(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­gir­das LAU­RI­KIE­TIS, ūkininkas
Gamink ir balsuok
Al­gir­das LAU­RI­KIE­TIS, ūkininkas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Eibariškių parko laukia didelės permainos (3)

2016 m. rugsėjo 24 d.
Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bė­je pri­sta­ty­tas pa­reng­tas apie 30 hek­ta­rų plo­to Ei­ba­riš­kių par­ko zo­nos su­tvar­ky­mo pro­jek­tas, ku­ria­me bus pa­nau­do­tas gam­ti­nis kar­ka­sas.Ei­ba­riš­kių par­kas pa­ma­žu tam­pa gy­ven­to­jų pa­mėg­tu mies­to kam­pe­liu. Čia va­sa­rą karš­to­mis die­no­mis lai­ką lei­džia šei­mos su at­ža­lo­mis, no­rin­čios pail­sė­ti prie vie­nin­te­lio mies­te esan­čio van­dens tel­ki­nio – Ei­ba­riš­kių tven­ki­nio.
Jau se­no­kai pra­dė­ta gal­vo­ti, kaip Ei­ba­riš­kių par­ką pa­vers­ti poil­sio ir spor­to cent­ru...

Liepsnojo Baltų vienybės ir lygiadienio ugnys

2016 m. rugsėjo 24 d.
Mi­nint ru­dens ly­gia­die­nį ir Bal­tų vie­ny­bės die­ną, Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros ir poil­sio par­ke bu­vo de­gi­na­mi Bal­tų vie­ny­bės ženk­lai, vy­ko edu­ka­ci­nė pro­gra­ma, dai­no­mis pri­si­min­ti lie­tu­vių ir lat­vių ka­ro žy­giaiRu­dens ly­gia­die­nio ir Bal­tų vie­ny­bės die­nos pa­mi­nė­ji­mas pra­si­dė­jo Rad­vi­liš­kio dai­lės ir Gra­ži­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­lų edu­ka­ci­ne pro­gra­ma, ku­rios me­tu vai­kai ga­mi­no bal­tų ženk­lus. Ant iš anks­to pa­ruoš­tų kar­ka­sų bu­vo pi­na­mi šiau­dai. Mo­ki­niams bu­vo pa­sa­ko­ja­ma apie bal­tų ženk­lus...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Šį sek­ma­die­nį, va­ka­ro su­te­mo­se, Rė­ky­vo­je įvy­ko įdo­mus ren­gi­nys. Iš Jo­niš­kė­lio at­va­žia­vęs gi­das nuo­sta­biai...

Kar­tą krei­pė­si gar­baus am­žiaus šiau­lie­tis, bu­vęs trem­ti­nys. Pra­šė pa­dė­ti ap­si­gin­ti nuo „kai­myn­kos“, ku­ri su­kė­lė...

Kur ei­ni, Eu­ro­pa? Ko­dėl Eu­ro­po­je stip­rė­ja po­pu­liz­mas? Ko­kia Eu­ro­pa po Bre­xit re­fe­ren­du­mo? Va­kar šiuos...

Ne­se­niai ra­šiau apie kel­miš­kę Liu­ci­ją Kin­de­rie­nę, pri­vers­tą gy­ven­ti iš 120 eu­rų pen­si­jos vi­są mė­ne­sį. Vis pri­si­me­nu...

KONKURSAS „Grybų grybai“Daugiau

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Va­kar Jau­niū­nuo­se (Jo­niš­kio ra­jo­nas), kur prieš 780 me­tų vy­ko lem­tin­go­ji ko­va su ka­la­vi­juo­čiais, įve­du­si Lie­tu­vą ir...

Bet pir­miau – te­gu kal­ba iš­li­kę ra­šy­ti­niai šal­ti­niai.
Pa­gal Her­ma­ną Vert­ber­gė, Li­vo­ni­jos kro­ni­ko­je...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Autoslalomo varžybose tapo trigubu čempionu

Sportas
2016 m. rugsėjo 22 d.
Rad­vi­liš­ky­je su­reng­to­se au­tos­la­lo­mo var­žy­bo­se pui­kiai pa­si­ro­dė jau­ni­mo at­sto­vas iš Pa­ne­vė­žio Klau­das Bu­čins­kas. Vai­ki­nas ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los li­po tris kar­tus.Spor­to klu­bo „Er­dė­ja“ Rad­vi­liš­kio mies­to cent­re su­reng­tos au­tos­la­lo­mo var­žy­bos su­lau­kė di­de­lio šios spor­to ša­kos en­tu­zias­tų dė­me­sio.
Į jas su­va­žia­vo apie 60 da­ly­vių iš Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių, Pak­ruo­jo, Pa­ne­vė­žio, Mo­sė­džio, Kau­no, Jo­na­vos.
Dau­giau­sia var­žy­bų da­ly­vių var­žė­si lais­vo­jo­je...

Antaniškių poilsio zona virs­ta šiukš­ly­nu

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 22 d.
Į re­dak­ci­ją už­su­kę pa­gy­ve­nę rad­vi­liš­kie­čiai pa­si­guo­dė, kad An­ta­niš­kių miš­ke­lis, ku­ria­me įreng­ta mies­to va­sa­ros est­ra­da, pa­ma­žu virs­ta šiukš­ly­nu.
„Ga­na daž­nai ten­ka ap­si­lan­ky­ti An­ta­niš­kių miš­ke­ly­je. Čia esan­čiais ta­kais ga­li­ma ra­miai pa­si­vaikš­čio­ti su šu­ni­mi, daž­nai čia už­su­ka ir vaikš­čio­ji­mo su šiau­rie­tiš­ko­mis laz­do­mis mė­gė­jai. Ta­čiau miš­ke­lis pa­ma­žu virs­ta są­var­ty­nu.
Dar prieš ke­le­tą me­tų bu­vo ga­li­ma pail­sė­ti įreng­to­je poil­sia­vie­tė­je, kur sto­vė­da­vo ne tik suo­lai, bet ir...

Aikštės rekonstrukcija keičia autobusų maršrutus (6)

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 20 d.
Rad­vi­liš­kio cent­re pra­de­da­mi vyk­dy­ti Auš­ros aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos dar­bai. Dėl to bus už­da­ry­tas trans­por­to eis­mas at­kar­po­je nuo Ge­di­mi­no ir S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vių san­kry­žos iki S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no, Va­sa­rio 16-osios ir Mai­ro­nio gat­vių san­kry­žos.Pra­si­dė­jus dar­bams, kei­sis ir mies­to au­to­bu­sų marš­ru­tai.
Prie Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to bu­vu­si au­to­bu­sų sto­te­lė bei ki­ta­pus įreng­ta to­kia pat sto­te­lė bus per­kel­tos į Rad­vi­lų gat­vės aikš­te­lę, esan­čią prieš Rad­vi­lų gat­vės na­mą...

Pagerbti gražiausių rajono sodybų šeimininkai

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 17 d.
Bur­biš­kio dva­re su­reng­to­je šven­tė­je pa­gerb­ti gra­žiau­sių Rad­vi­liš­kio mies­to ir ra­jo­no so­dy­bų puo­se­lė­to­jai.Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos Rad­vi­liš­kio sky­riaus ko­mi­si­ja 12-oje Rad­vi­liš­kio ra­jo­no se­niū­ni­jų ap­žiū­rė­jo ir įver­ti­no apie 90 ob­jek­tų (so­dy­bų, gy­ven­vie­čių, dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų, įstai­gų ir įmo­nių).
At­mi­ni­mo len­to­mis ap­do­va­no­ti Rad­vi­liš­kio ra­jo­no pa­vyz­din­gai tvar­ko­mų so­dy­bų šei­mi­nin­kai Vi­ta­li­ja ir Ar­vy­das Sa­vic­kai iš Aukš­tel­kų se­niū­ni­jos, Ire­na ir Jo­nas Ku­ka­nau­zai iš...

Skolininkų dalia – likti be pastogės (1)

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 17 d.
Šie­met ra­jo­ne iš so­cia­li­nių būs­tų pri­vers­ti­nai bu­vo iš­kel­din­tos še­šios šei­mos, dar dvi pa­čios at­si­sa­kė būs­to nuo­mos dar iki teis­mo spren­di­mo. Pag­rin­di­nė pri­vers­ti­nių kraus­ty­nių prie­žas­tis – užau­gin­tos tūks­tan­ti­nės sko­los.Pas­ku­ti­nis iš­kel­di­ni­mas iš Rad­vi­liš­ky­je, Jau­nys­tės gat­vė­je esan­čio so­cia­li­nio bu­to ra­jo­ne vy­ko rug­sė­jo mė­ne­sį. Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės, ku­ri so­cia­liai rem­ti­niems žmo­nėms nuo­mo­ja so­cia­li­nius būs­tus, duo­me­ni­mis, šia­me bu­te jau ke­le­rius me­tus nie­kas ne­gy­ve­na, bu­tą...

Penki medikės dešimtmečiai – lyg viena diena (6)

Sveikata
2016 m. rugsėjo 13 d.
Pen­kis de­šimt­me­čius ati­da­vu­si Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nei, Priė­mi­mo ir sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus gy­dy­to­ja Vi­da Pet­ra­vi­čie­nė sa­vo vie­nin­te­lę dar­bo įstai­gą pa­lie­ka su gai­les­čiu, bet ra­mia šir­di­mi – jai nė kar­to ne­te­ko gai­lė­tis pa­si­rin­kus ne­leng­vą me­di­ko pro­fe­si­ją.Vi­daus li­gų gy­dy­to­ja V. Pet­ra­vi­čie­nė rugp­jū­čio 31-ąją at­si­svei­ki­no su sa­vo vie­nin­te­le dar­bo­vie­te – Rad­vi­liš­kio li­go­ni­ne, į ku­rią ji pa­gal pa­sky­ri­mą at­vy­ko dirb­ti tuoj po stu­di­jų tuo­me­ti­nia­me Kau­no...

Policijos komisariate – naujos pertvarkos (7)

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 10 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te nuo rug­sė­jo – nau­jos struk­tū­ri­nės per­tvar­kos. Jos su­ne­ra­mi­no kai ku­riuos ra­jo­no Ta­ry­bos na­rius: ar bus už­tik­rin­ta tvar­ka ir su­val­dy­tas nu­si­kals­ta­mu­mas?Lai­ki­na­sis Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Sau­lius Ma­la­to­kas ra­jo­no Ta­ry­bą su­pa­žin­di­no su ko­mi­sa­ria­to struk­tū­ri­nė­mis per­tvar­ko­mis.
S. Ma­la­to­kas in­for­ma­vo, jog ko­mi­sa­ria­te ne­be­liks Kri­mi­na­li­nės ir Vie­šo­sios...

Naujovės glo­bos sfe­ro­je ar­tė­ja

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 10 d.
Rad­vi­liš­ky­je pri­sta­ty­ta ins­ti­tu­ci­nės glo­bos ra­jo­ne per­tvar­ka. Bū­si­mos nau­jo­vės at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms ke­lia ir abe­jo­nių.Pe­rė­ji­mo nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie šei­mo­je ir bend­ruo­me­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų tiks­lus Sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta­me pa­si­ta­ri­me pri­sta­tė Šiau­lių re­gio­no Pert­var­kos pro­ce­sų eks­per­tė Eg­lė Jur­ku­tė.
Pa­sak jos, daug aist­rų tiek vi­suo­me­nė­je, tiek tarp glo­bos na­mų gy­ven­to­jų bei dir­ban­čių­jų su­kė­lęs pro­jek­tas jau pra­si­dė­jo.
„Šiuo me­tu įgy­ven­di­na­mas...

Dienos populiariausi

Liepsnojo Baltų vienybės ir lygiadienio ugnys

2016 m. rugsėjo 24 d.
lankomiausias

Eibariškių parko laukia didelės permainos (3)

2016 m. rugsėjo 24 d.
daugiausiai komentuotas

Sportas

Fi­nan­si­nius sun­ku­mus iš­gy­ve­nan­tis krep­ši­nio klu­bas „Šiau­liai“ ket­vir­ta­die­nį pa­ro­dė cha­rak­te­rį pir­mo­se...

Keturi kampai

Kel­mės ra­jo­ne, Stul­gių kai­me, gy­ve­nan­čių Jur­gi­tos ir An­ta­no Kviet­kų so­dy­ba – vie­na iš gra­žiau­sių Pak­ra­žan­čio...

Atolankos

El­vy­ra Kai­riūkš­ty­tė (1950–2006) – vie­na įdo­miau­sių, ta­len­tin­giau­sių praė­ju­sio am­žiaus 8–9 de­šimt­me­čio Lie­tu­vos gra­fi­kių. Ji...

imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Jei nak­tį pa­bu­dęs ne­ga­li už­mig­ti, pa­klau­sai kly­kian­tį apuo­ką, nak­ti­nį gam­tos gy­ve­ni­mą ir lai­min­gas už­mie­gi vėl...

Šiau­lie­tis An­ta­nas Ged­vi­las bai­gė kur­ti Kris­taus gy­ve­ni­mo tri­lo­gi­ją. Prieš tre­jus me­tus pra­dė­jęs nuo...

Žur­na­lis­tė„Kaip grei­tai vis­kas praė­jo. Pra­lė­kė, kaip tie me­džiai ir krū­mai pro au­to­mo­bi­lio lan­gą. Švyst, ir nė ne­sus­pė­jai...

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą ant Gir­ni­kų kal­no (Šiau­lių r.) bū­rys žmo­nių, dau­giau­siai jau­ni­mas, su­si­rin­ko ug­nies są­šau­ka...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [67613]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai