(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Politikų tribūna

V. Balt­rai­tie­nė siū­lo J. Mi­liui pa­si­trauk­ti

2016 m. rugpjūčio 9 d.
Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja Balt­rai­tie­nė siū­lo Jo­nui Mi­liui sa­va­no­riš­kai pa­si­trauk­ti iš Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) va­do­vo pa­rei­gų.
„Per tuos me­tus, kai te­ko dirb­ti su J.Mi­liu­mi, nei Vy­riau­sy­bė, nei mi­nis­te­ri­ja ne­ga­vo jo­kių pre­ten­zi­jų dėl tar­ny­bos dar­bo. Esa­me pui­kiai ver­ti­na­mi už­sie­nio par­tne­rių, o Lie­tu­vo­je ne­bu­vo jo­kių li­gų pro­trū­kių. Ne­pai­sant šių re­zul­ta­tų...

Rinkėjai perdalyti, laukiama kandidatų

2016 m. rugpjūčio 6 d.
Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“ do­mė­jo­si, kas joms va­do­vau­ja, kaip per­da­ly­ti sa­vi­val­dy­bių rin­kė­jai. Net ke­tu­rios apy­gar­dos yra „miš­rios“. Pir­mą kar­tą da­lis šiau­lie­čių su ra­jo­no žmo­nė­mis rinks bend­rą at­sto­vą į Sei­mą.
Dėl su­ma­žė­ju­sio ap­skri­ty­je rin­kė­jų skai­čiaus Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja per­brai­žė vien­man­da­čių apy­gar­dų ri­bas ir per­da­li­jo rin­kė­jus. Pa­si­kei­tė ir dau­gu­mos apy­gar­dų pa­va­di­ni­mai...

Deklaracijose – ir turtai, ir skylės

2016 m. rugpjūčio 6 d.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas. Pask­lai­džius ra­jo­no po­li­ti­kų pa­teik­tas dek­la­ra­ci­jas aiš­kė­ja, jog tarp po­li­ti­kų yra ir tur­tuo­lių, ir varg­šų.Per­nai ra­šė­me, kad Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis pa­ts ne­tur­tin­giau­sias iš Šiau­lių ap­skri­ties me­rų, nors jo at­ly­gi­ni­mas daug di­des­nis už ki­tų me­rų. Pa­ly­gi­nti su 2014 me­tais, A. Če­po­no­nis ne­pra­tur­tė­jo. Tarp ap­skri­ties me­rų A. Če­po­no­nis tur­tais pra­len­kė...

Ligoninės gelbėjimas – jungtis su poliklinika?

2016 m. rugpjūčio 5 d.
Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro ir VšĮ Pak­ruo­jo li­go­ni­nės jun­gi­mą. Me­di­kai lai­ko­si nuo­mo­nės, jog toks su­ma­ny­mas yra neį­ma­no­mas ir be rei­ka­lo ke­lia dar­bo ne­tek­ties bai­mę, o ra­jo­no va­do­vai tvir­ti­na, jog Sa­vi­val­dy­bė pri­va­lo im­tis prie­mo­nių, kad iš­sau­go­tų li­go­ni­nę su me­di­ci­nos pa­slau­go­mis.
Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je gy­ven­to­jų klau­sia­ma nuo­mo­nės, ar šių įstai­gų pert­var­ka...

Dėkoti yra negražu, arba „Ačiū“ mano vaikai nevalgo?

2016 m. liepos 30 d.
Sei­mo na­rys, Vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Šiau­lius“ pir­mi­nin­kas
Va­le­ri­jus SI­MU­LIK
Mie­li šiau­lie­čiai,
Krei­piuo­si į Jus no­rė­da­mas, kad „ne­si­bai­gian­ti pa­dė­kų pro­ce­dū­ra ne­be­ga­din­tų šven­čių“. Taip ma­no ir ki­tų Sei­mo na­rių svei­ki­ni­mą abi­tu­rien­tams įver­ti­no ger­bia­mas Šiau­lių mies­to me­ras.
Ne­si­ruo­šiau rea­guo­ti į to­kias keis­tas ger­bia­mo me­ro pa­sta­bas, bet kai su­lau­kiau ir skam­bu­čių, ir as­me­ni­nių ži­nu­čių, ir priė­mi­me pas ma­ne ap­si­lan­kę žmo­nės kė­lė klau­si­mus, kur čia...

Kaip valdžia „rūpinasi“ šiauliečių gerove

2016 m. liepos 23 d.
Kler­kai vėl pa­de­monst­ra­vo, kaip „rū­pi­na­si“ šiau­lie­čių ge­ro­ve. Per vi­są Lie­tu­vą nu­skam­bė­ju­si is­to­ri­ja: Et­ten-Leu­ro gat­vės gy­ven­to­jai 13 (!) me­tų lau­kė, kol Sa­vi­val­dy­bė teik­sis išas­fal­tuo­ti jų gat­vę. Ne­su­lau­kę ėmė­si ini­cia­ty­vos ir iš­sias­fal­ta­vo pa­tys. Kler­kai, užuo­t pa­dė­ko­ję ir pa­si­džiau­gę, ap­skun­dė gy­ven­to­jus sta­ty­bų ins­pek­to­riams. Da­bar žmo­nėms gre­sia bau­dos, ma­ža to, ga­li bū­ti pa­rei­ka­lau­ta as­fal­to dan­gą išar­dy­ti.
Ko­kiais žo­džiais to­kią mies­to „val­džią“ žmo­nės tu­rė­tų mi­nė­ti...

AR JAUNAS ŽMOGUS VERTAS PADĖKOS

2016 m. liepos 22 d.
Iš­leis­tu­vės ir bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mai – vie­na gra­žiau­sių kiek­vie­no vi­dur­va­sa­rio šven­čių – nuai­dė­jo per vi­sas 12 Šiau­lių gim­na­zi­jų. Ji svar­bi ne tik pa­tiems abi­tu­rien­tams, bet ir jų šei­mų na­riams, mo­ky­to­jams, vi­siems be­si­džiau­gian­tiems dar vie­na su­bren­du­sia ir spar­nus ke­lian­čia šiau­lie­čių kar­ta.
Šie­met ta šven­tė sa­vo pa­ki­lia ir sma­gia nuo­tai­ka ne­nu­si­lei­do anks­tes­nėms, nes Šiau­lių jau­ni­mas dar kar­tą įro­dė esąs ir ga­bus, ir darbš­tus. Aš as­me­niš­kai pa­dė­ko­jau ta­len­tin­giau­siems ir...

Dėl Darbo kodekso: sriuba iš kirvio verdama tik pasakose

2016 m. liepos 12 d.
Sei­mo na­rys, šiau­lie­tis
Šie ma­no žo­džiai bus as­me­niš­ki. Apie tai, kas ma­no min­ty­se ir šir­dy­je. Ži­nau, kad ri­zi­kuo­ju: po­li­ti­kui at­si­ver­ti, ap­nuo­gin­ti sa­vo jaus­mus kar­tais pa­vo­jin­ga. Ga­li bū­ti iš­juok­tas, ap­juo­din­tas. Esu tai pa­ty­ręs. Vis dėl­to kal­bė­siu at­vi­rai. Taip kal­bė­ti pa­ska­ti­no pa­sku­ti­nie­ji su­si­ti­ki­mai su šiau­lie­čiais.
Kai iš­girs­tu apie nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są, apie va­di­na­mą­jį so­cia­li­nį mo­de­lį, no­ri­si gar­siai su­šuk­ti: STOP! Pa­kan­ka gąs­di­ni­mų, pa­kan­ka...

Rolandas Paksas. Ar britai išdavė mus?

2016 m. liepos 8 d.
Ro­lan­das PAK­SAS,Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“ vi­ce­pir­mi­nin­kasAp­gai­les­tau­ju dėl bri­tų spren­di­mo trenk­ti Eu­ro­pos Są­jun­gai du­ri­mis. Bet anaip­tol ne­su iš tų rau­dan­čių­jų, ku­rie aiš­ki­na, kaip tai yra blo­gai, ko­kia klai­da pa­da­ry­ta ir pa­na­šiai. Ger­biu tau­tų ap­si­spren­di­mo tei­sę, ku­rios jo­kia są­jun­ga neat­šau­kė. O apie klai­das ir įvai­rias „na­cio­na­liz­mo ap­raiš­kas“ taip va­di­na­mi eks­per­tai kal­bė­jo ir mums, kai Lie­tu­va 1990...

Kai kapitalas laimi prieš žmones

2016 m. liepos 2 d.
„Stū­mi­mo“ bū­du Sei­me priim­tas nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas iki šiol ke­lia aist­ras. Jau­ni­mas pro­tes­tuo­ja prie Vy­riau­sy­bės. Ten pat prieš jau­ni­mą pro­tes­tuo­ja ki­tas jau­ni­mas – so­cial­de­mok­ra­tų. Jie pa­ten­kin­ti nau­juo­ju ko­dek­su ir sa­ko, kad dar­bo vi­siems už­teks – jei tik no­rė­si dirb­ti.
Bruz­de­sys ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ki­lo tarp so­cial­de­mok­ra­tų – pa­grin­di­nių Dar­bo ko­dek­so „stū­mė­jų“. Da­lis par­ti­jos na­rių ry­žo­si vie­šai pro­tes­tuo­ti prieš sa­vo pa­čių va­do­vus ir ly­de­rius...

Ne ma­žo­sios ša­lys su­ke­lia ka­rus

2016 m. birželio 29 d.
Sei­mo na­rys

Po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro, pa­si­glem­žu­sio mi­li­jo­nus gy­vy­bių, tam, kad že­mė­je vi­sam lai­kui įsi­vy­rau­tų tai­ka, Eu­ro­po­je kū­rė­si tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos, api­man­čios aukš­čiau­sias vals­ty­bių ins­ti­tu­ci­jas. Taip 1949 m. bu­vo įkur­ta Eu­ro­pos Ta­ry­ba, šian­dien vie­ni­jan­ti 48 vals­ty­bes, ku­rių par­la­men­ta­rai ke­tu­ris kar­tus per me­tus su­si­ren­ka į dar­bo se­si­ją Stras­bū­re.
Stras­bū­re, ku­ris yra va­di­na­mas Eu­ro­pos sos­ti­ne, po­sė­džiau­ja Eu­ro­pos...

Kaip gyvensime po 2020-ųjų?

2016 m. birželio 18 d.
2020-ie­ji – ri­ba, už ku­rios mū­sų lau­kia ne­ži­nia. Neaiš­ku, ar ir to­liau gau­si­me Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nę pa­ra­mą, o jei­gu ji bus, tai ne­ži­nia, ko­kia. Ko­kios klai­dos bu­vo pa­da­ry­tos pa­nau­do­jant ES skir­tus mi­li­jar­dus ir į ką reik­tų orien­tuo­ti mū­sų eko­no­mi­ką, že­mės ūkį, kad šios ša­kos tap­tų kon­ku­ren­cin­gos?Apie tai prie ŽAL­GI­RIO NA­CIO­NA­LI­NIO PA­SIP­RIE­ŠI­NI­MO JU­DĖ­JI­MO ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­ta­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys, eko­no­mi­kos pro­fe­so­rius Kęs­tu­tis...

„Gimiau ir mirsiu nepartinis“

2016 m. birželio 17 d.
Su­ti­kęs ei­ti me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas, Ta­ry­bos na­rys, so­cial­de­mok­ra­tas Jo­nas Juo­za­pai­tis už­si­trau­kė bend­ra­par­tie­čių ne­ma­lo­nę – šie nu­ta­rė pa­ša­lin­ti jį iš par­ti­jos.In­ter­viu su Jo­nu JUO­ZA­PAI­ČIU.– Va­kar ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tų sky­rius iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad Jus pa­ša­li­no par­ti­jos. Kaip priė­mė­te šią ži­nią?– Tai jau bu­vo aiš­ku. Skau­džiau­sia bu­vo po ge­gu­žės po­sė­džio (ka­da pa­pra­šiau bal­sa­vi­mą už ma­no kan­di­da­tū­rą ati­dė­ti), ka­da ma­ne svars­tė par­ti­jos sky­riaus ta­ry­ba...

Ru­si­jai tu­ri­me siųs­ti aiš­kią ži­nią

2016 m. birželio 17 d.

Neaiš­kiai pa­siųs­tas ži­nias Ru­si­ja ver­ti­na kaip silp­nu­mo ir sa­vo per­ga­lės ženk­lą, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Li­nas Lin­ke­vi­čius ir pa­brė­žia, kad aiš­kios po­zi­ci­jos ga­li bū­ti su­for­mu­luo­tos tik rea­liai ver­ti­nant esa­mą si­tua­ci­ją.
ES am­ba­sa­do­riui Ru­si­jo­je Vy­gau­dui Ušac­kui in­ter­viu „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­reiš­kus, kad, Lie­tu­vai nuo­la­tos su­grės­mi­nant Ru­si­ją ša­lies sau­gu­mas ne­di­dė­ja, L. Lin­ke­vi­čius sa­ko, kad sau­gu­mo kri­zės kar­to­ja­si dėl praei­ty­je...

Kaip „runkeliai“ pamoko „elitą“

2016 m. birželio 10 d.
Ny­der­lan­dų re­fe­ren­du­mas, ku­ria­me žmo­nės ta­rė aiš­kų ir griež­tą „ne“ Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­čiai su Uk­rai­na, dar kar­tą pa­ro­dė, kas nu­tin­ka, kai po­li­ti­nis „eli­tas“ ne­no­ri, ne­ma­to rei­ka­lo ar bi­jo kal­bė­tis su žmo­nė­mis. (Pas­ta­ba: kad ne­kil­tų ne­rei­ka­lin­gų in­terp­re­ta­ci­jų, opo­nen­tams no­riu iš kar­to pa­sa­ky­ti, kad aš esu už Uk­rai­nos in­teg­ra­ci­ją į Eu­ro­pos struk­tū­ras.)Pra­var­tu bū­tų tai įsi­dė­mė­ti kai ku­riems Lie­tu­vos po­li­ti­kos vei­kė­jams. Ypač šiuo me­tu esan­tiems val­dan­čių­jų gre­to­se...

Regionai – žlugęs reikalas? Nejuokaukite

2016 m. birželio 9 d.
Sei­mo na­rys, Vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Šiau­lius“ pir­mi­nin­kas

Ger­biu eko­no­mis­tą Rai­mon­dą Kuo­dį kaip tik­rą sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lą. Ta­čiau ką tik nu­skam­bė­jęs jo siū­ly­mas dėl re­gio­nų po­li­ti­kos man ne­sup­ran­ta­mas ir ne­priim­ti­nas. Sa­ky­čiau, ne­tgi ci­niš­kas.
Ke­lios ger­bia­mo R. Kuo­džio ci­ta­tos: „Re­gio­nams ne­be­ver­ta skir­ti tiek pi­ni­gų, kiek bu­vo sei­kė­ja­ma ES pa­ra­mos. Pi­ni­gų ki­ši­mas ga­li pa­blo­gin­ti si­tua­ci­ją, jis tik gi­li­na lin­di­mą į už­da­rą ra­tą – tą pa­ro­dė...

Ar „slaptos pažymos“ herojumi norėtumėte tapti Jūs?

2016 m. gegužės 13 d.
Va­le­ri­jus Si­mu­likSei­mo na­rysApie no­rą Sei­me su­kur­ti lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją, ku­ri aiš­kin­tų­si, kas vie­šo­jo­je erd­vė­je sklei­džia gan­dus – o gal­būt ir tei­sin­gą in­for­ma­ci­ją – apie kan­di­da­tus ei­ti tam tik­ras pa­rei­gas ir ki­tus as­me­nis, jau pri­kur­ta daug spe­ku­lia­ci­jų ir ne­tgi pa­sa­kų.Vie­na iš po­pu­lia­riau­sių – jog taip blo­gie­ji par­la­men­ta­rai sie­kia „at­ker­šy­ti“. Ant­ro­ji – kad taip smal­sie­ji Sei­mo na­riai no­ri su­si­pa­žin­ti su kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos su­bjek­tų su­rink­tais...

R. Paksas: „Suteikta vilties, kad teisingumas bus atstatytas“

2016 m. gegužės 6 d.
Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys, frak­ci­jos Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa vi­ce­pir­mi­nin­kas Pre­zi­den­tas Ro­lan­das Pak­sas ba­lan­džio pa­bai­go­je su­si­ti­ko su Eu­ro­pos Par­la­men­to pir­mi­nin­ku Mar­ti­nu Šul­cu (Mar­tin Schulz). Su­si­ti­ki­mo me­tu Eu­ro­pos Par­la­men­to va­do­vas pa­brė­žė, kad vi­suo­met sto­vė­jo ir sto­vės žmo­gaus tei­sių ir jo lais­vių sar­gy­bo­je bei pa­ti­ki­no R. Pak­są, kad pa­da­rys vis­ką, jog dar šie­met bū­tų at­kur­tos bu­vu­sio Lie­tu­vos pre­zi­den­to...

Kur apsiperka Premjeras?

2016 m. gegužės 4 d.
Tik­rai ne­ži­nau, kur ap­si­pirk­ti vaikš­to Prem­je­ras. Bet tik­rai ži­nau, kad aš vaikš­tau ki­tur. Nes šian­dien tik­rai ne­ga­liu pri­tar­ti jo tei­gi­niams, kad po eu­ro įve­di­mo kai­nos ne­pa­ki­lo. Ma­tau, kad kai­nos pa­ki­lo ne tik tiems pa­gar­sė­ju­siems ka­la­fio­rams. Kai­nos pa­ki­lo pra­ktiš­kai vis­kam. Ir vi­su sa­vo svo­riu už­griu­vo sun­kiau­siai be­si­ver­čian­čių žmo­nių pe­čius.Sup­ran­tu, kad Prem­je­ras pa­ts grei­čiau­siai į jo­kius pre­ky­bos cent­rus ne­vaikš­to, ką jau kal­bė­ti apie tur­gų. Ži­no­ma...

Puo­la, kad „pa­vy­ko daug pa­siekti“

2016 m. balandžio 28 d.
– Ko­kiais ar­gu­men­tais opo­nuo­si­te į šiuos opo­zi­ci­jos prie­kaiš­tus?– Tai opo­zi­ci­jos ban­do­ma įpirš­ti nuo­mo­nė, nors eko­no­mis­tai ir po­li­to­lo­gai mus ver­ti­na ge­ro­kai ge­riau, nes ma­to, kiek daug mums pa­vy­ko pa­siek­ti.
Pir­miau­sia au­ga gy­ven­to­jų pa­ja­mos, ir čia ne tik dėl MMA, mes pa­di­di­no­me neap­mo­kes­ti­na­mą pa­ja­mų dy­dį (NPD), o tai lei­do žmo­nėms pa­jus­ti rea­lų pa­ja­mų pa­di­dė­ji­mą, pa­di­dė­jo ir vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas.
Nuo­sek­liai įgy­ven­di­na­me Vie­šo­jo sek­to­riaus...

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas