(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Žvilgsnis į Šiaurės Lietuvos architektūrą

2017 m. vasario 11 d.
Saulius JUŠKEVIČIUS

Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros mies­to cent­ras ar­chi­tek­tū­ra be­si­do­min­čius rad­vi­liš­kie­čius pa­kvie­tė į Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus suor­ga­ni­zuo­tą pa­ro­dą „Kryp­tis – Šiau­rė“, ku­rio­je eks­po­nuo­ja­mi Šiau­rės Lie­tu­vos ra­jo­nuo­se įgy­ven­din­ti bei dar tik pa­reng­ti pro­jek­tai.

saulius@skrastas.lt

Pa­ro­do­je tarp 70-ies pa­tei­kia­mų dar­bų ga­li­ma pa­ma­ty­ti įvai­riau­sių įgy­ven­din­tų ar­chi­tek­tū­ri­nių pro­jek­tų: ga­my­bi­nių pa­sta­tų, vie­šų­jų erd­vių, in­di­vi­dua­lių na­mų, jų in­ter­je­rų, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų, baž­ny­čių.

Tai pat ga­li­ma iš­vys­ti ir ar­chi­tek­tū­ros stu­den­tų bai­gia­muo­siuo­se dar­buo­se pa­teik­tų idė­jų, kaip pla­nuo­ti vie­šą­sias mies­tų ir mies­te­lių erd­ves. Ne­ma­žai ir dar­bų, ku­rie kol kas neį­gy­ven­din­ti.

Pa­sak pa­ro­dos-kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rių, svar­biau­sias tiks­las bu­vo ap­žvelg­ti nau­jau­sias Šiau­rės Lie­tu­vos ar­chi­tek­tū­ros ten­den­ci­jas, įver­tin­ti per 2010–2015 me­tus čia su­kur­tos ar­chi­tek­tū­ros ko­ky­bę bei iš­rink­ti ge­riau­sius ar­chi­tek­tū­ros pro­jek­tus ir rea­li­za­ci­jas, ska­tin­ti ko­ky­biš­kos ar­chi­tek­tū­ros kū­ri­mą ir ko­ky­biš­ką rea­li­za­ci­ją.

Kon­kur­sui pa­teik­ta ir dar­bų, ku­rie bu­vo įver­tin­ti tarp­tau­ti­nės žiu­ri: ke­tu­rių žy­mių ar­chi­tek­tų, sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lų, ar­chi­tek­tū­ros is­to­ri­kų iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos: Mar­kus Kaa­sik, Ar­tis Zvirgz­diš, Aud­riaus Amb­ra­zo ir Al­gir­do Žeb­raus­ko.

Rad­vi­liš­kie­čius pa­ro­da su­do­mins ir tuo, kad prie kai ku­rių šiai pa­ro­dai pa­teik­tų dar­bų yra pri­si­lie­tę ir iš Rad­vi­liš­kio kraš­to ki­lę ar­chi­tek­tai Jo­nas Bar­kaus­kas, Arū­nas Je­lins­kas, Mig­lė Klau­sai­tė, konst­ruk­to­rius Ro­lan­das Plu­kas.

Pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­va­vo ir bu­vę Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vy­riau­sie­ji ar­chi­tek­tai Arū­nas Je­lins­kas ir Al­fon­sas Vil­čins­kas bei da­bar­ti­nis vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Ar­tū­ras Va­luc­kas.

Pa­ro­da per ke­le­rius me­tus ap­ke­liaus vi­sas Šiau­rės Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bes. Ji jau bu­vo eks­po­nuo­ta Jo­niš­ky­je ir Kel­mė­je.

Au­to­riaus nuo­tr.

Pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­va­vo (iš kai­rės) jos su­ma­ny­to­jas ar­chi­tek­tas Da­lius Pu­zi­nas, Rad­vi­liš­ky­je gi­męs ir au­gęs ar­chi­tek­tas Jo­nas Bar­kaus­kas ir bu­vęs Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Al­fon­sas Vil­čins­kas.

Iš Rad­vi­liš­kio kraš­to ki­lu­si ar­chi­tek­tė Mig­lė Klau­sai­tė (kai­rė­je) pa­ro­dos da­ly­viams ro­dė pa­ro­dos lei­di­ny­je įdė­tą jos kur­si­nį dar­bą apie Rad­vi­liš­kio se­na­mies­čio su­tvar­ky­mą.

Kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos Anykš­čių ra­jo­ne vie­nas iš pro­jek­to au­to­rių iš Rad­vi­liš­kio ki­lęs ar­chi­tek­tas Jo­nas Bar­kaus­kas.

Pa­ro­do­je tarp 70-ies pa­tei­kia­mų dar­bų ga­li­ma pa­ma­ty­ti įvai­riau­sių įgy­ven­din­tų ir neį­gy­ven­din­tų ar­chi­tek­tū­ri­nių pro­jek­tų.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas