(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės

2017 m. rugsėjo 13 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Rug­sė­jo 29 die­ną iš Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­riaus pa­rei­gų trau­kia­si vos 2016 me­tų sau­sį kon­kur­są į šį po­stą lai­mė­jęs klai­pė­die­tis And­rius Dau­jo­tas. Šiau­lių mies­tas jam pa­ti­ko, tik žie­mą sli­džios gat­vės. Di­rek­to­rius įvar­di­jo – pa­si­trau­ki­mo prie­žas­tys yra po­li­ti­nės. Ar iš tie­sų prie stra­te­gi­nio Šiau­lių ob­jek­to tel­kia­mos kon­ser­va­to­rių pa­jė­gos?

rita@skrastas.lt

– Įtei­kęs pra­šy­mą išei­ti už­si­mi­nė­te, kad vie­na pa­si­trau­ki­mo prie­žas­čių – no­ras įdar­bin­ti Šiau­lių oro uos­te Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kon­ser­va­to­riaus An­ta­no Bar­tu­lio bend­ra­par­tie­tę.

– Tai bu­vo pa­sku­ti­nis la­šas, nes kai jau pra­de­da dar­bin­ti sa­vus, tai jau reiš­kia – vis­kas... Pir­miau­sia, per įmo­nės val­dy­bą vos ne prie­var­tos bū­du įstei­gė eta­tą. Įmo­nės val­dy­bo­je Sa­vi­val­dy­bė tu­ri du na­rius iš ke­tu­rių. Abu Sa­vi­val­dy­bės na­riai bal­sa­vo už, nors sa­kiau, kad ne­ga­li­me da­bar įstei­gi­nė­ti nau­jo eta­to, kai prieš ke­le­tą mė­ne­sių op­ti­mi­za­vo­me įmo­nę, pa­nai­ki­no­me sep­ty­nis eta­tus tam, kad su­tau­py­tu­me lė­šų.

– Koks tai eta­tas?

– Ko­mer­ci­jos spe­cia­lis­to. Stei­giant jį mo­ty­vuo­ta, kad esą su ma­ni­mi sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius su­si­ta­rė, jog rei­kia di­din­ti šį sky­rių. Bu­vo vie­ną kar­tą man už­si­min­ta, kad gal­būt rei­kė­tų, bet sa­kiau – pro­jek­tų tu­ri­me daug, tik spė­ki­me juos įgy­ven­din­ti, o ne kur­ki­me nau­jus. Ką tik at­lei­do­me vie­ną žmo­gų, įmo­nė mo­kė­jo jam al­gą, bet rea­liai nau­dos iš jo...

– Tai taip pat bu­vo kon­ser­va­to­rių žmo­gus?

– Neį­do­mi man jo par­ti­nė pri­klau­so­my­bė.

– Ko­dėl tei­gė­te, kad pa­rei­gos su­kur­tos bend­ra­par­tie­tei?

– Kiek ži­nau, dėl Au­re­li­jos Ja­kai­tie­nės svarstyta kreip­tis pa­žy­mos į STT, ku­rios rei­kia dir­bant oro uos­te. Ji dar ne­ta­po spe­cia­lis­te, nes aš jos ne­priė­miau.

Ga­li bū­ti, kad tas eta­tas ir kur­tas su in­ten­ci­ja pa­trauk­ti ma­ne ir pa­sta­ty­ti sa­vo žmo­gų.

– Kuo jūs bu­vo­te ne­pa­ran­kus?

– Per gar­siai kal­bė­jau, ne­su­ti­kau su vis­kuo, kas bu­vo sa­ko­ma. Atei­da­mas jau nuo pat pra­džių įvar­di­jau, kad aš ne­vy­nio­siu į va­tą, kal­bu at­vi­rai ir jei­gu su ma­ni­mi yra kal­ba­ma­si žmo­giš­kai, ran­da­me bend­rą kal­bą – dir­ba­me.

Ma­no stip­res­ni pa­si­sa­ky­mai apie ko­kį nors „bul­vių lau­ką“ oro uos­te iš tik­rų­jų bu­vo skir­ti po­li­ti­kams pri­vers­ti kal­bė­tis, gal net pyk­ti, bet ei­ti į dia­lo­gą, nes vie­toj kal­bė­ji­mo­si bu­vo va­kuu­mas.

Su anks­tes­niu Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi, jo bu­vu­siais pa­va­duo­to­jais iš tik­rų­jų dir­bo­me kaip ko­man­da. Prob­le­ma – spren­džiam, bend­ra­dar­biau­jam. Tie įmo­nės veik­los re­zul­ta­tai, ku­riuos pa­vy­ko pa­siek­ti, yra dėl to, kad bu­vo si­ner­gi­ja su Sa­vi­val­dy­be, o da­bar jos vi­siš­kai nė­ra.

– Apie ko­kius sa­vo veik­los re­zul­ta­tus kal­ba­te? Kad pa­vy­ko įro­dy­ti, jog rei­kia Sa­vi­val­dy­bės in­ves­ti­ci­jų į inf­rast­ruk­tū­rą?

– Taip. Tai yra di­džiu­lis pa­sie­ki­mas, kad oro uos­tas iš­ju­dė­tų iš mir­ties taš­ko. Vie­nas in­ves­tuo­to­jas ateis į skly­pų nuo­mos auk­cio­ną, bet jau šį mė­ne­sį pla­nuo­ja at­va­žiuo­ti dar vie­na kom­pa­ni­ja ir avia­li­ni­jos no­ri at­va­žiuo­ti, nes jie jau gir­dė­jo, kad bus 5 mi­li­jo­nų Sa­vi­val­dy­bės in­ves­ti­ci­ja į oro uos­to inf­rast­ruk­tū­rą. Rei­kė­jo tik vie­no rea­laus žings­nio ir jau kal­bos pa­skli­do tarp­tau­ti­nia­me ly­gy­je. Tą rei­kė­jo da­ry­ti prieš 10 me­tų, o mes tik tre­čiam auk­cio­nui pa­tvir­ti­no­me tas in­ves­ti­ci­jas.

Rei­kė­jo nuo­sek­lu­mo ir iš es­mės pa­ruoš­ti dir­vą in­ves­tuo­to­jams, nes vi­siš­kai aki­vaiz­du, kad nie­kas nea­teis į pli­ką že­mę. Na­mu­kui sta­ty­ti pli­ko­je že­mė­je nie­kas skly­po ne­be­per­ka...

– Ko­kius sa­vo dar­bus ga­lė­tu­mė­te įvar­din­ti?

– Su vie­nu in­ves­tuo­to­ju bend­ra­vo­me apie me­tus, bu­vo­me pa­ren­gę vi­są auk­cio­no me­džia­gą, bet atė­jo ir su­stab­dė, vis­kas nu­si­tę­sė dar sep­ty­niems mė­ne­siams. Ką ga­li pa­da­ry­ti su­riš­to­mis ran­ko­mis?

Ga­lė­jau pa­da­ry­ti tik tai, kas nuo ma­nęs pri­klau­sė – su­ma­žin­ti struk­tū­rą, at­si­sa­ky­ti ne­rei­ka­lin­gų eta­tų. Rea­liai kas mė­ne­sį jau da­bar su­tau­po­mi 6 tūks­tan­čiai eu­rų.

– Iš ko­kių lė­šų šiuo me­tu gy­ve­na oro uos­tas?

– Vie­na da­lis – or­lai­vių ap­tar­na­vi­mas, par­duo­da­me ku­rą, iš­krau­na­me ir pa­krau­na­me kro­vi­nius. Gau­na­me do­ta­ci­ją iš Sa­vi­val­dy­bės avia­ci­jos sau­gu­mo funk­ci­jai už­tik­rin­ti.

– Ko­kia pra­smė iš­lai­ky­ti oro uos­tą iš biu­dže­to, jei­gu jis pa­ts ne­ga­li iš­si­lai­ky­ti?

– Rei­kia at­si­rink­ti, ko no­ri­ma: jei­gu Šiau­liai no­ri tik tu­rė­ti oro uos­tą, su­si­mo­ka­me apie 160 tūks­tan­čių eu­rų ir tu­ri­me. Atsk­ri­do lėk­tu­vas – prii­ma­me, neatsk­ri­do – nie­ko ne­da­ro­me.

O jei­gu no­ri­ma in­ten­sy­vios veik­los, pa­vyz­džiui, po du ar pen­kis lėk­tu­vus per die­ną, mes pri­va­lo­me tu­rė­ti inf­rast­ruk­tū­rą. Ga­li de­rė­tis, kiek no­ri, bet mes ne­tu­ri­me ko pa­siū­ly­ti. Ne­tu­ri­me pe­ro­no – aikš­te­lių or­lai­viams. Nau­do­ja­mės ka­riš­kių pe­ro­nu ir tik vie­na iš tri­jų aikš­te­lių, ku­rią dar rei­kia pa­tvar­ky­ti. Jei­gu to­je aikš­te­lė­je sto­vi lėk­tu­vas – ki­to ne­be­ga­li­me priim­ti.

Tar­ki­me, į nuo­mo­ja­mą skly­pą atei­na in­ves­tuo­to­jas, bet jis net ir tuo esan­čiu pe­ro­nu ne­ga­li nau­do­tis, nes jis fi­ziš­kai prie jo ne­priei­na. Jei­gu no­ri­me ką nors iš­plė­to­ti, in­ves­tuo­ja­me ar­ba į se­ną­jį, ar­ba į nau­ją­jį pe­ro­ną. Ka­dan­gi į se­ną­jį ne­ga­li­me in­ves­tuo­ti, nes tai ne Sa­vi­val­dy­bės, o ka­riš­kių tur­tas, per­ša­si aki­vaiz­di iš­va­da, kad tu­ri­me da­ry­ti sa­vo. Jei­gu ne­ga­li­me ar ne­no­ri­me, tai ki­tas klau­si­mas. Kal­bė­ki­me, bet iš Sa­vi­val­dy­bės jo­kios ko­mu­ni­ka­ci­jos.

– Lai­mė­jęs rin­ki­mus me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas la­bai ak­ty­viai ėmė­si oro uos­to rei­ka­lų – at­lei­do bu­vu­sį di­rek­to­rių, kvie­tė su­si­ti­ki­mus, ieš­ko­jo išei­čių.

– Iš pra­džių jis ro­dė ini­cia­ty­vą, ne kar­tą su juo kal­bė­jau­si apie tai, kaip ir ką rei­kė­tų da­ry­ti, ne­tgi su juo drau­ge va­žia­vo­me į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją. Jam tik­rai ta­da bu­vo įdo­mu. Bet vie­nu mo­men­tu tie­siog vis­kas nu­trū­ko ir nuo ta­da jo­kio rea­laus rū­pes­čio ne­be­ma­tė­me. Na, at­vež­da­vo po­li­ti­kų.

Ge­rai, kad pa­ga­liau mies­to Ta­ry­ba sky­rė inf­rast­ruk­tū­rai lė­šų. Už tuos 5 mi­li­jo­nus eu­rų per tre­jus me­tus pa­da­rys pe­ro­ną – apie 40 tūks­tan­čių kvad­ra­ti­nių met­rų sto­vė­ji­mo aikš­te­lių bei pri­va­žia­vi­mus nuo rie­dė­ji­mo ta­ko iki aikš­te­lių. Da­lis bus nau­jų pri­va­žia­vi­mų, da­lis – res­tau­ruo­tų.

– Už 5 mi­li­jo­nus įma­no­ma tai pa­da­ry­ti?

– Tiks­lią su­mą su­ži­no­si­me tik pa­ren­gus pro­jek­tą. Bū­tų sky­rę pro­jek­tui ke­lio­li­ka tūks­tan­čių eu­rų, bū­tu­me pa­da­rę tiks­lų pro­jek­tą.

Ki­tais me­tais apie 100 tūks­tan­čių eu­rų bus skir­ta pa­reng­ti tech­ni­niam pro­jek­tui, ta­da ir su­ži­no­si­me tiks­lią su­mą cen­tais.

– Be­ne 20 me­tų girdime pa­ža­dus dėl Šiau­lių oro uos­to, koks jis bus, kaip jis veiks. Bet iš tie­sų ste­bi­me be­veik Bu­ra­ti­no pi­ni­gė­lio so­di­ni­mą ste­buk­lų lau­ke. Kas ga­li iš­sklai­dy­ti abe­jo­nes, ar Šiau­liams oro uos­tas nė­ra tik tuš­čia am­bi­ci­ja ne pa­gal mies­to ki­še­nę ir ga­li­my­bes?

– Siek­ti rei­kia, bet nuo­sek­liai. Šiau­liai jau tu­ri čia že­mės, jau tu­ri tarp­tau­ti­nį oro uos­tą, jau tu­ri spe­cia­lis­tų ko­man­dą. Rei­kia tik nu­si­sta­ty­mo – jei dir­bam, tai dir­bam.

Rin­ko­je jau­čia­mas oro uos­tų trū­ku­mas, jei­gu vos su­ži­no­jus, kad Šiau­lių mies­to Ta­ry­ba sky­rė lė­šų, jau skam­bi­na­ma. Vil­nius ir Kau­nas už­pil­dy­ti, be to, ne vis­kas vi­siems ten tin­ka. Ry­ga – per­pil­dy­ta. Šiau­liai – lais­va vie­ta. Ne­di­de­lis oro uos­tas, bet čia yra NA­TO ba­zė, prie ku­rios yra la­bai daug no­rin­čių dirb­ti ir su­tin­ka in­ves­tuo­ti. Yra įmo­nių, ku­rios no­ri plės­ti veik­lą, bet ne­no­ri ša­lia kon­ku­ren­tų. Bet ir mies­tas tu­ri ženg­ti žings­nį. Juk kom­pa­ni­jos lau­kė, kad Sa­vi­val­dy­bė ženg­tų žings­nį.

Pas­kelb­tas tre­čia­sis skly­pų auk­cio­nas. Man kol kas ži­no­mas vie­nas rea­lus in­ves­tuo­to­jas. Jis to lau­kė.

– Ne­bė­ra jo­kio mi­nų lau­ko, per ku­rį rei­kės pe­rei­ti, kol su­tar­tis su in­ves­tuo­to­jais ga­lės bū­ti pa­si­ra­šy­ta, jei­gu jis tik­rai ateis?

– Aš ti­kė­jau­si, kad to ne­bus jau prieš sep­ty­nis mė­ne­sius. Ma­niau, kad bu­vo no­ras su­siim­ti ir pa­da­ry­ti tik­rą įmo­nę, o ne vie­tą po­li­ti­kų sko­loms grą­žin­ti.

– Šiau­liai ne kar­tą yra bu­vę vie­ta, kur ga­li­ma pa­si­gra­žin­ti sa­vo biog­ra­fi­ją ar CV ko­kios nors įmo­nės va­do­vo pa­rei­go­mis, bet kas iš to Šiau­liams? Jūs taip pat tik pa­puo­šė­te sa­vo biog­ra­fi­ją stra­te­gi­nės įmo­nės di­rek­to­riaus įra­šu?

– Atei­da­mas sa­kiau, kad ne­si­ren­giu nie­kur sė­dė­ti 20 me­tų ir vai­din­ti, kad dir­bu. Ma­no tiks­las – išaug­ti ir išau­gin­ti, pa­da­ry­ti, ką su­ta­rė­me ir ei­ti to­liau.

Atė­jęs pa­ma­čiau, kad įmo­nė bu­vo „pa­si­lei­du­si“, „su­tam­pė­me“ ją, „su­ri­šo­me“, už­si­dė­jo­me su ko­man­da pliu­są, kad pa­ren­gė­me įmo­nę in­ves­ti­ci­joms ir ei­na­me to­liau.

O kal­bant apie po­li­ti­nę plot­mę – tai jau ki­tas klau­si­mas. De­ja, Šiau­lių oro uos­tas yra po­li­ti­nis ob­jek­tas. Sa­vi­nin­kas yra Sa­vi­val­dy­bė, pa­gal įsta­ty­mą Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius yra tie­sio­gi­nis val­dy­to­jas. De­ja, jis taip pat yra val­do­mas po­li­ti­kas. Par­ti­ja, sa­vi žmo­nės.

– Po­li­ti­niu ob­jek­tu jis tam­pa ir ta­da, kai bet ko­kia kai­na sten­gia­ma­si iš­lai­ky­ti oro uos­tą, nes „pa­si­puoš­ti“ sa­vo po­li­ti­nę biog­ra­fi­ją oro uos­to bank­ro­tu ne­la­bai kas no­ri?

– Už­da­ry­ti oro uos­tą ga­li bū­ti ir tei­gia­mas da­ly­kas ko­kio nors po­li­ti­ko biog­ra­fi­jo­je. Įsi­vaiz­duo­ja­te, kiek tas žmo­gus su­tau­pys pi­ni­gų mies­tui ir kiek in­ves­ti­ci­jų ga­lės nuei­ti ki­tur. Ta­čiau po­li­ti­kams rei­kia pri­si­pa­žin­ti pa­tiems sau – ko jie no­ri iš ši­to ob­jek­to. Tai nė­ra mo­kyk­la, ban­de­lių fab­ri­kas, tai – stra­te­gi­nis Lie­tu­vos ob­jek­tas, ku­ris ga­li ne­šti grą­žą. Bet pir­ma – in­ves­ti­ci­ja, ta­da – grą­ža.

Jei­gu gy­ven­to­jai – tik­rie­ji mies­to sa­vi­nin­kai – kont­ro­liuos po­li­ti­kus, aky­lai ste­bės, ką po­li­ti­kai da­ro su oro uos­tu, ši įmo­nė išaugs. Ji tu­ri di­džiu­lį po­ten­cia­lą.

– Ko­kius Šiau­lius pa­ma­tė­te klai­pė­die­čio aki­mis?

– Aš šiek tiek kit­ko ti­kė­jau­si, nes Šiau­lius anks­čiau tik pra­va­žiuo­da­vau. Kai stab­te­lė­jau, pa­ma­čiau gra­žų ir ma­lo­nų mies­tą. Cent­ras gra­žus, vie­tų pa­si­vaikš­čio­ji­mams yra. Mi­nu­sas, kad žie­mą bu­vo sli­džios gat­vės.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­rius And­rius Dau­jo­tas tei­gia, kad pa­sta­ruo­ju me­tu Šiau­lių me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko rū­pes­tis įmo­ne ge­ro­kai at­vė­so. „Na, at­vež­da­vo po­li­ti­kų“, – sa­kė A. Dau­jo­tas.

Šiau­lių oro uos­tui va­do­va­vi­mą bai­gian­tis And­rius Dau­jo­tas tei­gia, kad šią įmo­nę ga­li­ma iš­gel­bė­ti, bet ne po­li­ti­niais inst­ru­men­tais.

Dienos populiariausi

Kanapes baisogalietis auginęs arbatai

2017 m. rugsėjo 9 d.
lankomiausias

Rad­vi­liš­ky­je iš­dy­go kny­gų na­me­lis

2017 m. rugsėjo 9 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (31)

To istorija, 2017-09-15 07:17
Ne jusu susiktas reikalas, kaip mes tvarkomis. Nereikia mums klaipedieciu. Mat zurnalistei parupo, kaip koks pinigu siurbele jaucias palikdamas Siaulius, o gi taip ir jauciasi, kaip siurbele, kuri siurbe musu pinigus ir nieko neveike. Gero vejo berneli!!! Kaip sakant, su vejeliu ir prasom grazinti pinigus uz prabangius baldus, kuriais apsistatei savo kabineta.

istorja, 2017-09-14 21:28
kalbama vis kalbama apie oro uotą Šiaulių mieste,miestas vis keičiasi,politikai kartu auga??? su miestu, tik bėda ta, kad politikai mužikai ir miestą tempia paskui save link ko,ogi link kaimo,nors visi su kostiumais, bet dvasioje su vyžomis.

kausimas, 2017-09-14 19:24
o ką dirba pats vysuskis, išskyrus skundimą ir ieškojimą prie ko prisi...isti?

Šiaulietis, 2017-09-14 16:50
Normalu. Oro uosto direktoriui patinka silke prasmirdusios jo gimtojo uosto gatvės.

Šmikiai visockiniai, 2017-09-14 16:25
Va būtent valdžioje esantys piemenys ir pamiršo žodžius sąžinė, padorumas, žmoniškumas ir t.t. Elgiasi kaip savo kieme vaikščiodami iš kampo į kampą ir prisiknisinėdami prie bet ko.

???, 2017-09-14 10:33
O gal tikrai konservatorių žaidimai, dėl postų, kas gali tai paneigti? Kažin kodėl dėl postų nebegalvojama apie vertybes, sąžinę, padorumą ir t. t...? Svarbiausia, kad mes valdžioje ir galime daryti ką norime, susidaro toks įspūdis, kažin kodėl? Bet valdžia ne amžina, teks toliau gyventi su savo sąžine, kažin kaip toliau klostysis gyvenimas?

Raimondai, 2017-09-14 08:50
Iš baimės daro KAKŪ.

Raimonda, 2017-09-13 22:19
O kodel pas ta zmogu nuotraukoje taip isokusios akys?

Jadze, 2017-09-13 22:09
Pypiec, vel mers kalc, kad kazkoks lochs nedirb.:))))

Petras, 2017-09-13 22:05
Tinginys ir tiek.Norint kazka padaryt, reikia dirbt, o ne ieskot priezaciu- nedirbr.Eilinis liberalu paverkslenimas.Nepavyksta, atsiprasai ir eini namo,o dabar verkslena spaudoje.Zliumbalinis ir tiek.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 31

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 31
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas