(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

„BaltRex-Šiauliai“ ruošiasi tarptautiniams startams

2017 m. vasario 15 d.
Jurgita JUŠKEVIČIENĖ

Šiau­lių vy­rų reg­bio klu­bas „Balt­Rex-Šiau­liai“ ruo­šia­si ar­tė­jan­čiam se­zo­nui ir tra­di­ciš­kai pir­miau­sia jė­gas iš­ban­dys Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos reg­bio tur­ny­re Hid­ro­geo­lo­gi­jos tau­rei lai­mė­ti.

Va­kar klu­bo būs­ti­nė­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo pri­sta­ty­tas ar­tė­jan­tis ren­gi­nys, bū­si­ma­sis se­zo­nas, ko­man­dos tiks­lai ir pla­nai, po­ky­čiai tre­ne­rių šta­be.

jurgita@skrastas.lt

Va­sa­rio 16 die­ną Šiau­liuo­se Gy­ta­rių dirb­ti­nės dan­gos sta­dio­ne vyk­sian­čia­me tur­ny­re, be „Balt­Rex-Šiau­lių“, da­ly­vaus Kau­no „Žal­gi­ris“, „Šiau­liai-PRC“ bei Vil­niaus VRA ko­man­dos. Žiū­ro­vai tu­rės ga­li­my­bę ne tik ste­bė­ti int­ri­guo­ja­mas ko­vas, bet ir pa­si­vai­šin­ti karš­ta ar­ba­ta, kar­tu at­švęs­ti Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną.

Klu­bo di­rek­to­rė Do­na­ta Gri­gie­nė ir vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Ed­mun­das Šča­vins­kas pri­sta­tė „Balt­Rex-Šiau­lių“ at­si­nau­ji­nu­sį ir pa­si­pil­džiu­sį tre­ne­rių šta­bą.

Nuo sau­sio su reg­bi­nin­kais dir­ba fi­zi­nio ren­gi­mo tre­ne­ris, Šiau­lių uni­ver­si­te­to Edu­ko­lo­gi­jos ka­ted­ros dės­ty­to­jas, so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ras And­rius Nor­kus.

Tre­ne­rio asis­ten­to ir ko­man­dos ka­pi­to­no pa­rei­gas eis To­mas Zi­bo­lis. Jis taip pat bus at­sa­kin­gas už grum­ty­nių dar­bą. Žy­gi­man­tas Ra­džius bus at­sa­kin­gas už ko­vas dėl ka­muo­lio už­ri­bio li­ni­jo­je. Fi­zi­nio ren­gi­mo tre­ne­riui tal­kins Lu­kas Šin­kū­nas, šiuo me­tu kū­no kul­tū­ros ir spor­to moks­lus krem­tan­tis Vor­čes­te­rio uni­ver­si­te­te (Ang­li­ja).

Klu­bas tu­rės ir du spe­cia­lis­tus, ku­rie tal­kins bū­da­mi už­sie­ny­je. Tai – Do­vy­das Tau­jans­kas ir Jo­nas Mi­kal­čius. Už­sie­nio klu­buo­se žai­džian­tys reg­bi­nin­kai žiū­rės „Balt­Rex-Šiau­lių“ rung­ty­nių vaiz­do įra­šus, ana­li­zuos ir teiks pa­ste­bė­ji­mus ir pa­siū­ly­mų tre­ne­rių šta­bui.

To­kia gau­si tre­ne­rių ko­man­da reg­bio klu­be – nau­jo­vė Lie­tu­vo­je. Pro­fe­sio­na­liuo­se už­sie­nio klu­buo­se tai įpras­ta. E. Šča­vins­kas ti­ki­si, kad šios nau­jo­vės klu­bui pa­dės siek­ti pro­fe­sio­na­lu­mo ir aukš­tes­nių tiks­lų.

T. Zi­bo­lis pa­si­džiau­gė, kad šie­met reg­bi­nin­kai gau­siai ren­ka­si į tre­ni­ruo­tes, jau­čia­si stip­ri mo­ty­va­ci­ja, no­ras pa­si­reng­ti ne tik reg­bio se­zo­nui, bet ir fi­ziš­kai su­stip­rė­ti, ge­rai jaus­tis ir bū­ti ko­man­dos da­li­mi.

„Ne kar­tą esu sa­kęs, kad žais­ti tik Lie­tu­vo­je nė­ra mū­sų tiks­las. Mū­sų tiks­las yra aug­ti, stip­rė­ti ir sa­ve rea­li­zuo­ti aukš­tes­nia­me ly­gy­je. To­dėl ieš­ko­me par­tne­rių, in­ten­sy­viai dir­ba­me su už­sie­niu ir ga­liu pa­ža­dė­ti, kad šie­met nu­džiu­gin­si­me sa­vo ger­bė­jus ne vie­nu ga­lin­gu ma­ču“, – sa­kė ko­man­dos ka­pi­to­nas.

„Balt­Rex-Šiau­lių“ klu­bą da­bar su­da­ro trys ko­man­dos: pa­grin­di­nė, „Šiau­liai-Balt­Rex“ ir „Šiau­liai-PRC“. Kol kas vi­si reg­bi­nin­kai tre­ni­ruo­ja­si kar­tu. Pa­sak vy­riau­sio­jo tre­ne­rio, ko­man­dų su­dė­tys dar tik dė­lio­ja­mos. Iš da­lies su­for­muo­tą pa­grin­di­nę ko­man­dą jau bus ga­li­ma iš­vys­ti Va­sa­rio 16-osios tur­ny­re.

Ko­man­da vi­siš­kai su­komp­lek­tuo­ta tu­rė­tų bū­ti iki ba­lan­džio vi­du­rio. Ma­no­ma, kad jos bran­duo­lį su­da­rys tie pa­tys žai­dė­jai kaip ir praei­ta­me se­zo­ne, taip pat įsi­lies jau­ni­mo. Prie ko­man­dų pri­si­jungs ir da­lis per­nai iši­ru­sio „Klai­pė­dos Ko­vo“ klu­bo žai­dė­jų.

Se­zo­nas star­tuos ge­gu­žės 13 die­ną Lie­tu­vos reg­bio-7 rung­ty­nė­mis. Dar po sa­vai­tės nu­ma­to­mas Lie­tu­vos tau­rės tur­ny­ras, ku­ria­me ko­vos trys ša­lies ko­man­dos: „Balt­Rex-Šiau­liai“, Šiau­lių „Vai­ras-Kal­vis“ ir Kau­no „Žal­gi­ris“.

Lie­tu­vo­je reg­bi­nin­kams šį se­zo­ną nu­si­ma­to ne­daug rung­ty­nių, ta­čiau „Balt­Rex“ pla­nuo­ja su­žais­ti kuo dau­giau rung­ty­nių įvai­riuo­se tarp­tau­ti­niuo­se tur­ny­ruo­se. Kaip ir per­nai pla­nuo­ja­ma da­ly­vau­ti Sankt Pe­ter­bur­ge vyks­tan­čio­je Eu­ro­pos klu­bų Čem­pio­nų tau­rė­je. Taip pat ti­ki­ma­si pa­tek­ti į reg­bio tur­ny­rus Lon­do­ne ir Stok­hol­me (Šve­di­ja) bei su­reng­ti su­si­ti­ki­mą su ko­kiu nors stip­riu už­sie­nio klu­bu Šiau­liuo­se.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Reg­bio klu­bo „Balt­Rex-Šiau­liai“ tre­ne­rių ir va­do­vų šta­bas (iš kai­rės) To­mas Zi­bo­lis, Žy­gi­man­tas Ra­džius, Do­na­ta Gri­gie­nė, Vid­man­tas Tau­jans­kas ir Ed­mun­das Šča­vins­kas šiais me­tais reg­bio sir­ga­lius ža­da nu­ste­bin­ti ga­lin­gais ma­čais.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas