(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Krašto žinios

Trišalėje taryboje – Švietimo įstatymo pataisos

2017 m. vasario 7 d.
Saulius JUŠKEVIČIUS

Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vu­si ra­jo­no Tri­ša­lė ta­ry­ba gvil­de­no ga­li­mas Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų pa­sek­mes ra­jo­no švie­ti­mo sis­te­mo­je. Ta­ry­ba kons­ta­ta­vo: si­tua­ci­ja ga­li bū­ti su­dė­tin­ga, jei vie­nu me­tu rei­kė­tų pa­keis­ti ke­lio­li­ka mo­ky­mo įstai­gų va­do­vų.

saulius@skrastas.lt

Pri­ta­rė krei­pi­mui­si

Rad­vi­liš­kio re­gio­no pro­fe­si­nių są­jun­gų cent­ro pir­mi­nin­kė Le­na Skrip­tie­nė pri­sta­tė Pre­zi­den­tū­ros siū­lo­mas Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas. Jo­se siū­lo­ma įsta­ty­miš­kai įtei­sin­ti, kad mo­kyk­loms ne­ga­lė­tų va­do­vau­ti as­me­nys, nu­teis­ti už ty­či­nius nu­si­kal­ti­mus, at­leis­ti iš dar­bo už draus­mės pa­žei­di­mus, pikt­nau­džiau­jan­tys al­ko­ho­liu ar var­to­jan­tys nar­ko­ti­nes prie­mo­nes.

„Įs­ta­ty­mo pa­tai­so­mis taip pat no­ri­ma nu­sta­ty­ti mo­kyk­lų va­do­vų ka­den­ci­jos truk­mę, ga­li­my­bę pra­tęs­ti ka­den­ci­ją, su­kur­ti są­ly­gas švie­ti­mo įstai­gos va­do­vų me­ti­niam veik­los ver­ti­ni­mui“, – aiš­ki­no ji.

Po­sė­džio me­tu bu­vo pri­sta­ty­tas ir Lie­tu­vos švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų aso­cia­ci­jos krei­pi­ma­sis į Sei­mo na­rius, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rę, Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ją.

Jį pri­sta­tė Gra­ži­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Lais­vū­nas Vai­čiū­nas.

Aso­cia­ci­ja siū­lo, kad, priė­mus įsta­ty­mą šie­met, jis įsi­ga­lio­tų nuo 2018 me­tų lie­pos 1 die­nos, o per tą lai­ką bū­tų at­lik­tas Lie­tu­vos švie­ti­mo būk­lės įver­ti­ni­mas, nu­sta­ty­ti esa­mos būk­lės trū­ku­mai ir prie­žas­tys, va­do­vų ates­ta­ci­jos tvar­ka.

Siū­lo­ma iki šiol pa­gal ne­ter­mi­nuo­tas dar­bo su­tar­tis dir­ban­tiems švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams pir­mos ka­den­ci­jos pra­džią skai­čiuo­ti nuo įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo die­nos.

Tri­ša­lės ta­ry­bos L. Vai­čiū­nas pra­šė pri­tar­ti aso­cia­ci­jos krei­pi­mui­si ir kreip­tis į pa­tai­sų ren­gė­jus, res­pub­li­ki­nę Tri­ša­lę ta­ry­bą, Sei­mą. Tam bu­vo pri­tar­ta.

Si­tua­ci­ja bus sun­ki

Pa­sak ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos Ge­no­vai­tės Juo­dei­kie­nės, jei­gu pa­tai­sos bū­tų priim­tos to­kios, ko­kios yra siū­lo­mos da­bar, ra­jo­ne su­si­klos­ty­tų ne­pa­vy­dė­ti­na si­tua­ci­ja, nes 24-ių ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų va­dy­bi­nio dar­bo sta­žo vi­dur­kis yra 16 me­tų.

„Jei­gu įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų nuo šių me­tų lie­pos 1-osios ir toks, koks yra siū­lo­mas, tik še­šių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai, ku­rie įstai­goms va­do­vau­ja nuo tri­jų mė­ne­sių iki pu­sant­rų-dvie­jų me­tų ga­lė­tų dirb­ti pen­ke­rius me­tus ir pre­ten­duo­ti dar vie­nai ka­den­ci­jai.

Ke­tu­rių įstai­gų va­do­vai ga­lė­tų dirb­ti tik vie­ną ka­den­ci­ją ir po pen­ke­rių me­tų tu­rė­tų pa­siieš­ko­ti dar­bo ki­tur. Dar 12 švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų ar­ba 50 pro­cen­tų, ku­rių dar­bo sta­žas 10 ir dau­giau me­tų, ga­lė­tų dirb­ti tik vie­ne­rius me­tus.

2018 me­tų pa­va­sa­rį rei­kė­tų skelb­ti kon­kur­sus net 12 švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų pa­rei­goms užim­ti. Ži­nant, kad iki šiol dvi mo­kyk­los ne­tu­ri va­do­vų, nors vie­nai kon­kur­sas jau pa­skelb­tas, tai bū­tų sun­kiai įgy­ven­di­na­mas spren­di­mas“, – sa­kė ve­dė­ja.

Anot G. Juo­dei­kie­nės, be jau 12 va­do­vų kon­kur­so, rei­kės skelb­ti dar ke­tu­ris kon­kur­sus, nes tiek mo­kyk­lų va­do­vų išeis į pen­si­ją.

Pa­sak jos, įsta­ty­mo ren­gė­jai no­ri, kad mo­kyk­loms va­do­vau­tų ge­riau­si va­do­vai.

„No­rim, kad atei­tų ge­riau­si, ta­čiau ar ateis?“, – klau­sė ji Tri­ša­lės ta­ry­bos na­rių.

Sa­vo klau­si­mą ve­dė­ja mo­ty­va­vo tuo, kad šie­met įvy­ku­sio kon­kur­so Alks­niu­pių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­goms nu­ga­lė­to­ja tu­ri 20 me­tų pe­da­go­gi­nio dar­bo sta­žą, ta­čiau jos da­bar­ti­nė al­ga pa­ti ma­žiau­sia ra­jo­ne.

„Mo­ky­to­jas, tu­rin­tis rei­kia­mą pa­mo­kų skai­čių, kva­li­fi­ka­ci­ją, už di­rek­to­rę gau­na daug di­des­nį at­ly­gi­ni­mą. Kad mo­kyk­los va­do­vas gau­tų di­des­nę va­dy­bi­nę ka­te­go­ri­ją, vie­no­je mo­kyk­lo­je tu­ri iš­dirb­ti dve­jus me­tus ir tik ta­da ates­tuo­tis. Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią pra­kti­ką di­rek­to­riai pir­mą kar­tą ates­tuo­ja­si tik po 3–4 me­tų. Jei­gu va­do­vas keis dar­bo vie­tas kas ka­den­ci­ją ar dvi ka­den­ci­jas, jis nie­ka­da ne­pa­sieks aukš­čiau­sios ka­te­go­ri­jos“, – aiš­ki­no G. Juo­dei­kie­nė.

Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je bu­vo už­si­min­ta, jog su pra­šy­mu ati­dė­ti pa­tai­sų įsi­ga­lio­ji­mą bei keis­ti kai ku­riuos pa­tai­sų rei­ka­la­vi­mus, į ša­lies va­do­vę krei­pė­si ir Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja.

Au­to­riaus nuo­tr.

Tri­ša­lė ta­ry­ba pa­ban­dė pa­si­gi­lin­ti, ko­kia si­tua­ci­ja su­si­klos­tys ra­jo­ne, priė­mus Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas.

„Jei įsta­ty­mo pa­tai­sos įsi­ga­lios nuo šių me­tų lie­pos, po me­tų ra­jo­ne rei­kės skelb­ti 12 kon­kur­sų švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų po­stams užim­ti“, – sa­kė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Juo­dei­kie­nė.

„Pa­tai­sų ren­gė­jų to­nas po tru­pu­tį švel­nė­ja“, – aiš­ki­no Tri­ša­lės ta­ry­bos na­rys Lais­vū­nas Vai­čiū­nas, da­ly­va­vęs Lie­tu­vos švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų aso­cia­ci­jos sam­bū­ry­je.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

roy, 2017-04-26 03:11
Mūsų grupė gimė po daug prašo gyventojų iš bankų spaudai kredito paraiškų
Esame atviri mūsų pagalba atneš visų rūšių žmonių, gyvenančių Europoje baigiant finansinių problemų pirkti namą, automobilį; kūrimas verslo; valdant skolą, ir tt, mūsų greitis yra nuo 2 iki 3% priklausomai nuo prašoma suma (10.000.000 € 2000 €), mes neturime exigons prieš suteikiant paskolą mes tiesiog norėjome būti tikri, garantijos gera valia iš klientų.
Daugiau informacijos čia yra mūsų elektroninio pašto adresą: roy.renne1@gmail.com

Miss R0Y

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />