(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

RADVILIŠKIO RAJONE

2017 m. rugpjūčio 26 d.

Sto­vyk­la­vo tė­vai ir vai­kai

Dvie­jo­se ra­jo­no se­niū­ni­jo­se – Si­dab­ra­ve ir Še­du­vo­je, Pa­var­ty­čių kai­me – su­reng­tos va­sa­ros sto­vyk­los, ku­rių dar­be da­ly­va­vo ir vai­kai, ir jų tė­vai.

Sto­vyk­lų me­tu vei­kė pa­gal­bos gru­pės „Mes kar­tu stip­res­ni“, tė­vai ir vai­kai da­ly­va­vo už­siė­mi­mų klu­bo „Avi­lys“ veik­lo­se, kur vi­si kar­tu ga­mi­no su­ve­ny­rus iš po­pie­riaus, vil­nos, mo­de­li­no, pie­šė eb­ru tech­ni­ka.

Daug įspū­džių sto­vyk­lų da­ly­viams pa­li­ko Pa­kir­ši­nio ama­tų cent­ro spe­cia­lis­to Ma­ri­jaus La­ba­naus­ko ves­ti mo­lio dir­bi­nių ga­my­bos už­siė­mi­mai.

Di­ja­na ir Al­gis Gru­šai su­pa­žin­di­no su vil­nos dir­bi­niais.

Tė­ve­liai sa­vo ži­nių ba­ga­žą pa­pil­dė nau­jo­mis ži­nio­mis, ku­rių su­tei­kė Au­re­li­jos Jan­kie­nės, Bri­gi­tos Ku­rai­tės, Vai­dos An­žo­laus­kės ir Gab­rie­lės Ska­bei­ky­tės pa­skai­tos šei­moms ak­tua­lio­mis te­mo­mis: kaip elg­tis, pa­ste­bė­jus vai­kų pyk­tį ir ag­re­si­ją, kaip iš­gy­ven­ti vai­ko paaug­lys­tę, kaip mo­ty­vuo­ti vai­kus mo­ky­tis. kal­bė­ta ir apie vai­kų ne­tin­ka­mo el­ge­sio prie­žas­tis bei ko­rek­ci­ją, pa­gal­bą sau įtam­pos ir stre­si­nė­se si­tua­ci­jo­se, konf­lik­tų spren­di­mo bū­dus.

Iš vi­so sto­vyk­lų dar­be da­ly­va­vo per 60 as­me­nų, suau­gu­sių­jų ir vai­kų.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Sto­vyk­lų da­ly­viai mo­kė­si įvai­rių veik­lų.


Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras – nau­jo­se pa­tal­po­se

Ke­le­rius me­tus mies­to Vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je glau­dę­sis ra­jo­no Tu­riz­mo ir in­for­ma­ci­jos cent­ras (TIC) per­si­kė­lė į nau­jas pa­tal­pas pa­čia­me mies­to cent­re.

Cent­ro dar­buo­to­ja Mor­ta Ka­mins­kie­nė sa­ko, kad cent­rui ta­pus la­biau ma­to­mam, iš­kart pa­dau­gė­jo ir lan­ky­to­jų, pa­ge­rė­jo pre­ky­ba su­ve­ny­rais.

„Iki tol mes bu­vo­me ne­la­bai ma­to­mi, pa­si­slė­pę po bib­lio­te­kos spar­nu. Da­bar užei­na dau­giau žmo­nių. Kai ku­rie iš jų – tik šiaip pa­smal­sau­ti, ki­ti no­ri gau­ti in­for­ma­ci­jos apie lan­ky­ti­nas vie­tas, tei­rau­ja­si lanks­ti­nu­kų, že­mė­la­pių, klau­sia, ar tu­ri­me gi­dų, ga­lin­čių pa­pa­sa­ko­ti apie ra­jo­ną“, – sa­kė M. Ka­mins­kie­nė.

Anot jos, lan­ky­to­jams cent­ras ga­li pa­siū­ly­ti ke­lis dvi­ra­čių marš­ru­tus su lan­ky­ti­no­mis vie­to­mis, že­mė­la­piais ir ap­ra­šy­mais. Yra iš­leis­tas ir tu­ris­ti­nis al­bu­mas su svar­biau­sio­mis ra­jo­no vie­to­vė­mis, siū­lo­mo­mis edu­ka­ci­nė­mis pro­gra­mo­mis.

Atei­ty­je yra min­čių cent­ro veik­lą plė­to­ti nau­jo­mis kryp­ti­mis – gal­būt siū­ly­ti ir eks­kur­si­jas po ra­jo­ną, su­reng­ti ren­gi­nių prie TIC pa­sta­to. Bus da­ly­vau­ja­ma ir kas­me­ti­nė­je tarp­tau­ti­nė­je tu­riz­mo ir ak­ty­vaus lais­va­lai­kio pa­ro­do­je „Ad­ven­tur“.

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

Rad­vi­liš­kio tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro dar­buo­to­ja Mor­ta Ka­mins­kie­nė: „Da­bar cent­ras ta­po la­biau ma­to­mas“.

„Mū­sų kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Kiaulių maras – jau už vartų ! (3)

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas