(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Afiša

VYTAUTAS ŠIŠKAUSKAS „ Padainuokime kartu“

2017 m. vasario 4 d.

Vi­sus kvie­čia­me į šil­tą ir gra­žų Vy­tau­to Šiš­kaus­ko kon­cer­tą va­sa­rio 9 d. 18 val. Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re!

Ba­la­džių au­to­rius Vy­tau­tas Šiš­kaus­kas – ži­no­mas vi­so­je Lie­tu­vo­je. Dai­ni­nin­ko kar­je­rą pra­dė­jęs „Ąžuo­liu­ko“ cho­re, vė­liau pri­pa­ži­ni­mo su­lau­kė dai­nuo­da­mas įvai­riuo­se est­ra­di­niuo­se ko­lek­ty­vuo­se.

Vy­tau­tas Šiš­kaus­kas ger­bė­jų tu­ri ir už­jū­rio ša­ly­se – Či­ka­go­je ir ki­tuo­se JAV mies­tuo­se at­li­kė­jas yra su­ren­gęs ne vie­ną sa­vo pa­si­ro­dy­mą. Vy­tau­to pro­fe­sio­na­lu­mą įro­do ir per vi­są kon­cer­ti­nės veik­los lai­ko­tar­pį at­lik­tos dai­nos – due­tai su to­kiais ži­no­mais at­li­kė­jais kaip Sta­sys Po­vi­lai­tis, Bi­ru­tė Damb­raus­kai­tė, Ona Va­liu­ke­vi­čiū­tė ir kt.

„Ne­pa­si­ra­šau teks­tų ar sce­na­ri­jų, kaip bend­rau­ti su pub­li­ka. Ma­ne la­biau­siai ir ža­vi tas na­tū­ra­lus at­li­kė­jo ir pub­li­kos bend­ra­vi­mas, ku­ris gims­ta pa­čio­je sa­lė­je. Ma­ne la­bai vei­kia tei­gia­ma ap­lin­ka, kon­cer­tų me­tu vi­siš­kai ki­taip jau­čiuo­si, at­si­pa­lai­duo­ju ir bend­rau­ju su pub­li­ka“,- tei­gia vie­nas gei­džia­miau­sių Lie­tu­vos at­li­kė­jų.

Po­pu­lia­rios ir vi­sų mė­gsta­mos dai­nos, ma­lo­ni ir links­ma drau­gi­ja ne­pa­liks abe­jin­go nė vie­no!

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas