(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Komentarai, nuomonės

Suaugusiųjų melas prieš vaikų bejėgiškumą

2017 m. vasario 3 d.
Regina MUSNECKIENĖ

KO­MEN­TA­RAS

reginamus@skrastas.lt

Lie­tu­va pa­lai­do­jo ke­tur­me­tį ber­niu­ką. Ne mi­ru­sį nuo vė­žio. Ne nu­žu­dy­tą te­ro­ris­tų. O už­muš­tą mo­ti­nos su­gy­ven­ti­nio.

Li­gą ga­li­ma gy­dy­ti. Te­ro­ris­tų ar žiau­rių sve­ti­mų ban­di­tų ga­li­ma pa­si­sau­go­ti. Bet ko­kio­je si­tua­ci­jo­je at­si­du­ria ma­žas, tik gy­ven­ti pra­de­dan­tis vai­kas, kai te­ro­ris­tas kan­kin­to­jas gy­ve­na ša­lia, kvė­puo­ja tuo pa­čiu oru, iš tos pa­čios lėkš­tės ima duo­nos rie­kę?

Apie tai, ma­tyt, ne­pa­gal­vo­jo nei smur­tau­to­ją ap­klau­sęs bendraklasis po­li­ci­nin­kas, nei vai­ko tei­ses tu­rin­čios gin­ti tar­ny­bos. O apie smur­tą auk­lė­to­jai pra­si­ta­ręs vai­kas ta­po dar di­des­niu mo­ti­nos su­gy­ven­ti­nio prie­šu. Ir jį, pa­si­ju­tęs, kad tu­ri už­nu­ga­rį po­li­ci­jo­je, smur­tau­to­jas ga­lė­jo tal­žy­ti kiek pa­no­rė­jęs. Net už tai, kad neiš­ta­ria skai­čių!

Per­nai po Sa­vie­čių tra­ge­di­jos, kai nuo al­ko­ho­lio iš­pro­tė­jęs jau ir taip ne­la­bai pro­tin­gas tė­vas su­me­tė į šu­li­nį du sa­vo vai­kus, Lie­tu­va bu­vo su­ju­du­si. Ko­kį mė­ne­sį po tra­ge­di­jos sa­vi­val­dy­bė­se vy­ko su­si­rin­ki­mai, dis­ku­tuo­ta, kaip ko­vo­ti prieš smur­tą. Pas­kui vis­kas nu­ri­mo. Vir­šū­nės svars­tė priim­ti ar ne­priim­ti įsta­ty­mą, vi­siš­kai už­drau­džian­tį bet ko­kį smur­tą prieš vai­kus. Vy­res­nio­ji kar­ta pri­si­mi­nė ir pa­ti neu­žau­gu­si be ber­ži­nės ko­šės. Gal kar­tais svei­ka „už­mes­ti“ ne­pak­lus­niam vai­kui...

O tuo tar­pu tūks­tan­čiai aso­cia­lio­se, su­gy­ven­ti­nių šei­mo­se gy­ve­nan­čių vai­kų ir to­liau li­ko ge­rian­čių, amo­ra­lių, ne­tu­rin­čių gė­dos nė są­ži­nės, kar­tais dar ir ne­pro­tin­gų, sa­vo inks­tink­tams be­są­ly­giš­kai pa­klūs­tan­čių suau­gu­sių įkai­tais. Vai­kai troš­ko sau­gu­mo, mei­lės. De­ja, kar­tais ne­gau­na net ska­nes­nio kąs­nio, yra mu­ša­mi, uja­mi. Kur jiems pa­si­skųs­ti? Kur pa­bėg­ti? Kai suau­gu­sie­ji ne­si­ki­ša ar­ba ti­ki suau­gu­sių­jų me­lu.

Tu­rin­tie­ji pri­žiū­rė­ti tas šei­mas tei­si­no­si, jog ne­pa­kan­ka­ma įsta­ty­mi­nė ba­zė.

Po me­tų įvy­ku­si ant­ro­ji tra­ge­di­ja Kė­dai­nių ra­jo­ne tar­si su­sprog­di­no pri­tvin­ku­sį skau­du­lį. Įkan­din jos pa­si­py­lė pra­ne­ši­mai apie smur­tą prieš vai­kus Laz­di­juo­se, Vil­niu­je, Kel­mės ra­jo­ne. De­šimt nu­skriaus­tų vai­kų per vie­ną sa­vait­ga­lį!

Mo­ti­nos su­gy­ven­ti­nio už­muš­to ke­tur­me­čio mir­tis pa­ro­dė, ko­kio mas­to tai pro­ble­ma. Iki šiol sve­ti­mo vai­ko klyks­mui bu­vę abe­jin­gi žmo­nės at­sa­kin­giau ap­si­dai­rė ap­link ir pa­ma­tė, jog Kė­dai­nių tra­ge­di­ja ga­li pa­si­kar­to­ti jo kai­me, jo laip­ti­nė­je, jo mies­te­ly­je.

Apie ri­zi­ką lik­ti kal­toms pa­čioms jau ne­be­gal­vo­ja dar­že­lio auk­lė­to­jos. Drą­siau el­gia­si so­cia­li­nės dar­buo­to­jos. Dėl mo­ki­nio krep­še­lio, ku­rį pra­ras, jei vai­ką iš­veš į vai­kų na­mus ar­ba pas glo­bė­jus, nu­sto­jo dre­bė­ti mo­ky­to­jai. Spon­ta­niš­kai pra­si­ver­žęs pi­lie­tiš­ku­mo jaus­mas tar­si už­lie­jo Lie­tu­vą. Ir ne­rei­kė­jo nė griež­tes­nių įsta­ty­mų!

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis pa­si­py­lę pra­ne­ši­mai apie smur­tą prieš vai­kus at­vė­rė skau­džius ne tik ma­žy­lių , bet ir jų mo­ti­nų gy­ve­ni­mus.

Po­li­ci­jos su­ves­ti­nė­se do­mi­nuo­jan­tis nu­si­kal­ti­mas – smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Daž­niau­siai vy­rai smur­tau­ja prieš sa­vo žmo­nas, su­gy­ven­ti­nes, sa­vo tė­vus ir mo­ti­nas.

An­tai Dang­vie­tuo­se su­muš­tų ber­niu­kų mo­ti­na ši­lu­mos ieš­ko­jo teis­to smur­tau­to­jo glė­by­je.

Šau­kė­niš­kė į sa­vo gy­ve­ni­mą įsi­lei­do ka­lė­ji­me at­sė­dė­ju­sį žmog­žu­dį. O tas, užuo­t pa­ro­dęs dė­kin­gu­mą, ją pri­mu­šė už tai, kad lau­kia­si ket­vir­to vai­ko.

Ar griež­tes­nis įsta­ty­mas dėl smur­to prieš vai­kus pa­keis mo­te­rų men­ta­li­te­tą? Ar jos iš­moks at­skir­ti grū­dus nuo pe­lų? Ar ir to­liau puls į vi­so­kiau­sio plau­ko niek­šų glė­bį – vi­siš­kai de­val­vuo­da­mos mo­ti­nos var­dą ir gar­bę?

Skai­tant po­li­ci­jos pra­ne­ši­mus su­si­da­ro įspū­dis, kad kai ku­rios mo­te­rys ne­tu­ri nei mo­te­riš­ku­mo, nei mo­ti­nos ins­tink­to. Kai vyks­ta konf­lik­tai šei­mo­je, kar­tais jos pri­pu­čia dau­giau pro­mi­lių ne­gu vy­rai.

Ar ga­li­me jas kal­tin­ti?

Lai­mė tiems, ku­riems Die­vas da­vė tvir­tą va­lią, svei­ką nuo­vo­ką, at­sa­ko­my­bės jaus­mą ir darbš­tu­mą. Kai kam šias sa­vy­bes gal­būt išug­dė tė­vai. Vy­res­nio­ji kar­ta ne­ži­no­jo, kas tai yra ne­tu­rė­ti so­cia­li­nių įgū­džių, mo­kė­ti tik gim­dy­ti vai­kus, bet ne­mo­kė­ti jų au­gin­ti.

Aso­cia­lio­mis va­di­na­mos mo­te­rys su mo­ti­nos pie­nu to ne­ga­vo. Ir nie­kas neįk­rė­tė nei pa­rei­gos jaus­mo, nei iš­min­ties. Yra vi­suo­me­nės da­lis, ku­riai nuo­la­tos rei­kia pri­žiū­rė­to­jo. Tik aky­lai ste­bi­mi jie pra­de­da ne tik dau­gin­tis, bet dar praus­ti ir val­gy­din­ti vai­kus, rū­pin­tis, kad jiems už­tek­tų duo­nos ir dra­bu­žių.

Tai­gi, iš pri­gim­ties jie lais­vi. Nep­rik­lau­so­ma Lie­tu­va jiems dar pri­dė­jo lais­vės. Nie­kas ne­va­rė dirb­ti, kaip va­ry­da­vo ta­ry­bi­niais lai­kais. Kai ne­dir­bi dar gau­ni ir pa­šal­pą.

Lais­vė są­mo­nin­guo­sius pri­ver­tė la­bai steng­tis ir kon­ku­ruo­ti. O silp­nie­siems lei­do deg­ra­duo­ti.

Glo­bė­jų rei­kia ne tik skriau­džia­miems vai­kams, bet ir jų mo­ti­noms. Rei­kia mo­ti­nos ir vai­ko na­mų, ku­riuo­se pri­žiū­ri­mos so­cia­li­nių dar­buo­to­jų mo­ti­nos pa­čios rū­pin­tų­si vai­kais, tie­siog mo­ky­tų­si tai da­ry­ti. O tė­vai dirb­tų ir iš­lai­ky­tų sa­vo vai­kus. Ir ne­rei­kė­tų glo­bė­jams mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mų. Da­bar deg­ra­da­vę tė­vai vi­siš­kai at­lei­džia­mi nuo at­sa­ko­my­bės, ga­li to­liau šlais­ty­tis ir vė­jais leis­ti sa­vo gy­ve­ni­mą.

Po Kė­dai­nių tra­ge­di­jos pa­si­kar­to­ji­mo ins­ti­tu­ci­jos iš kar­to pai­ma vai­kus iš šei­mų, ku­rio­se jie pa­ty­rė smur­tą. Tai pa­gir­ti­na, nes iš­ven­gia­ma di­des­nės tra­ge­di­jos, iki ku­rios gal­būt be­bu­vo li­kęs tik vie­nas žings­nis. Ta­čiau kur veš vai­kus, kai vi­siš­kai ne­be­liks vai­kų na­mų? Bu­din­čiais glo­bė­jais su­tin­ka bū­ti tik vie­nas ki­tas.

Ar neat­si­ras glo­bė­jų, ku­rie sve­ti­mus vai­kus pri­glaus tik dėl pi­ni­gų? Gal­būt jie ne­muš glo­bo­ti­nių? Bet var­gu ar my­lės taip, kaip my­li sa­vo vai­kus? Ar ša­lia tik­rų­jų glo­bė­jų vai­kų gy­ve­nan­tys glo­bo­ti­niai ne­jaus sa­vo­tiš­kos disk­ri­mi­na­ci­jos?

Ky­la daug klau­si­mų. To­dėl ne­rei­kė­tų taip stai­ga im­ti ir nai­kin­ti pa­to­gius, mo­der­niai su­tvar­ky­tus vai­kų na­mus. Ko­dėl ne­ga­li eg­zis­tuo­ti dvi ins­ti­tu­ci­jos? Juo­lab kad pro­ble­mos mas­tas – tik­rai di­de­lis. Ar bū­ti­na sek­ti ki­tų vals­ty­bių pa­vyz­džiu? Kiek­vie­no­je vals­ty­bė­je sa­va tvar­ka, sa­vos tra­di­ci­jos ir sa­vo­tiš­kas žmo­nių men­ta­li­te­tas.

Ne­se­niai te­ko bend­rau­ti su mo­te­ri­mi, glo­bo­jan­čia tris sve­ti­mus vai­kus. Pen­ke­rių me­tų glo­bo­ti­nis žy­miai ma­žes­nis už tre­jų me­tų jos pa­čios sū­nų. Užs­kur­dęs vai­kas glaus­to­si lyg ka­čiu­kas, glo­bė­ją va­di­na ma­ma ir vis lau­kia pa­tvir­ti­ni­mo, kad tik­rai yra my­li­mas. Kai prieš ke­lis mė­ne­sius at­va­žia­vo į nau­juo­sius na­mus, ma­žy­lis ste­bė­jo­si, kad tik­rai ga­li­ma vis­ko val­gy­ti, kiek tik no­ri.

Kas­dien te­le­vi­zi­jos ek­ra­ne bė­gan­čios ei­lu­tės ra­gi­na ne­ty­lė­ti, pra­neš­ti apie skriau­džia­mus vai­kus ir smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Nuo­lat ska­ti­na­mas pi­lie­tiš­ku­mas gal­būt iš­gel­bės ne vie­no vai­ko gy­vy­bę.

Jei­gu per ke­lis mė­ne­sius vėl ne­pa­mir­ši­me Kė­dai­nių tra­ge­di­jos, gal­būt pa­vyks iš­veng­ti vaik­žu­džių tau­tos var­do. Ar neuž­ten­ka to, kad pir­mau­ja­me sa­vi­žu­dy­bė­mis ir iš­ge­ria­mo al­ko­ho­lio lit­rais?

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį (2)

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (18)

Emilija, 2017-02-07 11:49
Žiaurus suaugusiųjų melas prieš vaikus-rinkėjus. Prisiperka visokie karbasukiai turtų užsienyje ir vaidina biednus. Ale sugalvok tu man taip meistriškai pasikeisti pavardę – pasivadinti Karbasukiu. Gal dar kokių „įdomių“ pavardžių yra prisigalvojęs, kad turtus paslėptų?

ONA, 2017-02-06 12:43
Kai tapom laisvi nuo TSRS tai staigiai šokom į ES.Anksčiau buvo PRI-VA-LO-MA tvarka ir šeimoj,ir darbe,ir aplinkos gyvenime.O ES suteikė mums daugybę "laisvių"-laisve gauti psalpa nedirbant,laisve kurti šeimas tarp vienodų lyčių,vaikams teises (nepagarba tėvams,mokytojams,vyresniems)užmi... priminti ir jų pareigas),žodžio laisve-koliok visus kiek nori-negalima bausti,nes paminsi žodžio laisvę,...IR dar daugiau"laisvių"-išbraukiant is GYVENIMO-MEILĘ,PAGARBĄ,UŽUOJAUT... ,GAILESTĮ ir SĄ-ŽI-NĘ.Tai kaip ir gavom"laisvę"kankinti vaikus..Nes tapom laisvi visuose gyvenimo ke liuose...O kas sustabdys tų "laisvių"traukinį?

laisvas, 2017-02-05 13:17
Prisipažįstu - mano tėvas buvo kaip Krivickas, todėl ir bijau šautuvų - tik klaviatūros mygtukus tespaudau.

laisvas, 2017-02-05 09:19
"Krivickas: jei nepaimsi diržo vaikui – jis paims šautuvą" Labai teisinga mintis.

apuokas, 2017-02-05 00:14
NEGIRDĖTA.MEMATYTA.Už tai kad nedirbi,kad geri,kad valkataujI dar ir atlyginimą(pasalpa)gauni.Nu tikrai Lietuva"stebuklų šalis".Na suraskit gamtoje ,kad žveris,gyvulys ar paukštis nesirūpntų ar žudytų savo vaikus.Kur"žygiuojame"laisvi"laisv... pilieciai?Tapome"europiečiais", gavome daugybę"laisvių",tapome"asmenybė... su savo"ale teisėmis".O pareigų"mylintiems laisvę"sumažėjo. Esu is"sovietinių laikų".Nebuvo jokių kursų,paskaitų kaip auginti vaikus.VISI turėjome darbus,gyvenamą plotą,VISI auginome vaikus.Buvo ir tada paklydusių"dūšelių".(dešimt kartu mažiau).Bet tas paklydusias "dūšeles''į doros kelią skubėdavo atvesti-mokyklos tėvų komitetas,kolūkio moterų taryba,apylinkės soc.rupyba,o dar svarstydavo kolūkio darbuotojų susirinkime,o dar parašydavo kolūkio skelbimų lentoje...O dar kur sutikęs pirmininkas atskirai"nulinčiuodavo"O kokia gėda nuo kaimynų....Na nebuvo kur dėtis"paklydėliui".REIKĖJO (po tokių"kursų")EITI Į DARBĄ.PRIVALĖJO RŪPINTIS ŠEIMA.Uzgulejimą ir tingėjimą niekas nei algos,nei pašalpos nemokėjo.Jau kartu(atstogų metu) su TEVAIS ėjome į kolūkį daržus sodinti,daržus laistyti,šieną grėbti, linus rauti,daržus ravėti , bulves kasti...O dar ir namuose TĖVUKAMSpadėti reikėjo...Tikriausiai laukiate ,kad paskyciau ,kad sunku buvo.NEBUVO SUNKU.O dar kultūros namuose kiek veiklos buvo.BUVOM JAUNI, LINKSMI,NEBIJO JOM DARBO,VISUR SUSPĖJOM.Ir pasalpų mums niekas nemokėjo.REIKĖJO DIRBTI IR UŽSIDIRBTI..

laisvas Emilijai, 2017-02-04 15:19
kaip subtiliai mane kibinate, tamsta...susileisiu...uoj...

besiilginčiam, 2017-02-04 14:18
Ilgėkis nesiilgėjęs Brežnevo laikai nesugrįš. Ir nemanau, kad tamsta norėtum, kad jie sugrįžtų. Gyvenam geriau, gražiau, tik kai kam ir kai kur per daug laisvės.

laisvam, 2017-02-04 14:14
"Šiaulių kraštas" ne "Ka Kadu", kad juoktųsi iš tragiškų dalykų. Išeities ieškoti ne žurnalistų reikalas, o tų, kurie gauna dideles algas už tai, kad pasėdi kontorose, vis besiruošdami kažką daryti.
O išeičių beje pasiūlyta: negriauti vaikų namų, nedaryti reformos dėl reformos, įsteigti motinų ir vaikų namus, kuriose motinos mokytųsi auginti vaikus.

norma, 2017-02-03 18:51
labai geras ir teisingas straipsnis-tik kas iš to kai viskas pasibaigia paverkšlenimu ir naujos meilės trokštančių mamyčių istorijos kartojasi.. Juk niekas vestuvinėje nesusimuša. Svajoja meilę plėšti amžinai,o kai tenka meilės vaisius ragauti ir prasideda- kelk tu,eik tu , vaikutis bliauna dūdas paleidęs ,o abiems labai miego norisi. Ragina,ragina vienas kitą,kol susimuša. Čia jau ir skirybom pakvimpa. Tėtukas naujos meilės skuba ieškoti buteliuke ,o mamytė tėtuko pakaitalo pradeda ieškoti naujų draugų tarpe. . Žinoma kas ieško tas suranda-tik jau truputį padėvėtas kelintoje šeimoje patėvio laimę išbandęs. O išsiskyrusi mamytė mamytė katučių ploja,o čia tai tėtukas-tai ne mano liurbis.O tas patyręs patėvis , nors sakosi mamytę ir labai mylintis ir vaikučius auklėti plumpinimo metodais labai mėgstantis. Ne visoms toks auklėjimo budas patinka kai vidurnaktį sugrįžęs girtas tėtukas ištempęs iš lovos apsimiegojusius vaikučius pradeda abecėlės gudrybių mokyti. Čia jau kartais ryžtingai isikiša rimties saugotojai-girtam tietukui liepia eiti lovon miegoti,o mamytę su ištrauktais iš šilto patalo,apsimiegojusiais vaikučiais ,vidurnaktį į nakvynės namus gabena. Nors kaip sakoma prieš ystatymą visi lygus -tik kažkodėl į nakvynės namus gabenamas ne girtas tėtukas,o jo vaikučiai

Emilija laisvam, 2017-02-03 13:37
Dirbk ką moki, tauškaliau...

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 18

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 18
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />