(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Gruodis nepagailėjo „kiaurų“ namų

2017 m. sausio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų gruo­dis ne­pa­gai­lė­jo „kiau­ruo­se“ dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­čių rad­vi­liš­kie­čių. Jie už sa­vo bu­tų šil­dy­mą mo­kės ge­ro­kai dau­giau nei re­no­vuo­tų ar ši­lu­mą tau­pan­čių na­mų gy­ven­to­jai.Rad­vi­liš­ky­je, Še­du­vo­je ir Lin­kai­čiuo­se esan­čių dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai, ku­rių bu­tus cent­ra­li­zuo­tai šil­do UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“, šio­mis die­no­mis jau su­lauks są­skai­tų už šil­dy­mą.
Praė­ju­sių me­tų gruo­dis bu­vo šal­tes­nis nei už­per­nykš­tis (per­nai vi­du­ti­nė gruo­džio mė­ne­sio tem­pe­ra­tū­ra bu­vo plius 1,2 laips­nio...

Šiųmečiai miesto planai

2017 m. sausio 7 d.
Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je ap­tar­ta, ko­kius dar­bus pla­nuo­ja­ma at­lik­ti Rad­vi­liš­kio mies­te šiais me­tais.Su­si­ti­ki­me ap­tar­ta ga­li­my­bė Rad­vi­liš­kio mies­te įam­žin­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­tį ir Rad­vi­liš­kio vals­čiaus 1919–1920 me­tų Nep­rik­lau­so­my­bės ko­vų sa­va­no­rių ir Vy­čio or­di­no ka­va­lie­rių at­mi­ni­mą.
Pla­nuo­ja­ma Lais­vės alė­jo­je prie Trem­ties va­go­no įreng­ti sim­bo­li­nę at­mi­ni­mo vie­tą, ku­ri bū­tų ati­da­ry­ta 2018 m. va­sa­rio 16 die­ną, mi­nint Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Į Sei­mą nei vien­man­da­tė­je, nei pa­gal są­ra­šą neiš­rink­tą šiau­lie­tį so­cial­de­mok­ra­tą Ar­vy­dą Moc­kų ve­ja­si tūks­tan­ti­nė rin­ki­mų...

Šiau­lių me­nų in­ku­ba­to­riu­mi ga­lė­jęs virs­ti pa­sta­tas vai­duok­lis El­nio gat­vė­je – be lan­gų, be du­rų ir sto­go jau dau­giau kaip...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


„ŠIAU­LIŲ KRAŠ­TO TĖ­VY­NAI­NIIS IR AM­ŽI­NAS JO VAL­DO­VAS“.
Prieš 490 me­tų jo var­du perva­din­ta PA­SI­DAB­RĖ...


„Lie­tu­vo­je ši­tiek vargs­tan­čių, ba­dau­jan­čių vai­kų, o jiems siūs tau­ti­nius kos­tiu­mus. Pa­val­gy­ti ge­riau nu­pirk­tų...

Vilius PURONAS

Prieš me­tus iš tri­bū­nų ir ka­bi­ne­tų lie­jo­si ro­ži­nės vi­zi­jos. Nau­ji, daug ža­dan­tys, bet dar­bo...

„Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė

„Swed­bank“ nuo­tr.
Ša­ly­se, ku­rio­se gims­ta­mu­mas per...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

imestamp]" border="0" alt="" />

Jaunas globėjas – ir brolis, ir tėvas

Krašto žinios
2017 m. sausio 5 d.
Mie­žai­čių kai­me (Rad­vi­liš­kio r.) gy­ve­nan­tis Ma­rius Bui­nic­kas šven­tes su­ti­ko na­muo­se su šei­ma, ku­rio­je – ir du glo­bo­ti­niai. 28-erių me­tų vy­rui abu vai­kai – lyg sa­vi, o jiems Ma­rius – lyg vy­res­ny­sis bro­lis.Glo­bė­jais ta­pu­sių vy­rų ra­jo­ne yra vos ke­le­tas.Kiek­vie­nas ry­tas Ma­riui pra­si­de­da vie­no­dai: at­si­ke­lia, pa­ruo­šia pus­ry­čius vai­kams ir, sė­dęs į vis­ką ma­čiu­sią sa­vo „au­di­nę“, ve­ža vy­res­nią­ją glo­bo­ti­nę, try­li­ka­me­tę Kor­ne­li­ją, į Še­du­vos gim­na­zi­ją.
Po pie­tų Ma­rius ją par­ve­ža...

Gimnazijos scenoje – roko opera

Krašto žinios
2017 m. sausio 3 d.
Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai tė­vams, pe­da­go­gams ir mies­tie­čiams pri­sta­tė sa­vo su­kur­tą ro­ko ope­rą „Mei­lė ir mir­tis Ve­ro­no­je“.
Tęs­da­mi sa­vo tra­di­ci­jas – vi­suo­me­nei pri­sta­ty­ti mu­zi­ki­nį spek­tak­lį, liz­dei­kie­čiai šiais me­tais pa­si­rin­ko vai­din­ti „Mei­lę ir mir­tį Ve­ro­no­je“, nes mei­lė – am­ži­no­ji ver­ty­bė.
Ro­ko ope­ra „Mei­lė ir mir­tis Ve­ro­no­je“ su­kur­ta pa­gal ori­gi­na­lų, kiek su­trum­pin­tą Si­gi­to Ge­dos lib­re­tą, su­kur­tą pa­gal V. Šeks­py­ro...

Būk pasveikintas, Ugnini Gaidy!

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 31 d.
Me­tų san­dū­ro­je, Ug­ni­nę Beždžio­nę kei­čiant Ug­ni­niam Gai­džiui, pri­si­me­na­me žmo­nes ir įvy­kius, ku­riems nuei­nan­tys me­tai bu­vo dos­nūs ge­rais dar­bais ir pa­sie­ki­mais, nau­ja pa­tir­ti­mi, ku­rie ti­ki­si, jog 2017-ie­ji jiems bus tų dar­bų tą­sa.Ge­no­vai­tė KAZ­LAUS­KIE­NĖ – ve­te­ra­nė leng­vaat­le­tė, Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tų pri­zi­nin­kė bei nu­ga­lė­to­ja. Prieš šven­tes spor­ti­nin­kė už spor­ti­nius pa­sie­ki­mus ir ra­jo­no gar­si­ni­mą tarp­tau­ti­niuo­se tur­ny­ruo­se ap­do­va­no­ta ra­jo­no me­ro...

Išrinktas miesto jubiliejaus logotipas

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 31 d.
2017 me­tais Rad­vi­liš­kio mies­tas mi­nės 450-ąjį gim­ta­die­nį. Paaiš­kė­jo šiai šven­tei su­reng­to kon­kur­so – su­kur­ti Rad­vi­liš­kio mies­to ju­bi­lie­jaus lo­go­ti­pą – nu­ga­lė­to­ja.Ja ta­po dai­li­nin­kė, pe­da­go­gė Auš­ra Dil­ni­kai­tė, kon­kur­sui pa­tei­ku­si ke­lis lo­go­ti­pus. Ko­mi­si­ja iš­rin­ko vie­ną, ku­ria­me pa­vaiz­duo­ti trys po­pu­lia­riau­si ir Rad­vi­liš­kį rep­re­zen­tuo­jan­tys ob­jek­tai: sti­li­zuo­ta Rad­vi­liš­kio var­pi­nė, sti­li­zuo­ta Ni­kės skulp­tū­ra ir ge­le­žin­ke­lio bė­gių frag­men­tas, nu­bė­gan­tis į...

Dienos populiariausi

Medicinos įstaigoms gresia pertvarka

2017 m. sausio 10 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Radviliškio rajoneRadviliškio rajone

Sportas

Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je su­reng­tas Lie­tu­vos jau­nių ir jau­nu­čių fech­ta­vi­mo...

Keturi kampai

Šiau­lie­tės An­ge­li­nos Stan­ku­vie­nės na­muo­se gy­ve­na šim­tai an­ge­lų. An­ge­lų ko­lek­ci­ja pil­dy­tis pra­dė­jo prieš du...

Centas prie cento

Maž­daug per de­šimt­me­tį su­kles­tė­ju­si UAB „Big­so“ Ven­tos ga­myk­la dar­bo vie­tų skai­čiu­mi – 360 – ta­po ant­ro­ji pa­gal...

Atolankos

Šiau­lie­tis dai­li­nin­kas Si­gi­tas Pran­cui­tis šven­čia 70-ąjį gim­ta­die­nį. Dau­giau nei ke­tu­ris de­šimt­me­čius...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro avia­mo­de­lia­vi­mo bū­re­lio va­do­vas Vy­tau­tas Ste­po­na­vi­čius ke­tu­ris de­šimt­me­čius mo­ko...

Kel­miš­kis mo­ky­to­jas ir vi­so­je ša­ly­je ži­no­mas tau­to­dai­li­nin­kas, me­di­nių skulp­tū­rų bei kop­lyts­tul­pių meist­ras...

Ji dir­ba pa­da­vė­ja vie­no­je Šiau­lių ka­vi­nių, be to, vai­di­na ne­tra­di­ci­nia­me spek­tak­ly­je šiau­lie­tiš­ka tar­me „Čia aš...

Stip­raus bal­so ir neiš­sen­kan­čios ener­gi­jos sa­vi­nin­kas, ašt­raus žo­džio au­to­rius, žmo­gus, ku­ris sce­no­je be­maž...

Visi straipsniai