(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Gruodis nepagailėjo „kiaurų“ namų

2017 m. sausio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų gruo­dis ne­pa­gai­lė­jo „kiau­ruo­se“ dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­čių rad­vi­liš­kie­čių. Jie už sa­vo bu­tų šil­dy­mą mo­kės ge­ro­kai dau­giau nei re­no­vuo­tų ar ši­lu­mą tau­pan­čių na­mų gy­ven­to­jai.Rad­vi­liš­ky­je, Še­du­vo­je ir Lin­kai­čiuo­se esan­čių dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai, ku­rių bu­tus cent­ra­li­zuo­tai šil­do UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“, šio­mis die­no­mis jau su­lauks są­skai­tų už šil­dy­mą.
Praė­ju­sių me­tų gruo­dis bu­vo šal­tes­nis nei už­per­nykš­tis (per­nai vi­du­ti­nė gruo­džio mė­ne­sio tem­pe­ra­tū­ra bu­vo plius 1,2 laips­nio...

Šiųmečiai miesto planai

2017 m. sausio 7 d.
Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je ap­tar­ta, ko­kius dar­bus pla­nuo­ja­ma at­lik­ti Rad­vi­liš­kio mies­te šiais me­tais.Su­si­ti­ki­me ap­tar­ta ga­li­my­bė Rad­vi­liš­kio mies­te įam­žin­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­tį ir Rad­vi­liš­kio vals­čiaus 1919–1920 me­tų Nep­rik­lau­so­my­bės ko­vų sa­va­no­rių ir Vy­čio or­di­no ka­va­lie­rių at­mi­ni­mą.
Pla­nuo­ja­ma Lais­vės alė­jo­je prie Trem­ties va­go­no įreng­ti sim­bo­li­nę at­mi­ni­mo vie­tą, ku­ri bū­tų ati­da­ry­ta 2018 m. va­sa­rio 16 die­ną, mi­nint Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


„ŠIAU­LIŲ KRAŠ­TO TĖ­VY­NAI­NIIS IR AM­ŽI­NAS JO VAL­DO­VAS“.
Prieš 490 me­tų jo var­du perva­din­ta PA­SI­DAB­RĖ...


„Lie­tu­vo­je ši­tiek vargs­tan­čių, ba­dau­jan­čių vai­kų, o jiems siūs tau­ti­nius kos­tiu­mus. Pa­val­gy­ti ge­riau nu­pirk­tų...

Vilius PURONAS

Prieš me­tus iš tri­bū­nų ir ka­bi­ne­tų lie­jo­si ro­ži­nės vi­zi­jos. Nau­ji, daug ža­dan­tys, bet dar­bo...

„Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė

„Swed­bank“ nuo­tr.
Ša­ly­se, ku­rio­se gims­ta­mu­mas per...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

imestamp]" border="0" alt="" />

Jaunas globėjas – ir brolis, ir tėvas

Krašto žinios
2017 m. sausio 5 d.
Mie­žai­čių kai­me (Rad­vi­liš­kio r.) gy­ve­nan­tis Ma­rius Bui­nic­kas šven­tes su­ti­ko na­muo­se su šei­ma, ku­rio­je – ir du glo­bo­ti­niai. 28-erių me­tų vy­rui abu vai­kai – lyg sa­vi, o jiems Ma­rius – lyg vy­res­ny­sis bro­lis.Glo­bė­jais ta­pu­sių vy­rų ra­jo­ne yra vos ke­le­tas.Kiek­vie­nas ry­tas Ma­riui pra­si­de­da vie­no­dai: at­si­ke­lia, pa­ruo­šia pus­ry­čius vai­kams ir, sė­dęs į vis­ką ma­čiu­sią sa­vo „au­di­nę“, ve­ža vy­res­nią­ją glo­bo­ti­nę, try­li­ka­me­tę Kor­ne­li­ją, į Še­du­vos gim­na­zi­ją.
Po pie­tų Ma­rius ją par­ve­ža...

Gimnazijos scenoje – roko opera

Krašto žinios
2017 m. sausio 3 d.
Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai tė­vams, pe­da­go­gams ir mies­tie­čiams pri­sta­tė sa­vo su­kur­tą ro­ko ope­rą „Mei­lė ir mir­tis Ve­ro­no­je“.
Tęs­da­mi sa­vo tra­di­ci­jas – vi­suo­me­nei pri­sta­ty­ti mu­zi­ki­nį spek­tak­lį, liz­dei­kie­čiai šiais me­tais pa­si­rin­ko vai­din­ti „Mei­lę ir mir­tį Ve­ro­no­je“, nes mei­lė – am­ži­no­ji ver­ty­bė.
Ro­ko ope­ra „Mei­lė ir mir­tis Ve­ro­no­je“ su­kur­ta pa­gal ori­gi­na­lų, kiek su­trum­pin­tą Si­gi­to Ge­dos lib­re­tą, su­kur­tą pa­gal V. Šeks­py­ro...

Būk pasveikintas, Ugnini Gaidy!

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 31 d.
Me­tų san­dū­ro­je, Ug­ni­nę Beždžio­nę kei­čiant Ug­ni­niam Gai­džiui, pri­si­me­na­me žmo­nes ir įvy­kius, ku­riems nuei­nan­tys me­tai bu­vo dos­nūs ge­rais dar­bais ir pa­sie­ki­mais, nau­ja pa­tir­ti­mi, ku­rie ti­ki­si, jog 2017-ie­ji jiems bus tų dar­bų tą­sa.Ge­no­vai­tė KAZ­LAUS­KIE­NĖ – ve­te­ra­nė leng­vaat­le­tė, Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tų pri­zi­nin­kė bei nu­ga­lė­to­ja. Prieš šven­tes spor­ti­nin­kė už spor­ti­nius pa­sie­ki­mus ir ra­jo­no gar­si­ni­mą tarp­tau­ti­niuo­se tur­ny­ruo­se ap­do­va­no­ta ra­jo­no me­ro...

Išrinktas miesto jubiliejaus logotipas

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 31 d.
2017 me­tais Rad­vi­liš­kio mies­tas mi­nės 450-ąjį gim­ta­die­nį. Paaiš­kė­jo šiai šven­tei su­reng­to kon­kur­so – su­kur­ti Rad­vi­liš­kio mies­to ju­bi­lie­jaus lo­go­ti­pą – nu­ga­lė­to­ja.Ja ta­po dai­li­nin­kė, pe­da­go­gė Auš­ra Dil­ni­kai­tė, kon­kur­sui pa­tei­ku­si ke­lis lo­go­ti­pus. Ko­mi­si­ja iš­rin­ko vie­ną, ku­ria­me pa­vaiz­duo­ti trys po­pu­lia­riau­si ir Rad­vi­liš­kį rep­re­zen­tuo­jan­tys ob­jek­tai: sti­li­zuo­ta Rad­vi­liš­kio var­pi­nė, sti­li­zuo­ta Ni­kės skulp­tū­ra ir ge­le­žin­ke­lio bė­gių frag­men­tas, nu­bė­gan­tis į...

Dienos populiariausi

Medicinos įstaigoms gresia pertvarka

2017 m. sausio 10 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Sportas

Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je su­reng­tas Lie­tu­vos jau­nių ir jau­nu­čių fech­ta­vi­mo...

Keturi kampai

Šiau­lie­tės An­ge­li­nos Stan­ku­vie­nės na­muo­se gy­ve­na šim­tai an­ge­lų. An­ge­lų ko­lek­ci­ja pil­dy­tis pra­dė­jo prieš du...

Centas prie cento

Maž­daug per de­šimt­me­tį su­kles­tė­ju­si UAB „Big­so“ Ven­tos ga­myk­la dar­bo vie­tų skai­čiu­mi – 360 – ta­po ant­ro­ji pa­gal...

Atolankos

Šiau­lie­tis dai­li­nin­kas Si­gi­tas Pran­cui­tis šven­čia 70-ąjį gim­ta­die­nį. Dau­giau nei ke­tu­ris de­šimt­me­čius...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro avia­mo­de­lia­vi­mo bū­re­lio va­do­vas Vy­tau­tas Ste­po­na­vi­čius ke­tu­ris de­šimt­me­čius mo­ko...

Kel­miš­kis mo­ky­to­jas ir vi­so­je ša­ly­je ži­no­mas tau­to­dai­li­nin­kas, me­di­nių skulp­tū­rų bei kop­lyts­tul­pių meist­ras...

Ji dir­ba pa­da­vė­ja vie­no­je Šiau­lių ka­vi­nių, be to, vai­di­na ne­tra­di­ci­nia­me spek­tak­ly­je šiau­lie­tiš­ka tar­me „Čia aš...

Stip­raus bal­so ir neiš­sen­kan­čios ener­gi­jos sa­vi­nin­kas, ašt­raus žo­džio au­to­rius, žmo­gus, ku­ris sce­no­je be­maž...

Visi straipsniai