(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Mi­re­ta BA­NAI­TIE­NĖ, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja
Gamink ir Balsuok
Mi­re­ta BA­NAI­TIE­NĖ, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Savivaldybė praskleidė viešumo užuolaidą

2016 m. spalio 22 d.
Ra­jo­no val­džia žen­gė žings­ne­lį į prie­kį vie­šu­mo link – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams pir­mą kar­tą bu­vo su­reng­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja. To­kias kon­fe­ren­ci­jas nuo šiol pa­ža­dė­ta reng­ti nuo­lat.Ket­vir­ta­die­nį su in­for­ma­ci­jos prie­mo­nių at­sto­vais ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je su­si­ti­ko ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis, Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­nas Leo­nas Gri­ga­liū­nas ir Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Vi­čas.
Toks su­si­ti­ki­mas, ku­riam bu­vo skir­ta va­lan­da lai­ko, –...

Ar pa­gel­bės jau­ni­mui mes­tas gel­bė­ji­mo ra­tas?

2016 m. spalio 22 d.
Rad­vi­liš­kio dar­bo bir­žos pa­tal­po­se du­ris at­vė­ręs Jau­ni­mo dar­bo cent­ras jau tu­ri sa­vo kon­tin­gen­tą, su ku­riuo sten­gia­si bend­rau­ti ne­tra­di­ciš­kai, jau­nam žmo­gui su­pran­ta­ma kal­ba. Ar pa­dės tai su­ma­žin­ti jau­ni­mo ne­dar­bą?Rad­vi­liš­kio dar­bo bir­žo­je ka­ban­tį Lie­tu­vos že­mė­la­pį ša­lia ki­tų mies­tų her­bų pa­pil­dė ir Rad­vi­liš­kio her­bas, reiš­kian­tis, kad ir šia­me ra­jo­ne pra­dė­jo veik­ti Jau­ni­mo dar­bo cent­ras.
Da­bar to­kių cent­rų ša­ly­je bus jau 40, o Šiau­lių re­gio­ne – pen­ki.
Pa­sak...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Lo­re­ta KLIC­NER

Iš­sit­rin­ti iš nuo­la­ti­nių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų są­ra­šo ga­li­ma vie­no myg­tu­ko spus­te­lė­ji­mu. Tą...


Mes, bu­vę ta­ry­bi­niai žmo­nės, Di­džiuo­ju Spa­liu va­din­da­viome Lapk­ri­čio 7-ąją, dėl mė­ne­sių kai­tos ne­suk­da­mi sa­vų...

Rū­ta JAN­KU­VIE­NĖ

Sei­mo rin­ki­mų ant­rasis tu­ras va­kar pra­si­dė­jo išanks­ti­niu bal­sa­vi­mu. Ką rink­tis? Pir­mo­jo...


„Te­le­vi­zi­ja ro­do su­kčius! Kuo aš blo­ges­nė?“ – rau­kė no­sį na­mų dar­ky­to­ja Fre­ken Bok ani­ma­ci­nia­me fil­mu­ke...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis įvy­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne...

Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Radviliškietei – vėl geriausios operatorės nominacija

Krašto žinios
2016 m. spalio 20 d.
Re­ži­sie­riaus Li­no Mi­ku­tos do­ku­men­ti­nis fil­mas „Šal­tos au­sys“ tarp­tau­ti­nia­me Ru­si­jos do­ku­men­ti­nių fil­mų fes­ti­va­ly­je „Ros­sia“ pel­nė du ap­do­va­no­ji­mus. Vie­nas iš jų skir­tas fil­mo ope­ra­to­rei, bu­vu­siai rad­vi­liš­kie­tei Kris­ti­nai Se­rei­kai­tei už ge­riau­sią ope­ra­to­ri­nį dar­bą.Do­ku­men­ti­nis fil­mas „Šal­tos au­sys“ kon­kur­si­nė­je fes­ti­va­lio pro­gra­mo­je var­žė­si su ki­tais 33 fil­mais.
Bai­gia­mo­jo­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ko­mi­si­ja ypa­č pa­brė­žė...

Žygeiviai keliavo kovų keliais (8)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 19 d.
Apie 570 žy­gei­vių iš Bai­so­ga­los ke­lia­vo „Per­ga­lių ir ko­vų ke­liais“. Žy­gis bu­vo skir­tas 98-osioms mū­šio prieš ber­mon­ti­nin­kus prie Rad­vi­liš­kio me­ti­nėms pa­mi­nė­ti.sau­lius@sk­ras­tas.ltBai­so­ga­los mies­te­ly­je rin­ko­si nak­ti­nio žy­gio „Per­ga­lių ir ko­vų ke­liais“ da­ly­viai. Jie iš­si­ruo­šė į 17, 52 ir 100 ki­lo­met­rų žy­gius.
Nuo Bai­so­ga­los gim­na­zi­jos žy­gei­viai pa­trau­kė Bai­so­ga­los ge­le­žin­ke­lio link.
Nep­riė­ję ge­le­žin­ke­lio sto­ties, žy­gio da­ly­viai pa­su­ko į Pa­kir­ši­nio pu­sę. Kir­tę...

Už konservatorių ar „valstietį“? (27)

Krašto žinios
2016 m. spalio 15 d.
Už sa­vai­tės, ki­tą sek­ma­die­nį, rad­vi­liš­kie­čiai tu­rės pa­si­rink­ti, ku­rį kan­di­da­tą į Sei­mą jie no­ri ma­ty­ti – „vals­tie­čių“ par­ti­jos at­sto­vą ar kon­ser­va­to­rių. Bū­tent šių par­ti­jų at­sto­vai pa­te­ko į ant­rą­jį rin­ki­mų tu­rą.Pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re tarp 11 kan­di­da­tų dau­giau­sia ra­jo­no rin­kė­jų bal­sų ga­vo ir į ant­rą­jį tu­rą pa­te­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­jos na­rys, bai­so­ga­lie­tis vers­li­nin­kas Au­ri­mas Gai­džiū­nas. Už jį bal­sa­vo 18,06 pro­cen­to rin­kė­jų.
A. Gai­džiū­nas yra ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys...

Knygoje – rajono silpnaregių gyvenimas (1)

Krašto žinios
2016 m. spalio 15 d.
Ra­jo­no ak­lie­ji ir silp­na­re­giai Bal­to­sios laz­de­lės die­ną ir są­jun­gos 90-me­tį pa­mi­nė­jo ne tik šven­ti­niu ren­gi­niu. Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gos (LASS) ra­jo­no fi­lia­lo na­riams bu­vo pri­sta­ty­ta kny­ga „Pu­sė am­žiaus su bal­tą­ja laz­de­le“.Pris­ta­ty­ta kny­ga
Bal­to­sios laz­de­lės mi­nė­ji­mo ren­gi­ny­je kny­gos „Pu­sė am­žiaus su bal­tą­ja laz­de­le“ su­da­ry­to­ja, LASS ra­jo­no fi­lia­lo pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Ai­ži­nie­nė pa­pa­sa­ko­jo, su ko­kiais sun­ku­mais jai te­ko...

Radviliškyje toliau kovos „valstietis“ ir konservatorius (27)

Krašto žinios
2016 m. spalio 11 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne nau­ją­jį Sei­mą sek­ma­die­nį rin­ko kiek ma­žiau ne­gu pu­sė rin­kė­jų – 48,75 pro­cen­to.Vien­man­da­tė­je ra­jo­no apy­gar­do­je į to­les­nę ko­vą dėl Sei­mo na­rio man­da­to stos dau­giau­sia rin­kė­jų bal­sų ga­vęs „vals­tie­čių“ at­sto­vas bai­so­ga­lie­tis vers­li­nin­kas Au­ri­mas Gai­džiū­nas ir šiek tiek nuo jo at­si­li­kęs kon­ser­va­to­rius, da­bar­ti­nis Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis.Tarp vie­nuo­li­kos ra­jo­no vien­man­da­ti­nin­kų di­džiau­sio rin­kė­jų pa­lai­ky­mo su­lau­kė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų...

Gaisras medžio granulių bendrovėje lokalizuotas (4)

Krašto žinios
2016 m. spalio 8 d.
Po rad­vi­liš­kie­čius gąs­di­nu­sio gais­ro, ku­ris nak­tį į tre­čia­die­nį ki­lo Rad­vi­li­liš­ky­je vei­kian­čio­je me­džio gra­nu­lių ga­my­bos bend­ro­vė­je „Gra­nu­li­ta“, už­va­kar po­piet ug­nia­ge­siai pra­ne­šė: gais­ras pa­ga­liau lo­ka­li­zuo­tas, ta­čiau dū­min­gu­mo pa­vo­jus iš­lie­ka.Di­džiu­lį Rad­vi­liš­ky­je siau­tė­ju­sį gais­rą, kė­lu­sį grės­mę gy­ven­to­jų svei­ka­tai ir gy­vy­bėms, jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bei, pa­vy­ko su­val­dy­ti, ta­čiau pa­vo­jin­ga si­tua­ci­ja iš­lie­ka, to­dėl Rad­vi­liš­kio mies­te tę­sia­ma pa­skelb­to­ji ekst­re­ma­li...

Rajone pradėtas šildymo sezonas

Krašto žinios
2016 m. spalio 8 d.
Ra­jo­ne pa­skelb­ta šil­dy­mo se­zo­no pra­džia, ta­čiau šil­dy­tis no­ri dar ne vi­si.Pag­rin­di­nė to prie­žas­tis – bai­mė, jog už šil­dy­mą teks ati­duo­ti ne­men­ką da­lį gau­na­mų pa­ja­mų, o re­no­vuo­tuo­se pa­sta­tuo­se ši­lu­mos dar ne­la­bai ir rei­kia.Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės įsa­ky­mu nuo spa­lio 3 die­nos už­deg­ta ža­lia švie­sa pra­dė­ti šil­dy­ti Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džias svei­ka­tos prie­žiū­ros ir gy­dy­mo įstai­gas, iki­mo­kyk­li­nes ir bend­ro­jo ug­dy­mo bei so­cia­li­nes pa­slau­gas...

Dienos populiariausi

Keturi kampai

Jo­niš­kie­tis Al­gis Ma­tai­tis į ran­kas vie­to­je fo­toa­pa­ra­to vis daž­niau pai­ma sam­tį ar me­di­nę men­tę. Ra­jo­ne...

Centas prie cento

Už sėk­min­gą smul­kiojo ir vi­du­ti­nio vers­lo plėt­rą, dar­bo vie­tų Šiau­lių re­gio­ne kū­ri­mą šie­met Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kai gar­bės...

Atolankos

Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui...

imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lie­tės vai­kiš­kų kny­ge­lių au­to­rės, dai­li­nin­kės Li­nos Žu­tau­tės po­pu­lia­ru­mas – fe­no­me­na­lus. Jos is­to­ri­jos...

Ža­ga­rės (Jo­niš­kio r.) „puo­dų na­mo“ sa­vi­nin­kui, me­džio meist­rui Ed­mun­dui VAI­ČIU­LIUI te­ko nuo le­gen­di­nio...

Uk­rai­no­je ne­to­li fron­to li­ni­jos ties Ma­riu­po­liu šią va­sa­rą be­veik mė­ne­sį sa­va­no­ria­vo Nau­jo­sios Ak­me­nės...

Ja­po­nų pa­tar­lė sa­ko, kad vie­nas mie­las žo­dis ga­li su­šil­dy­ti trims žie­mos mė­ne­siams. Ar­ba­tos puo­de­liui...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [71421]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai