(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Afiša

VYTAUTAS ŠIŠKAUSKAS „ Padainuokime kartu“

2017 m. vasario 4 d.

Vi­sus kvie­čia­me į šil­tą ir gra­žų Vy­tau­to Šiš­kaus­ko kon­cer­tą va­sa­rio 9 d. 18 val. Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re!

Ba­la­džių au­to­rius Vy­tau­tas Šiš­kaus­kas – ži­no­mas vi­so­je Lie­tu­vo­je. Dai­ni­nin­ko kar­je­rą pra­dė­jęs „Ąžuo­liu­ko“ cho­re, vė­liau pri­pa­ži­ni­mo su­lau­kė dai­nuo­da­mas įvai­riuo­se est­ra­di­niuo­se ko­lek­ty­vuo­se.

Vy­tau­tas Šiš­kaus­kas ger­bė­jų tu­ri ir už­jū­rio ša­ly­se – Či­ka­go­je ir ki­tuo­se JAV mies­tuo­se at­li­kė­jas yra su­ren­gęs ne vie­ną sa­vo pa­si­ro­dy­mą. Vy­tau­to pro­fe­sio­na­lu­mą įro­do ir per vi­są kon­cer­ti­nės veik­los lai­ko­tar­pį at­lik­tos dai­nos – due­tai su to­kiais ži­no­mais at­li­kė­jais kaip Sta­sys Po­vi­lai­tis, Bi­ru­tė Damb­raus­kai­tė, Ona Va­liu­ke­vi­čiū­tė ir kt.

„Ne­pa­si­ra­šau teks­tų ar sce­na­ri­jų, kaip bend­rau­ti su pub­li­ka. Ma­ne la­biau­siai ir ža­vi tas na­tū­ra­lus at­li­kė­jo ir pub­li­kos bend­ra­vi­mas, ku­ris gims­ta pa­čio­je sa­lė­je. Ma­ne la­bai vei­kia tei­gia­ma ap­lin­ka, kon­cer­tų me­tu vi­siš­kai ki­taip jau­čiuo­si, at­si­pa­lai­duo­ju ir bend­rau­ju su pub­li­ka“,- tei­gia vie­nas gei­džia­miau­sių Lie­tu­vos at­li­kė­jų.

Po­pu­lia­rios ir vi­sų mė­gsta­mos dai­nos, ma­lo­ni ir links­ma drau­gi­ja ne­pa­liks abe­jin­go nė vie­no!

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį (2)

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />