(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

KRIMINALINĖ KRONIKA

2017 m. vasario 11 d.

Au­toį­vy­kiai

* Skau­dus au­toį­vy­kis Rad­vi­liš­ky­je įvy­ko va­sa­rio 4 die­ną, prieš 18 va­lan­dą. Vy­tau­to Lands­ber­gio-Žem­kal­nio ir Li­go­ni­nės gat­vių san­kry­žo­je au­to­mo­bi­lis „Au­di A3“, vai­ruo­ja­mas 21-erių me­tų vai­ruo­to­jo, par­tren­kė į va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį išė­ju­sią pės­čią­ją.

Į įvy­kio vie­tą at­vy­kę grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai ne­lai­mė­lei nie­ko ne­be­ga­lė­jo pa­dė­ti – kons­ta­tuo­ta mo­ters mir­tis. Po ke­lių va­lan­dų pa­vy­ko nu­sta­ty­ti žu­vu­sio­sios ta­pa­ty­bę – au­to­mo­bi­lis mir­ti­nai su­ža­lo­jo aš­tuo­nias­de­šimt­me­tę rad­vi­liš­kie­tę.

* Ki­tas au­toį­vy­kis įvy­ko Smil­ty­nės kai­me, ke­ly­je Ra­sei­niai-Bai­so­ga­la, kai 28 me­tų mo­te­ris, vai­ruo­da­ma au­to­mo­bi­lį „Au­di A6“, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio, neat­siž­vel­gė į ke­lio bei me­teo­ro­lo­gi­nes są­ly­gas, ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio ir, įva­žia­vu­si į prieš­prie­ši­nio eis­mo juos­tą, su­si­dū­rė su prieš­prie­šiais at­va­žiuo­jan­čiu au­to­mo­bi­liu „Au­di A6“.

Pas­ta­rą­jį au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo 26 me­tų vai­ruo­to­jas. Ra­sei­nių li­go­ni­nė­je „Au­di A6“ vai­ruo­to­jai nu­sta­ty­ti ran­kos dil­bio, ko­jos ir pe­ties su­mu­ši­mai, ki­to au­to­mo­bi­lio ke­lei­vei – skruos­to su­mu­ši­mas.

Dėl įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Ma­ža­me­tis nu­ken­tė­jo mo­kyk­lo­je

Va­sa­rio 2 die­ną, prieš vi­dur­die­nį, Še­du­vos gim­na­zi­jos Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo sky­riaus pa­tal­po­se nu­ken­tė­jo sep­tyn­me­tis.

Vai­kas dėl gal­vos su­mu­ši­mo, sme­ge­nų su­krė­ti­mo, de­ši­nio­jo kak­ti­kau­lio, žan­di­kau­lio, aki­duo­bės lū­ži­mų ir pe­ties su­mu­ši­mo gy­do­mas Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos In­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riu­je.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, pir­mo­kas su­si­ža­lo­jo bėg­da­mas ir pa­sly­dęs ant mo­kyk­los laip­tų. Tei­gia­ma, jog ne­lai­mė įvy­ko pe­da­go­gų aki­vaiz­do­je ir smur­to šiuo at­ve­ju ne­bu­vo.

Smur­tau­to­jai

* Rad­vi­liš­ky­je, Jau­nys­tės gat­vė­je, gy­ve­nan­tis de­vy­nio­lik­me­tis su­mu­šė sep­ty­nias­de­šimt­me­tę sa­vo mo­čiu­tę. Nu­ken­tė­ju­sią­ją me­di­kai ap­žiū­rė­jo na­muo­se, į gy­dy­mo įstai­gą ji ne­vy­ko. Smur­tau­to­jas už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

* Gied­rai­čių kai­me nuo 41 me­tų tė­vo nu­ken­tė­jo še­šio­lik­me­tė duk­ra. Tė­vas ba­tu tren­kė ne­pil­na­me­tei į vei­dą bei pil­vą, su­plė­šė jos marš­ki­nė­lius. Jis su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Su­mu­šė ir ap­vo­gė

* Rad­vi­liš­ky­je, Va­sa­rio 16-osios gat­vė­je va­ka­re ėju­sį ne­blai­vų (1,80 pro­mi­lės al­ko­ho­lio) dvi­de­šimt­me­tį su­mu­šė ne­pa­žįs­ta­mas jau­nuo­lis ir iš pi­ni­gi­nės pa­gro­bė 210 eu­rų bei mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ną „Blu­bo“.

Po po­ros die­nų po­li­ci­ja su­lai­kė ir į areš­ti­nę už­da­rė nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mu įta­ria­mą ne­blai­vų (1,99 pro­mi­lės) 28 me­tų vy­rą. Pas jį ras­tas te­le­fo­nas grą­žin­tas nu­ken­tė­ju­sia­jam.

* Še­du­vo­je, Lais­vės alė­jo­je, 19 va­lan­dą į na­mus atė­ję du iš ma­ty­mo pa­žįs­ta­mi vy­rai su­mu­šė ne­blai­vų (2,01 pro­mi­lės gir­tu­mas) 47 me­tų vy­rą ir pa­gro­bė jo ru­dos spal­vos odi­nę pi­ni­gi­nę, ku­rio­je bu­vo as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė, 25 eu­rai, bei ir mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ną „No­kia 3110“.

Nu­ken­tė­ju­sy­sis dėl vir­šu­ti­nės lū­pos muš­tos žaiz­dos krei­pė­si į Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nę ir po me­di­kų ap­žiū­ros gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai. Tur­ti­nė ža­la – 90 eu­rų.

Va­gys­tės

* Bai­so­ga­los mies­te­ly­je, Mai­ro­nio gat­vė­je, iš­lau­žus plas­ti­ki­nio lan­go rė­mą, iš bu­to pa­vog­ta 5000 Šve­di­jos kro­nų, plan­še­ti­nis kom­piu­te­ris „Sam­sung“, ne­šio­ja­ma­sis kom­piu­te­ris „MSI“, si­dab­ri­nis pa­puo­ša­las, 40 pa­ke­lių ci­ga­re­čių „Marl­bo­ro“. Tur­ti­nė ža­la – 1278 eu­rai.

* Rad­vi­liš­ky­je, Nau­jo­jo­je gat­vė­je gy­ve­nan­tis 28 me­tų vy­ras na­muo­se pa­si­ge­do ne­šio­ja­mo­jo kom­piu­te­rio „Acer“, ku­rio ver­tė – 399 eu­rai.

Po­li­ci­ja nu­sta­tė, kad kom­piu­te­rį iš bu­to pa­vo­gė nuo­la­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­ti 26 me­tų mo­te­ris, su ku­ria nu­ken­tė­ju­sy­sis bu­vo prieš ke­lias die­nas su­si­pa­ži­nęs ir pra­dė­jęs kar­tu gy­ven­ti.

Įta­ria­mo­ji su­lai­ky­ta ir už­da­ry­ta į areš­ti­nę. Kom­piu­te­ris ras­tas už­sta­ty­tas ko­mi­so par­duo­tu­vė­je.

* Rad­vi­liš­ky­je, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je esan­čio­je bib­lio­te­ko­je, pa­vog­tas de­šimt­me­čiui pri­klau­sęs mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nas „Sam­sung Ga­la­xy J5“. Tur­ti­nė ža­la – 200 eu­rų.

Iš­lie­tas ir pa­deg­tas skys­tis

Rad­vi­liš­ky­je, J. Ja­ra­mi­no gat­vė­je, 46 me­tų vy­rui pri­klau­san­čio na­mo pir­ma­ja­me aukš­te ant me­di­nių grin­dų bu­vo iš­lie­tas ir pa­deg­tas neaiš­kios kil­mės skys­tis. Gais­rą pa­ma­tė ir už­ge­si­no na­mo gy­ven­to­jas.

Pa­ren­gė Lai­ma AGA­NAUS­KIE­NĖ

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas