(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Apie gimnazijų sujungimą – su rajono valdžia

2017 m. vasario 11 d.
Saulius JUŠKEVIČIUS

Ki­tais moks­lo me­tais Rad­vi­liš­kio Vaiž­gan­to gim­na­zi­ja taps Liz­dei­kos gim­na­zi­jos da­li­mi. Bū­si­mą reor­ga­ni­za­ci­ją su ra­jo­no va­do­vais dar kar­tą ap­ta­ru­si įstai­gos bend­ruo­me­nė taip ir neišd­rį­so val­džiai už­duo­ti klau­si­mų, do­mi­nan­čių ir gim­na­zi­jos ko­lek­ty­vą, ir tė­vus.

saulius@skrastas.lt

Ap­tar­tos są­ly­gos

Su gim­na­zi­jos bend­ruo­me­ne su­si­ti­kęs ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis ir Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Juo­dei­kie­nė ap­ta­rė ra­jo­no Ta­ry­bai tei­kia­mą pro­jek­tą dėl Rad­vi­liš­kio Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos reor­ga­ni­za­vi­mo.

Me­ras pe­da­go­gus in­for­ma­vo: pir­mo­sios kla­sės Vaiž­gan­to gim­na­zi­jo­je ne­bus komp­lek­tuo­ja­mos, o vi­siems šiuo me­tu gim­na­zi­jo­je be­si­mo­kan­tiems mo­ki­niams bus su­da­ry­tos są­ly­gos baig­ti moks­lus to­se pa­čio­se pa­tal­po­se. Čia dirbs ir vie­na di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja.

Vaiž­gan­to gim­na­zi­jo­je dir­ban­tys pe­da­go­gai, reor­ga­ni­za­vus įstai­gą, ir to­liau mo­kys da­bar­ti­nius Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos mo­ki­nius Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos pa­tal­po­se bei dvie­jų pir­mų­jų kla­sių komp­lek­tų gim­na­zis­tus Liz­dei­kos gim­na­zi­jos pa­tal­po­se.

Mo­ki­nių ma­žė­ja

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja G. Juo­dei­kie­nė pa­tei­kė skai­čius, kiek mo­ki­nių lan­ko gim­na­zi­jas.

Pa­sak jos, šie­met abie­jo­se gim­na­zi­jo­se mo­ko­si 656 gim­na­zis­tai. Iš jų 426 lan­ko Liz­dei­kos, 230 – Vaiž­gan­to gim­na­zi­jas. Liz­dei­kos gim­na­zi­ją šie­met baigs 116 abi­tu­rien­tų, o pir­mą­ją kla­sę lan­ko 101 pir­mo­kas. Vaiž­gan­to gim­na­zi­ją šie­met baigs 64 abi­tu­rien­tai, o pir­mo­kų šie­met yra 58.

„Pla­nuo­ja­ma, kad 2017–2018 moks­lo me­tais gim­na­zi­jo­je mo­ky­sis 647, dar po me­tų – 633, o 2019–2020 me­tais – 615 mo­ki­nių. Skai­čiai ga­li di­dė­ti ar­ba ma­žė­ti, ta­čiau daž­niau­siai jie ma­žė­ja“, – sa­kė G. Juo­dei­kie­nė.

Su­si­rin­ki­me bu­vo už­si­min­ta ir apie mo­ky­to­jų dar­bo krū­vius. Pa­gal da­bar­ti­nius skai­čia­vi­mus, su bu­vu­siais Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos mo­ki­niais dir­ban­čių pe­da­go­gų krū­viai tu­rė­tų iš­lik­ti to­kie pa­tys. Tik li­tua­nis­tų ir in­for­ma­ti­kų krū­viai tu­rė­tų bū­ti ma­žes­ni.

Val­di­nin­kų tei­gi­mu, pe­da­go­gai pa­tys spręs, ar no­rės dirb­ti „ge­ru krū­viu“, su­ma­ži­nus eta­tų, ar ne­pil­nu krū­viu.

Pak­laus­ta, ko­kie tie „ge­ri krū­viai“, G. Juo­dei­kie­nė pa­mi­nė­jo 20, o gal net ir 30 va­lan­dų krū­vius. Į tai kai ku­rie pe­da­go­gai rea­ga­vo su nuo­sta­ba, nes da­bar dir­ba­ma 11 ar 13 va­lan­dų krū­viais.

„Iš kur jie at­si­ras?“, – klau­sė mo­ky­to­jai ir iš­gir­do at­sa­ky­mą, jog kal­ba­ma ir apie va­lan­das, skir­tas pa­si­ruo­ši­mui bei pa­pil­do­mas va­lan­das.

Su­si­ti­ki­mo me­tu kal­bė­ta ir apie mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mą iš Dur­py­no, nes iki šiol vai­kai į mo­kyk­lą atei­da­vo pės­čio­mis. Ei­ti iki Liz­dei­kos gim­na­zi­jos bū­tų per to­li.

Ra­jo­no me­ras ga­ran­ta­vo, kad si­tua­ci­ja jau ap­tar­ta su ve­žė­jais ir mies­to au­to­bu­sas už­suks į Dur­py­ną, kur paims ir vai­kus, ir suau­gu­siuo­sius.

Spręs nau­ja­sis va­do­vas

De­ta­li Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos reor­ga­ni­za­vi­mo pro­ce­dū­ra ža­da­ma api­brėž­ti vė­liau pa­reng­ta­me gim­na­zi­jų reor­ga­ni­za­vi­mo są­ly­gų ap­ra­še.

Ko­vo 15 die­ną vyks kon­kur­sas į Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Nau­ja­sis va­do­vas ir bus at­sa­kin­gas už pe­da­go­gų dar­bo krū­vio pa­skirs­ty­mą.

Da­ly­vau­ti kon­kur­se šiuo me­tu yra pa­reiš­kę no­rą ke­tu­ri pre­ten­den­tai. Jų esą ga­li bū­ti ir dau­giau, nes iš­si­lai­kiu­sie­ji tes­tus, pa­reiš­ki­mą ga­li pa­duo­ti li­kus ke­lioms die­noms iki kon­kur­so.

Re­dak­ci­jos ži­nio­mis, Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė į ra­jo­no val­džią krei­pė­si su klau­si­mu, ko­dėl yra or­ga­ni­zuo­ja­mas kon­kur­sas di­rek­to­riaus pa­rei­goms užim­ti. Ta­čiau su­si­rin­ki­mo me­tu pe­da­go­gai apie tai ne­bu­vo lin­kę kal­bė­ti.

Pa­na­ši reor­ga­ni­za­ci­ja jau vy­ko ra­jo­ne.

Ra­jo­no Ta­ry­bos spren­di­mu nuo 2008 me­tų rug­sė­jo 1-osios S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no pa­grin­di­nė mo­kyk­la pri­jun­gi­mo bū­du bu­vo reor­ga­ni­zuo­ta į Rad­vi­liš­kio Gra­ži­nos pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Tuo­met bu­vo pa­na­ši si­tua­ci­ja. Po mo­kyk­lų su­jun­gi­mo di­rek­to­riu­mi ta­po bu­vęs S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no pa­grin­di­nės mo­kyk­los va­do­vas.

Ta­čiau per tą lai­ką pa­si­kei­tė tei­si­niai do­ku­men­tai, mo­kyk­lų va­do­vų sky­ri­mo tvar­ka, at­si­ra­do va­do­vų kom­pe­ten­ci­jos pa­tik­ri­ni­mas.

Au­to­riaus nuo­tr.

Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės at­sto­vai ašt­res­nių klau­si­mų val­di­nin­kams neuž­da­vė.

Ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis ir Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Juo­dei­kie­nė Vaiž­gan­to pe­da­go­gams pri­sta­tė gim­na­zi­jos reor­ga­ni­za­ci­jos klau­si­mus.

Jau nuo rug­sė­jo 1-osios bu­vu­sio­se Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos pa­tal­po­se be­si­mo­kan­tys mo­ki­niai bus lai­ko­mi liz­dei­kie­čiais.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas