(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Su­vo­kę sa­vo vers­lo iš­skir­ti­nu­mą – „ženg­si­me ekst­ra my­lią“

2017 m. vasario 15 d.

Va­sa­rio 24 d. Šiau­lių vers­lo at­sto­vai ir mar­ke­tin­go spe­cia­lis­tai rink­sis į di­džiau­sią mar­ke­tin­go kon­fe­ren­ci­ją Šiau­lių re­gio­ne – Lie­tu­vos mar­ke­tin­go aso­cia­ci­jos (Li­MA) kas­me­ti­nį „Li­MA DAY Šiau­liai 2017“ ren­gi­nį, ku­ris šie­met kvies kar­tu „ženg­ti ekst­ra my­lią“. Jau 7 kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mo­je kon­fe­ren­ci­jo­je su ke­liais šim­tais da­ly­vių pa­tir­ti­mis ir įžval­go­mis da­ly­sis ge­riau­si sa­vo sri­čių pro­fe­sio­na­lai. O jei iki šiol vers­lo at­sto­vams bu­vo neaiš­ku, kur su­ras­ti sa­vo klien­tą, kaip pa­gau­ti ir iš­lai­ky­ti jo dė­me­sį bei nu­šluos­ty­ti no­sį kon­ku­ren­tams, – vis­kas pa­si­keis jau va­sa­rio 24 d.

Šių me­tų kon­fe­ren­ci­jos pa­va­di­ni­mas „Ženg­ti ekst­ra my­lią“ – tar­si slap­tas ko­das, ge­ne­ruo­jan­tis var­to­to­jo mei­lę pro­duk­tui ar pa­slau­gai. Še­šių va­lan­dų rin­ko­da­ros ren­gi­nys su­si­da­rys iš 4 te­mų – kaip AT­RAS­TI, SUP­RAS­TI, PAR­DUO­TI klien­tui bei jį IŠ­LAI­KY­TI. Ge­rų­jų pa­vyz­džių – ap­stu so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, kur kaip vi­ru­sas pa­plin­ta įmo­nių sėk­min­gos pa­stan­gos duo­ti šiek tiek dau­giau, nei pri­klau­so. Ro­dos, kiek­vie­no vers­li­nin­ko sva­jo­nė, tie­sa? Ky­la tik vie­nas reikš­min­gas klau­si­mas – kur ir kaip ieš­ko­ti pir­kė­jų, dėl ku­rių ver­ta pa­si­steng­ti dau­giau?

„Li­MA DAY Šiau­liai 2017“ apie sa­vo­tiš­ką var­to­to­jų že­mė­la­pį pa­sa­ko­sian­tis „Be&Do brand ma­na­ge­ment“ agen­tū­ros stra­te­gas And­rius Gri­gor­je­vas iš anks­to da­li­ja­si ke­lio­mis sa­vo pra­ne­ši­mo „Pas­kui var­to­to­ją su že­mė­la­piu“ įžval­go­mis ir pa­ža­da – dar dau­giau var­to­to­jų pa­slap­čių su­pran­tant sa­vo klien­tą bus at­skleis­ta va­sa­rio 24-ąją.

Anot „Li­MA DAY Šiau­liai 2017“ mar­ke­tin­go kon­fe­ren­ci­jos pa­grin­di­nio pra­ne­šė­jo And­riaus Gri­gor­je­vo, pa­grin­di­nė ir di­džiau­sia įmo­nių klai­da – ak­las pro­duk­to ar pa­slau­gos pa­tei­ki­mo prin­ci­pų ko­pi­ja­vi­mas, ne­su­vo­kiant konk­re­čios nau­dos var­to­to­jui.

– And­riau, kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­si­te apie že­mė­la­pius. Ne­gi iš tie­sų vis­kas taip pa­pras­ta – yra uni­ver­sa­lių tai­syk­lių, lei­džian­čių vi­siems nu­ke­liau­ti tie­siai pas klien­tą, ne­prik­lau­so­mai nuo pro­duk­to ar pa­slau­gos po­bū­džio?

– Žvel­giant iš vers­lo pu­sės, vis­kas ga­li at­ro­dy­ti uni­ka­lu ir net ne­pa­ly­gi­na­ma, ta­čiau si­tua­ci­ją ver­ti­nant iš var­to­to­jo per­spek­ty­vos, vis­kas at­ro­do kiek ki­taip. Jei mes su­tin­ka­me su vie­na es­mi­ne prie­lai­da, kad var­to­to­jas ren­ka­si pro­duk­tą ar pa­slau­gą no­rė­da­mas iš­spręs­ti pro­ble­mą ar­ba pa­ten­kin­ti sa­vo po­rei­kį, tai reiš­kia, kad vi­si klien­to ke­lio­nės eta­pai, pvz., pro­duk­to paieš­ka, įsi­ti­ki­ni­mas tin­ka­mu­mu, pa­si­rin­ki­mas ir net tai, kas įvyks­ta pa­si­nau­do­jus pro­duk­tu, tam­pa da­li­mi vers­lo ku­ria­mos ver­tės. Par­duo­da­mas pro­duk­tas ar pa­slau­ga virs­ta ne konk­re­čiu įsi­gy­ja­mu ob­jek­tu, bet bend­ra pa­tir­ti­mi. Pa­si­ten­ki­ni­mas pa­tir­ti­mi – tai tik­ra­sis vers­lo par­duo­da­mas ob­jek­tas.

Perp­ra­tus es­mi­nes var­to­to­jo pa­tir­ties for­ma­vi­mo tai­syk­les, ga­li­ma jas pri­tai­ky­ti bet ko­kiai ke­lio­nei. Ga­lu­ti­nis to­kio tai­ky­mo tiks­las – at­skleis­ti kiek­vie­nos ke­lio­nės uni­ka­lu­mą bei su­vo­kus klien­tų po­rei­kius, juos iš­spręs­ti ge­riau nei ki­ti rin­kos žai­dė­jai.

– Ko­dėl tuo­met vis dar ky­la sun­ku­mų su­ras­ti sa­vo pro­duk­to ar pa­slau­gos var­to­to­jus? Ko­kios da­ro­mos pa­grin­di­nės klai­dos?

– Esant to­kiai di­džiu­lei pa­siū­lai, var­to­to­jui da­ro­si sun­ku at­skir­ti vie­ną pa­si­rin­ki­mo va­rian­tą nuo ki­to ir dar sun­kiau prie kaž­ku­rio pri­si­riš­ti. Vers­lui tai reiš­kia tie­sio­gi­nę klien­to pri­trau­ki­mo, iš­lai­ky­mo ir ga­liau­siai – re­pu­ta­ci­jos pro­ble­mą.

Pag­rin­di­nė ir daž­niau­sia klai­da – ak­las pro­duk­to ar pa­slau­gos pa­tei­ki­mo prin­ci­pų ko­pi­ja­vi­mas, ne­su­vo­kiant konk­re­čios nau­dos, ku­rią tu­rė­tų su­teik­ti var­to­to­jui. Įvai­rūs „pa­si­sko­lin­ti“ prin­ci­pai ir pra­kti­kos, ku­rie yra tai­ko­mi tos pa­čios var­to­to­jų ke­lio­nės me­tu, ne­su­ku­ria bend­ros ver­tės ir ne­pa­de­da klien­tui su­vok­ti, ką iš­skir­ti­nio jis gau­na, ko­dėl jam rei­kė­tų rink­tis tą pa­čią pa­slau­gą ar pre­kę dar kar­tą.

Dar vie­nas es­mi­nis ir daž­nai už­mirš­ta­mas var­to­to­jų pa­tir­ties ele­men­tas – at­min­tis. Tai reiš­kia, kad už­mirš­ta­me ap­mąs­ty­ti, kaip mes pa­dė­si­me klien­tui at­si­min­ti po­zi­ty­vias pa­tir­tis, ku­rias jis pa­ty­rė rink­da­ma­sis mū­sų pro­duk­tus ar pa­slau­gas.

– Ta­čiau ar įma­no­ma įmo­nei at­si­ri­bo­ti nuo sa­vo in­te­re­sų ir ob­jek­ty­viai sto­ti į klien­tų pu­sę bei taip įver­tin­ti pro­duk­tą ar pa­slau­gą?

– Dau­ge­lis su var­to­to­jų pa­tir­ti­mi su­si­ju­sių įžval­gų ga­li bū­ti la­bai aki­vaiz­džios ir kar­tais net sa­vai­me su­pran­ta­mos. Ir nors daž­nai joms su­for­mu­luo­ti ir jo­mis pa­ti­kė­ti ga­li pri­reik­ti iš­sa­mių ty­ri­mų ir duo­me­nų ana­li­ti­kos, adek­va­tų re­zul­ta­tą ga­li­ma gau­ti tie­siog pa­ban­džius pa­tiems nuei­ti tą pa­tį ke­lią, ku­rį nuei­na var­to­to­jai, ar­ba pa­ban­dy­ti įsi­jaus­ti į pa­si­rin­ki­mą at­lie­kan­čio klien­to vaid­me­nį. Vers­lą pro­ble­mos iš­tin­ka ne dėl to, kad esa­me neem­pa­tiš­ki ir ne­ga­li­me įsi­jaus­ti į sa­vo klien­to per­spek­ty­vą, o dėl to, kad to­kia pra­kti­ka be­veik neeg­zis­tuo­ja ir nė­ra tai­ko­ma.

– Tai kur vis dėl­to rei­kė­tų ieš­ko­ti sa­vo pro­duk­to ar pa­slau­gos var­to­to­jo? Ar šiais lai­kais už­tek­tų ap­si­ri­bo­ti in­ter­ne­ti­ne erd­ve?

– Dir­bant su ni­ši­niais var­to­to­jų seg­men­tais, in­ter­ne­ti­nių ka­na­lų ga­li už­tek­ti, bet ple­čiant pre­kės ženk­lo au­di­to­ri­ją, neiš­ven­gia­mai rei­kės de­rin­ti kla­si­ki­nius ir skait­me­ni­nius pre­ky­bos ar pa­slau­gų tei­ki­mo ka­na­lus. Skait­me­ni­niai ka­na­lai su­tei­kia grei­tį, pa­to­gu­mą ir funk­cio­na­lu­mą, o fi­zi­niai, pvz., ap­tar­na­vi­mo ar pre­ky­bos vie­ta per­tei­kia pa­ti­ki­mu­mą ir lei­džia var­to­to­jui su­si­pa­žin­ti su pro­duk­tu ar pa­slau­ga, iš­ven­giant di­des­nės ri­zi­kos priim­ti ne­tin­ka­mą spren­di­mą. Nau­do­jant tik kaž­ku­rią ka­na­lų rū­šį, da­lis var­to­to­jų bus neiš­ven­gia­mai pra­ras­ta.

– Dė­ko­ja­me And­riui Gri­gor­je­vui už po­kal­bį ir kvie­čia­me vi­sus va­sa­rio 24 die­ną su­si­tik­ti Šiau­lių are­no­je!

„Li­MA DAY Šiau­liai 2017“ pra­kti­nė­mis įžval­go­mis ir pa­ta­ri­mais da­ly­sis skait­me­ni­nės rin­ko­da­ros agen­tū­ros „Cho­co­la­te Agen­cy“ va­do­vas To­mas Ne­mū­ra, ku­ris pa­pa­sa­kos, kaip šian­dien at­ras­ti sa­vo klien­tą in­ter­ne­te, kai di­džio­ji da­lis ten su­tin­ka­mų po­ten­cia­lių klien­tų ieš­ko tik leng­vai var­to­ja­mo tu­ri­nio, o spren­di­mus prii­ma „off­li­ne“ re­ži­me. Pas­lap­tis, kaip iš lū­pų į lū­pas mar­ke­tin­gas ma­žas kom­pa­ni­jas pa­ver­čia di­de­lė­mis, iš­duos Ta­das Deks­nys, kom­pa­ni­jos „Un­bo­xed“ va­do­vas. Apie dar neat­ras­tas so­cia­li­nių tink­lų ga­li­my­bes pa­sa­kos „So­cia­laus mar­ke­tin­go“ pro­jek­tų va­do­vė Si­mo­na Vil­kai­tė, ku­ri siū­lys žvelg­ti kiek pla­čiau, mat vers­lui ku­riant stra­te­gi­jas, pla­nuo­jant rek­la­mą ir mąs­tant apie atei­ties pla­nus, 99 pro­c. dė­me­sio vis dar ati­ten­ka „Fa­ce­book“, nors tai ne vi­sa­da ge­riau­sias spren­di­mas.

Di­džiau­sios ty­ri­mų bend­ro­vės AC Niel­sen at­sto­vai pa­teiks nau­jau­sius duo­me­nis apie šian­die­nos var­to­to­jus Lie­tu­vo­je. Do­na­ta Var­ne­lie­nė, „TMD par­tners“ ak­ty­vaus as­me­ni­nio par­da­vi­mo eks­per­tė, iš­sa­miau paaiš­kins apie „ekst­ra my­lią“ par­da­vi­muo­se – kaip su­kur­ti pri­dė­ti­nę ver­tę, neap­sun­ki­nant įmo­nės ir klien­to, o apie lo­ja­lu­mo pro­gra­mų mi­si­ją ir jų nau­dą vers­lui pa­sa­kos And­rius Cha­ra­novs­kis, lo­ja­lu­mo rin­ko­da­ros agen­tū­ros „Mo­res bo­ni“ įkū­rė­jas ir MA­XI­MA LT Pir­kė­jų lo­ja­lu­mo val­dy­mo sky­riaus va­do­vas. Kon­fe­ren­ci­ją už­baigs vie­nos sėk­min­giau­siai vei­kian­čių įmo­nių Šiau­liuo­se ROL gru­pės val­do­mų pre­kių ženk­lų va­do­vas Da­rius Ur­la­kis su įmo­nės sėk­mės is­to­ri­ja apie tai, „kaip įsto­ti į klu­bą ir do­mi­nuo­ti ja­me“.

Į lau­kia­miau­sią mar­ke­tin­go bend­ruo­me­nės me­tų ren­gi­nį re­gist­ruo­tis bei ras­ti iš­sa­mią ren­gi­nio pro­gra­mą kvie­čia­me www.li­ma­day.lt .

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas