(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Šalia Tremties vagono – obeliskas kovotojams už laisvę (1)

2017 m. liepos 22 d.
Iki Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čio mi­nė­ji­mo Rad­vi­liš­ky­je, ša­lia Trem­ties va­go­no, tu­rė­tų at­si­ras­ti ar­chi­tek­tū­ri­nis an­samb­lis trem­ti­niams ir ko­vo­to­jams už Lie­tu­vos lais­vę at­min­ti. Jo kon­cep­ci­ja ap­tar­ta ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je.Lais­vės pa­mink­lu va­di­na­mas me­mo­ria­li­nis an­samb­lis tu­rė­tų at­si­ras­ti Lais­vės alė­jo­je ir pra­tęs­ti vie­šą­ją erd­vę, esan­čią ša­lia ten jau sto­vin­čio Trem­ties va­go­no.
Ar­chi­tek­tū­ri­nio an­samb­lio kon­cep­ci­ja, jo sto­vė­ji­mo vie­ta, įvy­kiai ir žmo­nės, ku­rių...

Radviliškiečių atlyginimai – paskutiniajame dešimtuke (3)

2017 m. liepos 22 d.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bių ro­dik­lius pa­nars­tęs Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI) Rad­vi­liš­kio ra­jo­nui aukš­tų po­zi­ci­jų ne­su­ra­do.Pa­gal še­šis ly­gin­tus ro­dik­lius, Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bė yra ge­ro­kai at­si­li­ku­si nuo ša­lies vi­dur­kio, o pa­gal at­ly­gi­ni­mų dy­dį ir so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čių yra pa­sku­ti­nia­ja­me de­šim­tu­ke.LLRI ly­gi­no sa­vi­val­dy­bes pa­gal ne­dar­bo ly­gį ir il­ga­lai­kių be­dar­bių skai­čių, ma­te­ria­li­nes ir tie­sio­gi­nes už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas, vi­du­ti­nio...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Įs­ta­ty­me pa­teik­tas kva­li­fi­kuo­to dar­bo api­brė­ži­mas – iš se­ri­jos „svies­tas svies­tuo­tas“. Šne­ka­mo­jo­je...

DNB ban­ko tau­py­mo ir in­ves­ta­vi­mo pa­slau­gų de­par­ta­men­to va­do­vas Ro­lan­das Ju­tei­ka

Lie­tu­va –...Sei­me ir vie­šo­je erd­vė­je ver­da dis­ku­si­jos – suirs ar ne­suirs val­dan­čio­ji „vals­tie­čių ža­lių­jų“ ir...

Po­li­to­lo­gas Kęs­tu­tis Gir­nius tei­gia, kad ar­tė­jan­tys Pre­zi­den­to rin­ki­mai bus įdo­mes­ni, nei anks­čiau.
„Į...

Politikų tribūnaDaugiau

Per kiek­vie­nus rin­ki­mus ar reikš­min­gas pro­gas nuo­lat yra kal­ba­ma apie as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už nu­veik­tus ar...


Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, vi­suo­me­nė­je, tarp li­tua­nis­tų, is­to­ri­kų ir šiaip tau­tiš­kai...

Eu­ro­pos Par­la­men­to Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tas po il­gai tru­ku­sių svars­ty­mų nu­ta­rė siū­ly­ti, o Eu­ro­pos Par­la­men­to...

Pas­ta­ruo­ju me­tu ten­ka pa­ste­bė­ti, kad ir eu­ro­par­la­men­ta­rai Briu­se­ly­je, ir Sei­mo na­riai Lie­tu­vo­je vis...

Renginiai ir šventėsDaugiau

Šven­tę pra­dė­jo sve­čių tei­sė­mis da­ly­va­vu­si šau­ni Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pė P.M., va­do­vau­ja­ma...

Šeš­ta­die­nį prie Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro šur­mu­lia­vęs „Kny­gų ker­mo­šius“ lan­ky­to­jus vi­lio­jo ne tik kny­go­mis, bet ir...

imestamp]" border="0" alt="" />

Nenorintiems tvarkytis, ketinama panaudoti bizūną (4)

Krašto žinios
2017 m. liepos 20 d.
Rad­vi­liš­kio mies­to cent­re sto­vin­tis ap­triu­šęs, ke­lio­li­kos bend­ra­sa­vi­nin­kių val­do­mas bu­vęs bui­ti­nių pa­slau­gų kom­bi­na­to pa­sta­tas iki šiol ne­pra­dė­tas re­no­vuo­ti, ka­dan­gi vis dar ne­ran­da­ma bend­ro spren­di­mo.Jo ne­su­ra­dus, ke­ti­na­ma pa­si­nau­do­ti ir san­kci­jų ga­li­my­bė­mis.Bu­vu­sio mies­to bui­ti­nių pa­slau­gų kom­bi­na­to pa­sta­tą, pra­si­dė­jus pri­va­ti­za­ci­jai, įsi­gi­jo ke­lio­li­ka sa­vi­nin­kų, tarp jų – ir tuo­me­ti­niai kom­bi­na­to dar­buo­to­jai.
Per dau­ge­lį me­tų sa­vi­nin­kai kei­tė­si...

Kleboniškiuose atgijo senovės amatai (5)

Krašto žinios
2017 m. liepos 18 d.
Šeš­ta­die­nį Kle­bo­niš­kių kai­mo bui­ties mu­zie­ju­je at­gi­mė se­no­vė: lan­ky­to­jų aky­se bu­vo žie­džia­mi puo­dai, ve­lia­ma vil­na, ke­pa­ma duo­na, skam­bė­jo liau­diš­ka mu­zi­ka. Čia su­reng­ta šven­tė „Kle­bo­niš­kių et­nog­ra­fi­nės spal­vos“.Šven­tę Kle­bo­niš­kių kai­mo bui­ties mu­zie­ji­nin­kai sky­rė Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tams, to­dėl kai­mo gry­čio­se ir klė­ty­se lan­ky­to­jai ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti tau­ti­nių rūbų pa­ro­dą iš tau­ti­nio kos­tiu­mo meist­rų Ma­ri­jos ir Kęs­tu­čio Si­ma­na­vi­čių ko­lek­ci­jos, mu­zie­ji­nin­kų pa­reng­tas teks­ti­lės ir...

Abiturientai: žinios įvertintos, laukia tolimesnis kelias

Krašto žinios
2017 m. liepos 15 d.
Ra­jo­ne įsi­bė­gė­ja bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mo šven­tės. Šian­dien šį svar­bų do­ku­men­tą gaus Liz­dei­kos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai. Iš vi­so ates­ta­tus tu­rė­tų gau­ti 322 abi­tu­rien­tai. Ke­tu­ri iš jų džiaug­sis aukš­čiau­siu ži­nių įver­ti­ni­mu – šim­tu­kais.Šian­dien Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re vyk­sian­čio­je bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mo Liz­dei­kos gim­na­zis­tams šven­tė­je dvi moks­lei­vės ypač džiaug­sis pa­si­bai­gu­sia eg­za­mi­nų se­si­ja. Abi jos pa­te­ko tarp ke­tu­rių ra­jo­no šim­tu­ki­nin­kų.
100 pro­cen­tų įver­ti­ni­mus ga­vo...

450-metį Radviliškis šventė tris dienas (20)

Krašto žinios
2017 m. liepos 11 d.
Ju­bi­lie­ji­nė­je mies­to šven­tė­je, ku­ri ūžė tris die­nas, Rad­vi­liš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­čių re­ga­li­jos įteik­tos trims kraš­tie­čiams, o 450-ąjį ju­bi­lie­jų rad­vi­liš­kie­čiams pri­mins kraš­tie­čio Sta­sio Žir­gu­lio su­kur­ta skulp­tū­ri­nė kom­po­zi­ci­ja „Mies­to met­raš­tis“.Rad­vi­liš­kie­čius su gra­žiu ju­bi­lie­ju­mi svei­ki­no gau­sus sve­čių bū­rys: Sei­mo na­riai, už­sie­nie­čių de­le­ga­ci­jų – len­kų, bal­ta­ru­sių, gru­zi­nų, uk­rai­nie­čių ir pran­cū­zų – at­sto­vai.
Šven­tės da­ly­vių šir­dis „iš­tirp­dė“ pran­cū­zų de­le­ga­ci­jos va­do­vas, aso­cia­ci­jos...

Dienos populiariausi

Radviliškiečių atlyginimai – paskutiniajame dešimtuke (3)

2017 m. liepos 22 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Keturi kampai

Di­zai­ne­rė iš Vil­niaus Ja­ni­na Zi­bi­re­va ke­tu­rių die­nų kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se mo­kė ža­ga­rie­čius, kaip pa­puoš­ti...

Centas prie cento

Atolankos

Vi­ta Mor­kū­nie­nė
Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius gra­fi­kas Vai­do­tas Ja­nu­lis pa­sa­ko­ja grau­džiai juo­kin­gą...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Nep­ri­si­me­nu, kam tu­rė­čiau bū­ti dė­kin­ga už pa­ta­ri­mą ke­liau­jant po Če­ki­ją rink­tis ne gra­žius, bet tik la­bai...

Sep­ty­nio­lik­me­tis Jus­ti­nas Ka­zu­lis iš Pet­ra­šiū­nų, Pak­ruo­jo ra­jo­no, yra be­ne pir­ma­sis ir šiuo me­tu vie­nin­te­lis...

Šiau­lie­čiui gi­dui Al­fon­sui Za­les­kiui gi­do dar­bas – kaip nuo­la­ti­nės ato­sto­gos. Be­veik tris de­šimt­me­čius...

Šiau­lių van­den­len­čių par­ko „FoxS­pot“ va­do­vė Ir­ma Ga­jaus­kai­tė sa­ve ap­do­va­no­tų už drą­są pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę...

Visi straipsniai