(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Kelmės rajonas priklausys Šv. Jokūbo kelio asociacijai

2017 m. rugsėjo 6 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Kel­mės Sa­vi­val­dy­bė da­ly­vaus Šv. Jo­kū­bo aso­cia­ci­jos veik­lo­je. Į kvie­ti­mą at­si­lie­pė, nes ra­jo­nas taps Eu­ro­pos kul­tū­ros ke­lių tink­lo su­dė­ti­ne da­li­mi. Ti­ki­ma­si pri­trauk­ti dau­giau tu­ris­tų, o tuo pa­čiu pri­si­dė­ti prie Šv. Jo­kū­bo ke­lių Lie­tu­vo­je pri­pa­ži­ni­mo tarp­tau­ti­niu ly­giu ir Lie­tu­vos, kaip gi­lias krikš­čio­niš­ką­sias (ka­ta­li­kiš­ką­sias) tra­di­ci­jas, tur­tin­gą kul­tū­ros ir gam­tos pa­vel­dą tu­rin­čios vals­ty­bės, pri­sta­ty­mo.

reginamus@skrastas.lt

Na­rio mo­kes­tis – 5000 eu­rų me­tams

Sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­ba tu­rė­jo pri­tar­ti sto­ji­mui į Šv. Jo­kū­bo ke­lio aso­cia­ci­ją. Mat, bu­vi­mas jo­je kai­nuos.

Me­ti­nis na­rio mo­kes­tis Eu­ro­pos Šv. Jo­kū­bo ke­lio fe­de­ra­ci­jai šiuo me­tu 5000 eu­rų. Mo­kes­tis tie­sio­giai pro­por­cin­gas aso­cia­ci­jos na­rių skai­čiui, t. y. kuo dau­giau sa­vi­val­dy­bių pri­si­jungs prie aso­cia­ci­jos, tuo mo­kes­tis bus ma­žes­nis.

Dar yra ir mo­kes­tis Šv. Jo­kū­bo aso­cia­ci­jai. Jis sie­kia – 300 eu­rų per me­tus.

Vien­kar­ti­nis sto­ji­mo į aso­cia­ci­ją mo­kes­tis – 100 eu­rų. Orien­ta­ci­nės šių me­tų iš­lai­dos Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei su­da­ry­tų apie 650 eu­rų. Ki­tą­met kai­nuos bran­giau, nes rei­kės mo­kė­ti už vi­sus me­tus. Pi­ni­gai bus mo­ka­mi iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Spren­di­mui pri­tar­ta, ta­čiau kai ku­rių Ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nės dėl ne­ma­žų iš­lai­dų aso­cia­ci­jai – skep­tiš­kos.

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ti­ki­na, jog Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei įsi­jun­gus į Šv. Jo­kū­bo Eu­ro­pos fe­de­ra­ci­ją, at­si­ras­tų nau­jų ga­li­my­bių da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nio tu­riz­mo – kul­tū­ri­nio, re­li­gi­nio ir pan. – marš­ru­tų sche­mo­se, bei pa­si­nau­do­ti ES fi­nan­si­nė­mis lė­šo­mis, skir­to­mis Eu­ro­pos kul­tū­ros ke­liams plės­ti ir in­for­ma­ci­jai apie juos skleis­ti, tarp­tau­ti­niam tu­riz­mui ska­tin­ti, kul­tū­ros ir gam­ti­niam pa­vel­dui iš­sau­go­ti.

Vys­ku­pi­jo­je tik dvi Šv. Jo­kū­bo baž­ny­čios

Šv. Jo­kū­bas – Jė­zaus Kris­taus mo­ki­nys, at­ne­šęs jo moks­lą iki Is­pa­ni­jos, iš kur jis pa­skli­do po Eu­ro­pą. To­dėl kai ku­rios baž­ny­čios yra pa­va­din­tos Šv. Jo­kū­bo var­du. Jos pa­žy­mė­tos kriauk­lė­mis, nes le­gen­da pa­sa­ko­ja, jog, ke­liau­da­mas iš Je­ru­za­lės į Is­pa­ni­ją, Šv. Jo­kū­bas iš pa­ke­lės šal­ti­nių kriauk­le pa­si­sem­da­vo van­dens, kad nu­mal­šin­tų troš­ku­lį.

Lie­tu­vo­je kriauk­lė­mis pa­ženk­lin­ta 11 Šv. Jo­kū­bo baž­ny­čių bei 31 šven­to­vė, su­tin­ka­ma Šv. Jo­kū­bo ke­ly­je.

Šiau­lių vys­ku­pi­jo­je Šv. Jo­kū­bo var­dą tu­ri Kur­tu­vė­nų ir Jo­niš­kio baž­ny­čios. 21 baž­ny­čia įtrauk­ta į šven­to­vių, pa­sie­kia­mų ei­nant Šv. Jo­kū­bo ke­liu, są­ra­šą. Kel­mės ra­jo­ne į šį są­ra­šą įtrauk­tas Ty­tu­vė­nų baž­ny­čios ir vie­nuo­ly­no an­samb­lis.

Trys ke­liai ei­na per Kel­mės ra­jo­ną

Lie­tu­vo­je pa­reng­tas Šv. Jo­kū­bo žie­das, ku­rį su­da­ro ke­tu­ri ke­liai. Jų il­gis 1056 ki­lo­met­rai. Žie­das api­ma vi­sus Lie­tu­vos re­gio­nus. Per Kel­mės ra­jo­ną ei­nan­čios jo at­kar­pos Var­niai – Už­ven­tis su­da­ro 22,6 ki­lo­met­ro, Už­ven­tis – Kur­tu­vė­nai – 27,4 ki­lo­met­ro. Į šią at­kar­pą pa­ten­ka Šau­kė­nai su gar­siai­siais Svi­lės šal­ti­niais ir Kry­žių kal­ne­liu.

Ant­ra­ja­me Šv. Jo­kū­bo ke­ly­je, ku­ris pra­si­de­da Lat­vi­jo­je, pa­žy­mė­tos dar dvi Kel­mės ra­jo­no vie­to­vės: 28,2 ki­lo­met­ro il­gio Kur­tu­vė­nų – Pa­lend­rių ir 39,2 ki­lo­met­ro il­gio Pa­lend­rių – Ši­lu­vos at­kar­pos. Tre­čia­ja­me ke­ly­je pa­žy­mė­tos Rad­vi­liš­kio – Ty­tu­vė­nų ir Ty­tu­vė­nų – Ši­lu­vos at­kar­pos.

Ra­jo­no va­do­vai ma­no, jog ver­ta da­ly­vau­ti Šv. Jo­kū­bo aso­cia­ci­jos veik­lo­je, nes Kel­mės ra­jo­nas taps ži­no­mes­nis už­sie­nio pi­lig­ri­mams ir tur­si­tams. Be to, ti­ki­ma­si, jog Eu­ro­pos są­jun­ga skirs lė­šų aikš­čių, gat­vių, ke­lių tvar­ky­mui. Prik­lau­sy­mas Šv. Jo­kū­bo aso­cia­ci­jai ga­li pa­dė­ti gau­ti ES pa­ra­mą. Ma­no­ma, jog bai­gian­tis 2013 – 2020 me­tų Eu­ro­pos pa­ra­mos pe­rio­dui, dau­giau dė­me­sio bus ski­ria­ma kul­tū­rai ir sak­ra­li­niam pa­vel­dui.

Ta­čiau kai ku­rie ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai abe­jo­ja da­ly­va­vi­mo aso­cia­ci­jo­je nau­da. Jų nuo­mo­ne, neuž­ten­ka tu­rė­ti lan­ky­ti­nų ob­jek­tų. Rei­kia plės­ti ir tu­riz­mo inf­rast­ruk­tū­rą, tu­rė­ti vieš­bu­čių, mo­te­lių, pa­la­pi­nių sta­ty­mo vie­tų ir ki­tų tu­ris­tus pri­trau­kian­čių da­ly­kų.

Au­to­rės nuo­tr.

Per Ty­tu­vė­nus ir Ši­lu­vą ei­na Po­pie­žiaus Jo­no Pau­liaus pi­lig­ri­mų ke­lias. Ši­lu­vo­je jis įam­žin­tas Po­pie­žiaus pa­mink­lu.

Į Šv. Jo­kū­bo ke­lią, kaip ke­ly­je su­tin­ka­mos šven­to­vės pa­ten­ka Ty­tu­vė­nų baž­ny­čios ir vie­nuo­ly­no an­samb­lis bei Ši­lu­vos ba­zi­li­ka.

Dienos populiariausi

Kiaulių maras – jau už vartų ! (3)

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas