(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Al­gir­das PI­LI­PA­VI­ČIUS, pakruojietis
GAMINK ir BALSUOK
Al­gir­das PI­LI­PA­VI­ČIUS, pakruojietis
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt
keywords=" border='0' alt='' />

Stiklelio mėgėjai grasina ugnimi ne tik sau

2017 m. sausio 21 d.
Ty­ru­lių mies­te­lio dau­gia­bu­ty­je ki­lęs gais­ras, ku­rio me­tu žu­vo du vie­no bu­to gy­ven­to­jai, vėl pri­mi­nė rim­tą pro­ble­mą – lieps­nos ir dū­mai pa­si­glem­žia stik­le­lio drau­gų gy­vy­bes, o šie žmo­nės ke­lia pa­vo­jų ap­lin­ki­niams.Gais­ras Ty­ru­lių mies­te­lio Žal­gi­rio gat­vės dvy­li­ka­bu­ty­je ki­lo ant­ra­die­nio va­ka­rą. Smal­kių kva­pą sa­vo bu­te apie pu­sę de­vy­nių pa­ju­tę kai­my­ni­nio bu­to gy­ven­to­jai mė­gi­no pa­tek­ti pas kai­my­nus.
Nie­kam nea­ti­da­rius du­rų, už sie­nos gy­ve­nan­tis vy­ras jas iš­stū­mė. Tuo...

Pedagogui mėgautis darbu – misija (ne)įmanoma?

2017 m. sausio 21 d.
Penk­tą kar­tą Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­sio­je res­pub­li­ki­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Svei­kas mo­ky­to­jas – sėk­min­go ug­dy­mo ga­ran­tas“ ke­lių ra­jo­nų pe­da­go­gai dis­ku­ta­vo apie svei­ka­tą, jos įta­ką sėk­min­gam ug­dy­mo pro­ce­sui, svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą.Kon­fe­ren­ci­jo­je V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Ra­sa Da­gie­nė ir mo­kyk­los psi­cho­lo­gė Ag­nė Kup­ry­tė-Iva­naus­kie­nė pri­sta­tė Rad­vi­liš­kio ra­jo­no mo­kyk­lų pe­da­go­gų ap­klau­sos „Mė­gau­tis dar­bu – mi­si­ja (ne) įma­no­ma“ re­zul­ta­tus...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Tur­ge­lių pre­kiau­to­jai, kir­pė­jos ir ki­ti smul­kie­ji vers­li­nin­kai dar taip ne­se­niai de­juo­da­vo, jog ne­ga­li...

Tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos Lie­tu­vai tu­ri daug prie­kaiš­tų dėl per di­de­lio dar­bo pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mo...

Eko­no­mis­tė

Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė, kad sen­jo­rų, mi­ru­sių iki 2014 m. ge­gu­žės 22 d., ar­ti­mie­ji ne­pa­vel­dės...


Šian­dien sau­sio 13-oji, penk­ta­die­nis. Tą­kart bu­vo sek­ma­die­nis, pa­ženk­lin­tas 14 žu­vu­sių­jų, šim­tų su­žeis­tų­jų...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Dr. Ro­mas Ba­tū­ra,
Is­to­ri­kas
Ne­sik­lai­din­da­mi pri­va­lo­me už­baig­ti pra­dė­tus me­mo­ria­lo tvar­ky­mo...

Is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis įvy­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Pinigus „valgo“ apytuščiai mokyklų pastatai (1)

Krašto žinios
2017 m. sausio 19 d.
Jei Rad­vi­liš­kio ra­jo­no mo­kyk­lų tink­las bū­tų tvar­ko­mas ra­cio­na­liau, bū­tų ga­li­ma su­tau­py­ti apie 2,5 mi­li­jo­no eu­rų, ku­riuos Sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų skir­ti kad ir mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams pa­di­din­ti.To­kią iš­va­dą pa­tei­kė ana­li­zę at­li­kęs Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI). Apy­tuš­čių mo­kyk­lų pa­sta­tų yra ne tik Rad­vi­liš­ky­je.Efek­ty­viau nau­do­jant ir pri­žiū­rint mo­kyk­lų inf­rast­ruk­tū­rą vi­so­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se, at­si­ras­tų bent 22 mi­li­jo­nai eu­rų su­tau­py­tų lė­šų, – tei­gia LLRI ana­li­ti­kai.
Jų...

Žiemos šventė klegėjo prie apžvalgos bokšto (2)

Krašto žinios
2017 m. sausio 17 d.
Šeš­ta­die­nį Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, prie Šiau­lės že­mės ap­žval­gos bokš­to, su­reng­ta žie­mos šven­tė pri­vi­lio­jo bū­rį žie­mos at­rak­ci­jų mė­gė­jų.Šven­tė šie­met pa­si­se­kė, nes per­nai ją iš­tirp­dė lie­tus.Ant­rą kar­tą su­reng­ta žie­mos šven­tė kvie­tė prie Šiau­lė­nų kal­ne­lių ir Šiau­lės že­mės ap­žval­gos bokš­to.
Pui­kus oras, snie­gu pa­si­da­bi­nę kal­niu­kai bei iš ap­žval­gos bokš­to to­li ma­to­mos Šiau­lė­nų ir Šau­ko­to apy­lin­kės ta­po ge­ru ma­sa­lu žie­mos spor­to en­tu­zias­tams. Jų į šven­tę su­va­žia­vo ne tik iš ap­lin­ki­nių se­niū­ni­jų, bet ir iš Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių...

Radviliškyje pagerbtos Sausio 13-osios aukos

Krašto žinios
2017 m. sausio 17 d.
Su­te­moms gau­biant mies­tą bu­vo pri­si­min­ti žu­vu­sie­ji tra­giš­ką­ją 1991-ųjų sau­sio nak­tį. Jau­ni­mo at­sto­vai po kiek­vie­nos pa­mi­nė­tos pa­var­dės ėjo prie au­ku­ro ir į lieps­nas bė­rė gin­ta­ro dul­kes. Lau­žo lieps­na pliūp­te­lė­da­vo į vir­šų tar­si pri­min­da­ma ne­prik­lau­so­my­bės ir lais­vės sie­kiu de­gu­sius žu­vu­siuo­sius.
Nep­rik­lau­so­my­bės gy­nė­jų są­jun­gos na­rys Al­ber­tas Vi­tar­tas įtei­kė są­jun­gos do­va­nė­les jau­ni­mo at­sto­vams, šau­liams.
Sa­vo pa­trio­ti­nes dai­nas ir mu­zi­ką...

Neįgaliesiems – lėšos socialinei reabilitacijai (3)

Krašto žinios
2017 m. sausio 14 d.
Ra­jo­no neį­ga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos jau ga­lės pra­dė­ti vyk­dy­ti šie­met nu­ma­ty­tą veik­lą – Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­skirs­tė so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gų neį­ga­lie­siems bend­ruo­me­nė­je pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo lė­šas.Dau­giau­sia lė­šų – 20,46 tūks­tan­čio eu­rų – skir­ta re­gė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių or­ga­ni­za­ci­jai – VšĮ Šiau­lių ir Tau­ra­gės re­gio­nų ak­lų­jų cent­rui.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jai skir­ta 17,28 tūks­tan­čio, Še­du­vos mies­to neį­ga­lių­jų drau­gi­jai –15, 54 tūks­tan­čio, Rad­vi­liš­kio kraš­to...

Aktų registravimo naujovės pritaikytos didmiesčiams? (157)

Krašto žinios
2017 m. sausio 14 d.
Nuo sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­jo nau­jas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­vi­li­nės būk­lės ak­tų re­gist­ra­vi­mo įsta­ty­mas. Nuo šiol po­pie­ri­niai gi­mi­mo, san­tuo­kos, iš­tuo­kos, mir­ties liu­di­ji­mai ne­beiš­duo­da­mi.„Mū­sų kraš­tas“ do­mė­jo­si, kaip įsta­ty­mas vyk­do­mas mū­sų ra­jo­ne.
Pa­sak Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jos Si­gi­tos Gra­baus­kie­nės, gy­ven­to­jams nuo sau­sio 1 die­nos vie­to­je bu­vu­sių ci­vi­li­nės būk­lės ak­tų įra­šų įre­gist­ra­vi­mo liu­di­ji­mų iš­duo­da­mas...

Etikos sargai tiria vicemero elgesį (13)

Pirmas puslapis
2017 m. sausio 12 d.
Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras so­cial­de­mok­ra­tas Ka­zi­mie­ras Au­gu­lis. VTEK aiš­ki­na­si, ar val­di­nin­kas ne­pa­žei­dė įsta­ty­mo ato­sto­gų me­tu tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį kar­tu su Sa­vi­val­dy­bės vai­ruo­to­ju pa­nau­do­da­mas sa­vo reik­mėms.Gy­ven­to­jai už­fik­sa­vo, jog Sa­vi­val­dy­bės au­to­mo­bi­liu bu­vo ve­žio­ja­mi vi­ce­me­ro sū­naus ves­tu­vių sve­čiai.Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja pra­dė­jo ty­ri­mą dėl...

Gruodis nepagailėjo „kiaurų“ namų (4)

Krašto žinios
2017 m. sausio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų gruo­dis ne­pa­gai­lė­jo „kiau­ruo­se“ dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­čių rad­vi­liš­kie­čių. Jie už sa­vo bu­tų šil­dy­mą mo­kės ge­ro­kai dau­giau nei re­no­vuo­tų ar ši­lu­mą tau­pan­čių na­mų gy­ven­to­jai.Rad­vi­liš­ky­je, Še­du­vo­je ir Lin­kai­čiuo­se esan­čių dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai, ku­rių bu­tus cent­ra­li­zuo­tai šil­do UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“, šio­mis die­no­mis jau su­lauks są­skai­tų už šil­dy­mą.
Praė­ju­sių me­tų gruo­dis bu­vo šal­tes­nis nei už­per­nykš­tis (per­nai vi­du­ti­nė gruo­džio mė­ne­sio tem­pe­ra­tū­ra bu­vo plius 1,2 laips­nio...

Šiųmečiai miesto planai (2)

Krašto žinios
2017 m. sausio 7 d.
Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je ap­tar­ta, ko­kius dar­bus pla­nuo­ja­ma at­lik­ti Rad­vi­liš­kio mies­te šiais me­tais.Su­si­ti­ki­me ap­tar­ta ga­li­my­bė Rad­vi­liš­kio mies­te įam­žin­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­tį ir Rad­vi­liš­kio vals­čiaus 1919–1920 me­tų Nep­rik­lau­so­my­bės ko­vų sa­va­no­rių ir Vy­čio or­di­no ka­va­lie­rių at­mi­ni­mą.
Pla­nuo­ja­ma Lais­vės alė­jo­je prie Trem­ties va­go­no įreng­ti sim­bo­li­nę at­mi­ni­mo vie­tą, ku­ri bū­tų ati­da­ry­ta 2018 m. va­sa­rio 16 die­ną, mi­nint Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100...

Dienos populiariausi

Savivaldybėje – nauja vyriausioji gydytoja

2017 m. sausio 21 d.
lankomiausias

Pedagogui mėgautis darbu – misija (ne)įmanoma?

2017 m. sausio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Radviliškio rajoneRadviliškio rajone

Keturi kampai

Jo­niš­kie­tė tau­to­dai­li­nin­kė, Ža­ga­rės gim­na­zi­jos dai­lės ir tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja Auš­ra Pet­raus­kie­nė sa­ko, kad se­nas...

Atolankos

Šiau­lie­tis dai­li­nin­kas Si­gi­tas Pran­cui­tis šven­čia 70-ąjį gim­ta­die­nį. Dau­giau nei ke­tu­ris de­šimt­me­čius...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Ma­žą­ja 2017 me­tų kul­tū­ros sos­ti­ne pa­skelb­ti Gas­čiū­nai, Joniškio rajone, tu­ri sa­vo do­ku­men­ti­nį fil­mą. Penk­ta­die­nio...

Į Ka­ma­nų vals­ty­bi­nį gam­ti­nį re­zer­va­tą lei­do­si be­maž de­šimt gam­tos ženk­lus su­pran­tan­čių en­tu­zias­tų, dau­gu­ma –...

Pas­ku­ti­nį sau­sio šeš­ta­die­nį „Eu­ro­vi­zi­jos“ na­cio­na­li­nė­je at­ran­ko­je da­ly­vaus Šiau­lių uni­ver­si­te­to mu­zi­kos...

Šiau­lie­tė Lo­re­ta Kark­le­ly­tė, praė­ju­sią va­sa­rą bai­gu­si Šiau­lių „Sau­lė­te­kio“ gim­na­zi­ją ir tie­siai iš mo­kyk­li­nio suo­lo...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [74876]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai