(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Bur­biš­ky­je šven­tė auk­si­nės po­ros

2017 m. rugpjūčio 22 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Rad­viliš­kio ra­jo­ne tre­čią kar­tą su­reng­ta šven­tė auk­si­nes ves­tu­ves šven­čian­tiems rad­vi­liš­kie­čiams. Šie­met į Bur­biš­kio dva­re su­reng­tą iš­kil­min­gą ren­gi­nį su­si­rin­ko per 30 auk­si­nių po­rų ir vie­na dei­man­ti­nė.

San­tuo­kos įža­dus at­nau­ji­no dei­man­ti­nes ves­tu­ves šven­čian­tys Mil­da Ste­fū­nė ir Eu­ge­ni­jus Al­gi­man­tas Grin­ke­vi­čiai.

alaima@skrastas.lt

San­tuo­kos de­šimt­me­čiai

Vie­na po ki­tos į gra­žiai iš­puoš­tą Bur­biš­kio dva­ro sa­lę ren­ka­si auk­si­nės po­ros – pa­si­puo­šę ir pa­si­tem­pę auk­si­niai jau­na­ve­džiai. Vi­si jie pa­si­ren­gę dar kar­tą at­nau­jin­ti prieš pu­sę am­žiaus vie­nas ki­tam duo­tus san­tuo­kos įža­dus.

Daž­ną iš jų ly­di ar­ti­mie­ji – vai­kai, anū­kai, o kai ku­riuos – ir proa­nū­kiai. Jiems bend­ras tė­vų gy­ve­ni­mas ta­po pa­vyz­džiu, kaip ga­li­ma tiek me­tų „ir var­ge, ir džiaugs­me“ iš­sau­go­ti mei­lę ir pa­gar­bą vie­nas ki­tam.

Į sa­lę įžen­gia ir šiuo me­tu Bai­so­ga­los se­niū­ni­jo­je gy­ve­nan­tys Grin­ke­vi­čiai. Jų ve­dy­bi­nis sta­žas il­giau­sias iš vi­sų su­si­rin­ku­sių po­rų – še­šias­de­šimt bend­ro gy­ve­ni­mo me­tų. Ta­čiau abu sa­ko nė ne­pas­te­bė­ję, kaip grei­tai jie pra­bė­go.

Še­du­vo­je šo­kiuo­se su­si­pa­ži­nu­si po­ra taip ir ne­be­pa­lei­do vie­nas ki­to, nors į dai­lią mer­gi­ną ir žval­gė­si ne vie­nas ger­bė­jas.

Me­di­ci­nos se­suo ir vai­ruo­to­jas il­gus me­tus gy­ve­no Rad­vi­liš­ky­je ir nors šiuo me­tu jie yra Bai­so­ga­los se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai, sa­ko ir vėl ke­lian­tys spar­nus į ra­jo­no cent­rą.

Po­nia Mil­da ne­sle­pia – vis­ko per tuos me­tus bū­ta: ir skau­džių ne­tek­čių, ir li­gų, ta­čiau vi­sa­da abu sten­gė­si vie­nas ki­tą pa­lai­ky­ti ir pa­dė­ti iš­gy­ven­ti ne­gan­das.

„Vi­soms po­roms no­ri­si pa­lin­kė­ti ra­my­bės ir dar­nos. Su­si­py­kus ne­rei­kia karš­čiuo­tis. Ir ne­kal­ba­die­nių ne­rei­kia. Bent pas mus jų ne­bū­da­vo“, – sa­ko po­nia Mil­da.

Sup­ra­ti­mas ir mei­lė

Ki­tų su­kak­tu­vi­nin­kų pa­žin­ties ir gy­ve­ni­mo is­to­ri­jos ir­gi kiek pa­na­šios. Nė vie­na po­ra po pir­mo­sios pa­žin­ties taip ir ne­beiš­sis­ky­rė.

Bi­ru­tė ir Sta­sys Žir­gu­liai su­si­pa­ži­no mo­kyk­los kar­na­va­le: ji – aš­tun­to­kė, jis – de­šim­to­kas. Da­bar ži­no­mas skulp­to­rius juo­kia­si: „Vai­di­nau Kva­zi­mo­dą ir kar­na­va­le su­ra­dau sa­vo Es­me­ral­dą“.

„Mū­sų me­tai bu­vo nuo­sta­būs: duok, Die­ve, to­kių vi­siems. Užau­gi­no­me sū­nų, tu­ri­me ke­tu­ris anū­kus. Šiuo­lai­ki­nis jau­ni­mas ne­tu­ri tiek kant­ry­bės – ma­ži ne­su­sip­ra­ti­mai, ir ski­ria­si. Mes su­ge­bė­jo­me pri­si­tai­ky­ti vie­nas prie ki­to, nes su­pra­to­me, kad tik pa­kan­tu­mas, mei­lė, be­ga­li­nis vie­nas ki­to su­pra­ti­mas pa­dės bū­ti kar­tu“, – sa­ko B. Žir­gu­lie­nė.

Skulp­tū­rą Rad­vi­liš­kio mies­to 450-ajam ju­bi­lie­jui su­kū­ręs Rad­vi­liš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­tis S. Žir­gu­lis pa­si­džiau­gė vis gra­žė­jan­čiu gim­tuo­ju mies­tu.

Mo­kyk­li­nė mei­lė, pra­si­dė­ju­si de­vin­to­je kla­sė­je, ves­tu­vė­mis bai­gė­si ir ki­tai auk­si­ne po­rai – Vi­dai ir Al­gir­dui Bra­cams, iki šiol be­si­džiau­gian­čiai sa­vo tuo­me­ti­niu pa­si­rin­ki­mu.

Mei­lę iš pir­mo žvilgs­nio vai­ni­ka­vo ves­tu­vės ir Re­gi­nai bei Kle­mui Ge­lum­baus­kams, užau­gi­nu­siems tris vai­kus, su­lau­ku­siems še­šių anū­kų ir vie­nos proa­nū­kės.

„Pa­ma­čiau ir vi­siems pa­sa­kiau: ne­lįs­kit prie jos, ji bus ma­no“, – pir­mą­ją pa­žin­tį su šyp­se­na pri­si­mi­nė po­nas Kle­mas, ku­rio duk­ra šven­tė­je per­skai­tė auk­si­niam ju­bi­lie­jui su­kur­tą tė­čio ei­lė­raš­tį.

Auk­si­nes ves­tu­ves šven­čian­čius ju­bi­lia­tus ren­gi­ny­je svei­ki­no jų vai­kai, anū­kai, drau­gai, o Sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Si­gi­ta Gra­baus­kie­nė su­ti­ko juos su duo­na ir drus­ka bei kvie­tė at­nau­jin­ti įža­dus ir pa­si­ra­šy­ti jų įtvir­ti­ni­mo ak­tą.

Auk­si­nius jau­na­ve­džius pa­svei­ki­no ir Die­vo pa­lai­mos jiems pa­lin­kė­jo Rad­vi­liš­kio pa­ra­pi­jos baž­ny­čios kle­bo­nas Ta­das Ru­dys.

Pa­sak S. Gra­baus­kie­nės, prieš 50 me­tų ra­jo­ne su­si­tuo­kė 500 po­rų. Ne vi­sos jos iš­lai­kė gy­ve­ni­mo iš­ban­dy­mus, yra po­rų, ku­rių ant­ro­ji pu­sė jau iš­ke­lia­vu­si Ana­pi­lin.

Šie­met sky­riaus dar­buo­to­jos iš­siun­tė per 80 kvie­ti­mų at­vyk­ti į šven­tę. Į kvie­ti­mą at­si­lie­pė 33.

Pir­mą kar­tą su­reng­to­je Auk­si­nių ves­tu­vių šven­tė­je da­ly­va­vo 22 po­ros, per­nai pa­svei­kin­ta 18 po­rų.

Au­to­rės nuo­tr.

Mil­da Ste­fū­nė ir Eu­ge­ni­jus Al­gi­man­tas Grin­ke­vi­čiai kar­tu jau 60 me­tų.

„Mū­sų be­ga­li­nė mei­lė pra­si­dė­jo mo­kyk­los suo­le ir tę­sia­si iki šiol“, – sa­ko Rad­vi­liš­ky­je gy­ve­nan­tys Vi­da ir Al­gir­das Bra­cai.

Še­du­vo­je gy­ve­nan­tys Ge­nė ir Adol­fas Ke­me­šiai: „Pen­kias­de­šimt bend­rų gy­ve­ni­mo me­tų pra­bė­go lyg aki­mir­ka“.

Skulp­to­rius, Rad­vi­liš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­tis Sta­sys Žir­gu­lis sa­vo gim­ta­jam mies­tui dė­kin­gas ir už nuo mo­kyk­los suo­lo jį ly­din­čią gy­ve­ni­mo mei­lę – žmo­ną Bi­ru­tę.

Rad­vi­liš­kie­čiai Re­gi­na ir Kle­mas Ge­lum­baus­kai dar­naus šei­my­ni­nio gy­ve­ni­mo pa­vyz­džiu yra trims sa­vo vai­kams.

Dienos populiariausi

Kiaulių maras – jau už vartų ! (3)

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas