(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Pianistų konkurso laureatai – ir radviliškiečiai (1)

2017 m. balandžio 15 d.
Kau­ne vy­ku­sia­me I res­pub­li­ki­nia­me jau­nų­jų pia­nis­tų kon­kur­se „Kla­via­tū­ros ka­ra­lys­tė“ Rad­vi­liš­kio ra­jo­nui at­sto­va­vo trys jau­nie­ji pia­nis­tai. Vi­si jie na­mo grį­žo su įver­ti­ni­mais.Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Mu­zi­kos aka­de­mi­jo­je var­žė­si 48 jau­nie­ji pia­nis­tai iš 13 Lie­tu­vos mies­tų.
Tarp 5–6 kla­sių da­ly­vių var­žė­si ir rad­vi­liš­kie­tė Emi­lė Ka­va­liaus­kai­tė (mo­ky­to­jas Kęs­tu­tis Pakš­tas). Ji ta­po II vie­tos lau­rea­te.
3–4 kla­sių ka­te­go­ri­jo­je Emi­li­ja Damb­raus­kai­tė...

Radviliškio stipruolių niekas nepralenkė (1)

2017 m. balandžio 15 d.
Rad­vi­liš­kio spor­to are­no­je su­reng­tas XXII Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ran­kų len­ki­mo čem­pio­na­tas ne­pa­šykš­tė­jo sėk­mės šei­mi­nin­kams – rad­vi­liš­kie­čiai ko­man­dų įskai­to­je nie­kam neuž­lei­do pir­mo­sios po­zi­ci­jos.Spor­to are­no­je dėl stip­riau­sių­jų ti­tu­lo var­žė­si per 200 stip­riau­sių ša­lies ran­kų len­ki­kų iš Vil­niaus, Klai­pė­dos, Ma­žei­kių, Skuo­do, Rad­vi­liš­kio, Kur­šė­nų, Ši­lu­tės, Ša­kių, Gargž­dų bei Ku­lu­pė­nų (Klai­pė­dos ra­jo­nas).
Spor­ti­nin­kai var­žė­si nuo 50 iki 110 kg ka­te­go­ri­jo­se.
Šie­met ir vėl ne­bu­vo...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Po tru­pu­tį aiš­kė­ja, kuo iš­si­skirs šio Sei­mo ket­ve­rių me­tų lai­ko­tar­pis. Ant Vy­riau­sy­bės sta­lo gu­la vie­na po ki­tos...

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­nai su­ra­do ori­gi­na­lų bū­dą „su­ma­žin­ti“ so­cia­li­nę at­skir­tį. Dau­giau kaip sep­ty­nių arų...

Pir­ma te­zė. Apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę pri­kal­bė­ti kal­nai žo­džių ir iš­lie­tos jū­ros jaus­mų. Po­nai, o ko­dėl tik apie dvi­gu­bą...

Už­ven­ty­je pa­mi­nė­tos Lie­tu­vos švie­tė­jos, ra­šy­to­jos ir lab­da­rės Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos 140-osios...

Politikų tribūnaDaugiau

Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas

Gal bū­siu ne­po­pu­lia­rus – bet ne­ga­liu nu­ty­lė­ti. Juo­kin­ga...

Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“...

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

imestamp]" border="0" alt="" />

Kar­je­ro gy­lis ir plo­tas vir­ši­jo leis­ti­ną

Krašto žinios
2017 m. balandžio 11 d.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Kont­ro­lės or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tai nu­sta­tė, kad Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ne­tin­ka­mai, pa­žei­džiant įsta­ty­mus, eksp­loa­tuo­ja­mas kar­je­ras.Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ūki­nin­kės, 2014 me­tais įre­gist­ra­vu­sios ma­žą­jį kar­je­rą, val­do­se ap­si­lan­kė ga­vę kai­mo bend­ruo­me­nės skun­dą.
Pa­gal rei­ka­la­vi­mus ma­ža­sis kar­je­ras tu­rė­jo bū­ti ne ­di­des­nis kaip pu­sė hek­ta­ro ir ne ­gi­les­nis kaip du met­rai. Tad...

Naujovė: į Jūsų namus atvyksta mobilusis paštininkas (2)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. balandžio 8 d.
Jau bir­že­lį sep­ty­nių Rad­vi­liš­kio ra­jo­no se­niū­ni­jų gy­ven­to­jams, pri­rei­kus pa­što pa­slau­gų, ne­be­rei­kės vyk­ti iki ar­ti­miau­sio pa­što sky­riaus – pa­šti­nin­kas pa­ts at­vyks pas juos į na­mus. Šią nau­jo­vę AB Lie­tu­vos pa­štas pir­miau­sia pa­siū­lė Rad­vi­liš­kio ir Ute­nos kai­miš­kų­jų se­niū­ni­jų žmo­nėms.Mo­der­nias per­tvar­kas už po­ros mė­ne­sių pir­mie­ji pa­jus Alks­niu­pių, Aukš­tel­kų, Si­dab­ra­vo, Skė­mių, Šau­ko­to, Šiau­lė­nų ir Ty­ru­lių pa­štų ap­tar­nau­ja­mi gy­ven­to­jai. Čia pir­miau­sia bus pri­tai­ky­tas nau­ja­sis kai­mo laiš­ki­nin­ko dar­bo...

Dienos populiariausi

Pianistų konkurso laureatai – ir radviliškiečiai (1)

2017 m. balandžio 15 d.
lankomiausias

Radviliškio stipruolių niekas nepralenkė (1)

2017 m. balandžio 15 d.
daugiausiai komentuotas

Radviliškio rajoneRadviliškio rajone

Sportas

Ba­lan­džio 22 die­ną Aukš­tai­ti­jos sta­dio­ne, Pa­ne­vė­žy­je, Lie­tu­vos reg­bio rink­ti­nė stos į ko­vą su Liuk­sem­bur­go...

Keturi kampai

Pa­kir­ši­ny­je (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) įsi­kū­ręs et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ras prieš pat Ve­ly­kas pa­si­puo­šė įvai­riau­sio...

Centas prie cento

Atolankos

Šių me­tų ko­vą Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čiui, moks­li­nin­kui kal­bi­nin­kui, va­do­vė­lių au­to­riui, jau­nų pe­da­go­gų ir moks­li­nin­kų...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Lon­do­no ka­ra­liš­ka­ja­me mu­zi­kos ko­le­dže stu­di­juo­jan­ti smui­ki­nin­kė Au­gus­tė Emi­li­ja Ja­no­ny­tė Šiau­liuo­se...

Ji nuo­šir­džiai kva­to­ja­si už­kre­čia­mu juo­ku. Iš Vo­kie­ti­jos par­si­ve­žu­si juo­ko už­kra­tą ser­ti­fi­kuo­ta juo­ko...

Ber­žė­nuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Ona Jad­vy­ga Po­po­vie­nė – įvai­rių rank­dar­bių meist­rė, mez­gan­ti ir gė­les.„Už lan­go dar gė­lės...

Ma­ži ir di­de­li, spal­vin­gi ir ne to­kie ryš­kūs, kie­ti ir minkš­ti, tra­di­ci­niai ir neįp­ras­tos pa­skir­ties...

Visi straipsniai