(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Į turistų širdis siūlo eiti per skrandį

2017 m. vasario 9 d.
Simona SIMONAVIČĖ

Į Šiau­lius at­vyks­tan­čių tu­ris­tų šir­dis šiau­lie­čiai no­ri nuei­ti per skran­dį – su­vi­lio­ti „Sau­lės sko­nio“ pa­tie­ka­lais. Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus pro­fe­si­jos mo­ky­to­jai, bū­si­mie­ji vi­rė­jai ir kon­di­te­riai pa­kvie­tė į to­kių pa­tie­ka­lų pri­sta­ty­mą-de­gus­ta­ci­ją.

simona@skrastas.lt

Koks ku­li­na­ri­nis Šiau­lių iš­skir­ti­nu­mas?

Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro (TIC) di­rek­to­rė Rū­ta Stan­ku­vie­nė įsi­ti­ki­nu­si, jog tu­ris­tus bū­tų ga­li­ma su­vi­lio­ti ne tik lan­ky­ti­nais ob­jek­tais, bet ir mais­tu.

Pa­na­ši idė­ja iš­ban­dy­ta ini­ci­juo­jant žie­mos ak­ci­ją „Žie­mos sko­nis“ – prie jos pri­si­jun­gė aš­tuo­nios mies­to ka­vi­nės, šiuo se­zo­nu pa­siū­liu­sios pa­ra­gau­ti kaž­ką ypa­tin­go.

Pak­vie­tu­si ap­skri­ties mai­ti­ni­mo įstai­gų va­do­vų, vir­tu­vės še­fų R. Stan­ku­vie­nė siū­lė ga­min­ti „Sau­lės sko­nio“ pa­tie­ka­lą, at­sklei­džian­tį re­gio­no sa­vi­tu­mą. Kiek­vie­na įstai­ga kvie­čia­ma tu­rė­ti spe­cia­laus asor­ti­men­to gur­ma­niš­ką pa­tie­ka­lą, taip pat bend­ru su­ta­ri­mu ga­min­ti vie­ną ypa­tin­gą karš­tą pa­tie­ka­lą, de­ser­tą ir gė­ri­mą.

„Esa­me ne Pa­ry­žius ar Lon­do­nas, to­dėl ma­žiems mies­tams la­bai svar­bios gur­ma­niš­kos ke­lio­nės. Šio­je sri­ty­je la­bai pa­dir­bė­ję lat­viai. Pa­vyz­džiui, tu­ri Lie­po­jos men­kę, rep­re­zen­tuo­jan­čią prie jū­ros esan­čios Lie­po­jos ta­pa­ty­bę. Šį pa­tie­ka­lą ga­li­ma ras­ti dau­ge­ly­je Lie­po­jos ka­vi­nių“, – pa­vyz­dį pa­tei­kė R. Stan­ku­vie­nė.

Prieš ke­le­tą sa­vai­čių Ry­gos-Gau­jos re­gio­nas su­si­vie­ni­jo ir vi­sus me­tus skirs gur­ma­niš­koms ke­lio­nėms, bus ren­gia­mos de­gus­ta­ci­jos, mais­to fes­ti­va­liai.

TIC va­do­vė svars­to, jog iš­skir­ti­niai pa­tie­ka­lai ga­lė­tų su­stip­rin­ti mai­ti­ni­mo įstai­gų ki­to­niš­ku­mą, iden­ti­te­tą, kar­tu į Šiau­lius at­vy­kęs tu­ris­tas ras­tų pa­ra­gau­ti to, ko nė­ra ki­tuo­se re­gio­nuo­se.

Pa­sak R. Stan­ku­vie­nės, gur­ma­niš­ki pa­tie­ka­lai bū­tų įdo­mūs ne tik tu­ris­tams, bet ir pa­tiems šiau­lie­čiams.

Svars­to­ma, gal­būt atei­ty­je bus ga­li­ma da­ry­ti kaž­ką pa­na­šaus į „Sko­nių pa­są“, ko­kį su­si­kū­rė su­si­vie­ni­ju­sios Kau­no re­gio­no ka­vi­nės. Ar­ba – atei­ty­je Šiau­liai ga­lė­tų išaug­ti iki ku­li­na­ri­nio „Sau­lės ke­lio“, ku­rį pa­pil­dy­tų edu­ka­ci­jos, ki­ta veik­la.

Gur­ma­niš­ki sko­niai – iš bū­si­mų vir­tu­vės še­fų

„Sau­lės sko­nio“ pa­tie­ka­lus pa­siū­lė Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus bū­si­mi vi­rė­jai ir kon­di­te­riai.

Va­do­vau­ja­mi pro­fe­si­jos mo­ky­to­jų Ing­ri­dos Vaiš­no­rie­nės ir Gin­tos Mar­čen­kie­nės, de­gus­ta­ci­jai mo­ki­niai pa­ruo­šė karš­tą pa­tie­ka­lą – ša­mo fi­lė keps­nį „Sau­lės ta­kas“. Jis pa­gar­din­tas šal­ta­lan­kių pa­da­žu, pa­ser­vi­ruo­tas su dar­žo­vių mus­li­nais, bo­li­vi­ne ba­lan­da.

Pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja Dai­va Vi­du­gi­rie­nė va­do­va­vo de­ser­to ga­my­bai – pa­tiek­tas py­ra­gai­tis „Sau­lės sim­fo­ni­ja“. „Šis py­ra­gai­tis tu­ri bū­ti leng­vas“, – sluoks­niuo­tą de­ser­tą api­bū­di­no mo­ky­to­ja.

Šie pa­tie­ka­lai yra lai­mė­ję tre­čią­ją vie­tą pro­fe­si­nio meist­riš­ku­mo kon­kur­se.

De­gus­ta­ci­jo­je da­ly­va­vę mai­ti­ni­mo įstai­gų va­do­vai ir vir­tu­vių še­fai dis­ku­ta­vo apie sko­nio ypa­ty­bes, iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę apie pa­tie­ka­lus, ga­mi­ni­mo niuan­sus, jų sa­vi­kai­ną ir ga­li­mą kai­ną.

Da­ly­vių nuo­mo­ne, ša­mo fi­lė ga­lė­tų at­si­dur­ti ka­vi­nių me­niu. Itin iš­gir­tas pa­tie­ka­lo ryš­kias­pal­vis ser­vi­ra­vi­mas, ati­tin­kan­tis Sau­lės te­ma­ti­ką. Dis­ku­si­jų su­lau­kė de­ser­tas – še­fai pa­reiš­kė sa­vo nuo­mo­nę, kaip jį in­terp­re­tuo­tų sa­vi­tai. Bu­vo svars­to­ma, jog py­ra­gai­tis tik­tų ne vi­soms ka­vi­nėms dėl ga­mi­ni­mo ypa­ty­bių.

Ar tu­riz­mo spe­cia­lis­tams pa­vyks su­vie­ny­ti ap­skri­ties ka­vi­nes bend­rai idė­jai, paaiš­kės atei­ty­je, kai da­ly­viai įver­tins pa­tie­ka­lų pri­tai­ky­mą bū­tent jų įstai­go­je, pa­ban­dys juos pa­tys pa­ga­min­ti.

Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­rius pa­si­da­li­jo iš­skir­ti­nių pa­tie­ka­lų re­cep­tais ir su „Šiau­lių kraš­tu“.

Mė­ly­no­jo ša­mo keps­nys „Sau­lės ta­kas“

Rei­kės: 100 g mė­ly­no­jo ša­mo fi­lė, aly­vuo­gių alie­jaus, cit­ri­nos sul­čių, drus­kos, bal­tų­jų pi­pi­rų (pa­gal sko­nį).

Mor­kų mus­li­nui: 20 g svo­gū­nų, 40 g svies­to, 50 g mor­kų, 50 g grie­ti­nė­lės, drus­kos, pi­pi­rų pa­gal sko­nį.

Ka­lia­ro­pių mus­li­nui: 30 g svo­gū­nų, 80 g ka­lia­ro­pių, 30 g svies­to, 40 g grie­ti­nė­lės, drus­kos, pi­pi­rų pa­gal sko­nį.

200 g bo­li­vi­nių ba­lan­dų, 500 g van­dens, drus­kos pa­gal sko­nį.

Kep­toms apvir­toms dar­žo­vėms: 100 g žie­di­nių ko­pūs­tų, 100 g bro­ko­lių, 50 g mor­kų, 300 g van­dens, 10 g vy­no ac­to, drus­kos pa­gal sko­nį.

Šal­ta­lan­kių pa­da­žui: 100 g šal­ta­lan­kių ar­ba­tos, 150 g žu­vies sul­ti­nio.

Ma­ri­nuo­ta mė­ly­no­jo ša­mo fi­lė ap­ke­pi­na­ma iš abie­jų pu­sių. Ka­lia­ro­pės ke­pi­na­mos, de­da­mi svo­gū­nai ir pi­la­ma grie­ti­nė­lė, kai­ti­na­ma iki už­vi­ri­mo. Ma­sė su­tri­na­ma iki vien­ti­su­mo. Ka­lia­ro­pių mus­li­nas su­mai­šo­mas su bo­li­vi­nė­mis ba­lan­do­mis. Iš­ver­da­mas mor­kų mus­li­nas. Iš šal­ta­lan­kių ar­ba­tos ir žu­vies sul­ti­nio iš­ver­da­mas pa­da­žas. Apvir­tos dar­žo­vės trum­pai ap­ke­pi­na­mos svies­te. De­da­ma į lėkš­tę ir puo­šia­ma graž­gars­tė­mis.

Py­ra­gai­tis „Sau­lės fan­ta­zi­ja“

Šo­ko­la­di­niam bisk­vi­tui rei­kės: 50 g mil­tų, 90 g cuk­raus, 3 kiau­ši­nių, 25 g ka­ka­vos, 15 g krak­mo­lo, 5 g va­ni­li­nio cuk­raus, 1 g drus­kos.

1 kre­mui: 80 g svies­to, 180 g cuk­raus, 4 kiau­ši­nių bal­ty­mų, 120 g kon­den­suo­to pie­no, 15–18 g že­la­ti­nos, 155 g van­dens, 3 g cit­ri­nos rūgš­ties, 22 g ka­ka­vos.

2 kre­mui: 40 g svies­to, 90 g cuk­raus, 2 kiau­ši­nių bal­ty­mų, 60 g kon­den­suo­to pie­no, 7–9 g že­la­ti­nos, 78 g van­dens, 2 g cit­ri­nos rūgš­ties.

Pa­puoš­ti: šo­ko­la­do, uo­gų, skaid­rių dre­bu­čių, cit­ri­nos sul­čių, pa­bars­tu­kų.

Pag­rin­dui nau­do­ja­ma bisk­vi­ti­nė teš­la.

1 kre­mas. Že­la­ti­na su vi­rin­tu šal­tu van­de­niu (55 g) brin­ki­na­ma apie 30 mi­nu­čių, po to pa­šil­do­ma. Iš svies­to, ka­ka­vos ir kon­den­suo­to pie­no pa­da­ro­ma ko­še­lė. Iš van­dens (100 g) ir cuk­raus ver­da­mas si­ru­pas. Tuo pa­čiu me­tu pla­ka­mi at­šal­dy­ti bal­ty­mai. Si­ru­pui iš­vi­rus iki 85–90 pro­cen­tų cuk­raus kon­cent­ra­ci­jos – karš­tas si­ru­pas pi­la­mas plo­na sro­ve­le į iš­plak­tus bal­ty­mus (į bal­ty­mus prieš tai įde­da­ma cit­ri­nos rūgš­ties). Mi­ši­nys pla­ka­mas tol, kol pra­vės­ta. Po to į mi­ši­nį su­pi­la­ma iš­tir­pin­ta že­la­ti­na, lė­tai įmai­šo­ma svies­to, ka­ka­vos ir kon­den­suo­to pie­no ko­še­lė. Kre­mas pa­da­li­na­mas pu­siau. Į vie­ną da­lį pa­pil­do­mai įde­da­ma ka­ka­vos (dėl ak­ty­ves­nės spal­vos).

2 kre­mas. Že­la­ti­na su vi­rin­tu šal­tu van­de­niu (28 g) brin­ki­na­ma apie 30 mi­nu­čių, po to pa­šil­do­ma. Iš svies­to ir kon­den­suo­to pie­no pa­da­ro­ma ko­še­lė. Iš van­dens (50 g) ir cuk­raus ver­da­mas si­ru­pas. Tuo pa­čiu me­tu pla­ka­mi at­šal­dy­ti bal­ty­mai. Si­ru­pui iš­vi­rus iki 85–90 pro­cen­tų cuk­raus kon­cent­ra­ci­jos – karš­tas si­ru­pas pi­la­mas plo­na sro­ve­le į iš­plak­tus bal­ty­mus (į bal­ty­mus prieš tai įde­da­ma cit­ri­nos rūgš­ties). Mi­ši­nys pla­ka­mas tol, kol pra­vės­ta. Po to į mi­ši­nį su­pi­la­ma iš­tir­pin­ta že­la­ti­na, lė­tai įmai­šo­ma svies­to ir kon­den­suo­to pie­no ko­še­lė.

Ant šo­ko­la­di­nio pus­ga­mi­nio už­pi­la­mi trys skir­tin­gų spal­vų sluoks­niai. Pa­šal­do­ma. For­muo­ja­mi no­ri­mos for­mos py­ra­gai­čiai. Ruo­šiant kvad­ra­ti­nės for­mos py­ra­gai­čius, bū­na di­des­nė išei­ga (ma­žiau nuo­sto­lių).

Su­for­muo­tas py­ra­gai­tis puo­šia­mas skaid­riais dre­bu­čiais, šo­ko­la­di­niu pa­puo­ši­mu, pa­bars­tu­kais ir uo­go­mis.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Mė­ly­no­jo ša­mo keps­nys „Sau­lės ta­kas“ su šal­ta­lan­kių pa­da­žu.

Sluoks­niuo­tas py­ra­gai­tis „Sau­lės fan­ta­zi­ja“.

Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė Rū­ta Stan­ku­vie­nė svars­to, jog tu­ris­tus ga­li­ma su­vi­lio­ti ne tik lan­ky­ti­nais ob­jek­tais, bet ir iš­skir­ti­niu mais­tu.

Bū­si­mie­ji vir­tu­vės še­fai ga­mi­no gur­ma­niš­ką mė­ly­no­jo ša­mo keps­nį, lai­mė­ju­sį ap­do­va­no­ji­mą pro­fe­si­nio meist­riš­ku­mo kon­kur­se.

Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus bū­si­mi pa­da­vė­jai meist­riš­kai ap­tar­na­vo de­gus­ta­ci­jos da­ly­vius.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas