mie­ji sa­vo ko­lek­ci­jas pri­sta­tė „Gat­vės ma­dos“ ka­te­go­ri­jos da­ly­viai. Šio­je ka­te­go­ri­jo­je pri­sta­ty­tos še­šios...

Dienos populiariausi

Šokių šventė „išėjo“ į gatvę

lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Sportas

Keturi kampai

Jad­vy­ga ir An­ta­nas Krikš­čiū­nai į be­si­ku­rian­čią Šed­ba­rų gy­ven­vie­tę (Kel­mės ra­jo­nas) at­si­kė­lė dau­giau kaip prieš pu­sę am­žiaus...

Centas prie cento

Da­nu­tė ir Al­gi­man­tas Le­be­džins­kai iš Šed­ba­rų kai­mo (Kel­mės r.) ir jų sū­nus Jo­nas su žmo­na Li­ja­na iš Pa­vi­gai­lių prieš...

Atolankos

Kaip grei­tai bė­ga lai­kas... Ro­dos, dar va­kar, pra­si­dė­jus fo­to­me­no są­jū­džiui, vie­nas iš ak­ty­viau­sių­jų jo da­ly­vių, vis...

imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Žais­ki­te ir ne­truk­dy­ki­te žais­ti ki­tiems“ – sa­ko žai­dė­jas, kom­piu­te­ri­nių žai­di­mų kri­ti­kas Ar­tū­ras Ru­mian­ce­vas...

Iš to­li ma­ty­ti vi­du­ry pla­taus ja­vų lau­ko au­gan­tis iš­la­kus ąžuo­las. Me­dis nu­džiu­vęs. Ja­me iš­kal­tas an­ge­las bei...

Iš Jo­niš­kio ki­lu­si me­ni­nin­kė Jo­li­ta Vait­ku­tė nuo­lat ste­bi­na sa­vo kū­ry­ba – šį­kart ji pa­sie­kė nau­ją Lie­tu­vos re­kor­dą –...

Te­re­sė ir Pra­nas Bart­kai – vie­nin­te­liai Kel­mės ra­jo­no Lio­lių se­niū­ni­jos Sen­lio­lių kai­mo gy­ven­to­jai. Jų gy­ve­ni­mas du...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [45914]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [47559]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai