(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Kleboniškiuose atgijo senovės amatai (5)

2017 m. liepos 18 d.
Šeš­ta­die­nį Kle­bo­niš­kių kai­mo bui­ties mu­zie­ju­je at­gi­mė se­no­vė: lan­ky­to­jų aky­se bu­vo žie­džia­mi puo­dai, ve­lia­ma vil­na, ke­pa­ma duo­na, skam­bė­jo liau­diš­ka mu­zi­ka. Čia su­reng­ta šven­tė „Kle­bo­niš­kių et­nog­ra­fi­nės spal­vos“.Šven­tę Kle­bo­niš­kių kai­mo bui­ties mu­zie­ji­nin­kai sky­rė Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tams, to­dėl kai­mo gry­čio­se ir klė­ty­se lan­ky­to­jai ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti tau­ti­nių rūbų pa­ro­dą iš tau­ti­nio kos­tiu­mo meist­rų Ma­ri­jos ir Kęs­tu­čio Si­ma­na­vi­čių ko­lek­ci­jos, mu­zie­ji­nin­kų pa­reng­tas teks­ti­lės ir...

Komentarai, nuomonėsDaugiauSei­me ir vie­šo­je erd­vė­je ver­da dis­ku­si­jos – suirs ar ne­suirs val­dan­čio­ji „vals­tie­čių ža­lių­jų“ ir...

Po­li­to­lo­gas Kęs­tu­tis Gir­nius tei­gia, kad ar­tė­jan­tys Pre­zi­den­to rin­ki­mai bus įdo­mes­ni, nei anks­čiau.
„Į...

Kal­bė­da­mi apie at­ly­gi­ni­mus, ne­dar­bą, in­ves­ti­ci­jas ar užim­tu­mą daž­niau­siai ban­do­me įsi­vaiz­duo­ti...

Ka­dai­se, praė­ju­sios eko­no­mi­nės kri­zės lai­kais vei­kė to­kia Sau­lė­ly­džio ko­mi­si­ja prie Vy­riau­sy­bės. Jos tiks­las...

Politikų tribūnaDaugiau


Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, vi­suo­me­nė­je, tarp li­tua­nis­tų, is­to­ri­kų ir šiaip tau­tiš­kai...

Eu­ro­pos Par­la­men­to Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tas po il­gai tru­ku­sių svars­ty­mų nu­ta­rė siū­ly­ti, o Eu­ro­pos Par­la­men­to...

Pas­ta­ruo­ju me­tu ten­ka pa­ste­bė­ti, kad ir eu­ro­par­la­men­ta­rai Briu­se­ly­je, ir Sei­mo na­riai Lie­tu­vo­je vis...

Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus...

Renginiai ir šventėsDaugiau

Šven­tę pra­dė­jo sve­čių tei­sė­mis da­ly­va­vu­si šau­ni Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pė P.M., va­do­vau­ja­ma...

Šeš­ta­die­nį prie Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro šur­mu­lia­vęs „Kny­gų ker­mo­šius“ lan­ky­to­jus vi­lio­jo ne tik kny­go­mis, bet ir...

imestamp]" border="0" alt="" />

Abiturientai: žinios įvertintos, laukia tolimesnis kelias

Krašto žinios
2017 m. liepos 15 d.
Ra­jo­ne įsi­bė­gė­ja bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mo šven­tės. Šian­dien šį svar­bų do­ku­men­tą gaus Liz­dei­kos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai. Iš vi­so ates­ta­tus tu­rė­tų gau­ti 322 abi­tu­rien­tai. Ke­tu­ri iš jų džiaug­sis aukš­čiau­siu ži­nių įver­ti­ni­mu – šim­tu­kais.Šian­dien Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re vyk­sian­čio­je bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mo Liz­dei­kos gim­na­zis­tams šven­tė­je dvi moks­lei­vės ypač džiaug­sis pa­si­bai­gu­sia eg­za­mi­nų se­si­ja. Abi jos pa­te­ko tarp ke­tu­rių ra­jo­no šim­tu­ki­nin­kų.
100 pro­cen­tų įver­ti­ni­mus ga­vo...

450-metį Radviliškis šventė tris dienas (20)

Krašto žinios
2017 m. liepos 11 d.
Ju­bi­lie­ji­nė­je mies­to šven­tė­je, ku­ri ūžė tris die­nas, Rad­vi­liš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­čių re­ga­li­jos įteik­tos trims kraš­tie­čiams, o 450-ąjį ju­bi­lie­jų rad­vi­liš­kie­čiams pri­mins kraš­tie­čio Sta­sio Žir­gu­lio su­kur­ta skulp­tū­ri­nė kom­po­zi­ci­ja „Mies­to met­raš­tis“.Rad­vi­liš­kie­čius su gra­žiu ju­bi­lie­ju­mi svei­ki­no gau­sus sve­čių bū­rys: Sei­mo na­riai, už­sie­nie­čių de­le­ga­ci­jų – len­kų, bal­ta­ru­sių, gru­zi­nų, uk­rai­nie­čių ir pran­cū­zų – at­sto­vai.
Šven­tės da­ly­vių šir­dis „iš­tirp­dė“ pran­cū­zų de­le­ga­ci­jos va­do­vas, aso­cia­ci­jos...

Dienos populiariausi

Kleboniškiuose atgijo senovės amatai (5)

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Sportas

Šį kar­tą re­ga­to­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos bu­riuo­to­jai iš Elekt­rė­nų, Plun­gės, Ma­ri­jam­po­lės ir Šiau­lių. Iš pla­nuo­tų še­šių plau­ki­mų...

Keturi kampai

Al­ma ir Sau­lius Grons­kiai į ty­kią tar­si užu­tė­kis so­dy­bą Jo­niš­ky­je at­si­kraus­tė prieš tris­de­šimt me­tų. Jo­je anuo­met gy­ve­no...

Centas prie cento

Val­pai­nių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia Za­ka­rie­nė su vy­ru Arū­nu Za­ka­ru tu­ri ne­ma­žą ūkį, lai­ko 12 pie­ni­nių kar­vių ban­dą. D...

Atolankos

Vi­ta Mor­kū­nie­nė
Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius gra­fi­kas Vai­do­tas Ja­nu­lis pa­sa­ko­ja grau­džiai juo­kin­gą...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lių van­den­len­čių par­ko „FoxS­pot“ va­do­vė Ir­ma Ga­jaus­kai­tė sa­ve ap­do­va­no­tų už drą­są pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę...

Va­kar Ža­ga­rė­je (Joniškio r.) ai­dė­jo el­nių ko­vų bal­sai. Prie dva­ro rū­mų vy­ko ant­ra­sis at­vi­ras Lie­tu­vos el­nių kvies­lių...

Ne­se­na ke­lio­nė Pie­tų Mo­ra­vi­jos vy­no ke­liais su­tei­kė nau­jų ir ne­ti­kė­tų įspū­džių ir ži­nių, ku­rio­mis drau­giš­kai da­li­jo­si gi­dai...

Do­na­tas Jo­kū­bai­tis – gi­das, turintis teat­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Per­nai jis šiau­lie­tiš­kai pra­kal­bo An­ta­no Glus­ki­no...

Visi straipsniai