(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Si­mo­na Kve­de­ry­tė, „Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tė
Gamink ir Balsuok
Si­mo­na Kve­de­ry­tė, „Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

„Gairelitai“ gresia teismų maratonas (2)

2016 m. birželio 23 d.
Rad­vi­liš­ky­je vei­kian­ti už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė „Gai­re­li­ta“ te­be­ke­lia rea­lų pa­vo­jų ne tik ša­lia jos gy­ve­nan­tiems žmo­nėms, bet ir vi­sam mies­tui.Bend­ro­vės te­ri­to­ri­jo­je iš­ki­lę pju­ve­nų kal­nai ir čia jau ki­lę ke­li gais­rai ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bę ver­čia im­tis ra­di­ka­les­nių prie­mo­nių – gy­ven­to­jų vie­šą­jį in­te­re­są gin­ti teis­me.Pas­ku­ti­nis gais­ras Rad­vi­liš­kio mies­te vei­kian­čią UAB „Gai­re­li­ta“ už­klu­po šių me­tų ge­gu­žės pa­bai­go­je.
Sau­sio mė­ne­sį ge­sin­tu­vu ge­si­nant ven­ti­lia­ci­jos...

Mieste – problemos vairuotojams (4)

2016 m. birželio 23 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si ke­li ra­jo­no gy­ven­to­jai, pra­šy­da­mi pa­vie­šin­ti pro­ble­mas, su ku­rio­mis jie su­si­du­ria vai­ruo­da­mi mies­te au­to­mo­bi­lius.Neį­ga­lų žmo­gų prie Rad­vi­liš­kio dar­bo bir­žos at­ve­žęs rad­vi­liš­kie­tis tei­gė vos neat­sit­ren­kęs į ke­lio ženk­lą, nu­ro­dan­tį sto­vė­ji­mo vie­tą neį­ga­lio­jo au­to­mo­bi­liui.
„Ženk­las neį­ga­lie­siems prie Dar­bo bir­žos pa­sta­ty­tas prie pat ša­li­gat­vio kraš­to, to­dėl la­bai sun­ku au­to­mo­bi­lį pa­sta­ty­ti sau­giai, kad į jį neat­sit­renk­tum.
Rei­kė­tų ar­ba šį...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Re­tai taip bū­na, kad skai­ty­tum įsta­ty­mo pro­jek­tą, ir ne­ga­lė­tum pa­ti­kė­ti tuo, ką ma­tai. Kar­tą me­tuo­se, ba­lan­džio...

Ar pa­me­na­te, kaip vi­si po­li­ti­kai tri­mi­ta­vo, kad, priė­mus Fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­to įsta­ty­mą, su­ma­žės su­lau­žy­tų...

Vilius PURONAS

Ar pa­par­čiai žy­di?
Per Jo­ni­nes įpras­ta ieš­ko­ti pa­par­čio žie­do, ži­nant, kad jo nė­ra...


Aną­dien te­ko kal­bė­tis su gar­siu ša­lies vy­rų krep­ši­nio tre­ne­riu, per sa­vo kar­je­rą pa­bu­vo­ju­siu to­li­miau­siuo­se...

Politikų tribūnaDaugiau

2020-ie­ji – ri­ba, už ku­rios mū­sų lau­kia ne­ži­nia. Neaiš­ku, ar ir to­liau gau­si­me Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nę...

Su­ti­kęs ei­ti me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas, Ta­ry­bos na­rys, so­cial­de­mok­ra­tas Jo­nas Juo­za­pai­tis...


Neaiš­kiai pa­siųs­tas ži­nias Ru­si­ja ver­ti­na kaip silp­nu­mo ir sa­vo per­ga­lės ženk­lą, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų...

Ny­der­lan­dų re­fe­ren­du­mas, ku­ria­me žmo­nės ta­rė aiš­kų ir griež­tą „ne“ Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­čiai su Uk­rai­na, dar kar­tą...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba nu­spren­dė pri­tar­ti, kad sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl Sau­lės mū­šio me­mo­ria­li­nio...

2016 me­tai pa­skelb­ti Sau­lės mū­šio me­tais. Mū­šio lau­ką su­si­tar­ta lai­ky­ti vie­to­vę Jo­niš­kio ra­jo­ne, ša­lia Jau­niū­no kai­mo...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Radviliškio rajone kursis Artilerijos batalionas (19)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. birželio 21 d.
Ki­tą­met Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne pa­dau­gės ka­riš­kių – da­bar­ti­nio Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no te­ri­to­ri­jo­je įsi­kurs nau­jas Ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­nas.Ka­riš­kius do­mi­na, kur jie ga­lės gy­ven­ti, kur dirbs jų žmo­nos.Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je ap­si­lan­kė Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Vi­ta­li­jus Sad­re­je­vas, ge­ne­ro­lo Ro­mual­do Gied­rai­čio ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­no va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Auš­rius Bui­kus, ba­ta­lio­no vy­riau­sia­sis pus­ka­ri­nin­kis...

Rajono stovyklose – per tūkstantį vaikų

Krašto žinios
2016 m. birželio 18 d.
Pra­si­dė­ju­si va­sa­ra pa­žė­rė ge­rų nau­jie­nų ato­sto­gau­jan­tiems moks­lei­viams. Šie­met ra­jo­ne jų lau­kia 35 įvai­rios sto­vyk­los.Da­lis šių­me­tės va­sa­ros kai ku­riems ra­jo­no moks­lei­viams bus ir įdo­mi, ir tu­ri­nin­ga. Įvai­rio­se sto­vyk­lo­se šie­met lais­va­lai­kį leis per 1,2 tūks­tan­čio vai­kų, per 700 iš jų – so­cia­liai rem­ti­ni.
Šeš­tus me­tus vai­kų va­sa­ros poil­siui lė­šų yra ski­ria­ma iš ra­jo­no biu­dže­to. Šie­met tam skir­ta per 17,3 tūks­tan­čio eu­rų. Iš jų be­veik 14,5 tūks­tan­čio eu­rų pa­skir­ta įstai­goms, pa­tei­ku­sioms pro­gra­mas...

Radviliškyje – Juodojo birželio aidai

Krašto žinios
2016 m. birželio 18 d.
Rad­vi­liš­ky­je 75-ųjų pir­mų­jų ma­si­nių trė­mi­mų ir 76-ųjų Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos me­ti­nių pa­mi­nė­ji­me su­reng­ta Juo­do­jo bir­že­lio ak­ci­ja, ku­rio­je skaus­mu lie­jo­si trem­ti­nių pri­si­mi­ni­mai.Bir­že­lio 14 die­nos iš­va­ka­rė­se Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­ga su­ren­gė Juo­do­jo bir­že­lio ak­ci­ją, prie ku­rios pri­si­jun­gė ir rad­vi­liš­kie­čiai.
Prie Tri­jų kry­žių pa­mink­lo iš de­gan­čių žva­ke­lių bu­vo su­dė­lio­tas trem­ti­niams bran­giau­sias žo­dis „Lie­tu­va“, kad žva­ke­lių švie­sa liu­dy­tų ir pri­min­tų skau­džią mū­sų...

Geležinkelio pervaža: siūloma didinti saugumą

Krašto žinios
2016 m. birželio 11 d.
Rad­vi­liš­kio mies­te, J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je esan­ti ge­le­žin­ke­lio per­va­ža šie­met jau pa­žy­mė­ta žmo­nių žū­ti­mis. Ra­jo­no Tri­ša­lė ta­ry­ba svars­tė, ar įma­no­ma per­va­žą pa­da­ry­ti sau­ges­ne.Mi­nint tarp­tau­ti­nę sau­gaus el­ge­sio per­va­žo­se die­ną ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ke­lias va­lan­das kont­ro­lia­vo J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės ge­le­žin­ke­lio per­va­žą.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vo Sau­liaus Bal­ta­kio tei­gi­mu, ge­le­žin­ke­lio per­va­žo­se...

Radviliškietei – geriausios operatorės apdovanojimas

Krašto žinios
2016 m. birželio 11 d.
Rad­vi­liš­kie­tė Kris­ti­na Se­rei­kai­tė Kro­ku­vos ki­no fes­ti­va­ly­je pel­nė ge­riau­sios ope­ra­to­rės no­mi­na­ci­ją.Re­ži­sie­riaus Li­no Mi­ku­tos do­ku­men­ti­nis fil­mas „Šal­tos au­sys“ da­ly­va­vo 56-ąja­me Kro­ku­vos ki­no fes­ti­va­ly­je. Fil­mo ope­ra­to­rė Kris­ti­na Se­rei­kai­tė pel­nė „HBO Pols­ka“ pri­zą už ge­riau­sią ope­ra­to­riaus dar­bą.
Žiu­ri ap­do­va­no­ji­mą sky­rė „Už dar­bą, ku­ria­me pa­vy­ko už­fik­suo­ti su­bti­lią pu­siaus­vy­rą tarp tė­vo, sū­naus ir gam­tos, pro­tin­gai ir su­bti­liai...

Šeduvoje varžėsi vokaliniai ansambliai (2)

Krašto žinios
2016 m. birželio 11 d.
Še­du­vo­je su­reng­tas fes­ti­va­lis-kon­kur­sas „Mu­zi­ka kal­ba tė­čiui“, ku­ria­me var­žė­si ko­lek­ty­vai iš įvai­rių ša­lies re­gio­nų.Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­re vy­ku­sio fes­ti­va­lio kon­kur­si­nė­je pro­gra­mo­je pa­si­ro­dė še­ši ko­lek­ty­vai iš Ša­kių, Šiau­lių mies­tų, Rad­vi­liš­kio, Kė­dai­nių ir Pa­ne­vė­žio ra­jo­nų.
Ko­lek­ty­vus ver­ti­no ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma Vy­tau­to Di­džio­jo or­di­no Ri­te­rio kry­žiaus ka­va­lie­rės, Vy­riau­sy­bės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tės, me­co­sop­ra­no Ju­di­tos Lei­tai­tės...

Dienos populiariausi

Nustatyti žemės mokesčio tarifai

2016 m. birželio 23 d.
lankomiausias

Mieste – problemos vairuotojams (4)

2016 m. birželio 23 d.
daugiausiai komentuotas

Sportas

Ant­ra­die­nį Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ irk­la­vi­mo ba­zė­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su bai­da­rių ir ka­no­jų...

Keturi kampai

Ap­lin­kos puo­šy­bą kiek­vie­nas su­vo­kia sa­vaip. Daž­nas ban­do pa­kar­to­ti ro­jų pri­me­nan­čius vaiz­dus su fon­ta­nais...

Centas prie cento

Atolankos

„Bū­se­nos“ – tai pa­tir­ties, min­ties ir jaus­mų ke­lio­nė ho­ri­zon­to link, nie­kad tos li­ni­jos ne­priei­nant. Anot Izao­ko...

imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Jau šį va­ka­rą švę­si­me va­sa­ros sau­lėg­rį­žos šven­tę, tu­rin­čią ne vie­ną var­dą – Jo­ni­nės, Ra­sos, Ku­po­li­nės.Bė­gant am­žiams šios šven­tės...

Ar pa­kel­tu­mė­te for­te­pi­jo­ną? Kiek kiau­ši­nių per die­ną su­val­go­te? Dau­gy­be links­mų ir rim­tų klau­si­mų vai­kai ir suau­gu­sie­ji...

Trys mu­zie­jai, dvi si­na­go­gos ir baž­ny­čia – toks ko­das ga­lė­tų skam­bė­ti ke­liau­jan­čių po Jo­niš­kio mies­tą gal­vo­se. Šie...

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je sto­vi du ap­žval­gos bokš­tai – Kel­mės ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­nuo­se...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [49602]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [51563]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai