(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Politikų tribūna

V. Balt­rai­tie­nė siū­lo J. Mi­liui pa­si­trauk­ti

2016 m. rugpjūčio 9 d.

V. Balt­rai­tie­nė siū­lo J. Mi­liui pa­si­trauk­ti

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).

Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja Balt­rai­tie­nė siū­lo Jo­nui Mi­liui sa­va­no­riš­kai pa­si­trauk­ti iš Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) va­do­vo pa­rei­gų.

„Per tuos me­tus, kai te­ko dirb­ti su J.Mi­liu­mi, nei Vy­riau­sy­bė, nei mi­nis­te­ri­ja ne­ga­vo jo­kių pre­ten­zi­jų dėl tar­ny­bos dar­bo. Esa­me pui­kiai ver­ti­na­mi už­sie­nio par­tne­rių, o Lie­tu­vo­je ne­bu­vo jo­kių li­gų pro­trū­kių. Ne­pai­sant šių re­zul­ta­tų, rin­ki­mi­niais me­tais po­li­ti­nės spe­ku­lia­ci­jos ir ne­pa­ma­tuo­ti kal­ti­ni­mai ima vir­šų ir pra­de­da kenk­ti įstai­gos dar­bui bei žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mui mais­to sau­gos ir ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo sis­te­ma. To­dėl, nors ir ne­tu­rė­da­ma jo­kio tei­si­nio pa­grin­do teik­ti Prem­je­rui siū­ly­mą at­leis­ti J.Mi­lių iš pa­rei­gų, ra­gi­nu tar­ny­bos va­do­vą priim­ti spren­di­mą pa­čiam“, – pra­ne­ši­me spau­dai ci­tuo­ja­ma V. Balt­rai­tie­nė.

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja pra­ne­ši­me pa­žy­mi, kad šiuo me­tu lie­tu­viš­ki mais­to pro­duk­tai yra eks­por­tuo­ja­mi į 170 už­sie­nio vals­ty­bių ir nuo 2014 me­tų pra­džios nei vie­na už­sie­nio vals­ty­bė ne­bu­vo pa­reiš­ku­si prie­kaiš­tų dėl jų ko­ky­bės ar­ba dėl VMVT dar­bo, iš­sky­rus Ru­si­ją.

Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui Že­mės ūkio mi­nist­rė in­for­ma­ci­ją apie VMVT veik­lą pa­teiks ar­ti­miau­siu me­tu. Šią sa­vai­tę Prem­je­ras tu­rės ap­si­spręs­ti dėl to­li­mes­nio VMVT va­do­vo li­ki­mo, tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

J. Mi­liui yra pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, jam skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – pa­si­ža­dė­ji­mas neiš­vyk­ti iš ša­lies. Į tei­sė­sau­gos aki­ra­tį taip pat pa­te­ko ir Sei­mo na­rys „tvar­kie­tis“ Pet­ras Gra­žu­lis, ku­rį pro­ku­ro­rai sie­kė ap­klaus­ti spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju dėl pre­ky­bos po­vei­kiu ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, ta­čiau pa­sta­ra­sis at­si­sa­kė duo­ti pa­ro­dy­mus.

Kra­tos ir poė­miai bu­vo vyk­do­mi ne tik pas J. Mi­lių ir P. Gra­žu­lį, bet mais­to pro­duk­tus ga­mi­nan­čio­je įmo­nė­je „Ju­dex“. VMVT penk­ta­die­nį pra­ne­šė, kad ga­vus iš tei­sė­sau­gos in­for­ma­ci­jos apie „Ju­dex“ pro­duk­ci­jo­je nu­sta­ty­tą tar­šą – sal­mo­ne­lių ir eše­ri­chi­jų bak­te­ri­jas – įmo­nės veik­la yra lai­ki­nai stab­do­ma. Įmo­nė­je „Ju­dex“ dir­ba ne­ma­žai P. Gra­žu­lio ar­ti­mų­jų, ta­čiau pa­ts po­li­ti­kos šios bend­ro­vės ak­ci­jų ne­tu­ri.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

roy, 2017-04-26 01:21
Mūsų grupė gimė po daug prašo gyventojų iš bankų spaudai kredito paraiškų
Esame atviri mūsų pagalba atneš visų rūšių žmonių, gyvenančių Europoje baigiant finansinių problemų pirkti namą, automobilį; kūrimas verslo; valdant skolą, ir tt, mūsų greitis yra nuo 2 iki 3% priklausomai nuo prašoma suma (10.000.000 € 2000 €), mes neturime exigons prieš suteikiant paskolą mes tiesiog norėjome būti tikri, garantijos gera valia iš klientų.
Daugiau informacijos čia yra mūsų elektroninio pašto adresą: roy.renne1@gmail.com

Miss R0Y

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />