(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Keturi kampai

Nuo vasario 1 dienos lydekas žvejoti draudžiama

2017 m. vasario 2 d.

Va­sa­rio 1 die­ną įsi­ga­lio­jo drau­di­mas žve­jo­ti ly­de­kas. Jis ga­lios iki ba­lan­džio 20 die­nos vi­suo­se Lie­tu­vos van­dens tel­ki­niuo­se ne tik žve­jams mė­gė­jams, bet ir vers­li­nin­kams.

Šis drau­di­mas įtvir­tin­tas tam, kad ga­li­ma bū­tų ap­sau­go­ti anks­ty­vą pa­va­sa­rį pra­de­dan­čias nerš­ti ly­de­kas. Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kont­ro­lės pa­rei­gū­nai iki pat drau­di­mo žve­jo­ti ly­de­kas pa­bai­gos vyk­dys su­stip­rin­tą van­dens tel­ki­nių kont­ro­lę.

Praė­ju­siais me­tais ly­de­kų drau­di­mo me­tu pa­rei­gū­nai su­ren­gė 366 rei­dus ir pa­tik­ri­no dau­giau kaip 3 tūks­tan­čius žve­jų mė­gė­jų, bu­vo nu­sta­ty­ta 280 pa­žei­di­mų. Bend­ra pa­žei­dė­jų pa­da­ry­ta ža­la žu­vų iš­tek­liams sie­kė dau­giau kaip 12 tūks­ta­čių eurų.

Ne­pai­san­tiems drau­di­mo žve­jo­ti ly­de­kas teks mo­kė­ti ne tik bau­dą, bet ir at­ly­gin­ti ža­lą gam­tai. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se už mė­gė­jų žve­jy­bos tai­syk­lių pa­žei­di­mą nu­ma­ty­ta bau­da iki 60 Eur.

Šių me­tų sau­sio 6 die­nos ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu bu­vo pa­tvir­tin­tas Vi­daus van­de­ny­se pa­da­ry­tos ža­los žu­vų iš­tek­liams ap­skai­čia­vi­mo tvar­kos ap­ra­šas ir Pa­da­ry­tos ža­los žu­vų iš­tek­liams ba­zi­niai įkai­niai. Vie­nos ly­de­kos ba­zi­nis įkai­nis – 145 Eur. Skai­čiuo­jant ža­lą ap­lin­kai, šis įkai­nis dau­gi­na­mas iš var­to­to­jų kai­nų in­dek­so, ku­rį skel­bia Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas.

Pa­gal AM inf.

Re­dak­ci­jos nuo­tr.

Ne­pai­san­tiems drau­di­mo žve­jo­ti ly­de­kas teks mo­kė­ti ne tik bau­dą, bet ir at­ly­gin­ti ža­lą gam­tai.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį (2)

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (3)

žvejau tu, 2017-02-03 21:46
Jau gali pradėt spardyt

Žvejas, 2017-02-03 15:53
...už tai aš tau subinę išspardysiu. Atsirado gudruolis.

o aš, 2017-02-03 14:22
žvejojau ir toliau žvejosiu

Rodomi komentarai nuo 1 iki 3. Iš viso: 3

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 3
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />