(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Gyvenimo spalvos

Įvaizdžio merginos sporto renginiuose džiugina ne visus

2017 m. rugsėjo 9 d.
Daumantė BARANAUSKAITĖ

Įp­ras­ta, jog ko­ne kiek­vie­na­me bok­so tur­ny­re, au­to­mo­bi­lių ar mo­tok­ro­so lenk­ty­nė­se da­ly­vau­ja ir mer­gi­nos. Ta­čiau daž­niau­siai jos – ne spor­ti­nin­kės. Gau­siai vy­rų lan­ko­muo­se ren­gi­niuo­se mer­gi­nos at­lie­ka „įvaiz­džio mer­gi­nų“ funk­ci­ją.

Bok­si­nin­kų Lu­ko Ab­lo­že­vi­čiaus ir Aus­tė­jos Au­čiū­tės nuo­mo­nės apie mer­gi­nų pa­si­ro­dy­mus ski­ria­si, psi­cho­lo­gė Ina Kal­va­nie­nė ir ly­gių ga­li­my­bių plėt­ros cent­ro eks­per­tė Mar­ga­ri­ta Jan­kaus­kai­tė tei­gia, jog tai – mo­ters su­daik­ti­ni­mas. Su to­kia nuo­mo­ne ne­su­tin­ka įvaiz­džio mer­gi­na dir­ban­ti Si­mo­na Vi­so­kins­kai­tė, ku­ri lai­ko sa­ve spor­to ko­man­dų da­li­mi ir sa­ko esan­ti pa­ten­kin­ta dar­bu, dė­me­siu bei pa­žin­ti­mis.

daumante@skrastas.lt

Spor­ti­nin­kų nuo­mo­nės ski­ria­si

Bok­si­nin­kas Lu­kas Ab­lo­že­vi­čius vi­so­se var­žy­bo­se, ku­rio­se da­ly­va­vo, su­ti­ko rin­go mer­gai­tes, ta­čiau ma­no, jog ga­li­ma ap­siei­ti ir be jų. Spor­ti­nin­kui ne­pa­tin­ka sek­sua­lus mer­gi­nų įvaiz­dis ir, anot jo, da­ro­ma nei­gia­ma įta­ka ki­toms jau­noms mer­gi­noms.

L. Ab­lo­že­vi­čius ap­gai­les­tau­ja, kad, jo ma­ny­mu, ny­ki įvaiz­džio mer­gi­nų spor­to ren­gi­niuo­se ten­den­ci­ja, už­gi­mu­si JAV, pa­ma­žu įsi­gy­ve­na ir Lie­tu­vo­je, for­muo­da­ma iš­kreip­tą mo­ters su­vo­ki­mą.

Paš­ne­ko­vas įsi­ti­ki­nęs, kad rin­go mer­gai­tės pa­de­da par­duo­ti bi­lie­tus, jų at­vaiz­dai pla­čiai nau­do­ja­mi rek­la­mai, o sek­sua­lus įvaiz­dis at­krei­pia dė­me­sį į pa­tei­kia­mą in­for­ma­ci­ją. Daž­na mer­gi­na tu­ri ne­ma­žai se­kė­jų so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, tai, anot spor­ti­nin­ko, pui­ki prie­mo­nė in­for­muo­ti apie ar­tė­jan­čius ren­gi­nius ir juos „pa­gar­din­ti“ spe­cia­liai jiems skir­ta fo­to­se­si­ja.

Ta­čiau ne­pa­gal­vo­ja­ma apie jau­nas mer­gi­nas, ku­rios in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je pa­ma­to fo­to­se­si­jas ir, su­si­gun­džiu­sios leng­vu dė­me­siu, mėg­džio­ja įvaiz­džio mer­gi­nas.

„Tik pa­gal­vo­ki­me, jei mer­gi­nos pa­si­ro­dy­tų vil­kė­da­mos tau­ti­niais kos­tiu­mais, ku­rie by­lo­tų apie mū­sų kul­tū­rą ir tra­di­ci­jas“, – sa­ko L. Ab­lo­že­vi­čius, pri­dur­da­mas, jog toks mer­gi­nų pa­si­ro­dy­mas spor­to ren­gi­niuo­se bū­tų pui­ki ga­li­my­bė pa­ro­dy­ti ne­nut­rū­ku­sias są­sa­jas su tau­ti­nė­mis tra­di­ci­jo­mis.

Ki­to­kios nuo­mo­nės – bok­si­nin­kė Aus­tė­ja Au­čiū­tė. Jos manymu, rin­go mer­gai­čių pa­si­ro­dy­mai var­žy­bo­se jas pa­da­ro įdo­mes­nė­mis žiū­ro­vams. Pa­sau­lio čem­pio­na­tuo­se da­ly­vau­jan­ti spor­ti­nin­kė rin­go mer­gai­tes Lie­tu­vo­je su­ti­ko da­ly­vau­da­ma tur­ny­re, su­jung­ta­me kar­tu su vy­rų ko­vo­mis. Už­sie­ny­je vyks­tan­čio­se mo­te­rų var­žy­bo­se rin­go mer­gai­čių ne­bū­na: „Ta­čiau rin­go ber­niu­kus pa­ma­ty­ti bū­tų ge­rai“, – juo­ka­vo A. Au­čiū­tė.

Jau­čia­si ko­man­dos da­lis

Įvaiz­džio mer­gi­na Si­mo­na Vi­so­kins­kai­tė šio dar­bo ėmė­si ne­tru­kus po to, kai praė­ju­siais me­tais už­pil­dė gro­žio kon­kur­so da­ly­vės an­ke­tą. Kon­kur­se pra­plė­tė sa­vo pa­žin­čių ra­tą, su­da­ly­va­vo ki­tuo­se kon­kur­suo­se, taip pat bu­vo pa­kvies­ta bū­ti įvaiz­džio mer­gi­na spor­to tur­ny­ruo­se. Tai nė­ra S. Vi­so­kins­kai­tės pa­grin­di­nis už­siė­mi­mas: ji dir­ba blaks­tie­nų priau­gi­ni­mo meist­re ir spor­to klu­bo va­do­ve.

Au­to­mo­bi­lių lenk­ty­nė­se da­ly­va­vu­si S. Vi­so­kins­kai­tė su ki­to­mis mer­gi­no­mis lenk­ty­ni­nin­kams skel­bė star­tą, bu­vo var­žy­bų vei­du fo­tog­ra­fams ir žur­na­lis­tams, tei­kė spor­ti­nin­kams ap­do­va­no­ji­mus.

Dirb­da­ma rin­go mer­gai­te, ji at­ve­da spor­ti­nin­ką į rin­gą, ne­ša raun­dų len­te­les, įtei­kia ap­do­va­no­ji­mą lai­mė­to­jui, spor­ti­nin­kų svė­ri­mų me­tu drau­ge fo­tog­ra­fuo­ja­si.

Įvaiz­džio mer­gi­nos dar­bas S. Vi­so­kins­kai­tei pa­tin­ka, mat yra nuo­lat ap­sup­ta žmo­nių.

„Gau­nu dė­me­sio, bend­rau­ju su spor­ti­nin­kais, ma­tau ren­gi­nių už­ku­li­sius ir su­si­pa­žįs­tu su ži­no­mais žmo­nė­mis“, – sa­ko S. Vi­so­kins­kai­tė, vil­da­ma­si, jog pa­žin­tys pra­vers atei­ty­je.

Įvaiz­džio mer­gi­na sa­ko, jog, kaip ir kiek­vie­na­me dar­be, yra ir nei­gia­mų pu­sių. Kar­tais ren­gi­nių pa­bai­go­je bū­na ne­blai­vių žmo­nių.

„Be to, sve­ti­mos mer­gi­nos ap­kal­ba, iš pa­vy­do skleis­da­mos ne­bū­tus da­ly­kus“, – sa­ko S. Vi­so­kins­kai­tė.

Pak­laus­ta, ko­dėl rin­go mer­gai­tės pa­si­ro­do ap­si­nuo­gi­nu­sios, S. Vi­so­kins­kai­tė įsi­ti­ki­nu­si, jog vy­rų ko­vos, jė­ga ir mo­ters kū­nas yra neat­sie­ja­mi.

Ji ne­su­tin­ka, jog įvaiz­džio mer­gi­nos dar­bas su­daik­ti­na mo­te­rį.

„Nes­to­viu pa­sta­ty­ta kaip daik­tas. Pa­lai­kau sa­vo ko­man­dą, mo­ty­vuo­ju spor­ti­nin­kus ir juos psi­cho­lo­giš­kai pa­lai­kau prieš ko­vą, po var­žy­bų nu­ra­mi­nu ar pa­si­džiau­giu kar­tu“, – tei­gia S. Vi­so­kins­kai­tė, ku­ri jau­čia­si ko­man­dos da­li­mi.

Po­žiū­ris – kaip į sek­so ob­jek­tą

Psi­cho­lo­gės Inos Kal­va­nie­nės tei­gi­mu, įvaiz­džio mer­gi­nų at­lie­ka­mos funk­ci­jos spor­to ren­gi­niuo­se, ku­riuo­se da­ly­vau­ja vy­rai, aki­vaiz­džiai at­sklei­džia ste­reo­ti­pais pa­rem­tus mo­te­riš­ku­mo ir vy­riš­ku­mo mo­de­lius. Išt­ver­mė, jė­ga aso­ci­juo­ja­si su vy­riš­ku įvaiz­džiu. Spor­to renginiuose, ypač ko­vos me­nų, ak­cen­tuo­ja­mas vy­ro pa­jė­gu­mas, stip­ru­mas.

„Įvaiz­džio mer­gi­nų funk­ci­ja su­si­ju­si su tų mer­gi­nų nuo­gu­mu ir sek­sua­lu­mu – su­teik­ti ma­lo­nu­mą vy­rų akims“, – sa­ko psi­cho­lo­gė I. Kal­va­nie­nė.

Ji pri­du­ria, jog tai sek­sua­li­nis ob­jek­ti­fi­ka­vi­mas ar­ba žmo­gaus kaip sek­so ob­jek­to su­vo­ki­mas, iš­ski­riant ir pa­brė­žiant tik su ly­ti­mi su­si­ju­sias sa­vy­bes bei fi­zi­nį pa­trauk­lu­mą kaip prie­mo­nes ki­tam pa­siek­ti ma­lo­nu­mą.

Tiek per lenk­ty­nė­se, tiek bok­so rungtynėse gre­ta esą vy­riš­kų da­ly­kų kaž­kas tu­ri bū­ti su­si­ję su sek­sua­lu­mu: ,,Sek­sua­lūs vaiz­di­niai ir ag­re­si­ja vie­no­je vie­to­je – komp­lek­tas „tik­ram vy­rui“, – pa­sa­ko­ja I. Kal­va­nie­nė.

Psi­cho­lo­gė įsi­ti­ki­nu­si, kad rin­gas be­ne aki­vaiz­džiau­sia ste­reo­ti­pų apie vy­rus ir mo­te­ris pa­si­ro­dy­mo vie­ta. Tik­ras vy­ras – ag­re­sy­vus, stip­rus, mo­te­ris – gra­ži, ne­kal­ban­ti, ne­ro­dan­ti as­me­ny­bės, nuo­lan­ki, ku­rios funk­ci­ja yra su­ža­din­ti aist­rą.

I. Kal­va­nie­nė tei­gia, kad tas pat ga­lio­ja ir vi­suo­me­nė­je eg­zis­tuo­jan­čiuo­se stan­dar­tuo­se: vy­riš­ku­mas sie­ja­mas su ne­prik­lau­so­my­be, kon­ku­ren­ci­ja, emo­ci­niu ne­pri­si­ri­ši­mu, ag­re­sy­vu­mu bei žiau­ru­mu.

Mo­te­riš­ku­mas – su nuo­lan­ku­mu, gro­žiu, sek­sua­lu­mu. Pra­mo­gų ir rek­la­mos in­dust­ri­ja pa­ro­do, jog mo­te­ris ga­li rung­ty­niau­ti ne­bent dėl krū­ti­nės dy­džio ar il­ges­nių ko­jų: „Ži­no­ma, vi­si šie da­ly­kai vei­kia mo­te­rų ver­ty­bi­nes orien­ta­ci­jas“, – sa­ko psi­cho­lo­gė.

Ta­čiau vy­rai, tei­gia psi­cho­lo­gė, ken­čia nuo šių ste­reo­ti­pų la­biau, nes jie ban­do pri­si­tai­ky­ti prie vy­rau­jan­čio vy­riš­ku­mo idea­lo. O pa­sek­mės aki­vaiz­džios: trum­pes­nė gy­ve­ni­mo truk­mė, pra­stes­nė svei­ka­ta, pa­vir­šu­ti­niš­ki emo­ci­niai san­ty­kiai. Vy­rai kas­dien jau­čia di­de­lį spau­di­mą ir įtam­pą įro­dy­ti sau bei ki­tiems, kad jie yra „tik­ri vy­rai“.

Nė­ra ly­čių vaid­me­nų ap­si­kei­ti­mo

Ly­gių ga­li­my­bių eks­per­tė Mar­ga­ri­ta Jan­kaus­kai­tė sa­ko, jog kal­bė­ti apie ly­čių ly­gy­bę spor­to pasaulyje yra, ko ge­ro, sun­kiau­sia te­ma. Mat žmo­nės tar­si pri­pa­žįs­ta, kad dar­bo rin­ko­je ne­tu­rė­tų bū­ti disk­ri­mi­na­ci­jos, vis di­des­nė dau­gu­ma su­tin­ka ir kad po­li­ti­ko­je mo­te­rys tu­rė­tų bū­ti at­sto­vau­ja­mos ly­gia­ver­tiš­kai. Ta­čiau kai kal­ba­ma apie spor­tą, kaip­mat pa­si­pi­la ne­va bio­lo­gi­niai ar­gu­men­tai, jog vy­ro ir mo­ters pri­gim­tys skir­tin­gos. Esą vy­rai la­biau su­tver­ti spor­tui, o mo­te­rys – puoš­me­nos.

Anot eks­per­tės, mo­ters kū­nas kul­tū­ri­nė­je erd­vė­je iš­nau­do­ja­mas dau­giau, vy­rų kū­nų yra ne­pa­ly­gin­ti­nai ma­žiau. Ka­dan­gi vy­ro kū­no ro­dy­ti ne­ga­li, pa­kai­ta­las – au­to­mo­bi­lis.

„Ypač kai kal­ba­me apie au­to­mo­bi­lius, vy­ro san­ty­kis su ma­ši­na ne toks kaip mo­ters. Mo­te­riai tai su­si­sie­ki­mo prie­mo­nė, o vy­rai la­bai daž­nai per­ke­lia tam tik­ras psi­cho­lo­gi­nes emo­ci­jas, tad grei­tas, iš­tai­gin­gas, ga­lin­gas au­to­mo­bi­lis yra tar­si vy­riš­ko kū­no me­ta­fo­ra“, – sa­ko M. Jan­kaus­kai­tė.

Mo­ters at­si­ra­di­mas ša­lia au­to­mo­bi­lio su­stip­ri­na to­kią sim­bo­li­ką. Vy­ro tar­si nė­ra, tik au­to­mo­bi­lis, bet sek­sua­lios mer­gai­tės pa­sta­ty­mas gre­ta yra lyg vy­ro po­ten­ci­jos, sek­sua­li­nės ga­lios tvir­ti­ni­mas per kont­ras­tą.

„Ir tos mo­te­rys lenk­ty­nė­se at­si­ran­da ne šiaip sau, o tam, kad pri­vi­lio­tų pir­kė­jus-vy­rus“, – ma­no M. Jan­kaus­kai­tė, mat vy­rai, pirk­da­mi au­to­mo­bi­lį, pa­są­mo­nin­gai įsi­vaiz­duo­ja, jog tuo pa­čiu kaip ir įsi­gy­ja inst­ru­men­tą, lei­džian­tį tu­rė­ti pa­gei­dau­ja­mas mo­te­ris.

M. Jan­kaus­kai­tė pa­ste­bi, kad var­žy­bo­se, ku­rio­se da­ly­vau­ja ir įvaiz­džio mer­gi­nos, nė­ra ly­čių vaid­me­nų ap­si­kei­ti­mo. Vie­na da­lis – fi­zi­nės jė­gos de­monst­ra­vi­mas rin­ge ar in­ten­sy­vus krep­ši­nio žai­di­mas, o per­trau­kė­lių me­tu žiū­ro­vus rei­kia užim­ti ir iš­lai­ky­ti dė­me­sį. Ta­čiau šio­je da­ly­je, ku­ri mums pa­tei­kia­ma, kaip ne to­kia rim­ta, pa­pras­tai ma­to­me mo­te­rį, o ne įvaiz­džio vai­ki­nus.

„Net ir krep­ši­nio šo­kė­jų da­lis, ku­ri taip pat skir­ta vy­rų akims, at­ro­do ne­rim­ta, ne­svar­bu, kad rei­ka­lau­ja la­bai di­de­lio fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo“, – sa­ko M. Jan­kaus­kai­tė.

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

Lais­vu lai­ku blaks­tie­nų priau­gi­ni­mo meist­rė ir spor­to klu­bo ad­mi­nist­ra­to­rė S. Vi­so­kins­kai­tė dir­ba įvaiz­džio mer­gi­na.

mma-knight.lt nuo­tr.

Bok­si­nin­ko Luko Ab­lo­že­vi­čiaus įsi­ti­ki­ni­mu, rin­go mer­gai­tės ge­riau vil­kė­tų tau­ti­nius kos­tiu­mus, by­lo­jan­čius apie ša­lies kul­tū­rą ir tra­di­ci­jas.

Ma­to Ože­lio nuo­tr.

Ly­gių ga­li­my­bių eks­per­tė Margarita Jan­kaus­kai­tė pa­ste­bi, kad da­ly­je, ku­ri mums su­for­muo­ta kaip ne to­kia rim­ta, įpras­tai ma­to­me mo­te­rį.

Gre­tos Me­de­lie­nės nuo­tr.

Psi­cho­lo­gės Inos Kal­va­nie­nės tei­gi­mu, rin­gas be­ne aki­vaiz­džiau­sia vy­rų ir mo­te­rų ste­reo­ti­pų pa­si­ro­dy­mo vie­ta

A. Ziab­kaus (lry­tas.lt) nuo­tr.

Rin­go mer­gai­tės ma­ny­mu, vy­rų ko­vos, jė­ga ir mo­ters kū­nas neat­sie­ja­mi.

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

S. Vi­so­kins­kai­tė at­ve­da spor­ti­nin­ką į rin­gą, ne­ša raun­dų len­te­les, įtei­kia ap­do­va­no­ji­mą, drau­ge fo­tog­ra­fuo­ja­si.

Dienos populiariausi

Kanapes baisogalietis auginęs arbatai

2017 m. rugsėjo 9 d.
lankomiausias

Rad­vi­liš­ky­je iš­dy­go kny­gų na­me­lis

2017 m. rugsėjo 9 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

Egle, 2017-09-10 19:17
Puikus straipsnis. Ačiū, kad kalbate apie tokias temas!

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas