(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Naujoji sterilizacinė pakeitė atgyvenusią „sovietinę“

2017 m. vasario 11 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė­je du­ris at­vė­rė nau­ja ste­ri­li­za­ci­nė. Ji pa­kei­tė daug me­tų tar­na­vu­sią se­ną­ją, ku­ri ne­bea­ti­ti­ko hi­gie­nos nor­mų ir ga­lė­jo bet ka­da su­trik­dy­ti li­go­ni­nės dar­bą. Ste­ri­li­za­ci­nė įsi­kū­rė nau­jai pa­sta­ty­ta­me kor­pu­se.

alaima@skrastas.lt

Dar­bas – na­šes­nis ir sau­ges­nis

Dau­giau nei de­šimt­me­tį se­no­jo­je ste­ri­li­za­ci­nė­je dir­bu­si Bi­ru­tė Mon­kie­nė sa­ko, jog da­bar jos dar­bas ski­ria­si kaip die­na ir nak­tis – nau­jos pa­tal­pos ge­riau vė­di­na­mos, jo­se dau­giau erd­vės, nu­pirk­ta nau­ja įran­ga.

„Į se­nuo­sius au­tok­la­vus net ne­ga­lė­da­vom dė­ti nau­jų inst­ru­men­tų, nes ne­ti­ko re­ži­mai: se­no­ji įran­ga veik­da­vo 20 mi­nu­čių, o nau­jus inst­ru­men­tus ga­li­ma ste­ri­li­zuo­ti tik 7 mi­nu­tes. To­dėl juos tek­da­vo ste­ri­li­zuo­ti ma­ža­ja­me ste­ri­li­za­to­riu­je. Da­bar į vie­ną ste­ri­li­za­to­rių tel­pa 6 kar­tus dau­giau ste­ri­li­zuo­ja­mų prie­tai­sų“, – pa­sa­ko­jo B. Mon­kie­nė.

Dar­buo­to­jų, dir­ban­čių nau­jo­jo­je ste­ri­li­za­ci­nė­je, skai­čius ne­pa­si­kei­tė – čia dir­ba tos pa­čios mo­te­rys. Se­niau­siai dir­ban­čios – Da­nu­tė Sta­ko­nie­nė ir Ri­ta Kup­čiū­nie­nė.

Ste­ri­li­za­ci­nės dar­buo­to­jos džiau­gia­si – da­bar pa­ts ste­ri­li­za­vi­mo pro­ce­sas ta­po ki­toks, nau­jo­ji ste­ri­li­za­ci­jos ir de­zin­fek­ci­jos įran­ga ne tik daug na­šes­nė, bet ir sau­ges­nė, ma­žes­nė yra in­fek­ci­jų ri­zi­ka.

Pa­se­nu­si įran­ga gra­si­no su­ges­ti

Li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­jai te­ko ne kar­tą įro­di­nė­ti, jog se­no­sios ste­ri­li­za­ci­jos pa­tal­pos bei jo­je esan­ti įran­ga jau ne­be­tin­ka­ma dar­bui.

Pa­tal­pos ne­bu­vo re­mon­tuo­tos ke­lis de­šimt­me­čius, o įran­ga bu­vo ta­pu­si sa­vo­tiš­ku ste­ri­li­za­vi­mo pro­ce­so stab­džiu.

„Pa­tal­po­se nuo­lat bū­da­vo drėg­na, ne­bu­vo ge­ros ven­ti­lia­vi­mo sis­te­mos ir tik dar­buo­to­jų at­sa­kin­go dar­bo dė­ka bu­vo už­tik­ri­na­mas ste­ri­li­za­ci­jos pro­ce­so sau­gu­mas. Įran­ga ga­lė­jo bet ku­rią aki­mir­ką su­ges­ti ne­pa­tai­so­mai, o at­sar­gi­nių de­ta­lių to­kio se­nu­mo įran­gai nie­kas ne­be­ga­mi­na. Ste­ri­li­za­to­riai bu­vo val­do­mi tik ran­ki­niu bū­du.

Se­na tu­ri­ma įran­ga neuž­tik­rin­da­vo tin­ka­mo me­di­ci­ni­nių prie­tai­sų džio­vi­ni­mo. Po ste­ri­li­za­ci­jos da­lis me­di­ci­ni­nių prie­tai­sų bū­da­vo šla­pi, to­dėl rei­kė­da­vo iš nau­jo pa­leis­ti ste­ri­li­za­vi­mo cik­lą. Dėl to bū­da­vo su­nau­do­ja­ma dau­giau elekt­ros ener­gi­jos, van­dens, dar­buo­to­jų dar­bo lai­ko“, – sa­kė li­go­ni­nės di­rek­to­rė Da­nu­tė Po­ve­laus­kie­nė.

Bend­ra pro­jek­to ver­tė – be­veik 920 tūks­tan­čių eu­rų, iš jų be­maž pu­sė skir­ta me­di­ci­ni­nei įran­gai įsi­gy­ti.

D. Po­ve­laus­kie­nės tei­gi­mu, nau­jo­sios ste­ri­li­za­ci­nės pa­slau­go­mis ga­lės nau­do­tis ir ki­tos li­go­ni­nės, tu­rin­čios pro­ble­mų dėl ste­ri­li­za­vi­mo.

Au­to­rės nuo­tr.

Nau­jo­ji ste­ri­li­za­ci­nės įran­ga už­tik­rins na­šes­nį bei sau­ges­nį dar­bą.

Se­no­ji įran­ga gra­si­no bet ka­da ne­pa­tai­so­mai su­ges­ti.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas