(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

KRIMINALINĖ KRONIKA

2017 m. vasario 4 d.

Part­ren­kė pės­čią­sias

* Lin­kai­čių kai­me 46 me­tų mo­te­ris, vai­ruo­da­ma au­to­mo­bi­lį „Vol­vo V50“ at­bu­li­ne ei­ga, neį­si­ti­ki­no, kad tai da­ry­ti sau­gu, ir, iš­va­žiuo­da­ma iš kie­mo į ke­lią, par­tren­kė dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­ku einančią 59 me­tų pės­čią­ją. Nu­ken­tė­ju­sio­ji dėl ko­jos tri­jų pa­di­kau­lių lū­žių gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai.

* Bai­so­ga­los mies­te­ly­je, Mai­ro­nio gat­vė­je esan­čio dau­gia­bu­čio na­mo kie­me, ne­nus­ta­ty­tas au­to­mo­bi­lis, va­žiuo­da­mas at­bu­li­ne ei­ga, par­tren­kė 38 me­tų mo­te­rį.

Li­go­ni­nė­je nu­ken­tė­ju­sia­jai nu­sta­ty­tas uo­de­gi­kau­lio lū­žis, ku­rį ji gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai.

Gra­si­no nu­žu­dy­ti sū­nų

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo po­sė­džio me­tu 79 me­tų kal­ti­na­mo­ji pa­gra­si­no, jog ji atei­ty­je nu­žu­dys sa­vo 53 me­tų sū­nų. Sū­nus šio­je by­lo­je yra nu­ken­tė­ju­sy­sis.

Įta­ri­mai su­kčia­vi­mu

Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui per­siun­tė 32 me­tų vy­ro pa­reiš­ki­mą, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, kad už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė, pa­teik­da­ma jam iš­ra­šy­tą są­skai­tą fak­tū­rą už at­vež­tą skal­dą, ga­li­mai pa­si­kė­si­no su­kčiau­ti, siek­da­ma įgy­ti tur­ti­nės nau­dos.

Ka­ti­ną iš­me­tė iš penk­to­jo aukš­to

Die­nos me­tu Rad­vi­liš­ky­je, Stik­lo gat­vė­je, gy­ve­nan­tis 51 me­tų gir­tas (2,50 pro­mi­lės al­ko­ho­lio) vy­ras iš penk­ta­ja­me aukš­te esan­čio bend­ro­jo nau­do­ji­mo bal­ko­no iš­me­tė sa­vo ka­ti­ną. Gy­vū­nas po pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų nu­gai­šo. Žiau­riai su gy­vū­nu pa­siel­gęs vy­ras su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Me­džio­to­ją su­žei­dė šra­tai

Le­ge­čių miš­ke vy­ku­sios me­džiok­lės me­tu po 64 me­tų me­džio­to­jo pa­leis­to šū­vio ri­ko­še­tu at­šo­kęs šra­tas pa­tai­kė 25 me­tų me­džio­to­jui į vei­dą.

Nu­ken­tė­ju­sy­sis dėl apa­ti­nio žan­di­kau­lio šau­tos žaiz­dos gy­do­mas Šiau­lių Res­pub­li­ki­nės li­go­ni­nės Neu­ro­chi­rur­gi­jos sky­riu­je.

Va­gys­tės

* Rad­vi­liš­ky­je, Rad­vi­lų gat­vė­je esan­čio­je Spor­to mo­kyk­lo­je, iš vie­nuo­lik­me­čio be prie­žiū­ros pa­lik­tos kup­ri­nės pa­grob­tas mo­bi­liojo ry­šio te­le­fo­nas „iP­ho­ne 6s Gold“ ir juo­dos spal­vos pi­ni­gi­nė, ku­rio­je bu­vo 3 eu­rai. Tur­ti­nė ža­la – 663 eu­rai.

* Rad­vi­liš­ky­je, Šiau­lių gat­vė­je, nu­plė­šus ak­ci­nės bend­ro­vės san­dė­lio sie­nos ši­fe­rio lakš­tą, pa­grob­ta įvai­rių me­ta­lo ga­mi­nių. Tur­ti­nė ža­la tiks­li­na­ma.

Vai­ra­vo gir­tas

Ožai­čių kai­me po­li­ci­ja su­lai­kė 27 me­tų vy­rą. Išaiš­kė­jo, kad jis ne tik gir­tas – vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas 3,06 pro­mi­lės gir­tu­mas, bet ir vai­ra­vo ke­tur­ra­tį mo­to­cik­lą, neį­re­gist­ruo­tą nu­sta­ty­ta tvar­ka, be tech­ni­nės ap­žiū­ros ir pri­va­lo­mo­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo.

Ap­ti­ko gink­lų

Pa­kir­ši­nio kai­me 54 me­tų mo­te­ris, tvar­ky­da­ma mi­ru­sio bro­lio bu­tą, spin­to­je ra­do du ga­li­mai du­ji­nius pis­to­le­tus „Me 8 De­tec­ti­ve“ ir „Valt­ro 85 Com­bat“ su prie­dais, 62 de­vy­nių mi­li­met­rų šo­vi­nius, 4 aš­tuo­nių mi­li­met­rų šo­vi­nius, 26 sig­na­li­nes ra­ke­tas, 24 šeš­šiū mi­li­met­rų šra­ti­nio pis­to­le­to šo­vi­nius.

Gė­rė ir smur­ta­vo

Skė­mių kai­me po iš­ger­tu­vių ne­blai­vus (2,41 pro­mi­lės al­ko­ho­lio) 38 me­tų vy­ras­su­mu­šė ne­blai­vią (3,17 pro­mi­lės al­ko­ho­lio) 35 me­tų žmo­ną. Nu­ken­tė­ju­sio­ji į me­di­kus ne­si­krei­pė. Įta­ria­ma­sis už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Pa­ren­gė Lai­ma AGA­NAUS­KIE­NĖ

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas