(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Atolankos

Iš juokdario gyvenimo

2017 m. sausio 27 d.
Angelė BRAŽAITĖ

Pa­čio­je ša­lies šir­dy­je – sos­ti­nė­je (tiks­liau, Fa­bi­jo­niš­kė­se) gy­ve­na sau žmo­gus, var­du Juo­zas. Išo­riš­kai jis at­ro­do be­veik toks, kaip vi­si į jį pa­na­šūs li­go­niai. Tie, ku­rie skan­di­na­si tau­re­lė­se, stik­li­nė­se, sta­ti­nai­tė­se, ta­čiau jo­se ne­gy­ve­na, kaip tai ka­dai­se da­rė Dio­ge­nas. Ar­ba to­kie, ku­rie iš pri­gim­ti­nio liūd­nu­mo nak­ti­mis ima ra­šy­ti ei­lė­raš­čius. Pa­ga­liau, vy­riš­kis bu­vo kaip iš akies trauk­tas be­na­mis: vė­jo nu­gai­rin­tas, gi­lių raukš­lių iš­va­go­tas vei­das, am­ži­nai sau po ko­jom nu­delb­tas bau­gus žvilgs­nis, kaž­koks ki­mus, tar­si pri­smaug­tas bal­sas, kuk­lus rū­be­lis...Ka­dan­gi is­to­ri­ja ne­lin­ku­si kar­to­tis, tai ir po­nas Juo­zas ten­ki­na­si tuo, ką jam li­ki­mas at­siun­čia: kar­tais bi­lie­tą tie­siai iš dan­gaus, kar­tais – bo­bu­tę iš Pa­ry­žiaus, o kar­tais jį ap­nin­ka grau­dūs „pri­si­my­ni­mai“...

Vie­ną la­bai il­gą žie­mą mies­te tiek gau­siai bu­vo pri­snig­ta, kad pa­ga­liau, su­lau­kęs pa­va­sa­rio, žmo­gus ati­tir­po ir iš to džiu­ge­sio su­ma­nė pa­ra­šy­ti pje­sę, pa­va­di­nęs ją „Gy­ve­ni­mu po snie­gu“. Į kū­ri­nį su­dė­jo per pus­me­tį kan­čių su­kaup­tą iš­min­tį. Apie tai, kaip švie­su bū­na tė­vy­nėj ir kaip tam­su bū­na gal­voj, ir apie tai, ko­kių slo­gių sap­nų sap­nuo­ta, kiek sun­kiai dirb­ta, ka­sant snie­gą ir mąs­tant apie ga­li­mą le­dyn­me­tį. Tą gū­džią žie­mą Juo­zas ne­ti­kė­tai per­skai­tė M. Ivaš­ke­vi­čiaus pje­sę „Ma­da­gas­ka­ras“, pa­ga­liau su­si­do­mė­jo ka­dai­se gy­ve­nu­sio tau­tie­čio uto­pis­to Ka­zi­mie­ro Pakš­to idė­ja ap­gy­ven­din­ti vi­sus lie­tu­vius ten, kur kiau­rus me­tus švie­čia sau­lė – Ma­da­gas­ka­re. Ne­no­rė­da­mas nie­ko pla­gi­juo­ti, žmo­gus nu­spren­dė pje­sės veiks­mą per­kel­ti kaž­kur į Lo­ty­nų Ame­ri­ką...Taip gi­mė vei­ka­las, kaip „dvie­jų da­lių prie­das prie oro pro­gno­zės“.

Juo­zui nuo­lat kaž­ko ėmė trūk­ti: iš pra­džių drau­gų, pi­ni­gų, vė­liau – švie­žio van­dens ir gry­no oro. Pra­dė­da­vęs rūs­čiu žvilgs­niu vyp­so­ti į dan­gų ir Die­vas jam at­siųs­da­vęs lai­min­gą bi­lie­tą gar­džiam orui ar ty­ram van­de­niui įsi­gy­ti. De­ja, to­kie kar­tai bū­da­vo re­te­ny­bė, o ir bi­lie­tą iš pa­no­sės nu­kniauk­da­vo dvi gra­žuo­lės duk­te­rys. Mer­gi­nų ir ža­vios žmo­ne­lės puoš­me­noms nuo­lat trū­ko pi­ni­gų, to­dėl vy­ras pra­si­ma­ny­da­vo pi­ni­gų pa­čiais ne­ti­kė­čiau­siais bū­dais: sau­go­jo vi­sų mū­sų my­li­mą gam­tą, ne­šio­jo de­ko­ra­ci­jas teat­re, ne juo­kais ėmė­si ra­šy­to­jo plunks­nos, ne­tgi už­dai­na­vo. .. Keis­tas da­ly­kas, vi­sai ne­tu­rė­da­mas bal­so ir nor­ma­lios klau­sos, vy­riš­kis su­rink­da­vo pil­nas sa­les, staug­da­mas slo­giu bal­su, pra­juo­kin­da­mas žiū­ro­vus au­toi­ro­niš­kais teks­tais, ža­vė­da­mas sa­ty­riš­kai gro­tes­kiš­kų min­čių gry­nuo­liais. Juo­kas pro aša­ras – ge­riau­sias Juo­zo kū­ry­bos api­bū­di­ni­mas.

Va­ka­rais, po il­gų ali­nan­čių pa­si­ro­dy­mų, Juo­zas il­gam už­si­da­ry­da­vo sa­vo dar­bo kam­ba­ry­je, kad ga­lė­tų pail­sin­ti iš­var­gu­sį kū­ną nuo ali­nan­čio sto­vė­ji­mo ant sce­nos, juk tiek daug teks­tų iš­ge­ne­ruo­da­vo iš sa­vęs, kad ne­pa­dė­da­vo nė „ba­jo­rai“ ar­ba „Rau­do­no­ji kny­ga“, į ku­rią bent pen­kias­de­šimt sy­kių mė­gi­no įra­šy­ti sa­ve pa­tį, bet vis iš­brauk­da­vo...Kiek pail­si­nęs nak­tį sa­vo ge­ro­kai at­ši­pu­sį pro­tą, iš­var­gu­sį kū­ną, vy­riš­kis išei­da­vo die­ną į Pi­lies skers­gat­vį, už­kop­da­vo ant Tri­jų kry­žių kal­no, pė­din­da­vo Ge­di­mi­no pro­spek­tu už­si­de­gęs ži­bin­tą, ta­čiau be­vil­tiš­kai ieš­ko­jo žmo­nių...

Ir da­bar te­beieš­ko, te­be­dai­nuo­ja, te­be­ku­ria juo­das dai­nas. Ar Juo­zas tu­ri drau­gų? Taip, jų – tun­tai. Jį vi­si at­pa­žįs­ta – tiek jau­ni, tiek se­ni. Kas iš vei­do, o kas iš vei­dak­ny­gės. Jis sa­vas vi­siems, kas ne­bi­jo iš sa­vęs pa­si­juok­ti, tik­tai ne eli­tui. Pas­ta­ra­jam Juo­zas pa­siū­lys pirkt ply­tą ar­ba pa­ty­lės it koks pra­si­kal­tęs vai­kė­zas. Sa­ky­si­te, įžū­lu. Ne­ma­nau. Juk rei­kia kaž­kaip ap­si­gin­ti, kai ašt­rūs žo­džiai at­šim­pa.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

roy, 2017-04-26 03:36
Mūsų grupė gimė po daug prašo gyventojų iš bankų spaudai kredito paraiškų
Esame atviri mūsų pagalba atneš visų rūšių žmonių, gyvenančių Europoje baigiant finansinių problemų pirkti namą, automobilį; kūrimas verslo; valdant skolą, ir tt, mūsų greitis yra nuo 2 iki 3% priklausomai nuo prašoma suma (10.000.000 € 2000 €), mes neturime exigons prieš suteikiant paskolą mes tiesiog norėjome būti tikri, garantijos gera valia iš klientų.
Daugiau informacijos čia yra mūsų elektroninio pašto adresą: roy.renne1@gmail.com

Miss R0Y

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />