(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų

2017 m. rugsėjo 12 d.

Šeš­ta­die­nio vi­dur­die­nį Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je vy­ku­sios pa­ro­dos ir dai­lės al­bu­mo pri­sta­ty­mo me­tu, dar ne­pa­si­bai­gus ren­gi­niui, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir pa­vel­do­sau­gos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas ir ak­ty­vus Šiau­lių me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko rė­mė­jas ar­chi­tek­tas gu­lė­jo ant grin­dų.

Ša­lia sto­vė­ję žmo­nės svarstė, gal jis „pa­dau­gi­no“? Kai ku­rie priė­jo pa­klaus­ti, kas nu­ti­ko. Va­kar vyr. specialistas „Šiau­lių kraš­tui“ neat­sa­kė, ar bu­vęs blai­vus, bet ti­ki­no sie­kęs fo­tog­ra­fų dė­me­sio ir at­li­kęs so­cia­li­nį ty­ri­mą.

– Ko­dėl gu­lė­jo­te ant grin­dų ren­gi­nio me­tu?

– Ne­ga­li­ma gu­lė­ti?

– Ren­gi­nys vie­šas, dar ne­pa­si­bai­gęs, o jūs gu­li­te. Ko­dėl?

– Ten bu­vo la­bai daug fo­tog­ra­fų.

– Ar bu­vo­te blai­vus, kai taip el­gė­tės?

– Ką reiš­kia blai­vus?

– Ar bu­vo­te blai­vus, kai taip el­gė­tės?

– (At­si­dūs­ta – red.pa­st.) Ko­kiu klau­si­mu to klau­sia­te?

– Esa­te Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas.

– Da­bar esu Sa­vi­val­dy­bė­je, šeš­ta­die­nį lais­vu lai­ku bu­vau.

– Vis dėl to, ko­dėl ten gu­lė­jo­te?

– La­bai no­rė­jau fo­tog­ra­fų dė­me­sio, no­rė­jau, kad nu­fo­tog­ra­fuo­tų. Gal­vo­jau, gal kas nors prieis, pa­si­tei­raus, gal žmo­gui blo­gai, gal kaž­ką skau­da, gal dar kaž­ką. Bet nie­kam šiais lai­kais so­cia­li­niai rei­ka­lai nė­ra įdo­mūs.

Kai šyp­sau­si ir mai­vau­si, ta­da vis­kas ge­rai, fo­tog­ra­fuo­ja. Bet iš so­cia­li­nės pu­sės, mies­te yra tiek žmo­nių, ku­riems blo­gai. Ne­se­niai bu­vo par­kri­tęs žmo­gus, o nie­kas ne­krei­pia dė­me­sio į tai. Kas per vi­suo­me­nė, kur mes ei­nam?

Ren­ku me­džia­gą ir jau daug me­tų. La­bai už­sii­mu so­cia­li­nė­mis pro­ble­mo­mis. Kiek ma­no ren­gi­nių ir pa­ro­dų apie tai pa­da­ry­ta. Ku­rį lai­ką bu­vau ap­sto­jęs, bet, pa­gal­vo­jau, vėl rei­kia prie to grįž­ti.

– Ko­dėl eks­pe­ri­men­tui pa­si­rin­ko­te bū­tent šią pa­ro­dą? At­ro­do ne­pa­gar­bu.

– Pa­ban­dy­ki­te ana­li­zuo­ti ki­tus ra­kur­sus šio rei­ka­lo. Pa­bė­ki­te nuo sa­vo ste­reo­ti­pų. Gai­la, neį­ra­ši­nė­ju mū­sų po­kal­bio, gal jūs įra­šą duo­tu­mėt? Pa­nau­do­čiau me­ni­nei ak­ci­jai. Skam­bi­na žur­na­lis­tas ir pir­mas klau­si­mas apie blai­vu­mą, o ne sa­vi­jau­tą žmo­gaus.

Al­ko­ho­lis – skau­di vi­suo­me­nės pro­ble­ma, ar jūs ne­ma­no­te, kad tai yra nor­ma­lu? Aiš­ku, vi­so­kie kar­baus­kiai ban­do da­bar drau­di­mais iš­spręs­ti, bet rei­kė­tų į tai rea­guo­ti per žmo­giš­ką­jį fak­to­rių.

– Ar šiuo me­tu esa­te blai­vus?

– Atei­kit, pa­tik­rin­kit.

Kal­bė­jo­si Dau­man­tė BA­RA­NAUS­KAI­TĖ

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je vy­ku­sio ren­gi­nio me­tu, sa­lės kam­pe, gu­lė­jo Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas.

Dienos populiariausi

Kiaulių maras – jau už vartų ! (3)

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (43)

specialistas, 2017-09-13 17:57
Tai dabar savivaldybei vėl reikia "architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos" vyr. specialisto? ar paliks tą nabagą ir toliau darbuotis??

regina, 2017-09-13 16:17
Bet ir prisisprok tu man taip... Tai kiek išgert reikia? Viedrą?

Iš Radviliškio raj., 2017-09-13 10:57
Gili mintis - savivaldybininkas tokia alegorizuota forma įspėja, kad kiaulių maras - jau už vartų!

Vaikščiojo po Šiaulius, 2017-09-13 09:47
Vaikščiojo žmogelis po Šiaulius ir prisivaikščiojo. Tikriausiai merui tai patinka, garsina miestą, kas kaip moka, taip ir daro, svarbiausia paklusnus ir lojalus, per posėdžius pašukaus, pakalbės. Kaip gerai pravesti posėdžiui, kai turi savų artistų, nejaugi galvojate, kad mes visi nesuprantame suorganizuotų spektaklių per posėdžius?

Gėda ir bėda?, 2017-09-13 09:27
Gėda ir bėda kokią valdžią turime, įdomu kas dabar kaltas? Tikriausiai opozicija. Kas blogai, tai kiti kalti, o kas gerai tai mes ar ne taip? Tikras vaikų darželis, ką išsirinkome, tą ir turime, tikras aktyvus jaunimo spektaklis, gerai, kad nemokamas.

KOKIA GYLI MINTIS:, 2017-09-13 09:16
ATSIPLĖŠIMAS NUO BESIBLAŠKANČIOS LIAUDIES, IR .... KRITIMAS (iŠ 12 KĖDŽIŲ).

100 proc., 2017-09-13 08:42
iš balos lips sausas, nes užtarėją turi

Saulius, 2017-09-13 07:12
Kažkodėl nieks nepakomentavo, kad čia dar viena akivaizdi iliustracija išvadai, kad esame alkoholikų tauta.Aišku, šis " performansas " po kai kurių seimūnų demaršų atrodo gana kukliai, bet vis tiek...mąstas visuotinis.

2 lazdos galas, 2017-09-12 20:52
o kas nors klausė tų žmonių savijautos, kuriuos lengva ranka Visockas neteisėai "išreorganizavo" ir pasistatė šį, ribų nejaučiantį, diplomuotą klouną?

Čia laisva šalis, 2017-09-12 17:03
Vyr.specialistai sunkiai dirba savivaldybėje ir jie turi teisę pailsėti bent meninių renginių metu.

Rodomi komentarai nuo 11 iki 20. Iš viso: 43

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 43
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas