(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Pirmas puslapis

Domas Griškevičius skubiai grąžintas į vicemerus

2017 m. vasario 17 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas per teis­mą su­ge­bė­jo grą­žin­ti į vi­ce­me­ro po­stą Ta­ry­bos at­sta­ty­din­tą Do­mą Griš­ke­vi­čių. Su­da­rė su juo tai­kos su­tar­tį. Ar tai­kos su­tar­ti­mi grįš ir at­sta­ty­din­tas Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Eduar­das Bi­vai­nis?

ruta@skrastas.lt

Me­ras spren­dė

Šiau­lių apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas tre­čia­die­nį, va­sa­rio 15 die­ną, pa­tvir­ti­no gin­čo ša­lių su­da­ry­tą tai­kos su­tar­tį ir nu­trau­kė ad­mi­nist­ra­ci­nę by­lą dėl D. Griš­ke­vi­čiaus skun­do.

D. Griš­ke­vi­čius skun­dė teis­mui Šiau­lių mies­to ta­ry­bą, pra­šy­da­mas pa­nai­kin­ti Ta­ry­bos 2016 me­tų gruo­džio 19 die­nos spren­di­mą at­leis­ti jį iš pa­rei­gų. Pra­šė grą­žin­ti į pa­rei­gas ir pri­teis­ti iš Sa­vi­val­dy­bės kom­pen­sa­ci­ją už pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą.

Teis­me Ta­ry­bai at­sto­va­vo pa­ts me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas. Teis­mui jis pa­tei­kė va­sa­rio 13 die­ną su­da­ry­tą tai­kos su­tar­tį su D. Griš­ke­vi­čiu­mi. Teis­mas gin­čo ap­lin­ky­bių ne­be­nag­ri­nė­jo.

Pa­gal tai­kos su­tar­tį įsi­pa­rei­go­ta pa­nai­kin­ti Ta­ry­bos spren­di­mą dėl D. Griš­ke­vi­čiaus at­lei­di­mo ir grą­žin­ti jį į pa­rei­gas. Sa­vi­val­dy­bė įpa­rei­go­ta su­mo­kė­ti jam kom­pen­sa­ci­ją už pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą nuo 2016 me­tų gruo­džio 20 die­nos iki grą­ži­ni­mo į dar­bą da­tos.

Teis­mo nu­tar­ti­mi jis tu­ri bū­ti grą­žin­tas sku­biai – nuo nu­tar­ties priė­mi­mo die­nos.

Šian­dien D. Griš­ke­vi­čius jau ga­lės vėl sės­ti į vi­ce­me­ro kė­dę.

Ar grįš ir E. Bi­vai­nis?

Dar ant­ra­die­nį „Šiau­lių kraš­tas“ per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją klau­sė A. Vi­soc­ko, ar teis­mas priė­mė nag­ri­nė­ti D. Griš­ke­vi­čiaus skun­dą?

Nors jau bu­vo pa­si­ra­šęs su juo tai­kos su­tar­tį, apie ją ty­lė­jo. Esą tai – ne spau­dos kon­fe­ren­ci­jos te­ma. A. Vi­soc­kas ta­da tik pa­gar­si­no, jog jo pa­ta­rė­jas Eduar­das Bi­vai­nis trau­kia­si iš pa­rei­gų. E. Bi­vai­nis taip pat ap­skun­dė Ta­ry­bos spren­di­mą jį at­leis­ti iš Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų.

Pats E. Bi­vai­nis tuo­met ti­ki­no, jog spren­di­mą priė­mė ne dėl tei­si­nės ko­li­zi­jos, nors me­ro pa­ta­rė­ju priim­tas pra­ktiš­kai į teis­mą pa­da­vė sa­vo darb­da­vį.

A. Vi­soc­kas, per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją „Šiau­lių kraš­to“ klau­sia­mas, gal su­da­rys tai­kos su­tar­tį su E. Bi­vai­niu, at­sa­kė: „Gal­būt.“

E. Bi­vai­nis ir D. Griš­ke­vi­čius mies­to Ta­ry­bos bu­vo at­sta­ty­din­ti kaip pra­ra­dę pa­si­ti­kė­ji­mą. Dėl E. Bi­vai­nio spren­di­mas priim­tas 2016 me­tų gruo­džio 19 die­ną, at­leis­tas jis nuo sau­sio 2 die­nos.

Po­li­ti­kai šo­ki­ruo­ti

„Šiau­lių kraš­tui“ po­li­ti­kai ne­siė­mė teis­mo nu­tar­ties ko­men­tuo­ti, bet ne­slė­pė, jog yra šo­ki­ruo­ti me­ro vie­na­ša­liš­ku spren­di­mu.

„Tei­si­niu ni­hi­liz­mu kve­pia, – sa­kė De­nis Mi­cha­len­ko, frak­ci­jos „Už Šiau­lius“ se­niū­nas. – A. Vi­soc­kas, kaip Ta­ry­bai at­sto­vau­jan­tis as­muo, ka­žin ar ne­vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­mų be Ta­ry­bos nu­spręs­da­mas su­da­ry­ti tai­kos su­tar­tį. Taip ga­li­ma skųs­ti bet ko­kį ab­so­liu­čiai tvar­kin­gą Ta­ry­bos spren­di­mą ir nai­kin­ti, jei­gu A. Vi­soc­kas taip su­da­ri­nės tai­kos su­tar­tis.“

D. Mi­cha­len­ko svars­tė, jog A. Vi­soc­kas da­bar su­ka „vi­su grei­čiu at­gal“.

Kad me­ras vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­mus, ma­no ir Ta­ry­bos na­rys „tvar­kie­tis“ Alf­re­das Lan­kaus­kas: „Įsi­pa­rei­go­jo nai­kin­ti spren­di­mą, ku­rį priė­mė Ta­ry­ba bal­sų dau­gu­ma.“

Ta­ry­bos na­rys kon­ser­va­to­rius Jo­nas Bart­kus tik pa­svars­tė: „Jei­gu 17 Ta­ry­bos na­rių iš 31 prii­ma spren­di­mą at­leis­ti, o me­ro pra­šy­mu teis­mas grą­ži­na į dar­bą – tai kaip čia išei­na?“

Jis tik pa­si­džiau­gė: „Gal ge­rai, jog tie­sio­gi­nio val­dy­mo ne­be­tu­rė­si­me – dar bent du mė­ne­sius.“

Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Šiau­lių ap­skri­ty­je As­ta Ja­siū­nie­nė ren­gė­si šian­dien teik­ti rei­ka­la­vi­mą Ta­ry­bai ne­del­siant pa­skir­ti vi­ce­me­rą ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių – dėl gre­sian­čio tie­sio­gi­nio val­dy­mo.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

32-ejų me­tų so­cial­de­mok­ra­tas Do­mas Griš­ke­vi­čius, net ir nu­ša­lin­tas mies­to Ta­ry­bos, vėl su­lau­kė me­ro „pa­gal­vės“.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį (2)

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (50)

Pamąstymui, 2017-02-21 12:33
Skubiai gražintas, matomai neteisėtai, gali būti skubiai ir nuimtas, tik teisėtai. Ko nepadarysi dėl valdžios kėdės, visai nesvarbu miesto reikalai ir pinigai. Čia tik pamąstymui.

Avatarui, 2017-02-21 12:28
Investuota į verkiančią mergaitę, nejaugi nesimato?

Avataras, 2017-02-20 17:09
tai kur sakot tas pusė milijono eurų?

to >jonui, 2017-02-20 00:04
Investuota į socialdemokratą Griškevičių. Čia jau įtikinamai konkrečiai.

>jonui, 2017-02-19 17:58
neįtikinote - konkrečiai.

Jonui, 2017-02-19 08:49
Investuota į šaligatvius. Investuota į gatves. Investuota į laisvą ekonominę zoną.

Avataras, 2017-02-18 00:49
Kur tas 0,5 mln? Parodykite į kokį akmenį, betoną ar medį jis investuotas - tada patikėsiu. Tik pliauškiat.

Visi, 2017-02-17 22:50
Visi kas galite paklauskite kaip jaučiasi Jonas Bartkus. Šis tarybos narys dirba banke.Jauna komanda sumanė
perfinansuoti paskolas. Miestas gavo pusę mln. naudos. Visi matome ką gavo meras.

Realybė, 2017-02-17 21:53
Šiaulių vietovė šiandien tapo seniūnija. Kaimo reikalus iš esmės su spec.tarnybų pagalba gali išspręsti seniūnas ir velniop nereikalingą tarybą.

Nesuvokiama, 2017-02-17 20:22
Tai kuriam galui renkama visa Taryba? Rinkim tik vieną merą, bus vienvaldystė, gal bent rinkimams sutaupysim?..

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 50

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 50
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />