(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Kudirkiečiai šventė Vinco Kudirkos dieną

2017 m. vasario 4 d.

Rad­vi­liš­kio V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ku­sio­je Vin­co Ku­dir­kos die­nos šven­tė­je pir­mo­kė­liai pri­sie­kė mo­kyk­lai, bu­vo įteik­ta ma­žo­ji Vin­co Ku­dir­kos pre­mi­ja.

V. Ku­dir­kos die­nos šven­tė mo­kyk­lo­je pra­si­dė­jo pir­mo­kė­lių prie­sai­ka.

Įne­šus mo­kyk­los vė­lia­vą ir nu­skam­bė­jus ša­lies him­nui, gau­sus bū­rys pir­mo­kė­lių kar­tu su mo­kyk­los mo­ki­nių ta­ry­bos pir­mi­nin­ke Ro­ber­ta Choms­ky­te iš­ta­rė prie­sai­kos mo­kyk­lai žo­džius. Pri­sie­kę pir­mo­kai ta­po tik­rai­siais ku­dir­kie­čiais.

Pir­mo­kams bu­vo pa­ro­dy­tas mo­ki­nių su­kur­tas miu­zik­las „Viš­ty­tė ir gai­džiu­kas“.

Pir­mo­kų prie­sai­kos žo­džiai jau tre­čią kar­tą skam­bė­jo ir mo­kyk­los Aukš­tel­kų sky­riu­je.

Vė­liau V. Ku­dir­kos die­ną pa­mi­nė­jo aukštesnių­jų kla­sių moks­lei­viai.

Jau 24 kar­tą mo­kyk­lo­je tra­di­ciš­kai įteik­ta ma­žo­ji Vin­co Ku­dir­kos pre­mi­ja.

Už la­bai ge­rą mo­ky­mą­si (sep­tin­tą­ją kla­sę ji bai­gė vien de­šim­tu­kais), da­ly­va­vi­mą olim­pia­do­se ir kon­kur­suo­se, kur pel­ny­tos pir­mo­sios ir ant­ro­sios vie­tos, pi­lie­ti­nę bran­dą, ma­žo­ji Vin­co Ku­dir­kos pre­mi­ja šie­met įteik­ta 8a kla­sės moks­lei­vei Luk­re­ci­jai Knei­žy­tei. Ap­do­va­no­ji­mą jai įtei­kė mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Ilo­na Pro­ko­fi­jo­vie­nė.

Pre­mi­jos lau­rea­tė L. Knei­žy­tė pa­dė­ko­jo mo­kyk­los bend­ruo­me­nei už pa­ro­dy­tą pa­si­ti­kė­ji­mą ir pa­sie­ki­mų įver­ti­ni­mą.

Lau­rea­tę svei­ki­no drau­gės, kla­sės drau­gai, ku­rie jai do­va­no­jo šo­kį, mo­ky­to­jai.

Pas­vei­kin­tos bu­vo ir dar dvi kan­di­da­tės ma­ža­jai V. Ku­dir­kos pre­mi­jai gau­ti.

Šven­ti­nę pro­gra­mo­je skam­bė­jo iš­trau­kos iš „La­bo­ros“, me­ni­nę pro­gra­mą pa­ro­dė ak­to­rė Vir­gi­ni­ja Ko­chans­ky­tė.

Tą­dien pa­gerb­ti Na­cio­na­li­nio Vin­co Ku­dir­kos dai­ly­raš­čio kon­kur­so „Ra­šom“ pir­mo­jo eta­po nu­ga­lė­to­jai. Pa­dė­kos raš­tai bu­vo įteik­ti: Auk­sei Ga­jaus­kai­tei, Aus­tei Šim­ku­tei, Emi­li­jai Lau­ru­ty­tei, Ka­mi­lei Ge­ru­ly­tei, Jus­ti­nai Krikš­čiu­kai­tei, Ži­vi­lei Choms­ky­tei.

Sau­liaus JUŠ­KE­VI­ČIAUS nuo­tr.

Iš­ta­rę prie­sai­kos mo­kyk­lai žo­džius, pir­mo­kai ta­po visa­tei­siais ku­dir­kie­čiais.

Aš­tun­to­kei Luk­re­ci­jai Knei­žy­tei įteik­ta ma­žo­ji Vin­co Ku­dir­kos pre­mi­ja.

Bend­rak­la­siai pre­mi­jos lau­rea­tei do­va­no­jo sa­vo šo­kį.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas