(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Polekėlės globos namai virs padaliniu

2017 m. kovo 28 d.
Iki lie­pos pa­bai­gos Po­le­kė­lės glo­bos na­mai (Rad­vi­liš­kio r.) iš sa­va­ran­kiš­kai vei­kian­čios įstai­gos tu­rės tap­ti Še­du­vos glo­bos na­mų pa­da­li­niu. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ti­ki­na, kad taip bus su­tau­py­ta lė­šų. Ar tik­rai?Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ra­jo­no Ta­ry­bai pa­tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą, pa­gal ku­rį siū­lo su­jung­ti dvi ra­jo­no glo­bos įstai­gas į vie­ną: Po­le­kė­lės glo­bos na­mus pri­jung­ti prie Še­du­vos glo­bos na­mų įstei­giant juo­se Še­du­vos glo­bos na­mų Po­le­kė­lės pa­da­li­nį.
Po...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Pa­mink­las – kaip ge­ro­ji ži­nia, kad ir šio­mis die­no­mis mū­sų mies­te ga­li ras­tis kai kas gra­žaus ir pra­smin­go – ne...

Re­gio­nuo­se pra­si­de­da kon­sul­ta­ci­jos dėl moks­lo me­tų il­gi­ni­mo. Ky­la klau­si­mas, ar dvi pa­pil­do­mos sa­vai­tės...


Ket­vir­ta­die­nį trys „vals­tie­čiai“ – Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, Ze­no­nas Strei­kus ir Ro­ber­tas Šark­nic­kas – Sei­me...

Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las
Į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tę Da­lią...

Politikų tribūnaDaugiau

Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“...

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

imestamp]" border="0" alt="" />

Paramos verslui pyrago „atsikando“ ir Savivaldybė

Krašto žinios
2017 m. kovo 25 d.
Ra­jo­no smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam vers­lui rem­ti šie­met iš biu­dže­to skir­ta 30 tūks­tan­čių eu­rų. Per­nai vers­li­nin­kus pa­sie­kė to­kia pat su­ma. Ta­čiau šio py­ra­go at­riek­ta ne tik vers­lo at­sto­vams – pi­ni­gė­lių nu­by­rė­jo ir Sa­vi­val­dy­bei, ku­rios at­sto­vai da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nė­je tu­riz­mo ir ak­ty­vaus lais­va­lai­kio pa­ro­do­je „Ad­ven­tur“.Ra­jo­no smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo (SVV) rė­mi­mui per­nai skir­ta 30 tūks­tan­čių eu­rų. Be­veik vi­si jie ir bu­vo pa­nau­do­ti.
Kam ir kaip...

Prisidirbusį direktorių pakeitė nauja vadovė (9)

Krašto žinios
2017 m. kovo 25 d.
Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­ja pa­ga­liau tu­ri nuo­la­ti­nę di­rek­to­rę. Įs­tai­gai va­do­vaus kon­kur­są lai­mė­ju­si Ina Ba­ja­raus­kai­tė.Kol įstai­gos il­ga­me­tis Liz­dei­kos gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Jo­nas Var­ku­le­vi­čius ka­pa­no­jo­si teis­mų ka­ru­se­lė­je, še­še­rius me­tus gim­na­zi­jai va­do­va­vo lai­ki­nos va­do­vės.Dvie­jo­se bau­džia­mo­sio­se by­lo­se nu­teis­tą il­ga­me­tį Liz­dei­kos gim­na­zi­jos va­do­vą Jo­ną Var­ku­le­vi­čių ra­jo­no Ta­ry­ba iš pa­rei­gų at­lei­do praė­ju­sių me­tų lapk­ri­čio mė­ne­sį...

Legionelės karštu vandeniu „marinamos“ ir rajone (3)

Krašto žinios
2017 m. kovo 18 d.
Vil­niu­je nuo le­gio­ne­lio­zės mi­rus trims žmo­nėms, karš­to van­dens sis­te­mų ter­mi­nės de­zin­fek­ci­jos ėmė­si ir ra­jo­no at­sa­kin­gos tar­ny­bos. Iš čiau­pų itin karš­tas van­duo ėmė bėg­ti jau nuo tre­čia­die­nio. Ta­čiau į šį va­jų įsi­jun­gė ne vi­si dau­gia­bu­čiai.Dau­gu­mą ra­jo­no dau­gia­bu­čių na­mų pri­žiū­rin­ti „Rad­vi­liš­kio būs­to“ bend­ro­vė pa­skel­bė, jog nuo tre­čia­die­nio dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­riai vi­suo­se sa­vo pri­žiū­ri­muo­se na­muo­se pa­pil­do­mai at­liks karš­to van­dens sis­te­mų „ter­mo­šo­ką“.
Pa­gal iš anks­to su­da­ry­tą...

Išgelbėjo įlūžusius žvejus (4)

Krašto žinios
2017 m. kovo 18 d.
Rad­vi­liš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos (PGT) ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai iš eke­tės iš­trau­kė du įlū­žu­sius ir jau jė­gų ne­be­tu­rė­ju­sius žve­jus. Gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jai pa­nau­do­ta už ra­jo­no biu­dže­to lė­šas įsi­gy­ta įran­ga.Pra­ne­ši­mą iš Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro ug­nia­ge­siai ga­vo apie pu­sę pen­kių va­ka­re. Pra­neš­ta, kad Rad­vi­liš­kio mies­to „Ei­ba­riš­kių“ tven­ki­ny­je skęs­ta du žmo­nės.
Ne­del­siant į įvy­kio vie­tą iš­vy­ko Rad­vi­liš­kio PGT 1-ojo ir 2-ojo sky­rių gel­bė­to­jai. Į įvy­kio vie­tą at­vy­kęs pa­mai­nos va­das...

Keičiasi „Mūsų krašto“ platinimo būdas

Krašto žinios
2017 m. kovo 18 d.
Tie „Šiau­lių kraš­to“ pre­nu­me­ra­to­riai, ku­rie laik­raš­tį gau­da­vo kaip at­ski­rą lei­di­nį, o ne kaip „Šiau­lių kraš­to“ Rad­vi­liš­kio ra­jo­no prie­dą, gaus šeš­ta­die­ni­nį „Šiau­lių kraš­tą“ (16-20 psl.) ir TV pro­gra­mų lei­di­nį „TV Pub­li­ka“ (16 psl.).
Lei­dė­jas UAB „Šiau­lių kraš­tas“

Kas naktimis vaduos vaikus iš smurtinės aplinkos? (2)

Krašto žinios
2017 m. kovo 16 d.
Dau­gė­jant pra­ne­ši­mų apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai skel­bia aliar­mą: po­li­ci­ja tu­ri ži­no­ti, kam ne­dar­bo me­tu per­duo­ti nuo smur­to ken­čian­tį vai­ką.Si­tua­ci­ja su­dė­tin­ga, nes vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai nak­ti­mis ir sa­vait­ga­liais ne­dir­ba. Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne šią pro­ble­mą bus mė­gi­na­ma spręs­ti pa­de­dant lai­ki­nie­siems glo­bė­jams.Gar­siai pra­bil­ti apie rim­tą pro­ble­mą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus pa­ska­ti­no Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ne­se­niai įvy­kęs in­ci­den­tas –...

Dovana miesto jubiliejui – 450 tulpių žiedų (2)

Krašto žinios
2017 m. kovo 14 d.
V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los bend­ruo­me­nė šie­met 450-ąjį ju­bi­lie­jų šven­čian­čiam Rad­vi­liš­kio mies­tui pa­do­va­no­jo ne­tra­di­ci­nę do­va­ną – 450 moks­lei­vių pra­žy­din­tų tul­pių žie­dų.Ge­ro­kai iki do­va­nos įtei­ki­mo mies­tui ku­dir­kie­čiai pa­tys so­di­no tul­pių svo­gū­nė­lius į va­zo­nė­lius, juos de­ko­ra­vo skir­tin­gais pie­ši­niais.
Kruopš­čiai pri­žiū­ri­mos tul­pės pra­žy­do prieš pat Ko­vo 11-ąją, to­dėl ir do­va­na bu­vo įteik­ta Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­ta­me ren­gi­ny­je.
Rad­vi­liš­kio spor­to are­nos...

Dienos populiariausi

Radviliškio rajoneRadviliškio rajone

Sportas

Centas prie cento

Atolankos

Kom­po­zi­to­rius Ge­di­mi­nas Dap­ke­vi­čius be­veik kas­met pa­kvie­čia šiau­lie­čius į mu­zi­ki­nę šven­tę – die­nos švie­są iš­vys­ta jo...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Sek­ma­die­nį TV3 te­le­vi­zi­jos pro­jek­to „Lie­tu­vos ta­len­tai“ pus­fi­na­ly­je Šiau­lių Dai­nų mu­zi­kos mo­kyk­los...

Kiek­vie­ną sa­vai­tę puo­de­lis ar­ba­tos ar ka­vos Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ bu­vo pre­teks­tas „Šiau­lių kraš­tui“ pa­kvies­ti...

Pa­čios ge­riau­sios idė­jos ir pro­jek­tai gims­ta iš ne­są­mo­nių – įsi­ti­ki­nęs šiau­lie­tis Man­tas Ber­tu­lis. Nors jam tik 23-eji...

Pak­laus­ta, kaip ją pri­sta­ty­ti, dvie­jų vai­kų ma­ma, 34-erių me­tų šiau­lie­tė Jur­gi­ta Gri­nie­nė ne­sud­ve­jo­ja: „Gy­ve­nan­ti...

Visi straipsniai