(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Pirmas puslapis

„L. A. B. A. S“ iš Ai­ri­jos

2017 m. vasario 14 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Jau aš­tuo­ne­ri me­tai Ai­ri­jo­je gy­ve­nan­ti kel­miš­kė Eri­ka Aks­ti­nai­tė sa­vo bu­vi­mą to­li nuo Tė­vy­nės įpras­mi­na Lie­tu­vos gar­si­ni­mu už­sie­ny­je. Drau­ge su ki­tais lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­riais jau­na mo­te­ris su­bū­rė Tarp­tau­ti­nį lie­tu­vių he­ral­di­kos fon­dą, lie­tu­vių as­me­nų ir bend­ruo­me­nių są­jun­gą L.A.B.A.S., ren­gia lie­tu­vių šven­tes, glo­bo­ja į Ai­ri­ją at­vy­ku­sius me­no ko­lek­ty­vus. O prieš praė­ju­sius Sei­mo rin­ki­mus su­ren­gė de­ba­tus.

Vyk­dy­da­ma pro­jek­tą „Aš di­džiuo­juo­si“ lie­tu­vių bend­ruo­me­nė iš­siun­tė į ke­lio­nę po vi­sas pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nes is­to­ri­nę Lie­tu­vos vė­lia­vą.

reginamus@skrastas.lt

Dub­li­no prie­mies­ty­je

Su vy­ru And­riu­mi kel­miš­kė gy­ve­na Dub­li­no prie­mies­ty­je, Naas mies­te­ly­je, apie 20 ki­lo­met­rų nuo sos­ti­nės.

Nors mies­te­lis ne­di­de­lis, bet sa­vo pra­gy­ve­ni­mo ly­giu, ypač būs­to nuo­mos kai­no­mis, neat­si­lie­ka nuo Dub­li­no.

„Ne­ga­liu sa­ky­ti, kad gy­ve­na­me tur­tin­gai, – at­vi­rau­ja Eri­ka. – Bet grįž­ti ke­le­tą kar­tų per me­tus į Lie­tu­vą ir po­rą kar­tų paa­tos­to­gau­ti ki­to­se ša­ly­se ga­lim sau leis­ti. Nuo­sa­vo būs­to dar ne­tu­ri­me, nes pa­sko­los ėmi­mo sis­te­ma – ga­na griež­ta. Ta­čiau ne­pra­ran­da­me vil­ties vie­ną die­ną įsi­kur­ti sa­vo na­muo­se.“

Mo­te­ris pa­sa­ko­ja, jog di­džio­ji dau­gu­ma Ai­ri­jo­je gy­ve­nan­čių ir dir­ban­čių žmo­nių gau­na sa­vai­ti­nę al­gą, ku­ri pa­leng­vi­na pra­gy­ve­ni­mą ir pa­de­da tin­ka­mai pla­nuo­ti sa­vo iš­lai­das.

Mi­ni­ma­lus sa­vai­tės at­ly­gi­ni­mas 390 eu­rų. Mi­ni­ma­lus dar­bo va­lan­dos įkai­nis 9,25 eu­ro.

Mais­to kai­nos – leng­vai priei­na­mos net ir už mi­ni­ma­lią al­gą dir­ban­tiems žmo­nėms.

Naas mies­te­ly­je yra ne­ma­žai lie­tu­vių. Di­džio­ji dau­gu­ma bend­rau­ja sa­vuo­se bū­re­liuo­se. Emig­ra­ci­jos prie­žas­tys vi­sų la­bai pa­na­šios: iš­va­žia­vo vy­ras, po ku­rio lai­ko – žmo­na, vai­kai. Vi­si ieš­ko­jo ar te­beieš­ko so­tes­nio duo­nos kąs­nio.

Kas­dien su Lie­tu­va

Nors fi­ziš­kai Eri­ka gy­ve­na to­li nuo Lie­tu­vos, šian­die­ni­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos prie­mo­nės lei­džia jaus­tis taip, tar­si gy­ven­tum Lie­tu­vo­je. Ma­žą Lie­tu­vą jau­na mo­te­ris ban­do su­si­kur­ti ir čia, Ai­ri­jo­je.

Pra­dė­ju­si dirb­ti „Tes­co“ įmo­nė­je su­si­pa­ži­no su ten dir­ban­čiais lie­tu­viais. Tarp jų bu­vo ir lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Dai­nius Če­pai­tis. Kel­miš­kė vi­so­mis jė­go­mis ir vi­su nuo dar­bo at­lie­kan­čiu sa­vo lai­ku pa­si­nė­rė į lie­tu­vių bend­ruo­me­nės veik­lą, ta­po dau­gy­bės pro­jek­tų koor­di­na­to­re.

2013 me­tais lie­tu­viai įkū­rė Tarp­tau­ti­nį lie­tu­vių he­ral­di­kos fon­dą (LTHF), ku­rio tiks­las po­pu­lia­rin­ti Lie­tu­vos ir ki­tų ša­lių he­ral­di­ką bei is­to­ri­ją. Jau po me­tų fon­do lė­šo­mis bu­vo su­kur­tas O'Brien šei­mos her­bo ba­rel­je­fas Klon­tar­fo mū­šio 1000 me­tų mi­nė­ji­mui ir įteik­tas tuo­me­čiam Dub­li­no me­rui Chris­ty Bur­ke.

2015 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį lie­tu­vių bend­ruo­me­nė pa­mi­nė­jo Fe­lik­so Vait­kaus Li­tua­ni­ca II skry­džio per At­lan­tą 80-ąsias me­ti­nes. Ta pro­ga Bal­lin­ro­be mies­te­liui pa­do­va­no­jo su­ma­žin­to lėk­tu­vo ko­pi­jos pa­mink­lą.

2015-ųjų gruo­dį su­bur­ta bend­ruo­me­nė L.A.B.A.S (lie­tu­vių as­me­nų ir bend­ruo­me­nių Ai­ri­jo­je są­jun­ga), ku­rios tiks­las ap­jung­ti vi­sas bend­ruo­me­nes į vie­ną vi­su­mą, reng­ti bend­ras šven­tes, iš­lai­ky­ti ir skleis­ti pa­trio­tiš­ku­mą, rep­re­zen­tuo­ti sa­vo ša­lį. Są­jun­gos na­rės pra­dė­jo reng­ti pa­va­sa­rio šven­tes.

Per­nai, prieš spa­lio mė­ne­sį vy­ku­sius Lie­tu­vos Sei­mo rin­ki­mus, L.A.B.A.S su­ren­gė pir­muo­sius kan­di­da­tų de­ba­tus Ai­ri­jo­je. Su­lauk­ta ne vie­no ži­no­mo lie­tu­vio.

Kar­tu su tri­jų Bal­ti­jos ša­lių am­ba­sa­do­mis lie­tu­vių bend­ruo­me­nių na­riai or­ga­ni­za­vo Bal­ti­jos ša­lių die­ną. Šven­tė vy­ko di­džiau­sia­me Eu­ro­pos mies­to par­ke Pheo­nix ir su­lau­kė di­de­lio žmo­nių ant­plū­džio. Ren­gi­niu džiau­gė­si net tik Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Lie­tu­vos pi­lie­čiai, bet ir ai­riai bei Dub­li­no sve­čiai.

2016 me­tų bir­že­lio mė­ne­sį lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ini­cia­ty­va su­reng­ta ber­niu­kų ir jau­nių cho­ro „Da­gi­lė­lis“ tur­nė po Ai­ri­ją. Cho­ro dai­nų klau­sė­si Dub­li­no, Port­laoi­se, Gal­way, Bal­lin­ro­be mies­tų gy­ven­to­jai.

Lie­tu­vos vė­lia­va ke­liau­ja per pa­sau­lį

Eri­ka Aks­ti­nai­tė koor­di­nuo­ja is­to­ri­nės Lie­tu­vos vė­lia­vos (Vy­čio) ke­lio­nę ap­link pa­sau­lį. Ai­ri­jos lie­tu­viai šį pro­jek­tą pa­va­di­no pra­smin­gai „Aš di­džiuo­juo­si“.

Pir­miau­sia vė­lia­va bu­vo iš­siųs­ta į ar­ti­miau­sią sa­lą – Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę. Ap­ke­lia­vu­si ke­le­tą mies­tų (Man­ches­ter, Lon­don, Aber­deen) iš­ke­lia­vo į že­my­ni­nę Eu­ro­pos da­lį – Ispaniją, Pran­cū­zi­ją, Vo­kie­ti­ją ir ki­tas ša­lis. Vė­liau ap­lan­kė Ka­na­dą, JAV, Pie­tų Ame­ri­ką.

Šiuo me­tu vė­lia­va ke­liau­ja į Aust­ra­li­ją ir grįš per Azi­ją.

„Ori­gi­na­li vė­lia­va pa­ten­ka tik į la­bai ma­žą da­lį bend­ruo­me­nių, to­dėl ra­gi­na­me žmo­nes im­tis ini­cia­ty­vos ir tie­siog pri­si­dė­ti prie šio pro­jek­to. Ga­liu pa­si­džiaug­ti, kad su­lau­kė­me Kel­mės „Kra­žan­tės“ pro­gim­na­zi­jos vi­deo. Mū­sų ar­ti­mie­ji taip pat pri­si­dė­jo prie šios ak­ci­jos“, – pa­sa­ko­ja Eri­ka.

Bend­ruo­me­nes ki­to­se ša­ly­se Ai­ri­jos lie­tu­viai daž­niau­siai su­si­ran­da per „Fa­ce­book“ pa­sky­rą, per sa­vo pa­žįs­ta­mus, Lie­tu­vos am­ba­sa­dos pa­de­da­mi.

Bū­tų sve­ti­ma tarp sa­vų

Veik­la lie­tu­vių bend­ruo­me­nė­je, kas­die­nis pri­mi­ni­mas, jog jie yra lie­tu­viai, pa­de­da Eri­kai jaus­tis taip, tar­si bū­tų tė­vy­nė­je.

„Me­luo­čiau, jei sa­ky­čiau, kad vi­siš­kai adap­ta­vau­si sve­ti­mo­je ša­ly­je, – gy­ve­ni­mo Ai­ri­jo­je eu­fo­ri­ja nea­pi­pi­na Eri­ka. – Nors mo­ku kal­bą ir te­ko su­si­dur­ti su įvai­rio­mis gy­ve­ni­mo si­tua­ci­jo­mis, bet vi­sa­da at­si­ran­da nau­jų niuan­sų, ku­rie lei­džia su­pras­ti, jog esi emig­ran­tas.“

Šiuo­lai­ki­nė emig­ra­ci­ja, pa­sak kel­miš­kės, nė­ra to­kia bai­si kaip, pa­vyz­džiui, prieš 50 me­tų. Į Lie­tu­vą jie­du su vy­ru grįž­ta po po­rą kar­tų per me­tus. Ant jų sta­lo kas­dien ne­trūks­ta lie­tu­viš­ko mais­to. Šei­ma žiū­ri lie­tu­viš­ką te­le­vi­zi­ją, in­ter­ne­te skai­to lie­tu­viš­kus laik­raš­čius ir in­ter­ne­to po­rta­lus. Kas­dien bend­rau­ja su sa­vo ar­ti­mai­siais. Guo­džia ir tai, jog po ke­le­to va­lan­dų skry­džio ga­lė­tų bū­ti na­muo­se.

Vie­nin­te­lis skau­di­nan­tis da­ly­kas – tai ar­ti­mų­jų il­ge­sys. No­rė­tų­si juos daž­niau ma­ty­ti ir ap­ka­bin­ti.

Išei­tis grįž­ti į Lie­tu­vą? Šios ga­li­my­bės Eri­ka sa­ko nie­kuo­met ne­svars­tan­ti. Bi­jo, jog Lie­tu­vo­je pa­si­jus­tų sve­ti­ma: „Rei­kė­tų iš nau­jo mo­ky­tis gy­ven­ti ki­to­je so­cia­li­nė­je erd­vė­je. Tap­čiau bal­ta var­na.“

Ir pri­de­da kont­rar­gu­men­tą: „Pa­to­gus gy­ve­ni­mo rit­mas dar lei­džia ne­gal­vo­ti apie grį­ži­mą. Ir bū­da­ma čia ga­liu bū­ti nau­din­ga Lie­tu­vai, gar­sin­ti jos var­dą, pri­si­dė­ti prie įdo­mių pro­jek­tų, pa­dė­ti jung­tis lie­tu­viams į vie­ną gra­žią bend­ruo­me­nę.“

As­me­ni­nės nuo­tr.

Eri­ka Aks­ti­nai­tė pa­mi­lo Ai­ri­jos gam­tą.

L.A.B.A.S pa­va­sa­rio šven­tė.

Lie­tu­vių bend­ruo­me­nė pa­do­va­no­jo Li­tua­ni­ca II pa­mink­lą Bal­lin­ro­be mies­te­liui.

Eri­ka Aks­ti­nai­tė sa­ko, jog kur be­bū­tum, vis ­tiek sun­ku iš­lip­ti iš lie­tu­viš­kų klum­pių.

Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis ta­po Lie­tu­vos he­ral­di­kos fon­do gar­bės na­riu.

Prieš Sei­mo rin­ki­mus į de­ba­tus Ai­ri­jo­je su­va­žia­vo daug žy­mių Lie­tu­vos po­li­ti­kų.

Ai­ri­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nė su­ren­gė „Da­gi­lė­lio“ cho­ro tur­nė po Ai­ri­jos mies­tus.

Eri­ka Aks­ti­nai­tė aš­tuo­ne­rius me­tus gy­ve­na Ai­ri­jo­je ir rū­pi­na­si lie­tu­vių bend­ruo­me­nės veik­la.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį (2)

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (13)

klasiokės mama, 2017-02-17 23:02
sėkmės Tau, Erika!
smagu skaityti apie tai, kaip lietuviai garsinat Lietuvą. taip galima pasijausti lietuviu ir kartu prisidėti prie darbų, kurie teikia malonumą Tau ir visiems ten esantiems.

laisvas, 2017-02-16 23:15
Tai komunizmas - taip aiškino barzdyla Marksas, o plikis Leninas su svetimais pinigais ir svetimų pagalba bandė savo Tėvynėje tai praktiškai - kas gavosi - visi žinome...

Laisvam, 2017-02-16 18:25
turi begales laisvo laiko, tai būk toks malonus, paaiškink, kaip tu supranti vergovę? Ar kai dirbi, ir uždirbi pinigus, ir jei gali laisvai disponuoti ne tik savo uždirbtais pinigais ir tuos pinigus išleisti kiek tik nori ir kam tik nori, pirkti ko širdis geidžia, keliauti kur akys veda ir t.t ir panašiai, tai jau vergovė???

laisvas, 2017-02-16 17:01
Paaiškinsiu plačiau - rašinėti provokuojančius komentarus, tai darbas, o šiuos komentarus skaityti arba juos dar pakomentuoti - tai jau vergovė. Ar dabar aišku ?

laisvas, 2017-02-16 15:06
Skirk darbą nuo vergovės. Tai pirmiausia.

laisvam, 2017-02-16 13:59
tu pirmiau nuvažiuok, bent jau į tą pačią Angliją. Tuomet jau galėsi komentuoti, kai pamatysi savo akimis. O iš kitos pusės, tai ką, darbas paukštyne jau ne darbas? Ar Lietuvos, Rusijos ar Suomijos paukštynuose vištos be plunksnų??? Joks sąžiningas darbas nėra ir negali būti žeminantis. Ar tai būtų valytojo, fermos darbuotojo, uogų skynėjo, pardavėjo ar vadybininko. Ir nesvarbu kur tu jį dirbi, Lietuvoj, Anglijoj, Rusijoj ar Vokietijoj. Nors ir Zanzibare.

laisvas, 2017-02-16 12:44
Taip garsiai garsina, kad net vištų plunksnos dulka kokioj nors Anglijoj.

llietuvis, 2017-02-16 11:29
Lietuva yra ir ten, kur yra nors vienas lietuvis. Smagu ir gražu, kai emigrantai ar tik laikinai išvykę, garsina Lietuvą, mūsų valstybę, svetimuose kraštuose gražiais ir prasmingais darbais.

Emilija, 2017-02-16 08:56
Prasminga praplėsti Lietuvą už jos ribų

laisvas, 2017-02-15 23:45
Budėjimas irgi darbas, apmokamas daugiau nei minimumas (airiškas)...

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 13

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 13
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />