(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Etikos sargai vicemerui buvo atlaidūs (8)

2017 m. birželio 20 d.
Ra­jo­no Eti­kos ko­mi­si­ja nu­spren­dė ne­svars­ty­ti Rad­vi­liš­kio vi­ce­me­ro Ka­zi­mie­ro Au­gu­lio el­ge­sio, vie­ša­me pa­si­ta­ri­me lei­du­sio sau pa­si­švais­ty­ti ne itin kul­tū­rin­gais epi­te­tais. Ko­mi­si­jos mo­ty­vas – vi­ce­me­ras pa­tei­kė jai raš­tiš­ką at­si­pra­šy­mą.Eti­kos sar­gų au­sis pa­sie­kęs in­ci­den­tas įvy­ko ge­gu­žės mė­ne­sį vi­ce­me­ro K. Au­gu­lio dar­bo ka­bi­ne­te.
Tą­dien pas vi­ce­me­rą bu­vo su­si­rin­kę Še­du­vos kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus grą­ži­ni­mu į Še­du­vą suin­te­re­suo­ti bei ra­jo­no...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

„Va­ka­ro ži­nios“ skel­bė, kad ne­tru­kus ša­lies gy­dy­mo įstai­gas pa­sieks pneu­mo­ko­ki­nė vak­ci­na, skir­ta vai­kams iki...

„Sod­ros“ kiek­vie­ną mė­ne­sį skel­bia­ma įmo­nių vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių (VDU) sta­tis­ti­ka su­lau­kia ne­ma­žai dė­me­sio...

Tra­di­ciš­kai val­džios nu­si­tai­ko į tam tik­ras sri­tis, ku­rio­se įžvel­gia pro­ble­mą. Ar ta pro­ble­ma tik­ra ar...

Sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pra­dė­jo nuo 12 li­tų.To­kią in­ves­tuo­tą į rin­ki­mų kam­pa­ni­ją su­mą pa­skel­bė...

Politikų tribūnaDaugiau

Eu­ro­pos Par­la­men­to Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tas po il­gai tru­ku­sių svars­ty­mų nu­ta­rė siū­ly­ti, o Eu­ro­pos Par­la­men­to...

Pas­ta­ruo­ju me­tu ten­ka pa­ste­bė­ti, kad ir eu­ro­par­la­men­ta­rai Briu­se­ly­je, ir Sei­mo na­riai Lie­tu­vo­je vis...

Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus...

Kar­tu su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis į mū­sų gy­ve­ni­mą at­ke­lia­vo dau­giau lais­vės. Lais­vės ži­no­ti, reikš­ti sa­vo...

Renginiai ir šventėsDaugiau

Šven­tę pra­dė­jo sve­čių tei­sė­mis da­ly­va­vu­si šau­ni Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pė P.M., va­do­vau­ja­ma...

Šeš­ta­die­nį prie Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro šur­mu­lia­vęs „Kny­gų ker­mo­šius“ lan­ky­to­jus vi­lio­jo ne tik kny­go­mis, bet ir...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyventoja tapo gatvės rekonstrukcijos įkaite

Krašto žinios
2017 m. birželio 17 d.
Tvar­ko­mo­je Vai­sių gat­vė­je gy­ve­nan­ti rad­vi­liš­kie­tė ta­po re­konst­ruk­ci­jos įkai­te – jai kon­tei­ne­rius su su­kaup­to­mis at­lie­ko­mis ten­ka vilk­ti iki ar­ti­miau­sios va­žiuo­ja­mos gat­vės.Į re­dak­ci­ją už­su­ku­si Vai­sių gat­vės 3-ojo na­mo gy­ven­to­ja Al­ma Be­res­ne­vi­čie­nė vos tram­dė be­si­kau­pian­čias aša­ras.
Ne­se­niai iš li­go­ni­nės grį­žu­si, o ir iki tol svei­ka­ta ne­tryš­ku­si mo­te­ris nuo­sa­va­me na­me gy­ve­na vie­na. Pas­ta­ruo­ju me­tu ir ji, ir ki­ti šios gat­vės gy­ven­to­jai su­si­dū­rė su...

Ar teisingas principas: vaiko pinigai – nepriklausomai nuo tėvų uždarbio? (4)

Budintis reporteris
2017 m. birželio 16 d.
Nuo ki­tų me­tų šei­moms, au­gi­nan­čioms vai­kus, bus ski­ria­mi vai­ko pi­ni­gai kiek­vie­nam vai­kui, ne­prik­lau­so­mai nuo tė­vų pa­ja­mų. „Šiaulių kraštas“ tei­ra­vo­si, ar tei­sin­gas toks skirs­ty­mo prin­ci­pas?– Ma­no ma­ny­mu, toks lė­šų sky­ri­mo prin­ci­pas nė­ra tei­sin­gas. Ge­riau, kad ly­gy­bės čia ne­bū­tų. Juk ge­riau gy­ve­nan­tys tė­vai ir taip ga­li duo­ti sa­vo vai­kams dau­giau, iš­vež­ti juos į sto­vyk­las, prie jū­ros, leis­ti į eks­kur­si­jas.Vals­ty­bė tu­rė­tų pa­rem­ti sun­kiau be­si­ver­čian­čius, kad ši­tų šei­mų vai­kai ne­si­jaus­tų...

Ne visos maudyklos pasirengė vasarai

Krašto žinios
2017 m. birželio 10 d.
Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vę Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos na­riai ap­žvel­gė si­tua­ci­ją miš­kuo­se bei ra­jo­no mau­dyk­lo­se, ku­rio­se jau pa­skelb­ta mau­dy­mo­si se­zo­no pra­džia.Ra­jo­ne yra 19 mau­dyk­lų, ku­rių van­dens ko­ky­bė nuo­lat ti­ria­ma. Jo­se van­dens mė­gi­niai yra ima­mi kar­tą per mė­ne­sį, o dvie­jo­se – Ari­mai­čių ir Ei­ba­riš­kių, su­lau­kian­čių dau­giau­sia van­dens ma­lo­nu­mų iš­troš­ku­sių rad­vi­liš­kie­čių, van­duo per mė­ne­sį ti­ria­mas du­kart.
Prieš pat mau­dy­mo­si se­zo­no pra­džią, ku­ri yra...

Nėra „juodosios dėmės“, nebus ir rekonstrukcijos (3)

Krašto žinios
2017 m. birželio 8 d.
Ke­lio Pa­ne­vė­žys – Šiau­liai 40-aja­me ki­lo­met­re esan­tis įva­žia­vi­mas į Še­du­vą yra ne­sau­gus. Tuo įsi­ti­ki­nę 118 krei­pi­mą­si at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms pa­ra­šiu­sių Še­du­vos mies­to gy­ven­to­jų. Ta­čiau ke­li­nin­kams taip neat­ro­do, nes šis ke­lio ruo­žas kol kas ne­tu­ri „juo­do­sios dė­mės“ sta­tu­so.Še­du­vo­je gy­ve­nan­tis Vid­man­tas Vin­ge­lis pa­si­pik­ti­nęs: „Ne­sup­ran­ta­mas ke­li­nin­kų po­žiū­ris. Mes, gy­ven­to­jai, pli­ka aki­mi ma­to­me, kad šis įva­žia­vi­mas ne­tu­ri rei­kia­mų prie­mo­nių, už­tik­ri­nan­čių...

Jaunosios dailininkės varžėsi Nesvyžiuje

Afiša
2017 m. birželio 7 d.
Nes­vy­žiu­je, Bal­ta­ru­si­jo­je, vy­ku­sia­me IX tarp­tau­ti­nia­me Mi­chai­lo Sev­ru­ko var­do jau­nų­jų dai­li­nin­kų kon­kur­se-ple­ne­re, da­ly­va­vo ir jau­nie­ji dai­li­nin­kai iš Rad­vi­liš­kio dai­lės mo­kyk­los. Ak­vi­lė Ge­le­ži­ny­tė ja­me pel­nė II laips­nio dip­lo­mą.Rad­vi­liš­kiui kon­kur­se-ple­ne­re at­sto­va­vo dai­lės mo­kyk­los mo­ki­nės Ro­me­na Dauk­šai­tė ir Ak­vi­lė Ge­le­ži­ny­tė, va­do­vau­ja­mos mo­ky­to­jo Ra­mū­no Da­gio. Mer­gi­nos var­žė­si vy­riau­sių­jų gru­pė­je, ku­rio­je pie­šė jau­nie­ji dai­li­nin­kai nuo 15...

„Kny­gų ker­mo­šius“ siū­lė ne tik kny­gų (6)

Krašto žinios
2017 m. birželio 6 d.
Šeš­ta­die­nį prie Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro šur­mu­lia­vęs „Kny­gų ker­mo­šius“ lan­ky­to­jus vi­lio­jo ne tik kny­go­mis, bet ir įvai­rio­mis at­rak­ci­jo­mis bei ska­nu­my­nais.Kny­gų ker­mo­šiaus šei­mi­nin­kai – ra­jo­no bib­lio­te­kų, bend­ruo­me­nių, kul­tū­ros įstai­gų dar­buo­to­jai – šven­tę kny­gų mė­gė­jams su­ren­gė ant­rą kar­tą.
Ir šie­met „ker­mo­ši­nin­kai“ su­si­bū­rė į imp­ro­vi­zuo­tus kie­me­lius ir kiek­vie­nas skir­tin­gai juo­se kvie­tė pa­si­sve­čiuo­ti lan­ky­to­jus.
Grin­kiš­kie­čių kie­me­lis al­sa­vo kai­miš­ka dva­sia. Ja­me se­no­vi­ne...

Dienos populiariausi

Etikos sargai vicemerui buvo atlaidūs (8)

2017 m. birželio 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Keturi kampai

Jo­niš­kio ra­jo­ne yra dve­ji Lin­kai­čiai. Se­nas ke­lių tro­bų kai­mas, už ge­ro pus­ki­lo­met­rio nuo eis­mu pul­suo­jan­čios...

Centas prie cento

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Du šiau­lie­čiai dvi­ra­ti­nin­kai – ar­chi­tek­tas Vy­tau­tas Anu­žis ir drau­di­mo bro­ke­ris Man­tas Po­ce­vi­čius – per...

Pa­sau­li­nio pro­jek­to „Ma­ža ne­mo­ka­ma bib­lio­te­kė­lė“ ("Litt­le free Lib­ra­ry") že­mė­la­py­je pa­žy­mė­tos dvi...

Pak­ruo­jie­tė Ire­na Ka­ru­lai­tie­nė pa­si­ry­žo da­ly­vau­ti pir­mo­jo­je Lie­tu­vos bai­ke­rių ak­ci­jo­je re­gė­ji­mo...

Kel­miš­kių Ra­mu­tės ir Alf­re­do Kur­lin­kų šei­ma ne­se­niai grį­žo iš Ki­ni­jos, kur ap­lan­kė ten gy­ve­nan­čią ir ang­lų kal­bos...

Visi straipsniai