(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Radviliškiečiai donorai nustebino aktyvumu

2017 m. rugpjūčio 26 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Tre­čia­die­nį mies­to cent­re sto­vė­ju­si rau­do­no­ji Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro pa­la­pi­nė su­lau­kė di­de­lio rad­vi­liš­kie­čių su­si­do­mė­ji­mo. Į ją už­su­ko ir do­va­no­ti krau­jo nu­spren­dė 87 gy­ven­to­jai.

alaima@skrastas.lt

Krau­jo do­va­no­jo 72 do­no­rai

Bai­so­ga­lie­tė Eve­li­na Sta­siu­ko­ny­tė į rau­do­ną­ją pa­la­pi­nę sa­kė už­su­ku­si at­si­tik­ti­nai. Su tė­vais at­va­žia­vu­si į Rad­vi­liš­kį, mer­gi­na pa­ma­tė čia vyks­tan­čią krau­jo do­no­rų ak­ci­ją ir ne­pra­su­ko pro ša­lį – užė­jo į pa­la­pi­nę.

De­vy­nio­lik­me­tė stu­den­tė krau­jo do­va­no­ja jau tre­čią kar­tą – pir­mą kar­tą da­ly­va­vo ak­ci­jo­je Še­du­vo­je, ant­rą – Bai­so­ga­los gim­na­zi­jo­je ir da­bar čia, Rad­vi­liš­ky­je.

„Ir tik­rai ne pa­sku­ti­nį“, – re­dak­ci­jai tvir­ti­no bai­so­ga­lie­tė. Anot mer­gi­nos, jo­kių blo­gų po­jū­čių po krau­jo ėmi­mo pro­ce­dū­ros ji ne­jau­čian­ti, „o šir­dy­je bū­na la­bai ge­ra, at­li­kus ge­rą dar­bą“.

Krau­jo do­no­rų pa­la­pi­nė­je sa­vo ei­lės lau­kė ir dau­giau jau­nų žmo­nių.

Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro do­no­rų or­ga­ni­za­to­riaus Do­na­to Šniu­tės tei­gi­mu, į pa­la­pi­nę už­su­ka ir jau­nų, pa­no­ru­sių krau­jo do­va­no­ti pir­mą kar­tą, ir vy­res­nių žmo­nių.

Tre­čia­die­nį kar­tu su Rad­vi­liš­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ru vyk­dy­to­je ak­ci­jo­je iš 87-ių pa­no­ru­sių­jų tap­ti do­no­rais, 72 šį sa­vo no­rą įgy­ven­di­no.

Ki­tiems tą pa­da­ry­ti ne­bu­vo lem­ta dėl įvai­rių prie­žas­čių – per­si­rgtų tam tik­rų li­gų, var­to­ja­mų vais­tų, ne­tin­ka­mo am­žiaus bei ki­tų prie­žas­čių. Kai ku­riems at­lik­ti kil­nią mi­si­ją su­truk­dė čia pat at­lik­to krau­jo ty­ri­mo re­zul­ta­tai.

„Krau­jo do­no­rais ga­li bū­ti svei­ki as­me­nys nuo 18 iki 65 me­tų. At­li­kus krau­jo ty­ri­mą, žiū­ri­ma, ar do­no­ro krau­jy­je yra rei­kia­mas he­mog­lo­bi­no kie­kis, rei­kia­mas krau­jos­pū­dis.

Krau­jo do­no­rais ne­ga­li bū­ti as­me­nys, ser­gan­tys cuk­ri­niu dia­be­tu, tu­ber­ku­lio­ze, pik­ty­bi­nė­mis ir in­fek­ci­nė­mis, sun­kio­mis šir­dies ir krau­ja­gys­lių, cent­ri­nės ner­vų sis­te­mos li­go­mis“, – prie­žas­tis var­di­jo Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro dar­buo­to­jai.

„Rad­vi­liš­kie­čių ak­ty­vu­mas pui­kus ir tai la­bai ma­lo­niai nu­ste­bi­no“, – džiau­gė­si D. Šniu­tė.

Va­sa­rą ypač trūks­ta krau­jo

Pa­sak D. Šniu­tės, Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro pa­la­pi­nė Rad­vi­liš­ky­je šie­met ap­si­sto­jo ant­rą kar­tą. Pir­mą­kart ak­ci­ją nu­trau­kė pa­si­py­lu­si stip­ri liū­tis ir vė­jas.

Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro me­di­kų ko­man­da kar­tas nuo kar­to do­no­rų lau­kia ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro pa­tal­po­se, ta­čiau be­veik vi­sa­da, anot D. Šniu­tės, ge­ro­kai dau­giau po­ten­cia­lių do­no­rų už­su­ka į rau­do­ną­ją pa­la­pi­nę.

„Gal­būt žmo­nės la­biau at­krei­pia dė­me­sį į ryš­kią pa­la­pi­nės spal­vą. La­bai pa­de­da ir ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se pa­si­ro­dan­tys ra­gi­ni­mai do­va­no­ti krau­jo, ku­rio la­biau­siai pri­trūks­ta­ma bū­tent va­sa­ros mė­ne­siais“, – sa­kė or­ga­ni­za­to­rius.

Pa­sak jo, va­sa­rą dau­gu­ma žmo­nių ato­sto­gau­ja ir lai­ki­nai nuo vis­ko at­si­ri­bo­ja. Ta­čiau gy­ve­ni­mas ne­sto­vi vie­to­je: va­sa­rą pa­dau­gė­ja trau­mų, ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, tad krau­jas tam­pa itin rei­ka­lin­gas.

„Me­di­ci­nos įstai­goms rei­kia vi­sų gru­pių krau­jo, ta­čiau šiuo me­tu la­biau­siai rei­ka­lin­gas I+, I-, III+ gru­pių krau­jas.

Au­to­rės nuo­tr.

Bai­so­ga­lie­tė Eve­li­na Sta­siu­ko­ny­tė (kai­rė­je) džiau­gė­si pa­da­riu­si ge­rą dar­bą – tre­čią kar­tą do­va­no­ju­si krau­jo.

Rau­do­no­ji Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro pa­la­pi­nė šie­met Rad­vi­liš­ky­je iš­skleis­ta ant­rą kar­tą.

Dienos populiariausi

Kiaulių maras – jau už vartų ! (3)

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas