(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Sukruto keisti senus langus

2017 m. rugpjūčio 29 d.

Radviliškio ra­jo­no Ta­ry­ba pri­ta­rė tam, kad bū­tų pa­keis­ti lan­gai mies­to cent­re sto­vin­čia­me pa­sta­te, ku­ria­me da­lis pa­tal­pų pri­klau­so ir Sa­vi­val­dy­bei. Da­lis ki­tų šio pa­sta­to sa­vi­nin­kų sa­vo pa­tal­pas jau yra su­tvar­kę, ta­čiau da­lis – te­be­del­sia.

Pri­tar­ta ir Sa­vi­val­dy­bės da­ly­va­vi­mui ki­tuo­se pa­sta­to išo­rės tvar­ky­mo dar­buo­se.

Sa­vi­val­dy­bė nu­ma­to pa­keis­ti 83 kvad­ra­ti­nius met­rus me­di­nių lan­gų į plas­ti­ki­nius lan­gus jai nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se.

Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mu, pre­li­mi­na­riai šiems dar­bams at­lik­ti rei­kės apie 14 tūks­tan­čių eu­rų.

Auš­ros aikš­tė­je sto­vin­tis pa­sta­tas yra pa­čia­me mies­to cent­re. Jis pa­sta­ty­tas 1968 me­tais ir per tą lai­ko­tar­pį ne­bu­vo re­konst­ruo­tas.

Pas­ta­tas nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so 28 sa­vi­nin­kams, tarp ku­rių kaip vie­na iš bend­ra­tur­čių yra ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Anks­čiau šia­me pa­sta­te bu­vo įsi­kū­ręs bui­ti­nių pa­slau­gų kom­bi­na­tas, ku­rio pa­tal­pos, pra­si­dė­jus pri­va­ti­za­ci­jai, bu­vo iš­pirk­tos ir jo­se vyk­do­ma įvai­ri, dau­giau­sia su pa­slau­gų tei­ki­mu su­si­ju­si veik­la.

Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se vei­kia jos ar­chy­vai. Šios pa­tal­pos taip pat pra­šy­te pra­šo­si re­mon­to.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ėmė­si prie­mo­nių, siek­da­ma su­bur­ti bend­ra­tur­čius pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo dar­bams.

Or­ga­ni­zuo­ti du su­si­rin­ki­mai, ku­riuo­se bend­ro ga­lu­ti­nio spren­di­mo priim­ti ne­pa­vy­ko, to­dėl bus skel­bia­mas pa­kar­to­ti­nis su­si­rin­ki­mas dėl pa­sta­to išo­rės re­mon­to dar­bų bei ima­ma­si ki­tų prie­mo­nių.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

Da­lis pa­sta­to bend­ra­tur­čių lan­gus jau yra pa­si­kei­tę, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čios pa­tal­pos „pa­puoš­tos“ vis dar se­nais me­di­niais lan­gais.

Dienos populiariausi

Kiaulių maras – jau už vartų ! (3)

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas