(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Krašto žinios

Pašušvyje sklandė gerumo ir šviesos harmonija

2017 m. vasario 4 d.

„Mū­sų kraš­tas“

Pa­šuš­vio kul­tū­ros na­muo­se su­reng­ta tra­di­ci­nė no­mi­na­ci­jų įtei­ki­mo šven­tė „Ge­ru­mo ir švie­sos har­mo­ni­ja“.

Į Grin­kiš­kio se­niū­ni­jos šven­tę „Ge­ru­mo ir švie­sos har­mo­ni­ja“ rin­ko­si ne tik no­mi­nan­tai, jų ar­ti­mie­ji, rė­mė­jai, bet ir vi­si no­rin­tys sma­giai ir pra­smin­gai pra­leis­ti po­pie­tę.

No­mi­na­ci­jų įtei­ki­mo šven­tę „Ge­ru­mo ir švie­sos har­mo­ni­ja“ pra­dė­jo Grin­kiš­kio se­niū­ni­jos se­niū­nė Gied­rė Blo­žie­nė ir Pa­šuš­vio mies­te­lio bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Šir­vins­kas. Vi­siems su­si­rin­ku­siems li­te­ra­tū­ri­nį mon­ta­žą „Gy­ve­ni­mo pil­nat­vės me­dis žy­di“ pa­do­va­no­jo Pa­šuš­vio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nės, ku­rias pa­ruo­šė lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Kris­ti­na Dir­ži­naus­kai­tė.

Ren­gi­nio me­tu ap­do­va­no­ta try­li­ka se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų, ku­rie sa­vo gra­žiais, kil­niais ir kū­ry­bi­niais dar­bais džiu­gi­na ir gar­si­na Grin­kiš­kio kraš­tą, pa­dė­ko­ta vi­siems rė­mė­jams, ge­ra­da­riams už įvai­rią pa­gal­bą.

No­mi­na­ci­ja „Mo­ti­nos šir­dis“ ati­te­ko Ge­no­vai­tei Šiur­kie­nei, gy­ve­nan­čiai Ge­ru­čių kai­me.

Grin­kiš­kio mies­te­lio gy­ven­to­jai mo­ky­to­jai Bi­ru­tei Du­čins­kie­nei įteik­ta no­mi­na­ci­ja „Pa­siau­ko­ji­mas šei­mai“.

No­mi­na­ci­ja „Ini­cia­ty­va ir idė­jos“ pa­gerb­ta Pa­šuš­vio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė, mies­te­lio se­niū­nai­tė Ro­mal­da Šiur­nie­nė.

„Op­ti­miz­mo ir vil­ties“ no­mi­na­ci­ja ati­te­ko Vai­tie­kū­nų kai­mo gy­ven­to­jai Da­liai Kak­laus­kie­nei, o Mar­ty­nas Trin­ka iš Mi­nai­čių ap­do­va­no­tas „Spor­to aist­ruo­lio“ no­mi­na­ci­ja.

„Šau­niau­sio mo­ki­nio“ no­mi­na­ci­ja įteik­ta Gab­rie­lei Zi­ny­tei, be­si­mo­kan­čiai Grin­kiš­kio Jo­no Po­de­rio gim­na­zi­jo­je.

No­mi­na­ci­ja „Auk­si­nių ran­kų meist­ras“ pa­gerb­ta Ved­rei­kių kai­mo gy­ven­to­ja Ja­ni­na Bi­ru­tė Ur­bo­nie­nė, o „Gam­tos my­lė­to­jo“ no­mi­na­ci­ja įteik­ta pa­šuš­vie­tei Ri­tai Strel­čiū­nie­nei.

„Švie­suo­lio“ no­mi­na­ci­ja pa­gerb­tas Kle­mas Ind­rė­kus – il­ga­me­tis lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­jas.

No­mi­na­ci­ja „Šir­dim į šir­dį“ ati­te­ko Jur­gi­tai ir Gin­ta­rui Tiš­kams, gy­ve­nan­tiems Ša­šių kai­me, o Lai­ma ir Vid­man­tas Nik­šos pa­gerb­ti kaip „Rė­mė­jai ge­ra­šir­džiai“.

„Me­tų žyg­dar­bio“ no­mi­na­ci­ja įteik­ta Gvi­dui Su­chots­kiui ir Ig­nui Gul­bi­nui.

„Me­tų ren­gi­nio“ ap­do­va­no­ji­mu įver­tin­ti vi­si Grin­kiš­kio kraš­to žmo­nės už ren­gi­nį „Ža­li ža­li žo­lynė­liai“, ku­ris bu­vo skir­tas Žo­li­nės šven­tei pa­mi­nė­ti.

Pa­šuš­vio mies­te­lio gy­ven­to­jai, ak­ty­viai bib­lio­te­kos skai­ty­to­jai Al­vy­rai Vai­če­ko­nie­nei skir­ta pa­dė­ka.

Po no­mi­na­ci­jų įtei­ki­mo se­niū­nė pa­dė­ko­jo įmo­nių, įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vams, ūki­nin­kams bei ki­tiems ge­ros va­lios žmo­nėms už vi­so­ke­rio­pą pa­ra­mą, pa­gal­bą or­ga­ni­zuo­jant įvai­rius ren­gi­nius ir ki­tas šven­tes.

Ren­gi­nio da­ly­vius sa­vo šo­kiais, dai­no­mis links­mi­no Grin­kiš­kio pra­mo­gų ir šo­kių sa­lės ko­lek­ty­vas „Sar­va“ (va­do­vė Vir­gi­ni­ja Šep­ro­nie­nė), se­niū­ni­jos mo­te­rų šo­kių ko­lek­ty­vas „Gi­ja“ (cho­reog­ra­fas Do­mas Dvei­lis), Grin­kiš­kio Jo­no Po­de­rio gim­na­zi­jos mo­ki­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Šo­kių rit­mu“ (va­do­vė Lo­re­ta Pa­jau­jie­nė).

Gra­žią ir nuo­tai­kin­gą svei­ki­ni­mų pro­gra­mą pa­ro­dė Pa­šuš­vio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nu­kai: pa­tys ma­žiau­sie­ji „Bo­ru­žiu­kai“, ku­riuos pa­ruo­šė mo­ky­to­jos Ri­ta Lu­ka­še­vi­čie­nė ir Ri­ta Ivoš­kie­nė. Sa­vo šo­kiais žiū­ro­vus džiu­gi­no ir vy­res­nie­ji mo­ki­niai (va­do­vė Kris­ti­na Ur­bo­nai­tė), dai­nas no­mi­nan­tams sky­rė mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vas ir No­me­da Hof­ma­nai­tė.

Ren­gi­nio pa­bai­gą vai­ni­ka­vo va­ka­ro ve­dė­jų Ri­mos Juo­zai­tie­nės ir Li­nos Ly­di­kai­tie­nės bei R. Ivoš­kie­nės at­lie­ka­ma dai­na.

Li­na REI­MER­TAI­TĖ

Ire­nos ŠIR­VINS­KIE­NĖS nuo­tr.

„Ge­ru­mo ir švie­sos har­mo­ni­jos“ šven­tė­je pa­gerb­ti grin­kiš­kie­čiai, sa­vo gra­žiais, kil­niais ir kū­ry­bi­niais dar­bais džiu­gi­nan­tys ir gar­si­nan­tys Grin­kiš­kio kraš­tą.

Ak­ty­viai Pa­šuš­vio bib­lio­te­kos skai­ty­to­jai Al­vy­rai Vai­če­ko­nie­nei (ant­ra iš de­ši­nės) ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai at­si­dė­ko­jo pa­dė­ka.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį (2)

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />