(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Kaip rūpintis ūkiniais gyvūnais per šalčius?

2017 m. vasario 9 d.

Ūki­niuo­se pa­sta­tuo­se lai­ko­mi gy­vū­nai tu­ri bū­ti ap­sau­go­ti nuo jų svei­ka­tai ken­kian­čių oro są­ly­gų, plėš­rū­nų ir pa­vo­jų. Be to, tu­ri bū­ti at­si­žvelg­ta į jų am­žių, veis­lę, ly­tį ir ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos rū­šį. Pa­vyz­džiui, suau­gę gal­vi­jai, ark­liai, avys ar ki­ti gy­vū­nai, ku­rie yra pri­si­tai­kę prie lau­ko są­ly­gų, žy­miai ge­riau ir svei­kiau jau­čia­si lau­ke, ta­čiau, esant že­mai ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­rai, siau­čiant pū­goms, pu­čiant stip­riam vė­jui, snin­gant tu­ri bū­ti jiems pri­tai­ky­to­se pa­tal­po­se.

Mū­sų ša­ly­je au­gi­na­mi tik ke­lių veis­lių gal­vi­jai, ku­rie yra at­spa­res­ni že­moms tem­pe­ra­tū­roms. Ta­čiau ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja tvar­tuo­se lai­ko­mus gy­vū­nus (ypač ark­lius) iš­ves­ti nors trum­pam pa­si­vaikš­čio­ti net ir per šal­čius.

Rei­kia už­san­da­rin­ti tvar­tų lan­gus, du­ris, pa­lik­ti tik ven­ti­lia­ci­jai skir­tas an­gas, bet ne­su­da­ry­ti są­ly­gų skers­vė­jams, kreik­ti pa­kan­ka­mu kie­kiu sau­sų pa­kra­tų. Šal­tuo­ju me­tų lai­ku rei­kia šer­ti įvai­res­niais pa­ša­rais, nes per šal­čius jiems rei­kia dau­giau mais­to kū­no tem­pe­ra­tū­rai pa­lai­ky­ti.

Žie­mą nuo blo­gų oro są­ly­gų ken­čia ne tik pra­stai pri­žiū­ri­mi ūki­niai gy­vū­nai, bet ir lau­ke lai­ko­mi šu­nys. Rū­pes­tin­gi šei­mi­nin­kai tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti šu­nų šė­ri­mu ir gir­dy­mu, ap­šil­tin­ti jų bū­das.

Pa­gal Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos inf.

EPA-EL­TA nuo­tr.

Šal­tu lai­ko­tar­piu bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti ir šu­ni­mis.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas