(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Krašto žinios

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
Sek­ma­die­nį Rad­vi­liš­ky­je, prie Ei­ba­riš­kių tven­ki­nio, spau­džiant be­veik 6 laips­nių šal­tu­kui, so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­skleis­tą iš­šū­kį „30 die­nų eke­tė­je“ priė­mė ir į le­di­nį van­de­nį įlin­do ke­lio­li­ka ka­riš­kių.Bent vie­ną kar­tą iš­si­mau­dy­ti le­di­nia­me van­de­ny­je pa­si­ry­žo gru­pė Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės 608 leng­vų­jų pės­ti­nin­kų kuo­pos bei Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no ka­rių.
Šio iš­šū­kio ini­cia­to­rius – Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no ser­žan­tas Ta­das Gri­mai­la...

SPORTO NAUJIENOS (1)

2017 m. vasario 11 d.
Vy­rų gru­pė­je rung­ty­nia­vo 13, miš­rių po­rų gru­pė­je – pen­kios po­ros iš Rad­vi­liš­kio, Bai­so­ga­los, Aukš­tel­kų, Pak­ruo­jo, Šiau­lių bei Pa­ne­vė­žio.
Vy­rų gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą re­zul­ta­tu 9:8 iš­ko­vo­jo Arū­nas Smals­kis ir Vla­das Ma­te­lis iš Pa­ne­vė­žio, ant­rą­ją vie­tą pel­nė pa­ne­vė­žie­čiai And­rius Vo­lo­sen­ki­nas ir Ry­tis Spi­ri­do­no­vas, tre­čią­ją – rad­vi­liš­kie­čiai Dai­nius ir Ig­nas Bei­no­riai.
Miš­rių po­rų gru­pė­je nu­ga­lė­jo pa­ne­vė­žie­čiai Mor­ta Ma­te­ly­tė ir Ry­tis Spi­ri­do­no­vas, ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo aukš­tel­kiš­kiai Ilo­na ir Lai­mo­nas...

Naujoji sterilizacinė pakeitė atgyvenusią „sovietinę“

2017 m. vasario 11 d.
Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė­je du­ris at­vė­rė nau­ja ste­ri­li­za­ci­nė. Ji pa­kei­tė daug me­tų tar­na­vu­sią se­ną­ją, ku­ri ne­bea­ti­ti­ko hi­gie­nos nor­mų ir ga­lė­jo bet ka­da su­trik­dy­ti li­go­ni­nės dar­bą. Ste­ri­li­za­ci­nė įsi­kū­rė nau­jai pa­sta­ty­ta­me kor­pu­se.Dau­giau nei de­šimt­me­tį se­no­jo­je ste­ri­li­za­ci­nė­je dir­bu­si Bi­ru­tė Mon­kie­nė sa­ko, jog da­bar jos dar­bas ski­ria­si kaip die­na ir nak­tis – nau­jos pa­tal­pos ge­riau vė­di­na­mos, jo­se dau­giau erd­vės, nu­pirk­ta nau­ja įran­ga.
„Į se­nuo­sius...

KRIMINALINĖ KRONIKA

2017 m. vasario 11 d.
Į įvy­kio vie­tą at­vy­kę grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai ne­lai­mė­lei nie­ko ne­be­ga­lė­jo pa­dė­ti – kons­ta­tuo­ta mo­ters mir­tis. Po ke­lių va­lan­dų pa­vy­ko nu­sta­ty­ti žu­vu­sio­sios ta­pa­ty­bę – au­to­mo­bi­lis mir­ti­nai su­ža­lo­jo aš­tuo­nias­de­šimt­me­tę rad­vi­liš­kie­tę.
* Ki­tas au­toį­vy­kis įvy­ko Smil­ty­nės kai­me, ke­ly­je Ra­sei­niai-Bai­so­ga­la, kai 28 me­tų mo­te­ris, vai­ruo­da­ma au­to­mo­bi­lį „Au­di A6“, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio, neat­siž­vel­gė į ke­lio bei me­teo­ro­lo­gi­nes...

Apie gimnazijų sujungimą – su rajono valdžia (1)

2017 m. vasario 11 d.
Su gim­na­zi­jos bend­ruo­me­ne su­si­ti­kęs ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis ir Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Juo­dei­kie­nė ap­ta­rė ra­jo­no Ta­ry­bai tei­kia­mą pro­jek­tą dėl Rad­vi­liš­kio Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos reor­ga­ni­za­vi­mo.
Me­ras pe­da­go­gus in­for­ma­vo: pir­mo­sios kla­sės Vaiž­gan­to gim­na­zi­jo­je ne­bus komp­lek­tuo­ja­mos, o vi­siems šiuo me­tu gim­na­zi­jo­je be­si­mo­kan­tiems mo­ki­niams bus su­da­ry­tos są­ly­gos baig­ti moks­lus to­se pa­čio­se...

„Metų žmogus“ – Polekėlės klebonas (1)

2017 m. vasario 11 d.
Ty­ru­liuo­se su­reng­ta­me tra­di­ci­nia­me pa­dė­kos va­ka­re „Iš šir­dies į šir­dį“ pa­gerb­tas „Me­tų žmo­gus“. Šią no­mi­na­ci­ją šie­met pel­nė Po­le­kė­lės baž­ny­čios kle­bo­nas Fe­lik­sas Ba­liū­nas.Kle­bo­nui F. Ba­liū­nui gy­ven­to­jai sky­rė dau­giau­sia pa­lai­ky­mo bal­sų. Ty­ru­liš­kiai šį žmo­gų ver­ti­na už ak­ty­vią veik­lą bend­ruo­me­nės ir vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me, dė­me­sin­gu­mą, kuk­lu­mą.
No­mi­na­ci­ja „Tau­ri šir­dis“ skir­ta Va­len­ti­nai Gri­nie­nei.
Už tai, kad ne­lie­ka abe­jin­gi pra­šan­tiems pa­gal­bos, „Me­tų...

Žvilgsnis į Šiaurės Lietuvos architektūrą (1)

2017 m. vasario 11 d.
Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros mies­to cent­ras ar­chi­tek­tū­ra be­si­do­min­čius rad­vi­liš­kie­čius pa­kvie­tė į Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus suor­ga­ni­zuo­tą pa­ro­dą „Kryp­tis – Šiau­rė“, ku­rio­je eks­po­nuo­ja­mi Šiau­rės Lie­tu­vos ra­jo­nuo­se įgy­ven­din­ti bei dar tik pa­reng­ti pro­jek­tai.Pa­ro­do­je tarp 70-ies pa­tei­kia­mų dar­bų ga­li­ma pa­ma­ty­ti įvai­riau­sių įgy­ven­din­tų ar­chi­tek­tū­ri­nių pro­jek­tų: ga­my­bi­nių pa­sta­tų, vie­šų­jų erd­vių, in­di­vi­dua­lių na­mų, jų in­ter­je­rų, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų, baž­ny­čių.
Tai pat ga­li­ma iš­vys­ti ir...

Žiemos siurprizai – (ne)išsprendžiama problema? (1)

2017 m. vasario 11 d.
Įvai­rių siurp­ri­zų šie­met pa­tei­kian­ti žie­ma tar­si iš­ban­do, kaip tam yra pa­si­ren­gę ša­li­gat­vių, gat­vių ir ke­lių prie­žiū­rė­to­jai. Ga­na daž­nai išaiš­kė­ja, jog pro­ble­mų yra. Jas nag­ri­nė­jo ir ra­jo­no Tri­ša­lė ta­ry­ba.Rad­vi­liš­kio mies­to gat­vės jau ne kar­tą šią žie­mą yra ta­pu­sios čiuo­žyk­lo­mis. Bū­ta at­ve­jų, kai tik mies­to cent­re ša­li­gat­viai bū­na kaž­kiek pa­bars­ty­ti. Ki­to­se vie­to­se jų net ne­si­ruoš­ta bars­ty­ti.
Ra­jo­no bei mies­to va­do­vų tei­rau­ta­si, ko­dėl su­si­klos­to to­kios si­tua­ci­jos, ko­dėl yra sli­dūs ir sun­kiai...

Sportininkų apdovanojimuose – aistros dėl geriausios komandos (1)

2017 m. vasario 9 d.
Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­re pa­gerb­ti ge­riau­si ra­jo­no spor­ti­nin­kai bei jų tre­ne­riai, praė­ju­siais me­tais sa­vo pa­sie­ki­mais gar­si­nę ra­jo­ną pa­sau­lio, Eu­ro­pos bei ša­lies čem­pio­na­tuo­se.Dis­ku­si­jų su­lau­kė ge­riau­sia pa­skelb­tos mo­te­rų ve­te­ra­nių krep­ši­nio ko­man­dos no­mi­na­ci­ja.Ge­riau­siems ra­jo­no spor­ti­nin­kams tra­di­ciš­kai įteik­tos pa­dė­kos ir pi­ni­gi­niai pri­zai, ku­rių bend­ras šių­me­tis fon­das – 8,5 tūks­tan­čio eu­rų.
Praė­ję me­tai rad­vi­liš­kie­čiams bu­vo der­lin­gi pa­sau­lio ir...

Trišalėje taryboje – Švietimo įstatymo pataisos (1)

2017 m. vasario 7 d.
Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vu­si ra­jo­no Tri­ša­lė ta­ry­ba gvil­de­no ga­li­mas Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų pa­sek­mes ra­jo­no švie­ti­mo sis­te­mo­je. Ta­ry­ba kons­ta­ta­vo: si­tua­ci­ja ga­li bū­ti su­dė­tin­ga, jei vie­nu me­tu rei­kė­tų pa­keis­ti ke­lio­li­ka mo­ky­mo įstai­gų va­do­vų.Rad­vi­liš­kio re­gio­no pro­fe­si­nių są­jun­gų cent­ro pir­mi­nin­kė Le­na Skrip­tie­nė pri­sta­tė Pre­zi­den­tū­ros siū­lo­mas Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas. Jo­se siū­lo­ma įsta­ty­miš­kai įtei­sin­ti, kad mo­kyk­loms ne­ga­lė­tų va­do­vau­ti as­me­nys...

Žemdirbiškas aktualijas „gliaudė“ gyvulių augintojai (1)

2017 m. vasario 4 d.
Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je su­si­rin­kę gy­vu­lių au­gin­to­jai dis­ku­ta­vo apie vals­ty­bės pa­ra­mą au­gin­to­jams įsi­gy­jant veis­li­nius gy­vu­lius, su­pir­ki­mo kai­nas ir nau­jau­sius rei­ka­la­vi­mus. Pas­ta­rie­ji su­lau­kė ne vi­sų ūki­nin­kų pri­ta­ri­mo.Že­mės ūkio sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Vil­mos Ur­bo­nie­nės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, ra­jo­ne dau­giau­sia lai­ko­ma kiau­lių – jų iš vi­so au­gi­na­ma per 42,4 tūks­tan­čio vie­ne­tų.
Ant­rą­ją po­zi­ci­ją yra užė­mę gal­vi­jų au­gin­to­jai, gal­vi­jų lai­ko­ma per 16,8...

Pašušvyje sklandė gerumo ir šviesos harmonija

2017 m. vasario 4 d.
Pa­šuš­vio kul­tū­ros na­muo­se su­reng­ta tra­di­ci­nė no­mi­na­ci­jų įtei­ki­mo šven­tė „Ge­ru­mo ir švie­sos har­mo­ni­ja“.
Į Grin­kiš­kio se­niū­ni­jos šven­tę „Ge­ru­mo ir švie­sos har­mo­ni­ja“ rin­ko­si ne tik no­mi­nan­tai, jų ar­ti­mie­ji, rė­mė­jai, bet ir vi­si no­rin­tys sma­giai ir pra­smin­gai pra­leis­ti po­pie­tę.
No­mi­na­ci­jų įtei­ki­mo šven­tę „Ge­ru­mo ir švie­sos har­mo­ni­ja“ pra­dė­jo Grin­kiš­kio se­niū­ni­jos se­niū­nė Gied­rė Blo­žie­nė ir Pa­šuš­vio mies­te­lio bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Šir­vins­kas. Vi­siems...

Kudirkiečiai šventė Vinco Kudirkos dieną (1)

2017 m. vasario 4 d.
Rad­vi­liš­kio V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ku­sio­je Vin­co Ku­dir­kos die­nos šven­tė­je pir­mo­kė­liai pri­sie­kė mo­kyk­lai, bu­vo įteik­ta ma­žo­ji Vin­co Ku­dir­kos pre­mi­ja.V. Ku­dir­kos die­nos šven­tė mo­kyk­lo­je pra­si­dė­jo pir­mo­kė­lių prie­sai­ka.
Įne­šus mo­kyk­los vė­lia­vą ir nu­skam­bė­jus ša­lies him­nui, gau­sus bū­rys pir­mo­kė­lių kar­tu su mo­kyk­los mo­ki­nių ta­ry­bos pir­mi­nin­ke Ro­ber­ta Choms­ky­te iš­ta­rė prie­sai­kos mo­kyk­lai žo­džius. Pri­sie­kę pir­mo­kai ta­po tik­rai­siais ku­dir­kie­čiais...

KRIMINALINĖ KRONIKA (1)

2017 m. vasario 4 d.
* Bai­so­ga­los mies­te­ly­je, Mai­ro­nio gat­vė­je esan­čio dau­gia­bu­čio na­mo kie­me, ne­nus­ta­ty­tas au­to­mo­bi­lis, va­žiuo­da­mas at­bu­li­ne ei­ga, par­tren­kė 38 me­tų mo­te­rį.
Li­go­ni­nė­je nu­ken­tė­ju­sia­jai nu­sta­ty­tas uo­de­gi­kau­lio lū­žis, ku­rį ji gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo po­sė­džio me­tu 79 me­tų kal­ti­na­mo­ji pa­gra­si­no, jog ji atei­ty­je nu­žu­dys sa­vo 53 me­tų sū­nų. Sū­nus šio­je by­lo­je yra nu­ken­tė­ju­sy­sis.
Įta­ri­mai su­kčia­vi­mu
Šiau­lių...

Pociūnėliškio sėkmė tarptautiniame konkurse

2017 m. vasario 4 d.
Paaiš­kė­jo, kas ta­po tarp­tau­ti­nio kon­kur­so „Ka­lė­dų se­ne­lio ke­pu­rė“ no­mi­nan­tais – sėk­mė ja­me ly­dė­jo Po­ciū­nė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los aš­tun­to­ką Ovi­di­jų Bui­vy­dą.Ovi­di­jus su­kū­rė Ka­lė­dų se­ne­lio ke­pu­rę, ku­rią pa­va­di­no „Ka­lė­di­nis gam­tos žais­mas“. Kū­ry­bi­niam dar­bui jis pa­nau­do­jo gam­ti­nes me­džia­gas: tris­kiau­čio vyn­vy­čio, vy­nuo­gių bei obe­lų ša­ke­les, sa­ma­nas, na­tū­ra­lius ir ba­lin­tus pu­šų kan­ko­rė­žius, kau­le­nio uo­gas.
Šis dar­bas pa­ti­ko ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai ir 5–8 kla­sių gru­pė­je po­ciū­nė­liš­kis...

Įtarimai – dėl maitinimo darželiuose (1)

2017 m. vasario 2 d.
Rad­vi­liš­kio lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se pa­skli­du­sios kal­bos apie tai, kad Švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ras do­mi­si dar­že­lių vir­tu­vė­mis, jų įran­ga, tė­vams su­kė­lė įta­ri­mų, jog dar­že­lių val­gyk­las ruo­šia­ma­si per­duo­ti į pri­va­čias ran­kas.Į re­dak­ci­ją krei­pė­si gru­pė tė­vų su pra­šy­mu iš­siaiš­kin­ti, kaip atei­ty­je bus mai­ti­na­mi dar­že­lius lan­kan­tys jų vai­kai.
„Mū­sų dar­že­ly­je pa­skli­do kal­bos, kad ra­jo­no Švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ras, ku­rio ži­nio­je yra ir dar­že­lius lan­kan­čių vai­kų mai­ti­ni­mas...

Radviliškio cent­rui – grės­mė lik­ti ne­sut­var­ky­tam (1)

2017 m. sausio 31 d.
Per­nai pra­si­dė­ję ir ne­ti­kė­tai su­sto­ję cent­ri­nės Rad­vi­liš­kio mies­to aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos dar­bai su­kė­lė gal­vos skaus­mą ra­jo­no val­džiai – aikš­tė pa­lik­ta lyg api­pe­šio­tas žvirb­lis, o lė­šų dar­bams tęs­ti nė­ra.Apie tai ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai nu­ta­rė krei­pi­mu­si in­for­muo­ti aukš­čiau­sias ša­lies ins­ti­tu­ci­jas.Pa­gal Rad­vi­liš­kio mies­to Auš­ros aikš­tės at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tą, ku­rį pa­ren­gė UAB „In­ži­ne­ri­nė min­tis“, aikš­tė­je tu­rė­jo bū­ti at­lik­ta dar­bų už be­veik 3 mi­li­jo­nus eu­rų, o dar­bai vyk­ti dviem...

Urėdija 65-ąjį jubiliejų pasitinka gražiais darbais

2017 m. sausio 28 d.
Rad­vi­liš­kio miš­kų urė­di­ja šie­met šven­čia 65-erių me­tų su­kak­tį. Ją ra­jo­no miš­ki­nin­kai pa­si­tin­ka pui­kiais re­zul­ta­tais – praė­ju­siais me­tais gry­no­jo neau­di­tuo­to pel­no gau­ta per 100 tūks­tan­čių eu­rų. At­lik­ti vi­si nu­ma­ty­ti dar­bai, nors gam­ti­nės są­ly­gos ir ne­le­pi­no.Pa­si­tik­da­mi urė­di­jos ju­bi­lie­jų (Rad­vi­liš­kio miš­kų ūkis bu­vo įkur­tas 1952 me­tų sau­sio 2 die­ną, ta­čiau įkū­ri­mo su­kak­tis tra­di­ciš­kai bus šven­čia­ma kar­tu su Miš­ki­nin­ko die­na, tre­čią rug­sė­jo mė­ne­sio šeš­ta­die­nį), ra­jo­no miš­ki­nin­kai džiau­gia­si ne tik...

Automobilį vairavo mirtinai girtas vairuotojas

2017 m. sausio 28 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nų dė­me­sį pa­trau­kė va­ka­re, apie 18 va­lan­dą, Rad­vi­liš­ky­je, Žal­gi­rio gat­ve įtar­ti­nai va­žiuo­jan­tis au­to­mo­bi­lis „Re­nault La­gu­na“.
Vai­ruo­to­jas su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Au­to­mo­bi­lis nu­va­ry­tas į au­to­mo­bi­lių sau­go­ji­mo aikš­te­lę.
Dėl šių pa­žei­di­mų 25-ečiui gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.
Šią sa­vai­tę po­li­ci­ja su­lai­kė ir dau­giau ne­blai­vių vai­ruo­to­jų.
Nak­tį apie pu­sę dvie­jų Rad­vi­liš­ky­je, Vy­tau­to...

KRIMINALINĖ KRONIKA

2017 m. sausio 28 d.
* Per pus­me­tį, nuo praė­ju­sių me­tų bir­že­lio, 33 me­tų rad­vi­liš­kie­tis iš in­di­vi­dua­lios įmo­nės są­skai­tos, ne­tei­sė­tai pa­si­nau­do­jęs įmo­nės elekt­ro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­ni­mis, pa­si­sa­vi­no 10 000 eu­rų.
* Rad­vi­liš­ky­je, Kle­vų gat­vės na­mo kie­me, iš­dau­žus lan­gą, iš trak­to­riaus „Mas­sey Fer­gu­son MF 6614“ pa­grob­ta au­to­mag­ne­to­la. Tur­ti­nė ža­la tiks­li­na­ma.
* Po­ciū­nė­lių mies­te­ly­je, Še­du­vos gat­vė­je, iš­dau­žę lan­go stik­lą ir iš­plė­šę du­rų spy­nos kil­pą, va­gys pa­te­ko į gy­ve­na­mą­jį na­mą. Tur­ti­nė ža­la...

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />