(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Pirmas puslapis

Savivaldybės laivas taps „kvailių laivu“?

2017 m. vasario 15 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­gar­si­no po­li­ti­nio lai­vo nau­jie­nas. „Lai­vą“ pa­lie­ka jo pa­ta­rė­jas Eduar­das Bi­vai­nis. Ta­ry­bos dau­gu­mai ne­be­rei­kia sek­re­to­ria­to. Ant ban­gos – nau­jas kan­di­da­tas į vi­ce­me­rus. Plius – rei­kia gel­bė­ti skęs­tan­tį „Ži­bu­rio“ kny­gy­ną.

ruta@skrastas.lt

Gel­bė­to­jos – „dar­bie­tės“

Pir­mo­ji nau­jie­na – apie nau­ją kan­di­da­tą į vi­ce­me­rus – li­be­ra­lą Ar­tū­rą Ku­li­kaus­ką. Jis pa­ts to nė ne­ži­no, bet A. Vi­soc­kas jo kan­di­da­tū­rą nu­si­tei­kęs teik­ti Ta­ry­bai. Šį nau­jo­sios dau­gu­mos at­sto­vą siū­lo ma­žu­mos at­sto­vės „dar­bie­tės“ Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė, bu­vu­si kan­di­da­tė į vi­ce­me­rus, ir An­ge­lė Ka­va­liaus­kie­nė.

Esą taip ga­li­ma bū­tų gel­bė­tis nuo po­li­ti­nių ne­su­ta­ri­mų ir prieš­lai­ki­nių rin­ki­mų bei mies­to rei­ka­lų pa­ra­ly­žiaus.

„Dar­bie­tės“ sako, jog dau­gu­mos ly­de­riai Alf­re­das Lan­kaus­kas, Jus­ti­nas Sar­taus­kas ar De­nis Mi­cha­len­ko, ku­riuos me­ras yra ap­skun­dęs Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai, ne­ga­lė­tų tap­ti kan­di­da­tais į vi­ce­me­rus – „kol abe­jo­nių STT neišsk­lai­dys“.

„Siū­ly­mas ra­cio­na­lus, lo­giš­ka at­si­žvelg­ti, ki­to siū­ly­mo ne­tu­riu – teik­siu Ta­ry­bai, tu­riu to­kią tei­sę, ir pen­kio­lik­tu­ke (ma­žu­mos at­sto­vų suei­go­je – red. pa­st.) bu­vo pa­gar­sin­ta“, – in­for­ma­vo me­ras.

Ar „pen­kio­lik­tu­kas“ pri­ta­rė?

„Ką čia pri­tar­ti?“ – at­sa­kė kau­si­mu.

Ie­tys to­liau kry­žiuo­ja­mos

Ta­ry­bos dau­gu­ma va­kar ofi­cia­liai pa­tei­kė sa­vo at­sto­vų kan­di­da­tū­ras: į vi­ce­me­rus de­le­guo­ja J. Sar­taus­ką, į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius – And­rių Ma­zu­ro­nį, bu­vu­sį Sei­mo na­rį.

Ta­čiau A. Vi­soc­kas iš anks­to pa­ti­ki­no, jog „di­de­lė ti­ki­my­bė“, kad Ta­ry­bai vėl teiks į di­rek­to­rius Ar­no Il­gaus­ko kan­di­da­tū­rą. Ga­lįs iš nau­jo ją teik­ti net du kar­tus.

Pra­mo­ni­nin­kų pa­siū­ly­tą An­ta­ną Bar­tu­lį, bu­vu­sį UAB „Do­lo­mi­tas“ va­do­vą, įvar­di­jo „rim­tu kan­di­da­tu": „Man pa­da­rė įspū­dį iš tos in­for­ma­ci­jos, ku­ri pa­sie­kė ma­no au­sis.“ Bet ne­ga­lįs jo kan­di­da­tū­ros teik­ti, nes apie jį dar nė­ra STT pa­žy­mos. A. Ma­zu­ro­nio si­tua­ci­ja – to­kia pat.

„Jei­gu Ar­no ne­pat­vir­tins, teik­siu An­ta­ną“, – su­ri­kia­vo A. Vi­soc­kas.

Ar jie yra ir me­ro kan­di­da­tai?

„Jie – sa­vo, jie – pa­tys sau. Man ga­li­te siū­ly­ti ir jūs – bet koks Lie­tu­vos žmo­gus. Tai ne­reiš­kia, kad tai ma­no kan­di­da­tas, aš tik pri­sta­tau“, – paaiš­ki­no me­ras.

Dar vie­nas žai­di­mas „pa­ra­ly­žiu­mi“

Dau­gu­mos ly­de­ris J. Sar­taus­kas siū­lo nai­kin­ti Ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­tą. Ofi­cia­lus mo­ty­vas – bus tau­po­mos lė­šos. Neo­fi­cia­lus – dau­gu­mos at­sto­vai se­niai pik­ti­na­si, kad sek­re­to­ria­tas dir­ba ne Ta­ry­bai, o tik me­rui.

Per kri­zę A. Vi­soc­kas su­sku­bo vie­na­ša­liš­kai su­for­muo­ti pa­ta­rė­jų kor­pu­są. Tu­ri ke­tu­ris pa­ta­rė­jus, vie­ną pa­dė­jė­ją – tiek ne­tu­rė­jo nė vie­nas me­ras.

Ypač po­li­ti­kus šo­ki­ra­vo me­ro spren­di­mas pa­ta­rė­ju priim­ti at­sta­ty­din­tą Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių E. Bi­vai­nį, ku­ris teis­mui yra ap­skun­dęs Ta­ry­bą.

J. Sar­taus­kas „Šiau­lių kraš­tui“ aiš­ki­no, jog sa­vo siū­ly­mu no­rįs „pro­vo­kuo­ti“ me­rą – te­gu pra­de­da gal­vo­ti, kaip tu­ri dirb­ti sek­re­to­ria­tas.

„Me­ras vis ra­gi­na teik­ti al­ter­na­ty­vas – te­gu da­bar tei­kia“, – sa­kė J. Sar­taus­kas.

„Vi­są sek­re­to­ria­tą siū­lo at­leis­ti nuo va­sa­rio 28 die­nos – ir jo­kios al­ter­na­ty­vos, kas dirbs su Ta­ry­bos spren­di­mais? – pik­ti­no­si spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je A. Vi­soc­kas. – Aki­vaiz­du, jog tai – ne­tei­sė­ta.“

Jo­kios al­ter­na­ty­vos pa­ts Ta­ry­bai ne­teiks, o J. Sar­taus­ko pro­jek­to – taip pat.

Ci­ta­vo įsta­ty­mą, jog tik me­ras ga­li teik­ti siū­ly­mus dėl sek­re­to­ria­to su­da­ry­mo ar ne­su­da­ry­mo.

A. Vi­soc­kas įžvel­gęs, jog „žai­di­mai pra­si­dė­jo“ tik dėl E. Bi­vai­nio, ku­ris su­si­kir­tęs su „bu­vu­siais me­rais“.

„Eduar­das, kad ne­lik­tų ga­li­my­bės jo­kiems su­si­prie­ši­ni­mams, pa­dė­jo pa­reiš­ki­mą bū­ti at­leis­tas nuo va­sa­rio 15 die­nos. Tik pa­pra­šiau, kad dar dirb­tų 14 die­nų, – pa­gar­si­no „ato­maz­gą“ A. Vi­soc­kas.

„Jei­gu kaž­kam „skau­da“, tai ga­liu ir pa­si­trauk­ti“, – mo­ty­va­vo E. Bi­vai­nis, neig­da­mas, jog ga­lė­jo lem­ti tei­si­nė ko­li­zi­ja. Į teis­mą pra­ktiš­kai pa­da­vė sa­vo darb­da­vį – me­rą, nes jis teis­muo­se at­sto­vau­ja Ta­ry­bai.

E. Bi­vai­nio nuo­mo­ne, pa­siek­tas „vi­siš­ko ab­sur­do dug­nas“, rei­ka­lau­jant, jog me­ro pa­ta­rė­jais dirb­tų par­ti­jų de­le­guo­ti po­li­ti­kai.

„Klai­da bu­vo, kai pa­ta­rė­jais bu­vo Ed­mun­das Le­daus­kas ir Vai­das Ba­cys (šie po­li­ti­kai bu­vo de­le­guo­ti li­be­ra­lų – red.pa­st.) , – pa­reiš­kė ir A. Vi­soc­kas. – Jie ne­bu­vo jo­kiais pa­ta­rė­jais, man nu­si­bo­do, tie­siog gė­da sa­ky­ti – man bu­vo ne­nau­din­gi.“

Ar ne gė­da, kad Šiau­liai jau tam­pa tra­gi­ko­miš­ku mies­tu?

„Klaus­ki­te ne ma­nęs. Aš de­du vi­sas pa­stan­gas, kad mies­to įvaiz­dis bū­tų ge­ras, pui­kus, – aiš­ki­no A.Vi­soc­kas. – Atk­reip­ki­te dė­me­sį – su Iz­rae­lio am­ba­sa­do­riu­mi žai­džiu krep­ši­nį, su Kroa­ti­jos – ati­da­rau pa­ro­dą. Aš de­du pa­ska­tas, net jei­gu esu už­da­ry­tas mies­te ir pa­ra­ly­žiuo­tas.“

Pa­ra­ly­žius gre­sia ir kny­gy­nui

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je A. Vi­soc­kas sa­kė šo­ki­ruo­tas „nau­jie­nos“, jog Sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vė „Ži­bu­rio“ kny­gy­nas at­si­dū­rė ant bank­ro­to ri­bos.

Esą Sa­vi­val­dy­bei bu­vo tei­kia­mos ne­tei­sin­gos ata­skai­tos. Tik nau­jai di­rek­to­rei atė­jus paaiš­kė­ju­sios mil­ži­niš­kos sko­los.

„Vien už kny­gas sko­la su­da­ro 86 tūks­tan­čius eu­rų, – pik­ti­no­si me­ras. – Tie­kė­jai kny­gų ne­be­duo­da.“

2015 me­tais nuo­sto­liai su­da­rė 7 206 eu­rus, per­nai – 26 416 eu­rų. Sko­los jau žy­miai vir­ši­ja tur­tą.

Dėl to­kios si­tua­ci­jos A. Vi­soc­kas kal­ti­na Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, au­di­to tar­ny­bą. Bet ne E. Bi­vai­nį, ku­ris Ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­va­vo 2015–2016 me­tais ir tvir­ti­no kny­gy­no fi­nan­si­nės veik­los ata­skai­tas.

Iš­dės­tė me­ras ir gel­bė­ji­mo sce­na­ri­jų – skir­ti kny­gy­nui 100 tūks­tan­čių eu­rų iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to sko­loms deng­ti ir apy­var­tos lė­šoms. Plius – įver­tin­ti kny­gy­no pa­sta­tą „rea­lia“ kai­na – gal teks par­duo­ti.

„Pas­ta­to ver­tė vos 11,4 tūks­tan­čio eu­rų, kai ga­li bū­ti 300 tūks­tan­čių eu­rų“, – skai­čia­vo A. Vi­soc­kas. Ne­men­kos kny­gy­no pa­tal­pos – mies­to cent­re, Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­re.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas jau­čia­si pa­ra­ly­žiuo­tas, o nau­jo­ji dau­gu­ma dar siū­lo nai­kin­ti Ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­tą, nes be jo dalis sa­vi­val­dy­bių iš­si­ver­čia. „Nė sek­re­to­rės ša­lia ne­be­tu­rė­siu“, – sa­ko me­ras.

Eduar­das Bi­vai­nis au­ko­ja­si, kad dėl jo ne­bū­tų „paau­ko­tas“ vi­sas sek­re­to­ria­tas: „Jei­gu kaž­kam skau­da, ga­liu ir pa­si­trauk­ti.“

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį (2)

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (46)

Senis, 2017-02-16 21:50
"Jeigu žmogus durnas - tai ilgam."
Jurijus Nikulinas

Beržas, 2017-02-16 21:23
Geras slaptas stuk-stuk - nebūtinai geras meras.

Filosofija, 2017-02-16 21:14
Niekas negali liežuviu pralenkti senojo Landsbergio

Senis, 2017-02-16 20:48
"Tik labai išdidūs ir neabejotini kvailiai visai nekeičia savo elgesio."
Konfucijus

Emilija, 2017-02-16 20:21
Vakar norėjau Norfoj vieną žalią pievagrybį suvalgyti. Bet neišdrįsau. Mėgstu žalius,... bet ne valstiečius

to Emilija, 2017-02-16 20:14
Pievagrybiu uzvalgei? :))))))))... šiuo metu visiškai neadekvačiai reaguoja į aplinką, nerišliai kalba, įsivaizduoja esantis kažkoks genijus, pastoviai kalba apie dalykus, kurių neišmano, nerišliai dėsto mintis - pradeda kalbėti apie vieną, baigia sakinį visai apie kitką...KAS?

Emilija, 2017-02-16 20:07
Visi merai apauga visokiais būtais-nebūtais dalykais. Racionalus siūlymas merui A.Visockui:

Apauga visokiais būtais-nebūtais dalykais = Pripažinti ir stengtis pasikeisti = Atidengė skulptūrą „Lozoriau, kelkis“ = Daugelis gailėsis, kad nesugebėjo nubusti = Geriau nusipirkti loterijos bilietą = Jei bijote dirbti savo darbo – tai lauk iš darbo = Karalių ir kunigų valdžios simbolis = Jums duotas šansas ne laike ir ne erdvėje = Liejasi Taboro transformacijos šviesa = Mes gyvename laiku, kuris neįtikėtinas = Negi tauta dainuos „piniguočių“ valdžiai? = Problema – senų vertybių išsaugojimas = Pamatyti žmonių veidus po kaukėmis = RACIONALUS SIŪLYMAS MERUI A.VISOCKUI = Savo dalyko meistras – visko meistras = Taip pamažu, pamažu užsigyvename pagarbą = 560

Akela, 2017-02-16 19:29
Šiauliečiai, racionalus siūlymas, - atsistatydinti merui ?

Avataras, 2017-02-16 19:07
vysoskis sako: "absoliuti tiesa". Gal kas paaiškintų kas tai yra?

???, 2017-02-16 18:12
Kuo skiriasi PROTAS nuo Kvailumo??? Protas turi ribas , kvailumui - ribų NĖRA.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 46

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 46
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />