(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Perspektyva: Radviliškis – be globos namų

2017 m. rugpjūčio 19 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Ket­vir­ta­die­nį vyk­sian­čia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je ra­jo­no po­li­ti­kai svars­tys, ko­kių prie­mo­nių rei­kės im­tis, kad iki 2020-ųjų ra­jo­ne ne­be­lik­tų vai­kų glo­bos na­mų ir vi­si be tė­vų glo­bos li­kę vai­kai gy­ven­tų šei­mo­se ar bend­ruo­me­ni­niuo­se na­muo­se. Tam pri­reiks ir lė­šų, ir žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių.

alaima@skrastas.lt

Glo­bos įstai­go­se – so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų vai­kai

Praė­ju­siais me­tais vai­kų so­cia­li­nės glo­bos įstai­go­se gy­ve­no 58 ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės vai­kai. Iš jų 8 vai­kai – Šiau­lių kū­di­kių na­muo­se, 1 neįgalus vai­kas ap­gy­ven­din­tas vai­kų glo­bos na­muo­se, 4 vai­kai – vals­ty­bi­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se.

Anot So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Ivan­nos Žmė­jaus­kie­nės, vai­kai į so­cia­li­nės glo­bos įstai­gas daž­niau­siai pa­ten­ka iš so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų.

„Šie vai­kai daž­nai tu­ri el­ge­sio pro­ble­mų, to­dėl ar­ti­mi gi­mi­nai­čiai ne­no­ri jų glo­bo­ti. O kar­tais gi­mi­nai­čiai, no­rin­tys glo­bo­ti be tė­vų glo­bos li­ku­sį vai­ką, nea­ti­tin­ka glo­bė­jams ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų“, – iš­ky­lan­čias pro­ble­mas var­di­jo I. Žmė­jaus­kie­nė.

Anot jos, Sa­vi­val­dy­bės tiks­las yra ra­jo­ne su­for­muo­ti to­kią pa­gal­bos ir pa­slau­gų sis­te­mą, ku­ri be tė­vų glo­bos li­ku­siam vai­kui su­da­ry­tų są­ly­gas gau­ti in­di­vi­dua­lias, pa­gal nu­sta­ty­tus po­rei­kius pa­slau­gas bei rei­kia­mą pa­gal­bą ir, ne­pa­ti­riant so­cia­li­nės at­skir­ties, leis­tų vai­kui aug­ti sau­gio­je, jo rai­dai pa­lan­kio­je ap­lin­ko­je – glo­bė­jų šei­mo­je, o ypa­tin­gais at­ve­jais – bend­ruo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se, ati­tin­kan­čiuo­se šei­mos są­ly­gas.

Sa­vi­val­dy­bės duo­me­ni­mis, per­nai ra­jo­ne 132 be tė­vų glo­bos li­kę vai­kai bu­vo glo­bo­ja­mi šei­mo­se, o 51 glo­bė­jų šei­mo­se ap­si­gy­ve­no. Iš jų 45 vai­kų glo­bė­jais bu­vo pa­skir­ti gi­mi­nys­tės ry­šiais su­si­ję as­me­nys, ki­tų vai­kų glo­bė­jais ta­po ne gi­mi­nai­čiai.

40 vai­kų, per­nai ap­gy­ven­din­tų vai­kų glo­bos na­muo­se, bu­vo grą­žin­ti gy­ven­ti į bio­lo­gi­nę šei­mą, 3 vai­kai bu­vo įvai­kin­ti, 5 įra­šy­ti į ga­li­mų įvai­kin­ti vai­kų ap­skai­tą.

Kol kas ra­jo­ne vei­kia tik vie­na šei­my­na „Da­gi­lė­liai“, įkur­ta prieš sep­ty­ne­rius me­tus. Jo­je per­nai au­go 4 vai­kai.

Juo­da­sis są­ra­šas ne­ma­žė­ja

Vie­na iš pro­ble­mų yra ta, kad dėl daž­nai pa­žei­džia­mų vai­kų tei­sių ra­jo­ne ne­ma­žė­ja šei­mų, pa­te­ku­sių į so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų ap­skai­tą.

So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus tu­ri­mais duo­me­ni­mis, tūks­tan­čiui Sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų ten­ka 8 so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos, ku­rio­se au­ga 17 vai­kų.

Šiuo me­tu į ra­jo­no Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų, au­gi­nan­čių vai­kus, ap­skai­tą įra­šy­tos 305 šei­mos. Dėl gir­ta­vi­mo į šį są­ra­šą pa­te­ko 63 šei­mos, dėl fi­zi­nės, psi­cho­lo­gi­nės ar sek­sua­li­nės prie­var­tos prieš vai­kus – 3, dėl ki­tų prie­žas­čių – 121 šei­ma.

Pa­sak I. Žmė­jaus­kie­nės, iš­skir­ti­na šei­mos ri­zi­kos ka­te­go­ri­ja yra so­cia­li­nių įgū­džių sto­ka. Dėl šios prie­žas­ties į ri­zi­kos šei­mų ap­skai­tą įra­šy­tos 102 šei­mos, ku­rio­se au­ga 268 vai­kai.

Su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis ra­jo­ne dir­ba Rad­vi­liš­kio pa­ra­pi­jos bend­ruo­me­nės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, ku­rie šei­mai tei­kia so­cia­li­nių įgū­džių ug­dy­mo ir pa­lai­ky­mo pa­slau­gas. Šiuo me­tu vie­nam cent­ro so­cia­li­niam dar­buo­to­jui ten­ka dirb­ti maž­daug su 12 so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų. Per tre­jus atei­nan­čius me­tus bus sie­kia­ma, kad šis skai­čius vi­du­ti­niš­kai su­ma­žė­tų iki 10.

Steigs bend­ruo­me­ni­nius glo­bos na­mus

Nuo 2019 me­tų vai­kų, au­gan­čių glo­bos na­muo­se, skai­čius ne­ga­lės bū­ti di­des­nis nei 30, o dar po me­tų ra­jo­ne vei­kian­tys vai­kų glo­bos na­mai „Nykš­tu­kas“ ga­lės teik­ti tik trum­pa­lai­kę so­cia­li­nę glo­bą, trun­kan­čią iki 3 mė­ne­sių.

To­dėl Sa­vi­val­dy­bės pla­nuo­se yra steig­ti bend­ruo­me­ni­nius vai­kų glo­bos na­mus ir juos įkur­ti pen­kiuo­se nu­pirk­tuo­se ir įreng­tuo­se na­muo­se ar bu­tuo­se.

Ki­tą­met bū­tų per­ka­mi du to­kie na­mai, dar ki­tais me­tais – ir­gi du, o 2020-ai­siais – vie­nas. Kiek­vie­na­me iš jų gy­ven­tų ne dau­giau kaip 8 vai­kai.

Kiek­vie­nuo­se bend­ruo­me­ni­niuo­se glo­bos na­muo­se dirb­tų 2 so­cia­li­niai dar­buo­to­jai ir 3 so­cia­li­nių dar­buo­to­jų pa­dė­jė­jai.

Vie­nų bend­ruo­me­ni­nių glo­bos na­mų dar­buo­to­jų iš­lai­ky­mui me­tams rei­kė­tų apie 60 tūks­tan­čių eu­rų, pa­tiems na­mams iš­lai­ky­ti – ko­mu­na­li­niams mo­kes­čiams, ry­šių pa­slau­goms, trans­por­tui iš­lai­ky­ti bei ki­toms iš­lai­doms – dar apie 115 tūks­tan­čių.

„La­bai no­ri­me, kad mums siek­ti šių tiks­lų kuo ak­ty­viau pa­dė­tų kai­mo bend­ruo­me­nės. Kol kas di­des­nį su­si­do­mė­ji­mą pa­ju­to­me tik iš Pa­kal­niš­kių bend­ruo­me­nės. Ki­tos su­si­do­mė­ji­mo ne­pa­reiš­kė.

Ma­no ma­ny­mu, bū­tų ge­riau­sia, kad vai­kai, li­kę be tė­vų glo­bos, ga­lė­tų gy­ven­ti kuo ar­ti­mes­nė­je šei­mai ap­lin­ko­je – ne bend­ruo­me­nės na­mų pa­tal­po­se ar bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­je, bet tarp ki­tų šei­mų, tu­rė­da­mi kai­my­nus, su ku­riais ga­lė­tų bend­rau­ti, iš jų mo­ky­tis gy­ve­ni­miš­kų da­ly­kų. Tai jiems pa­dė­tų įgy­ti dau­giau so­cia­li­nės pa­tir­ties“, – re­dak­ci­jai sa­kė I. Žmė­jaus­kie­nė.

Pa­sak jos, kol kas ne­la­bai yra iš ko ir pa­si­sem­ti per­tvar­kų pa­tir­ties, nes ir ki­tos sa­vi­val­dy­bės tik pra­de­da ruoš­tis per­mai­noms.

Au­to­rės nuo­tr.

Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Ivan­na Žmė­jaus­kie­nė: „So­cia­li­nės glo­bos įstai­go­se vai­kai ne­ga­li su­lauk­ti tiek dė­me­sio, mei­lės ir rū­pes­čio, kiek ga­lė­tų gau­ti gy­ven­da­mi šei­mo­je ir gau­da­mi rei­kia­mą pa­gal­bą bend­ruo­me­nė­je“.

Ra­jo­no vai­kų glo­bos na­mai „Nykš­tu­kas“ il­gai­niui teiks tik trum­pa­lai­kę so­cia­li­nę glo­bą.

Dienos populiariausi

Kiaulių maras – jau už vartų ! (3)

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas