(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Žiemos siurprizai – (ne)išsprendžiama problema?

2017 m. vasario 11 d.
Saulius JUŠKEVIČIUS

Įvai­rių siurp­ri­zų šie­met pa­tei­kian­ti žie­ma tar­si iš­ban­do, kaip tam yra pa­si­ren­gę ša­li­gat­vių, gat­vių ir ke­lių prie­žiū­rė­to­jai. Ga­na daž­nai išaiš­kė­ja, jog pro­ble­mų yra. Jas nag­ri­nė­jo ir ra­jo­no Tri­ša­lė ta­ry­ba.

saulius@skrastas.lt

Si­tua­ci­ja ga­li pra­stė­ti

Rad­vi­liš­kio mies­to gat­vės jau ne kar­tą šią žie­mą yra ta­pu­sios čiuo­žyk­lo­mis. Bū­ta at­ve­jų, kai tik mies­to cent­re ša­li­gat­viai bū­na kaž­kiek pa­bars­ty­ti. Ki­to­se vie­to­se jų net ne­si­ruoš­ta bars­ty­ti.

Ra­jo­no bei mies­to va­do­vų tei­rau­ta­si, ko­dėl su­si­klos­to to­kios si­tua­ci­jos, ko­dėl yra sli­dūs ir sun­kiai pra­va­žiuo­ja­mi ra­jo­no vieš­ke­liai.

Pa­sak Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­no Leo­no Gri­ga­liū­no, nuo praė­ju­sių me­tų gruo­džio 1-osios iki šių me­tų va­sa­rio 8-osios se­niū­ni­ja ne­tu­ri nė vie­no pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą dir­ban­čio as­mens.

„Ša­li­gat­vių mies­te va­ly­mu ir bars­ty­mu rū­pi­na­si de­šimt se­niū­ni­jos sa­ni­ta­ri­nio va­ly­mo dar­buo­to­jų. Jie dir­ba ne­ma­žu krū­viu. Nuo šių me­tų lie­pos 1 die­nos ne­be­bus vyk­do­ma vie­šų­jų dar­bų pro­gra­ma, to­dėl yra du bū­dai spręs­ti iš­kil­sian­čią pro­ble­mą: ar­ba pa­pil­do­mai skir­ti lė­šų ir eta­tų se­niū­ni­jo­je, ar­ba skir­ti lė­šų ir pa­rink­ti įmo­nę, ku­ri at­lik­tų mies­to tvar­ky­mo dar­bus“, – sa­kė se­niū­nas.

Pa­sak jo, lie­pos 1-oji ne už kal­nų, o ne­spren­džiant da­bar iš­kils ir ki­tų pro­ble­mų, ne tik su­si­ju­sių su ke­lių ir gat­vių prie­žiū­ra, nes rei­kia pri­žiū­rė­ti gė­ly­nus, ža­liuo­sius plo­tus, grėb­ti la­pus, šie­nau­ti.

„Mes ne­ga­li­me už mi­ni­ma­lią al­gą dir­ban­čių dar­buo­to­jų pri­vers­ti dirb­ti šeš­ta­die­niais bei sek­ma­die­niais. Rei­kė­tų priim­ti dau­giau dar­buo­to­jų, bent žie­mos lai­ko­tar­piui, ir ta­da bus ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti dar­bą slen­kan­čiu gra­fi­ku“, – aiš­ki­no L. Gri­ga­liū­nas.

Sa­vo jė­go­mis – pi­giau

Se­niū­no tei­gi­mu, mies­to gat­vių bars­ty­mu rū­pi­na­si Šiau­lių bend­ro­vė „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“ ("Spe­cia­li­zuo­tas trans­por­tas").

„Jei­gu mes pa­pra­šo­me sku­biai pa­bars­ty­ti mies­to gat­ves, jie daž­nai ste­bi­si, kad mes taip daž­nai to rei­ka­lau­ja­me. Nė­ra jo­kio ope­ra­ty­vu­mo. Jie lai­ko mo­no­po­lį vi­so­je ap­skri­ty­je, to­dėl ir jau­čia­si pa­dė­ties šei­mi­nin­kais“, – aiš­ki­no jis.

Mies­te gat­ves va­ly­ti sam­do­mas UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ trak­to­rius. Dėl to esą pro­ble­mų ne­ky­la.

„Tu­ri­me dar ma­žą trak­to­riu­ką „Be­la­rus“, ku­riuo kur tik ga­li­me va­lo­me ša­li­gat­vius, mies­to par­ko ta­kus. Ta­čiau pro­ble­ma – ša­li­gat­vių bars­ty­mas“, – tvir­ti­no se­niū­nas.

Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Vi­čas pa­tei­kė skai­čius, kiek pi­ni­gų iš­lei­džia­ma ra­jo­ne gat­vių ir ke­lių va­ly­mui bei bars­ty­mui.

Pa­sak jo, šią žie­mą jau iš­leis­ta 38 tūks­tan­čiai eu­rų, ir tai dar ne pa­bai­ga. Be­veik 70 pro­cen­tų šios su­mos bus at­sei­kė­ta už mies­to gat­vių prie­žiū­rą.

Bars­to­mi tik svar­biau­si ke­liai

Apie re­gio­no ke­lių būk­lę bei prie­žiū­rą žie­mą kal­bė­jo vals­ty­bi­nės įmo­nės „Šiau­lių re­gio­no ke­liai“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ke­lių prie­žiū­rai Vy­tau­tas Ma­čiu­lis bei šios įmo­nės Rad­vi­liš­kio ke­lių tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Ur­be­lis.

Pa­sak V. Ma­čiu­lio, šie­met per 25 bars­ty­mo die­nas bu­vo su­nau­do­tos 608 to­nos drus­kos. Kai ku­rie ke­liai bu­vo bars­ty­ti po ke­lis kar­tus per die­ną.

Jis pri­pa­ži­no, kad ne vi­sa­da lai­ku ir grei­tai spė­ja­ma nu­va­ly­ti vi­sus jų įmo­nės pri­žiū­ri­mus ke­lius, ta­čiau tai esą le­mia ski­ria­mos lė­šos.

Rad­vi­liš­kio ke­lių tar­ny­bos vir­ši­nin­kas K. Ur­be­lis už­si­mi­nė, jog bars­to­ma ir va­lo­ma apie 244 ki­lo­met­rus ra­jo­no ke­lių, tik va­lo­ma – apie 250 ki­lo­met­rų.

Ku­tiš­kių bend­ruo­me­nės at­sto­vė Vio­le­ta Švagž­die­nė bend­ruo­me­nės var­du pra­šė bent mi­ni­ma­liai pri­žiū­rė­ti ke­lio at­kar­pą Kutiškiai–Liutkiškiai–Dvarininkai.

„Pro mū­sų kai­mą ei­nan­tis ke­lias ne­pa­te­ko į as­fal­tuo­ja­mų ke­lių pro­gra­mas šie­met. Nu­tar­ta as­fal­tuo­ti ke­lią į Ty­ru­lius nuo Šiau­lė­nų pu­sės, ta­čiau mes nu­leis­ti ran­kų ne­si­ruo­šiam“, – sa­kė ji.

V. Ma­čiu­lis pa­pra­šė, kad gy­ven­to­jai dėl šio ke­lio dan­gos ge­ri­ni­mo raš­tu kreip­tų­si į įmo­nės ad­mi­nist­ra­ci­ją.

Au­to­riaus nuo­tr.

Apie pri­žiū­ri­mus ra­jo­no ke­lius pa­sa­ko­jo (iš de­ši­nės) vals­ty­bi­nės įmo­nės „Šiau­lių re­gio­no ke­liai“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ke­lių prie­žiū­rai Vy­tau­tas Ma­čiu­lis bei šios įmo­nės Rad­vi­liš­kio ke­lių tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Ur­be­lis.

Mies­to ša­li­gat­vius pri­žiū­rin­tys se­niū­ni­jos sa­ni­ta­ri­nio va­ly­mo dar­buo­to­jai šią žie­mą tu­rė­jo ne­ma­žai dar­bo.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas