(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Keturi kampai

Deklaraciją apie statybos užbaigimą tvirtinti neprivalu

2017 m. vasario 9 d.

Nau­ja­sis Sta­ty­bos įsta­ty­mas nu­ma­to ga­li­my­bę kai ku­rių sta­ti­nių sta­ty­to­jams pa­si­rink­ti sta­ty­bos už­bai­gi­mo pro­ce­dū­rų at­li­ki­mo bū­dą. Pa­gal įsta­ty­mą sta­ty­to­jo su­ra­šy­ta dek­la­ra­ci­ja apie sta­ty­bos už­bai­gi­mą tam tik­rais at­ve­jais tu­ri bū­ti pa­teik­ta tvir­tin­ti sta­ty­bos vals­ty­bi­nę prie­žiū­rą vyk­dan­čiam pa­rei­gū­nui. Ta­čiau vie­toj šios pro­ce­dū­ros sta­ty­to­jas ga­li at­lik­ti pa­sta­ty­to sta­ti­nio eks­per­ti­zę.

Nau­jų ypa­tin­gų­jų ir ney­pa­tin­gų­jų vie­no ar dvie­jų bu­tų gy­ve­na­mų­jų, pa­gal­bi­nio ūkio pa­skir­ties pa­sta­tų (iš­sky­rus kul­tū­ros pa­vel­do sta­ti­nius) sta­ty­ba ar jų re­konst­ra­vi­mas už­bai­gia­mas sta­ty­to­jui su­ra­šant dek­la­ra­ci­ją apie sta­ty­bos už­bai­gi­mą.

Ki­tų pa­skir­čių ney­pa­tin­gų­jų sta­ti­nių, ku­rių sta­ty­ba (nau­jo sta­ti­nio sta­ty­ba, sta­ti­nio re­konst­ra­vi­mas) už­bai­gia­ma sta­ty­to­jui ar jo tei­ses ir pa­rei­gas pe­rė­mu­siam as­me­niui su­ra­šant dek­la­ra­ci­ją, są­ra­šas pa­teik­tas sta­ty­bos tech­ni­nio reg­la­men­to STR 1.05.01:2017 11 prie­de.

Šia­me prie­de nu­ro­dy­ta, kad, su­ra­šant dek­la­ra­ci­ją, ją pa­tvir­ti­nant ir įre­gist­ruo­jant VTPSI, už­bai­gia­ma to­kių pa­skir­čių ney­pa­tin­gų­jų pa­sta­tų ar­ba pa­tal­pų, su­for­muo­tų kaip at­ski­ri ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tai, sta­ty­ba: ga­ra­žų, san­dė­lia­vi­mo, ad­mi­nist­ra­ci­nės, pre­ky­bos, pa­slau­gų, mai­ti­ni­mo, spor­to, ki­tos (fer­mų), ki­tos (ūkio), ki­tos (šilt­na­mių), ki­tos (so­dų), ga­my­bos, pra­mo­nės (tik ga­my­bi­nių la­bo­ra­to­ri­jų, kū­ry­bi­nių dirb­tu­vių (iš­sky­rus skir­tas sa­vo ar sa­vo šei­mos reik­mėms ir (ar­ba) ku­rio­se vie­nu me­tu dir­ba ne dau­giau kaip 5 žmo­nės ir ne­nau­do­ja­mi po­ten­cia­liai pa­vo­jin­gi įren­gi­niai). Ta­čiau yra išim­čių (jos taip pat nu­ro­dy­tos mi­nė­ta­me STR 1.05.01:2017 prie­de), kai ir šių pa­skir­čių ney­pa­tin­gų­jų pa­sta­tų sta­ty­ba už­bai­gia­ma su­ra­šant ne dek­la­ra­ci­ją, bet sta­ty­bos už­bai­gi­mo ak­tą.

Vi­sais at­ve­jais, kai pa­gal tei­sės ak­tus sta­ti­nio sta­ty­ba ga­li bū­ti už­baig­ta sta­ty­to­jui ar jo tei­ses ir pa­rei­gas pe­rė­mu­siam as­me­niui su­ra­šant dek­la­ra­ci­ją, ją pa­tvir­ti­nant ir įre­gist­ruo­jant VTPSI, sta­ty­to­jas ga­li už­si­sa­ky­ti pa­sta­ty­to sta­ti­nio eks­per­ti­zę ates­tuo­to­je sta­ti­nio eks­per­ti­zės įmo­nė­je. To­kių įmo­nių są­ra­šas pa­skelb­tas Sta­ty­bos pro­duk­ci­jos ser­ti­fi­ka­vi­mo cent­ro in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.spsc.lt.

Nus­ta­ty­ta tvar­ka su­ra­šy­ta dek­la­ra­ci­ja su pri­dė­tu eks­per­ti­zės ak­tu (su iš­va­da, kad pa­sta­ty­tas sta­ti­nys ati­tin­ka sta­ti­nio pro­jek­tą ir ki­tų tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus) už­re­gist­ruo­ja­ma IS „In­fos­ta­ty­ba“. No­rint įre­gist­ruo­ti sta­ti­nį Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re, kar­tu su pra­šy­mu pa­tei­kia­ma dek­la­ra­ci­ja su re­gist­ra­ci­jos žy­ma ir sta­ti­nio ka­dast­ro duo­me­nų by­la.

Vis dėl­to sta­ty­to­jui nu­spren­dus Sta­ty­bos įsta­ty­mo 28 straips­ny­je ir STR 1.05.01:2017 11 prie­de nu­sta­ty­tais at­ve­jais su­ra­šy­tą dek­la­ra­ci­ją apie sta­ty­bos už­bai­gi­mą pa­teik­ti tvir­tin­ti VTPSI, pa­tar­ti­na tai da­ry­ti nuo­to­li­niu bū­du, IS „In­fos­ta­ty­ba“ už­pil­dant ati­tin­ka­mą pra­šy­mą.

Pa­gal Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos inf.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />