(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

keywords=" border='0' alt='' />

Ekstremali situacija atšaukta. Grėsmė išlieka (1)

2016 m. gruodžio 3 d.
Ekst­re­ma­li si­tua­ci­ja, ku­ri bu­vo pa­skelb­ta dėl UAB „Gai­re­li­ta“ te­ri­to­ri­jo­je ki­lu­sio gais­ro, jau at­šauk­ta. Ar gy­ven­to­jai da­bar jau ga­li jaus­tis sau­gūs? At­sa­kin­gų tar­ny­bų va­do­vai „nu­ra­mi­na“ – ma­žiau­siai pus­me­tį nau­jų gais­rų ne­tu­rė­tų kil­ti. O po pus­me­čio?Lapk­ri­čio 25 die­ną ra­jo­ne at­šauk­ta ekst­re­ma­li si­tua­ci­ja, ku­ri bu­vo pa­skelb­ta spa­lio 5-ąją – UAB „Gai­re­li­ta“ te­ri­to­ri­jo­je ki­lus di­džiu­liam gais­rui.
Nei­gia­mas gais­ro pa­sek­mes pa­jau­tė ne tik...

ŠVENČIŲ BELAUKIANT

2016 m. gruodžio 3 d.
Me­tų ki­no mo­te­rį už­da­ra­me bal­sa­vi­me rin­ko Lie­tu­vos ki­no in­dust­ri­jos at­sto­vai.
Re­ži­sie­riaus Li­no Mi­ku­tos do­ku­men­ti­nis fil­mas „Šal­tos au­sys“ tarp­tau­ti­nia­me Ru­si­jos do­ku­men­ti­nių fil­mų fes­ti­va­ly­je „Ros­sia“ pel­nė du ap­do­va­no­ji­mus. Vie­nas iš jų skir­tas fil­mo ope­ra­to­rei K. Se­rei­kai­tei už ge­riau­sią ope­ra­to­ri­nį dar­bą.
„Šal­tos au­sys“ taip pat pel­nė spe­cia­lų­jį tarp­tau­ti­nio fes­ti­va­lio „Do­ker“ pri­zą.
Šio fil­mo tarp­tau­ti­nė prem­je­ra įvy­ko...

Politikos aktualijosDaugiau

Į Sei­mą nei vien­man­da­tė­je, nei pa­gal są­ra­šą neiš­rink­tą šiau­lie­tį so­cial­de­mok­ra­tą Ar­vy­dą Moc­kų ve­ja­si tūks­tan­ti­nė rin­ki­mų...

Šiau­lių me­nų in­ku­ba­to­riu­mi ga­lė­jęs virs­ti pa­sta­tas vai­duok­lis El­nio gat­vė­je – be lan­gų, be du­rų ir sto­go jau dau­giau kaip...

Šiau­lių re­gio­no si­tua­ci­ja su­dė­tin­ga: ir dėl emig­ra­ci­jos, ir dėl ma­žų in­ves­ti­ci­jų, ir dėl ne­ži­nios, kaip re­gio­ni­nę...

Šiau­lių ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tas Ro­lan­das Ta­mo­šai­tis per me­tus pa­sta­tė tris pa­mink­lus: vie­toms, ku­rio­se...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Prieš Mi­šias Kel­mės gir­tuok­lis Vy­tau­tas į baž­ny­čią atė­jo su alaus bu­te­liu. Gąs­di­no pa­mal­džias mo­te­rė­les, pra­šė iš jų pi­ni­gų...


Šiau­lių po­li­ti­kai dūz­gia – bus ar nebus nau­ja val­džios koa­li­ci­ja. Prask­lei­džia­mi už­ku­li­siai...


Gy­ve­ni­mas – ne­pa­gy­do­ma pa­vel­di­ma li­ga, su liūd­na pa­bai­ga.
Ją ten­ka kiek­vie­nam per­si­rgti. O kai...

Ar dar pri­si­me­na­te fak­tą, kad nau­ją­ją val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­rė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ir...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis įvy­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne...

Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Kartu kūrė dailininkai ir poetai

Įvykiai, aktualijos
2016 m. lapkričio 26 d.
De­vy­nio­li­ka Jo­niš­kio, Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių bei Rad­vi­liš­kio ra­jo­nų dai­li­nin­kų kū­ry­bi­nė­je sto­vyk­lo­je „Kur­ki­me kar­tu“ va­sa­rą ta­pė gra­žiau­sius ra­jo­no kam­pe­lius. Kiek­vie­nam jų dar­bui 12 ra­jo­no poe­tų su­kū­rė po ei­lė­raš­tį.Dai­li­nin­kų ir poe­tų va­sa­ros dar­bai pri­sta­ty­ti Rad­vi­liš­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je.Kiek neįp­ras­tos kū­ry­bi­nės sto­vyk­los „Kur­ki­me kar­tu“ re­zul­ta­tai pri­sta­ty­ti Rad­vi­liš­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je.
Čia su­si­rin­kę kū­ry­bi­nė­je sto­vyk­lo­je da­ly­va­vę dai­li­nin­kai bei...

Bendruomenę skaldo gaunama labdara (3)

Krašto žinios
2016 m. lapkričio 26 d.
Kai­rė­nų kai­mo bend­ruo­me­nė­je ne­rims­ta aist­ros dėl ne­par­vež­tos lab­da­ros. Bend­ruo­me­nė ir val­dy­bos na­riai kal­ti­na pir­mi­nin­ką, ku­ris gi­na­si ne­no­rė­jęs už­siim­ti sa­vi­veik­la.Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Kai­rė­nų kai­mo gy­ven­to­ja į pa­gal­bą kvie­tė at­vyk­ti žur­na­lis­tus, nes ne­va bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas, pa­klau­sęs žmo­nos, ne­da­vė bend­ruo­me­nei ant­spau­do, ku­riuo bū­tų ga­li­ma pa­tvir­tin­ti lab­da­ros ga­vi­mo važ­ta­raš­tį.
„Pa­tys su­si­ta­rė­me su lab­da­ros da­vė­jais dėl jos...

Šalies mokytojai sėmėsi patirties

Krašto žinios
2016 m. lapkričio 26 d.
Gra­ži­nos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je su­reng­to­je ša­lies mo­ky­to­jų me­to­di­nė­je-pra­kti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je pa­si­da­lyta pa­tir­ti­mi apie in­teg­ruo­tą pra­di­nu­kų mo­ky­mą.Kon­fe­ren­ci­jo­je „In­teg­ruo­tas ug­dy­mas: ieš­ko­ki­me, at­ras­ki­me, da­lin­ki­mės“ pra­ne­ši­mą „Nuo in­teg­ruo­tų pro­gra­mų iki in­teg­ruo­tų pa­mo­kų“ per­skai­tė Pa­ne­vė­žio „Vil­ties“ pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja eks­per­tė, „Me­tų mo­ky­to­ja-2013“ pre­mi­jos lau­rea­tė As­ta Sa­ka­lie­nė.
Sa­vo pra­ne­ši­me ji pri­sta­tė in­teg­ra­vi­mo bū­dus...

Su­tep­tą nu­teis­to­jo mun­du­rą skalbs po­li­ti­kai (7)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. lapkričio 24 d.
Ga­li ar ne­ga­li dvie­jo­se bau­džia­mo­sio­se by­lo­se nu­teis­tas pe­da­go­gas va­do­vau­ti gim­na­zi­jai? – to­kią di­le­mą šian­dien spren­džia Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir ra­jo­no Ta­ry­ba.Nu­teis­ta­sis Jo­nas Var­ku­le­vi­čius vi­so­mis iš­ga­lė­mis gi­na sa­vo su­tep­tą mun­du­rą, o Sa­vi­val­dy­bė­je, re­gis, tam su­da­ro­mos są­ly­gos – spren­di­mo pro­jek­te nu­ro­dy­ta Sa­vi­val­dy­bei nu­teis­to­jo pa­da­ry­ta ža­la yra dau­giau nei tris kar­tus ma­žes­nė, ne­gu yra iš...

Šiaulių vyskupas pristatė naująjį kalendorių (6)

Budintis reporteris
2016 m. lapkričio 24 d.
Rad­vi­liš­ky­je ap­si­lan­kęs Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis pri­sta­tė sa­vo nau­ją­jį nuo­trau­kų ka­len­do­rių 2017 me­tams „Iš­ga­ny­to­jo re­lik­vi­jos“.E. Bar­tu­lis jau yra iš­lei­dęs vie­nuo­li­ka to­kių nuo­trau­kų al­bu­mų.Nau­ja­ja­me ka­len­do­riu­je su­rink­tos nuo­trau­kos – dau­ge­lio pi­lig­ri­mi­nių ke­lio­nių re­zul­ta­tas. Lei­di­ny­je pub­li­kuo­ja­mos Iš­ga­ny­to­jo re­lik­vi­jos, lei­džian­čios pri­si­lies­ti prie Jė­zaus iš­ga­ny­mo is­to­ri­jos. Prie kiek­vie­nos nuo­trau­kos pa­teik­ta Šven­to­jo Raš­to iš­trau­ka...

Šokio ritme sukosi senjorai

Krašto žinios
2016 m. lapkričio 22 d.
Rad­vi­liš­ky­je vy­kęs tarp­tau­ti­nis tau­ti­nių šo­kių fes­ti­va­lis „Ir ne tik iš Lie­tu­vos“ šie­met iš­si­sky­rė už­sie­nio ko­lek­ty­vų gau­sa. 2002 me­tais gi­mu­si šven­tė šie­met bu­vo jau dvy­lik­ta.Tarp­tau­ti­nis fes­ti­va­lis „Ir ne tik iš Lie­tu­vos“ pra­si­dė­jo šven­tės šei­mi­nin­kų – Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vo „Pat­rep­sė­lis“ (va­do­vė Vi­da Gi­lie­nė) šo­kiu.
Į fes­ti­va­lį su­si­rin­kę rad­vi­liš­kie­čiai tu­rė­jo pro­gos ste­bė­ti ne tik tau­tie­čių, bet ir lat­vių, es­tų, olan­dų pri­sta­ty­tą pro­gra­mą.
Kul­tū­ros cent­ro...

Že­myn pa­ri­ti­no in­ves­ti­ci­jų ak­muo (2)

Krašto žinios
2016 m. lapkričio 19 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to (LLRI) skel­bia­ma­me sa­vi­val­dy­bių in­dek­se šie­met smuk­te­lė­jo de­vy­nio­mis po­zi­ci­jo­mis že­myn ir užė­mė 22-ąją vie­tą.Sun­kiau­siu ak­me­niu ra­jo­nui ta­po ir jį že­myn pa­ri­ti­no in­ves­ti­ci­jų sri­tis.Šių­me­čia­me sa­vi­val­dy­bių in­dek­se bu­vo ver­ti­na­mi 2015-ųjų me­tų įvai­rių sri­čių ro­dik­liai. Tarp di­džių­jų mies­tų šie­met ge­riau­siai įver­tin­tas Vil­nius, o tarp ma­žų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių – Kau­no ra­jo­nas.
Pa­gal juos, per­nai bu­vęs 13...

Verslininkai pagerbti „Verslo burėmis“

Krašto žinios
2016 m. lapkričio 19 d.
Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re su­reng­to­je vers­li­nin­kų pa­ger­bi­mo šven­tė­je ge­riau­siai vers­lą ra­jo­ne plė­to­jan­tys vers­lo at­sto­vai pa­gerb­ti ap­do­va­no­ji­mais. Toks ren­gi­nys ra­jo­ne or­ga­ni­zuo­ja­mas nuo 2005 me­tų.Me­ro pa­dė­kos ženk­lu už il­ga­me­tę pa­tir­tį va­do­vau­jant įmo­nei, už vers­lo plėt­rą, sva­rų in­dė­lį ku­riant ra­jo­no gy­ven­to­jų eko­no­mi­nę ge­ro­vę ap­do­va­no­tas UAB „Re­ge­jus“ va­do­vas Arū­nas Kvėg­lys.
1998 me­tais jo įkur­ta bend­ro­vė už­sii­ma me­die­nos, sta­ty­bi­nių me­džia­gų ir sa­ni­ta­ri­nių...

Dienos populiariausi

Ekstremali situacija atšaukta. Grėsmė išlieka (1)

2016 m. gruodžio 3 d.
lankomiausias

Rašė laiškus vairuotojui (1)

2016 m. gruodžio 3 d.
daugiausiai komentuotas

Radviliškio rajoneRadviliškio rajone

Sportas

Leng­vą­ja at­le­ti­ka neį­ga­lie­ji spor­ti­nin­kai Šiau­liuo­se už­sii­ma kiek dau­giau nei pen­ke­rius me­tus, ta­čiau per...

Keturi kampai

Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Chai­mo Fren­ke­lio vi­los co­ko­li­nia­me aukš­te įsi­kū­rė odi­nin­kų dirb­tu­vė. Čia ga­li­ma su­ži­no­ti...

Centas prie cento

Sei­mo na­riai pa­si­skirs­tė dar­bais ko­mi­te­tuo­se, ko­mi­si­jo­se, par­la­men­ti­nė­se gru­pė­se. "Sau­lės" apy­gar­do­je...

Atolankos

Šian­dien, lapk­ri­čio 25-ąją, su­kan­ka 40 me­tų, kai brež­ne­vi­nės san­tvar­kos pri­plė­ku­siuo­se pa­tam­siuo­se įkur­ta...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Su mal­kų glė­biu – ma­no bro­lis Vin­cas“, – į „Šiau­lių kraš­te“ pub­li­kuo­tą nuo­trau­ką ro­do Kle­men­sas Kan­ka­lis. Prieš maž­daug...

Šian­dien Ka­ro­lis Pi­li­pa­vi­čius yra pa­ke­liui į Is­pa­ni­ją, kur pra­dės nau­ją gy­ve­ni­mo eta­pą. Nuo vai­kys­tės...

Bal­de­giuo­se (Kel­mės r.) ūki­nin­kau­jan­tis Rai­mon­das No­rei­ka nuo sep­ty­nio­li­kos me­tų ne­si­ski­ria su lėk­tu­vais...

Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis šie­met tra­di­ciš­kai pri­sta­tė vie­nuo­lik­tą­jį sa­vo pa­reng­tą ka­len­do­rių. Šie­met jis...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [72964]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai