(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Auš­ra BI­TĖ­NĖ, Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė
GAMINK ir balsuok
Auš­ra BI­TĖ­NĖ, Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šeduvoje „nusėdo“ istoriniai automobiliai

2016 m. liepos 27 d.
Še­du­vo­je (Rad­vi­liš­kio r.) du­ris at­vė­rė Is­to­ri­nės bei ka­ri­nės tech­ni­kos mu­zie­jus. Ati­da­ry­me da­ly­va­vęs lenk­ty­ni­nin­kas, ko­lek­cio­nie­rius Sta­sys Brun­dza gy­rė en­tu­zias­tus už pui­kiai įgy­ven­din­tą idė­ją ir lin­kė­jo mu­zie­jų pa­pil­dy­ti vis nau­jais eks­pona­tais.Iki šiol ne­tu­rė­ję nuo­la­ti­nės vie­tos sa­vo tech­ni­kai Lie­tu­vos is­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių iš­sau­go­ji­mo aso­cia­ci­jos „Ret­ro­mo­bi­le“ Šiau­rės Lie­tu­vos fi­lia­lo na­riai leng­viau at­si­kvė­pė.
Pa­ga­liau jie ne tik...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Kaip Klai­pė­da neį­si­vaiz­duo­ja­ma be jū­ros, taip Šiau­liai – be dan­gaus. Ne to­dėl, kad ten ka­ba Sau­lė, o to­dėl, kad...


Nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas pa­ju­dė­jo ir įstri­go. De­ja, tai ne vie­nin­te­lė am­ži­nos stag­na­ci­jos vie­ta...

eko­no­mis­tė

Teis­mai ta­po ne tik Lie­tu­vos vyk­do­mo­sios val­džios, bet ir įsta­ty­mų lei­dy­bos da­li­mi, nors...

(Par­ti­jų ka­ras. Dėl žmo­gaus? Ar dėl val­džios?)Ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams in­ten­sy­vė­ja ka­ras tarp par­ti­jų. Dau­gė­ja mū­šių ir...

KONKURSAS „Grybų grybai“Daugiau

Aji­dos Stan­čie­nės šei­ma gry­bus rin­ko Tel­šių ra­jo­ne. Miš­kuo­se ra­do daug ba­ra­vy­kų, rau­do­ni­kių bei vo­ve­rai­čių. Gry­bų krep­še­lį...

Kaip ir kas­met „Šiau­lių kraš­tas“ kvie­čia bur­tis gry­bau­to­jus – pa­si­da­ly­ti sa­vo gry­bų der­liu­mi ir pa­ta­ri­mais...

Politikų tribūnaDaugiau

Kler­kai vėl pa­de­monst­ra­vo, kaip „rū­pi­na­si“ šiau­lie­čių ge­ro­ve. Per vi­są Lie­tu­vą nu­skam­bė­ju­si is­to­ri­ja: Et­ten...

Iš­leis­tu­vės ir bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mai – vie­na gra­žiau­sių kiek­vie­no vi­dur­va­sa­rio šven­čių – nuai­dė­jo per vi­sas 12...

Sei­mo na­rys, šiau­lie­tis
Šie ma­no žo­džiai bus as­me­niš­ki. Apie tai, kas ma­no min­ty­se ir šir­dy­je. Ži­nau, kad...

Ro­lan­das PAK­SAS,Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Daug ga­na šar­vų bran­gių­jų
Ir šal­mai iš auk­so bu­vo
Ir ži­bė­ję, kaip tik stik­las,
Ir vi­sa gra­ži šar­vuo­tė
Iš­vei­zė­jo...

Kur is­to­ri­kai nu­sta­ty­da­vo, ten ir mu­šė­me tuos bjau­ry­bes. Vėz­dais, bas­liais dau­žė­me. Mū­sų per­ga­lin­giems...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Palonai šventė Onines

Krašto žinios
2016 m. liepos 26 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Pa­lo­nų mies­te­lio bend­ruo­me­nė tra­di­ci­nė­je Oni­nių šven­tė­je svei­ki­no Onas ir Onu­tes, dė­ko­jo gro­žio sa­le­lių puo­se­lė­to­jams. Šven­tė­je pa­gerb­ta jau dvy­lik­ta me­tų gar­bės pi­lie­tė.Šie­met į Gar­bės kny­gą bu­vo įra­šy­ta Ona Da­nu­tė Mand­ra­vic­kie­nė.
Šal­tą ir sau­lė­tą žie­mos die­ną dar­bi­nin­kų šei­mo­je gre­ti­ma­me Pa­lo­nų kai­me­ly­je Diš­liai gi­mu­si duk­ra Onu­tė bu­vo di­de­lis džiaugs­mas tė­vams, šei­mo­je bu­vo my­li­mas ir bro­lis Ka­zi­mie­ras.
Onu­tė mo­kė­si Pa­lo­nų pra­di­nė­je, Bai­so­ga­los...

Vasara turtinga darbų ir švenčių (2)

Krašto žinios
2016 m. liepos 23 d.
Įpu­sė­jo va­sa­ra. At­ro­do ką tik at­šven­tė­me An­ta­ni­nes, Jo­ni­nes, Pet­ri­nes ir Po­vi­li­nes. Lie­pos mė­nuo taip pat tur­tin­gas šven­tė­mis. Pra­si­dė­jo ru­giap­jū­tė, šven­čia­mos Oni­nės. Pa­sak Še­du­vos kraš­to et­nog­ra­fi­jos ži­no­vės Emi­li­jos Bra­jins­kie­nės, vi­si esa­me gam­tos vai­kai ir pri­va­lo­me gy­ven­ti pa­gal jos rit­mą. Var­gas tam, ku­ris no­ri nu­ga­lė­ti gam­tą.„Kad žmo­gus iš­gy­ven­tų, jam rei­kia mais­to, rū­bo ir pa­sto­gės. Kad vi­sa tai tu­rė­tum, rei­kia daug dirb­ti. Dir­bam, bet mo­ka­me ir švęs­ti. Be dar­bo...

Padėkos dieną pagerbė Šaukoto krašto žmones

Krašto žinios
2016 m. liepos 23 d.
Jau 24-tą kar­tą Šau­ko­to mies­te­ly­je su­reng­ta jau tra­di­ci­ne ta­pu­si Pa­dė­kos die­na, ku­rio­je pri­si­mena­mi per me­tus nu­veik­ti dar­bai, pa­ger­bia­mi nu­si­pel­nę Šau­ko­to kraš­to žmo­nės. Se­niū­ni­jos met­raš­ty­je „Auk­so kny­go­je“ per 24 me­tus įra­šy­ta per 700 žmo­nių.Šven­tė pra­si­dė­jo šv. Mi­šio­mis Šau­ko­to Šven­čiau­sios Tre­jy­bės baž­ny­čio­je. Po Mi­šių vi­si su­gu­žė­jo į kul­tū­ros na­mus. Čia šven­tės da­ly­vius pa­si­ti­ko kraš­tie­čio Na­pa­lio Žen­kaus su­reng­ta pa­ro­da „Mi­ni že­mės ūkio pa­dar­gai ir ki­ti daik­tai“...

Moksleivių rankose – brandos atestatai (1)

Krašto žinios
2016 m. liepos 16 d.
Vie­na po ki­tos ra­jo­no mo­ky­mo įstai­gos at­si­svei­ki­na su eg­za­mi­nus iš­lai­kiu­siais abi­tu­rien­tais, ku­riems įtei­kia­mi bran­dos ates­ta­tai.Iš vi­so bran­dos ates­ta­tus šie­met gaus 342 moks­lei­viai. Aukš­čiau­siu ži­nių įver­ti­ni­mu džiaug­sis ke­tu­rios ra­jo­no moks­lei­vės.Ket­vir­ta­die­nį vi­du­ri­nio moks­lo bai­gi­mo ates­ta­tai bu­vo iš­kil­min­gai įteik­ti Še­du­vos gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams – juos ga­vo 61 gim­na­zis­tas. Per­nai jų bu­vo ke­liais ma­žiau – 56.
Gim­na­zi­ja pa­ger­bė dvi...

Radviliškietis pelnė krepšinio stipendiją (1)

Krašto žinios
2016 m. liepos 16 d.
Ne tik ab­so­liu­taus „Spri­te“ ta­len­tų ko­vų nu­ga­lė­to­jo ti­tu­las, bet ir 5 tūks­tan­čių eu­rų krep­ši­nio sti­pen­di­ja – to­kia lai­mė nu­si­šyp­so­jo ke­tu­rio­lik­me­čiui rad­vi­liš­kie­čiui Lo­re­nui Stoš­ke­vi­čiui.Prieš dve­jus me­tus to­kia pat sėk­mė ly­dė­jo ir grin­kiš­kie­tę Ga­bi­ją Šegž­dai­tę.L. Stoš­ke­vi­čius ap­gy­nė vai­ki­nų gar­bę ir po dve­jų me­tų per­trau­kos lai­mė­jo pa­grin­di­nį tur­ny­ro pri­zą. Prieš tai dve­jus me­tus iš ei­lės sti­pen­di­ją lai­mė­jo mer­gi­nos, tarp ku­rių – grin­kiš­kie­tė G. Šegž­dai­tė.
Nu­ga­lė­to­jus ap­do­va­no­jo Lie­tu­vos rink­ti­nės...

Automobilių slalomas: nesėkmės baigėsi sėkmingai

Krašto žinios
2016 m. liepos 14 d.
Rad­vi­liš­ky­je su­reng­to­se au­to­mo­bi­lių sla­lo­mo var­žy­bo­se cy­pė au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos, ver­žė­si dū­mai, lie­jo­si emo­ci­jos ir po pa­vy­ku­sių, ir po ne­sėk­min­gų va­žia­vi­mų.Sa­vait­ga­lį Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­sio­se va­sa­ros au­to­mo­bi­lių sla­lo­mo var­žy­bo­se tarp kliū­čių nar­dė įvai­raus am­žiaus au­to­mo­bi­lių spor­to en­tu­zias­tai iš Rad­vi­liš­kio, Pak­ruo­jo, Šiau­lių bei Vil­niaus. Iš vi­so į tra­są iš­rie­dė­jo 31 vai­ruo­to­jas.
Ren­gi­nio pra­džią pa­puo­šė „drif­te­rių“ pa­si­ro­dy­mas – au­to­mo­bi­liais po tra­są nar­dė...

Dienos populiariausi

Šeduvoje „nusėdo“ istoriniai automobiliai

lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Keturi kampai

Šiau­lių uni­ver­si­te­to ma­gist­ran­tė Re­gi­na Ma­čiu­ly­tė tre­ji me­tai ko­lek­cio­nuo­ja kny­gų skir­tu­kus. Jos ko­lek­ci­jo­je...

Centas prie cento

Atolankos

Į Šiau­lių ra­jo­no Ba­zi­lio­nų mo­kyk­lą-dau­gia­funk­cį cent­rą iš Či­ka­gos (JAV) li­tua­nis­ti­kos ty­ri­mų ir stu­di­jų cent­ro lai­vu per...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lie­čių Ra­ma­naus­kų šei­ma šią va­sa­rą ke­liau­ja po Lie­tu­vą lip­da­mi į ap­žval­gos bokš­tus. Šia idė­ja už­si­krė­tė per­nai. Šie­met...

Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio r.) įsi­kū­ręs vers­li­nin­kas Dai­va­nas Pran­ciu­lis su bend­ra­min­čiais Vyš­nių fes­ti­va­lio ka­liau­sių ra­liui...

JAV gy­ve­nan­ti De­bo­ra Lu­cas, tar­pu­ka­riu Šiau­liuo­se vei­ku­sio šo­ko­la­do fab­ri­ko „Auš­ra“ sa­vi­nin­ko...

Ža­ga­rie­tė Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Ele­na Mi­ka­la­jū­nie­nė lie­pos 2-ąją su­si­tuo­kė su švie­ti­mo dar­buo­to­ju...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [55421]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [57465]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai