(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Atrinkti asfaltuotini kelių ruožai (4)

2017 m. gegužės 27 d.
Ra­jo­no Ta­ry­ba pa­gal prio­ri­te­tus pa­tvir­ti­no pen­kis vals­ty­bi­nės reikš­mės as­fal­tuo­ti­nus žvyr­ke­lių ruo­žus.Pir­mo­je prio­ri­te­to ei­lė­je – 4,8 ki­lo­met­ro il­gio ke­lio Baisogala–Augmėnai–Pliuškiai ruo­žas.
Ant­ruo­ju pa­gal prio­ri­te­tą pri­pa­žin­tas 2,2 ki­lo­met­ro il­gio ke­lio Kutiškiai–Liutkiškiai–Dvarininkai ruo­žas, tre­čiuo­ju – 5,1 ki­lo­met­ro il­gio žvyr­ke­lio ruo­žas ke­ly­je Krekenava–Skėmiai–Grinkiškis, ket­vir­tuo­ju – ke­lio Še­du­vos ge­le­žin­ke­lio sto­tis – Kre­ke­na­va...

Vasaros stovyklos – tūkstančiui vaikų

2017 m. gegužės 27 d.
Šią va­sa­rą ra­jo­ne veiks 30 įvai­rių poil­sio sto­vyk­lų, ku­rios įvai­riu me­tu užims apie tūks­tan­tį vai­kų. Dau­giau­sia jo­se sto­vyk­laus so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų vai­kai. Mo­ka­mų die­nos sto­vyk­lų, ku­rioms sa­vo vai­kus ga­lė­tų pa­ti­kė­ti tą iš­ga­lin­čios šei­mos, ra­jo­ne nė­ra.Vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­moms iš ra­jo­no biu­dže­to šie­met skir­ta 16,2 tūks­tan­čio eu­rų. Per­nai ši su­ma bu­vo kiek ma­žes­nė – apie 14,5 tūks­tan­čio eu­rų.
Dau­giau­sia pi­ni­gų – 3 tūks­tan­čiai eu­rų – skir­ta vai­kams, ku­rie at­va­žiuos sto­vyk­lau­ti iš Uk­rai­nos, Uma­nės mies­to. Jie į...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Žmo­nės ži­no, kad no­rint ge­rai jaus­tis, rei­kia de­rin­ti mais­to pro­duk­tus. No­rint gra­žiai at­ro­dy­ti, rei­kia...

Rū­ta VAI­NIE­NĖ
Tuoj Lie­tu­vo­je ne­liks ak­mens ant ak­mens. Pra­džio­je tuo bu­vo sun­ku pa­ti­kė­ti. Bu­vo­me įpra­tę...

Gi­ta­na MAR­KO­VI­ČIE­NĖ
Eko­no­mis­tė
Ko­ne vi­sos ži­niask­lai­dos prie­mo­nės pra­ne­šė, ko­kie yra nau­jų­jų...


Re­gi­na MUS­NEC­KIE­NĖ
Šau­kė­nų mies­te­ly­je tvy­ro ne­ri­mas. Už­da­ro­ma nuo 1942 me­tų gy­va­vu­si Šau­kė­nų li­go­ni­nė...

Politikų tribūnaDaugiau

Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus...

Kar­tu su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis į mū­sų gy­ve­ni­mą at­ke­lia­vo dau­giau lais­vės. Lais­vės ži­no­ti, reikš­ti sa­vo...

KO­DĖL UŽ­GE­SO „SAU­LĖS“ RE­KONST­RUK­CI­JOS REI­KA­LAI? – klaus­ta par­la­men­ta­ro, LRS Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rio dr...

Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas

Gal bū­siu ne­po­pu­lia­rus – bet ne­ga­liu nu­ty­lė­ti. Juo­kin­ga...

imestamp]" border="0" alt="" />

Temidė buvo palanki baseino statytojams

Krašto žinios
2017 m. gegužės 25 d.
Ki­tą sa­vai­tę įsi­ga­lios Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas, pa­gal ku­rį Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bė bend­ro­vei „Ra­sei­nių sta­ty­ba“ už ba­sei­ne at­lik­tus pa­pil­do­mus dar­bus tu­rės ap­mo­kė­ti apie 78,3 tūks­tan­čio eu­rų, pa­deng­ti by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das, su­mo­kė­ti „pri­kap­sė­ju­sius“ dels­pi­ni­gius.Su­ras­ti pri­teis­tą su­mą te­ko į neei­li­nį Ta­ry­bos po­sė­dį su­kvies­tiems ra­jo­no po­li­ti­kams. Opo­zi­ci­jai po­sė­dy­je už­kliu­vo neaiš­kūs sta­ty­bų niuan­sai.Pa­gal šių me­tų ba­lan­džio 28 die­nos Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo...

Išmoktą šokį skyrė miestui

Krašto žinios
2017 m. gegužės 25 d.
Vaiž­gan­to pro­gim­na­zi­jos kie­me su­ko­si pra­di­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų ra­te­liai – vai­kai mo­kė­si lie­tu­vių liau­dies šo­kių, o pa­grin­di­nį šo­kį do­va­no­jo ju­bi­lie­jų šven­čian­čiam mies­tui.Do­va­ną – šo­kį „Jur­ge­li meist­re­li, suk ra­te­lį Rad­vi­liš­kiui“ – mies­tui do­va­no­jo Vaiž­gan­to pro­gim­na­zi­jos I-II kla­sių pra­di­nu­kai bei mies­to vai­kų lop­še­lių-dar­že­lių prieš­mo­kyk­li­nių gru­pių vai­ku­čiai.
Mo­kyk­los kie­me ren­gi­nį pra­dė­jo aš­tun­to­kai, ma­žie­siems pa­šo­kę šo­kį „Di­ri­žab­lis“, vi­sus šo­kė­jus ir žiū­ro­vus pa­svei­ki­no...

Radviliškį užvaldė šokis ir muzika

Krašto žinios
2017 m. gegužės 23 d.
Rad­vi­liš­kio mies­to cent­re aš­tun­tą kar­tą su­reng­ta li­ni­ji­nių šo­kių šven­tė „Prie „Neuž­mirš­tuo­lės“ fon­ta­no“ šie­met per­si­py­nė su gat­vės mu­zi­kos rit­mais. Šo­kis ir mu­zi­ka už­val­dė bū­rį en­tu­zias­tų – rad­vi­liš­kie­čių bei sve­čių.Šių­me­tė li­ni­ji­nių šo­kių šven­tė su­kvie­tė per 100 šo­kė­jų ne tik iš Rad­vi­liš­kio ra­jo­no, ku­riam at­sto­va­vo trys ko­lek­ty­vai – „Ver­pe­tu­kės“, va­do­vas Ed­mun­das Ver­pe­tins­kas, „Iliu­zi­ja“, va­do­vė Ro­ma Baš­ke­vi­čie­nė, „Int­ri­ga“, va­do­vė Ind­rė Gin­ke­vi­čie­nė. 13 šo­kių žiū­ro­vams pa­de­monst­ra­vo ir šo­kių ko­lek­ty­vai iš...

Treneris įgyvendino svajonę – ėmė bėgioti maratoną (1)

Krašto žinios
2017 m. gegužės 23 d.
Ry­go­je vy­ku­sio­je bė­gi­mo šven­tė­je – „Lat­te­le­kom“ Ry­gos ma­ra­to­ne vi­są ma­ra­to­no dis­tan­ci­ją (42 ki­lo­met­rus) įvei­kęs šiau­lie­tis, Pa­kal­niš­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas Ri­čar­das Ka­ni­šaus­kas ta­po sa­vo am­žiaus gru­pės nu­ga­lė­to­ju.„Lat­te­le­kom“ Ry­gos ma­ra­to­ne įvai­raus nuo­to­lio – 6, 10, 21 ki­lo­met­ro (pus­ma­ra­to­nio) ir 42 ki­lo­met­rų (ma­ra­to­no) – dis­tan­ci­jų rungtyse da­ly­va­vo per 32 tūks­tan­čius da­ly­vių iš 70 pa­sau­lio ša­lių.
Pa­kal­niš­kių pa­grin­di­nės...

Žadamas stebuklas: vaikų darželiuose nebeliks eilių (1)

Krašto žinios
2017 m. gegužės 20 d.
Ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ad­mi­nist­ra­ci­ja tvir­ti­na: nuo rug­sė­jo Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ne­be­liks ei­lių į lop­še­lius-dar­že­lius. Lais­vų vie­tų juo­se at­si­ras prieš­mo­kyk­li­nu­kams iš dar­že­lių išė­jus į mo­kyk­las.Šio­mis die­no­mis Rad­vi­liš­ky­je vei­kian­čia­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Žvaigž­du­tė“ skam­ba at­si­svei­ki­ni­mo su dar­že­liu ei­lė­raš­čiai. Vy­riau­si įstai­gos ug­dy­ti­niai at­si­svei­ki­na su dar­že­liu.
Šie­met šį dar­že­lį pa­liks 60 vy­res­nė­lių, ku­rie ru­de­nį išeis ne į pir­mą­ją kla­sę, o...

Brandos egzaminus laikys mažiau abiturientų (11)

Krašto žinios
2017 m. gegužės 13 d.
2017 me­tais pra­šy­mus lai­ky­ti bran­dos eg­za­mi­nus pa­tei­kė 346 ra­jo­no kan­di­da­tai ir 9 eks­ter­nai. Tai, at­si­žvel­giant į ko­vo 3 dienos duo­me­nis, 23 kan­di­da­tais ma­žiau ne­gu praė­ju­siai­siais me­tais (2016 me­tais – 369 kan­di­da­tai ir 11 eks­ter­nų).Šiais me­tais pri­va­lo­mą­jį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną lai­kys 231 kan­di­da­tas (2016 me­tais – 254). Už­sie­nio kal­bos (ang­lų) vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną rin­ko­si 240 kan­di­da­tų (2016 me­tais – 258)...

SPORTO NAUJIENOS

Krašto žinios
2017 m. gegužės 13 d.
Gi­mu­sios 2005 me­tais ir jau­nes­nės spor­ti­nin­kės ko­vo­jo dėl Jo­na­vos kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro įsteig­tos tau­rės. Tur­ny­re da­ly­va­vo Kė­dai­nių, Pak­ruo­jo spor­to cent­rų, Jo­na­vos kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro ir Rad­vi­liš­kio švie­ti­mo ir spor­to cent­ro auk­lė­ti­nės.
Rad­vi­liš­kie­tės tur­ny­re iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą. Pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo Jo­na­vos KKSC auk­lė­ti­nės, ant­rą­ją – Kė­dai­nių SC krep­ši­nin­kės.
Ge­riau­sia Rad­vi­liš­kio ŠSPC ko­man­dos žai­dė­ja pri­pa­žin­ta Orin­ta Kaz­laus­kai­tė.

Grin­kiš­kio J...

Dienos populiariausi

Atrinkti asfaltuotini kelių ruožai (4)

2017 m. gegužės 27 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Radviliškio rajoneRadviliškio rajone

Keturi kampai

Kel­miš­kis ju­ve­ly­ras Vai­das Sap­ra­go­nas yra pa­da­ręs pa­puo­ša­lų ir ves­tu­vi­nių žie­dų ne vie­nai sce­nos žvaigž­dei ir ki­toms...

Centas prie cento

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Zi­ta Li­sen­ko­va su vy­ru Piot­ru ne vie­ną de­šimt­me­tį gy­ve­na Lyk­ši­ly­je (Kel­mės r), ta­čiau ne­pa­lie­ka už­marš­ty­je sa­vo...

Au­ten­tiš­ką XIX a. pabaigos – XX a. pradžios dva­ro kas­die­ny­bę at­gai­vi­nu­sia­me Pak­ruo­jo dva­re pri­ke­lia­mi ne...

Šiau­lie­tį Al­gir­dą Ku­li­kaus­ką pa­lie­tė mū­za ir ne­pa­lei­do. 1958 me­tais Vor­ku­to­je pir­mą kar­tą į ran­kas paė­męs fil­ma­vi­mo...

Anks­ty­vą ge­gu­žės 15 die­nos ry­tą Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) lek­to­rė Re­na­ta Mac­ke­vi­čie­nė kar­tu...

Visi straipsniai