(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Žemdirbiškas aktualijas „gliaudė“ gyvulių augintojai

2017 m. vasario 4 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je su­si­rin­kę gy­vu­lių au­gin­to­jai dis­ku­ta­vo apie vals­ty­bės pa­ra­mą au­gin­to­jams įsi­gy­jant veis­li­nius gy­vu­lius, su­pir­ki­mo kai­nas ir nau­jau­sius rei­ka­la­vi­mus. Pas­ta­rie­ji su­lau­kė ne vi­sų ūki­nin­kų pri­ta­ri­mo.

alaima@skrastas.lt

Pir­mau­ja kiau­lių au­gin­to­jai

Že­mės ūkio sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Vil­mos Ur­bo­nie­nės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, ra­jo­ne dau­giau­sia lai­ko­ma kiau­lių – jų iš vi­so au­gi­na­ma per 42,4 tūks­tan­čio vie­ne­tų.

Ant­rą­ją po­zi­ci­ją yra užė­mę gal­vi­jų au­gin­to­jai, gal­vi­jų lai­ko­ma per 16,8 tūks­tan­čio, tre­čią­ją – avių au­gin­to­jai (be­maž 3,3 tūks­tan­čio avių). Ma­žiau­siai ra­jo­ne lai­ko­ma ark­lių ir ož­kų, ati­tin­ka­mai 312 ir 129.

Bend­ro­vė­se lai­ko­mų kar­vių vi­dur­kis su­da­ro apie 440, ūki­nin­kų – per 5. 28 ūkiai lai­ko dau­giau nei po 50 kar­vių.

Praė­ju­siais me­tais pie­no bu­vo par­duo­ta ma­žiau nei už­per­nai – ati­tin­ka­mai 46,1 tūks­tan­čio ir 48,6 tūks­tan­čio to­nų. Kas­met ma­žė­jo ir par­da­vė­jų skai­čius. Ra­jo­no kont­ro­liuo­ja­mų kar­vių pro­duk­ty­vu­mas – 7 495 ki­log­ra­mai.

Tarp 312 lai­ko­mų ark­lių 200 yra veis­li­nių.

Ra­jo­ne yra ir ge­no­fon­di­nių gy­vu­lių lai­ky­to­jų, ku­rie už lai­ko­mus vie­ti­nių veis­lių gy­vu­lius gau­na vals­ty­bės pa­ra­mą.

Bai­so­ga­lo­je įsi­kū­ręs Lie­tu­vos gy­vu­li­nin­kys­tės ins­ti­tu­tas – vie­ti­nių Lie­tu­vos bal­tų­jų kiau­lių au­gin­to­jas, „Še­du­vos avi­nin­kys­tės“ įmo­nė už­sii­ma avių ge­no­fon­di­nių veis­lių iš­sau­go­ji­mu.

Se­mi­na­re kons­ta­tuo­ta, jog ša­ly­je ma­žai bė­ra li­kę ska­li­kų, spren­džia­ma, ką da­ry­ti su Lie­tu­vos vie­ti­nė­mis bi­tė­mis – ar sau­go­ti jas, ar tik įver­tin­ti, kad jos yra, ir nie­ko ne­da­ry­ti.

Gy­vu­lių veis­li­nin­kys­tė

Gy­vu­lių au­gin­to­jai se­mi­na­re dis­ku­ta­vo, ar yra rei­ka­lin­ga gy­vu­lių pro­duk­ty­vu­mo kont­ro­lė. Anot sve­čio dr. Vi­liaus Rekš­čio, Vals­ty­bi­nės gy­vu­lių veis­li­nin­kys­tės prie­žiū­ros tar­ny­bos (VGVPT) vir­ši­nin­ko, kont­ro­lė ne tik rei­ka­lin­ga, bet ir nau­din­ga. Nau­din­ga net ir tiems ūki­nin­kams, ku­rie au­gi­na ke­lias kar­ves. Ta­da jie ži­no, ar pa­lik­ti gy­vu­lį pe­nė­ti, ar vei­sti.

Anot V. Rekš­čio, pra­di­nių duo­me­nų rin­ki­mas ir kau­pi­mas yra nau­din­gas, nes tuo­met ga­li­ma at­si­rū­šiuo­ti gy­vu­lius pa­gal įver­ti­ni­mus (mė­sin­gi – ne­mė­sin­gi, daug la­ši­nių – ma­žai, ku­rios kar­vės pie­nin­ges­nės, ku­riuos bu­lius pa­lik­ti veis­lei, ko­kia bu­lių veis­lė yra efek­ty­ves­nė ūky­je), bū­na aiš­ku, ką pa­lik­ti ban­dos pa­kai­tai, at­nau­ji­ni­mui, o ką – skers­ti, ga­li­ma da­ry­ti ana­li­zes.

Jau­čia­mas sėk­lin­to­jų sty­gius

Gy­vu­li­nin­kys­tė­je yra svar­bus sėk­lin­to­jo vaid­muo. Veis­li­nin­kys­tės prie­žiū­ros tar­ny­ba prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos at­li­ko sėk­lin­to­jų rei­tin­ga­vi­mą. Bu­vo pa­mė­gin­ta sėk­lin­to­jus su­rei­tin­guo­ti, ver­ti­nant pa­gal pen­kis kri­te­ri­jus – esą rei­tin­gai pa­dės su­sio­rien­tuo­ti, ko­kie spe­cia­lis­tai dir­ba ra­jo­nuo­se.

„Paa­na­li­za­vau rei­tin­gus ir pa­ma­čiau, kad mū­sų ra­jo­no sėk­lin­to­jai yra la­bai pra­sto­je vie­to­je. Tai ne­ra­mi­na – gal mums ta­da kvies­tis Kel­mės spe­cia­lis­tus, nes ten yra 20 ba­lų, o pas mus vos 9 ar 7?“ – klau­sė V. Ur­bo­nie­nė.

„Tu­ri­te ir jūs ge­rų sėk­lin­to­jų, ne­rei­kia ne­ri­mau­ti“, – rad­vi­liš­kie­čius nu­ra­mi­no VGVPT vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, veis­li­nin­kys­tės ins­pek­to­rė Rad­vi­liš­kio ir Pak­ruo­jo ra­jo­nams Em­li­na Wig­gins.

Anot jos, bė­da ta, kad ra­jo­ne yra pro­ble­ma su šios sri­ties spe­cia­lis­tais, nes yra daug sen­jo­rų, o nau­jų li­cen­ci­jų iš­duo­da­ma la­bai ma­žai. Bū­na, kad kai ku­rių sėk­lin­to­jų pa­žy­mė­ji­mai dū­la stal­čiuo­se – jie šio dar­bo net ne­dir­ba.

„Re­gist­ra­ci­jo­je yra 500 sėk­lin­to­jų. Dir­ban­čių yra 300. Už­tat sėk­lin­to­jai dir­ba be ato­sto­gų, jie per die­ną su­ka­ria po 300–400 ki­lo­met­rų, nes jau­čia­mas jų sty­gius. Tai – atei­ties pro­fe­si­ja ne­tu­rin­tiems dar­bo“, – tei­gė E. Wig­gins.

„Šis spe­cia­lis­tas pas mus gau­na 750–780 eu­rų at­ly­gi­ni­mą iki mo­kes­čių plius so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas, bet pri­rei­kia, kad jį rei­kia lai­ki­nai pa­keis­ti ir ne­be­ži­nai, kuo“, – pri­ta­rė bend­ro­vės „Gra­žio­nių be­ko­nas“ va­do­vas Ed­mun­das Ado­ma­vi­čius.

Pa­vyz­džiui, „Drau­go“ že­mės ūkio bend­ro­vė sėk­lin­to­ją kvie­čia­si iš Pa­ne­vė­žio.

Sėk­lin­to­jų mo­ky­mams kas­met ski­ria­ma lė­šų. Anot sve­čių, per­nai jų gau­ta dau­giau, tad ir kur­sai bu­vo rim­tes­ni, nau­din­ges­ni. Šie­met skir­ta per­pus ma­žiau lė­šų. I­ki šiol kur­sai bū­da­vo ren­gia­mi ne­mo­ka­mi. Da­bar esą jau kal­ba­ma apie iš da­lies mo­ka­mus kur­sus.

Mė­si­nių gal­vi­jų svė­ri­mas – pri­va­lo­mas

Da­lia Lau­rec­kai­tė-Tu­me­lie­nė, Vals­ty­bi­nės gy­vu­lių veis­li­nin­kys­tės prie­žiū­ros tar­ny­bos Gal­vi­ji­nin­kys­tės sky­riaus ve­dė­ja, su­pa­žin­di­no su kai ku­rio­mis nau­jo­vė­mis, ku­rias esą ne vi­si priė­mė su džiu­ge­siu.

Vie­na iš jų – per­nai at­si­ra­dęs ir ne­ma­žai nei­gia­mų ver­ti­ni­mų su­lau­kęs pri­va­lo­mas mė­si­nių gal­vi­jų svė­ri­mas.

Vieš­nia su­pa­žin­di­no su mė­si­nių gal­vi­jų pro­duk­ty­vu­mo kont­ro­lės bū­dais – ver­ti­nant pa­gal rau­me­nų iš­si­vys­ty­mą ir rie­ba­lų iš­si­dės­ty­mą, tai yra ske­nuo­jant ar­ba at­lie­kant pri­va­lo­mus gal­vi­jų svė­ri­mus.

„Mė­si­niams gal­vi­jams vie­nin­te­lis ir tiks­liau­siai pa­sa­kan­tis pro­duk­ty­vu­mo kont­ro­lės dė­muo yra trys svė­ri­mai: gi­mus ver­še­liui, 210 die­nų ir 1 me­tų. Vie­nas svė­ri­mas tu­ri bū­ti at­lie­ka­mas įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos. Ji ga­li pa­sver­ti ir su jū­sų svars­tyk­lė­mis, bet jos tu­ri bū­ti ka­lib­ruo­tos. Kol kas su­ves­ti duo­me­nis ga­li tik aso­cia­ci­ja, to­dėl tai už­trun­ka. Iš tų tri­jų svo­rių yra da­ro­ma dau­gy­bė skai­čia­vi­mų. Ga­li­ma nu­ma­ty­ti la­bai daug da­ly­kų į prie­kį: ar tą gy­vu­lį pa­si­lik­ti se­lek­ci­jai, ar jį par­duo­ti“, – aiš­ki­no D. Lau­rec­kai­tė-Tu­me­lie­nė.

„O ką, ne­lei­sit ta­da jo lai­kyt, jei ma­žai priaugs?“ – tei­ra­vo­si ra­jo­no au­gin­to­jai.

„Lai­ky­ti tai ga­li­ma, bet ar ap­si­mo­kės iš šio gy­vu­lio gau­ti pa­li­kuo­nių? Tai dar­o­ma ne dėl kaž­ko, o dėl to, kad jū­sų ūkiai ga­lė­tų pa­siim­ti ge­riau­sius va­rian­tus. Ga­li­ma gy­ven­ti ir nie­ko neaps­kai­tant, bet ta­da tik bur­si iš ka­vos tirš­čių: pa­vyks ar­ba ne“, – at­sa­ky­ta klau­sė­jams.

Anot vieš­nios, ES pi­ni­gai bai­gia­si ir at­si­ra­dus kaž­ko­kių ki­tų lė­šų, ga­li at­si­ras­ti tam tik­ri kri­te­ri­jai: kad ban­da bū­tų kont­ro­liuo­ja­ma, žiū­ri­ma, kiek lai­ko kau­pia­mi duo­me­nys.

Už pro­duk­ty­vu­mo kont­ro­lę yra kom­pen­suo­ja­ma iki 70 pro­cen­tų iš­lai­dų.

Veis­li­nių gy­vu­lių au­gi­ni­mo skir­tu­mai

„Kad be­veik jo­kio skir­tu­mo, ar par­duo­di pa­pras­tą, ar veis­li­nį gy­vu­lį“, – ap­mau­džiai kal­bė­jo ūki­nin­kė iš Ži­nė­nų kai­mo Le­ta Nor­vai­šie­nė.

„Pas mus ar dve­sian­ti kar­vė, ar mė­si­nis gal­vi­jas – kai­na be­veik ta pa­ti“, – py­ko ki­tas ūki­nin­kas.

D. Lau­rec­kai­tės-Tu­me­lie­nės ti­ki­ni­mu, taip yra dėl to, kad gal­vi­jai par­duo­da­mi už ki­log­ra­mą, o ne kaip veis­li­niai. Ir pa­tei­kė pa­vyz­dį – pa­siek­tas nau­jas pa­sau­lio re­kor­das, kai už veis­li­nį gy­vu­lį auk­cio­ne gau­ta 250 tūks­tan­čių do­le­rių.

„Aiš­ku, ne­bus taip, kad ir mes už tiek par­da­vi­nė­si­me sa­vo gy­vu­lius, bet tai reiš­kia, kad ga­li­ma ap­gal­vo­tu dar­bu pa­siek­ti ir to­kį re­zul­ta­tą“, – sa­kė vieš­nia.

„Lie­tu­vo­je yra 10 tūks­tan­čių re­gist­ruo­tų ūkių, ku­riuo­se yra lai­ko­ma nors po vie­ną avį, o veis­li­nių fer­mų yra tik še­šios. Pap­ras­ta­me ūky­je pas 100 avių įlei­džia­mi 3 avi­nai ir iš­va­žiuo­ja­ma į Pa­lan­gą, o veis­li­nin­kys­tė­je kiek­vie­nai aviai yra pa­ren­ka­mas ati­tin­ka­mas avi­nas ir jų ker­gi­mas vyks­ta in­di­vi­dua­liai – ar ma­to­te dar­bo są­nau­dų skir­tu­mą?“ – veis­li­nių fer­mų skir­tu­mus dės­tė „Še­du­vos avi­nin­kys­tės“ va­do­vas Ri­man­tas Kai­rys.

Au­to­rės nuo­tr.

Mė­si­nių gal­vi­jų pro­duk­ty­vu­mo kont­ro­lė – svar­bi jų au­gi­ni­mo da­lis.

Ką da­ry­ti, kad gy­vu­li­nin­kys­tė ne­bū­tų nuo­sto­lin­ga, dis­ku­ta­vo ra­jo­no gy­vu­lių au­gin­to­jai, Že­mės ūkio sky­riaus at­sto­vai.

Vals­ty­bi­nės gy­vu­lių veis­li­nin­kys­tės prie­žiū­ros tar­ny­bos at­sa­kin­gi dar­buo­to­jai (iš de­ši­nės) Vi­lius Rekš­tys, Da­lia Lau­rec­kai­tė-Tu­me­lie­nė ir Em­li­na Wig­gins rad­vi­liš­kie­čius su­pa­žin­di­no su gy­vu­li­nin­kys­tės nau­jo­vė­mis.

Ūki­nin­kė iš Ži­nė­nų Le­ta Nor­vai­šie­nė: “ Nė­ra be­veik jo­kio skir­tu­mo, ar par­duo­di pa­pras­tą, ar mė­si­nį gy­vu­lį.“

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas