(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Dėl Ru­si­jo­je tir­tų švies­tu­vų ruo­šia­ma­si by­li­nė­tis

2017 m. rugsėjo 7 d.

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ren­gia­si by­li­nė­tis su UAB „Šiau­lių plen­tas“ dėl šios bend­ro­vės re­konst­ruo­tos Nau­jo­sios Ak­me­nės cent­ri­nės aikš­tės.

Prieš pust­re­čių me­tų jos grin­di­ny­je su­mon­tuo­tos ke­lios juos­tos švies­tu­vų ir juos­ta prie laik­ro­džio bokš­to – iš vi­so 100 švies­tu­vų, ku­rių kiek­vie­nas šiek tiek dau­giau kaip po met­rą il­gu­mo. Dar įmon­tuo­ta ki­to­kių švies­tu­vų į grin­di­nį prie vė­lia­vų stie­bų ir že­mė­je ant kal­ne­lių prie kiek­vie­no ža­liuo­jan­čio me­džio – iš vi­so 86.

Spe­cia­lis­tų tvir­ti­ni­mu, vi­si šie švies­tu­vai yra ne­ko­ky­biš­ki, to­dėl dėl pro stik­lus pra­si­skver­bian­čios drėg­mės daž­nai per­de­ga.

Pa­sak ra­jo­no me­ro Vi­ta­li­jaus Mit­ro­fa­no­vo, jei, te­be­si­tę­siant pen­ke­rių me­tų ga­ran­ti­niam ter­mi­nui, bus iš­rei­ka­lau­ta vie­toj ne­tin­ka­mų švies­tu­vų įreng­ti ko­ky­biš­kus – tuo­met iš ra­jo­no biu­dže­to vė­liau ne­rei­kės iš­lai­dau­ti.

Sus­kai­čiuo­ta, kad drau­di­mas at­ly­gin­tų 76 tūks­tan­čių eu­rų ža­lą, ta­čiau to­kios su­mos ne­pa­kan­ka nau­jiems švies­tu­vams.

Juos mon­ta­vęs UAB „Šiau­lių plen­tas“ tei­si­na­si, kad švies­tu­vų la­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mų ban­dy­mai at­lik­ti Ru­si­jo­je, gau­tais tei­gia­mais re­zul­ta­tais pa­si­rė­mu­si Vil­niu­je re­gist­ruo­ta UAB „SLO Lie­tu­va“ iš­da­vė ser­ti­fi­ka­tą.

Pa­sak me­ro V. Mit­ro­fa­no­vo, ga­li­ma įtar­ti klas­to­tę, kai pa­tei­kia­mas ne Eu­ro­pos Są­jun­gos do­ku­men­tas.

Sta­ty­bi­nin­kai for­ma­liai ne­si­jau­čia at­sa­kin­gi už bro­ką, to­dėl ne­sii­ma per­tvar­ky­mo dar­bų sa­vo są­skai­ta.

„Jau ruo­šia­mi do­ku­men­tai kreip­tis į teis­mą, – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas Al­gir­das Bu­čys. – Bet tam rei­kia nu­ro­dy­ti rea­lią ža­lą, o ją ga­li­ma nu­sta­ty­ti bent su­da­rius su kuo nors su­tar­tį kiek kai­nuo­tų įreng­ti ki­tus švies­tu­vus“.

Už 2 mi­li­jo­nus eu­rų mo­der­ni­zuo­ta aikš­tė, pa­brė­žia­ma Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, iš­skir­ti­na ar­chi­tek­tū­ri­niu as­pek­tu už ino­va­ty­vų po­žiū­rį į pa­čią idė­ją, jos šiuo­lai­kiš­ku­mą, mo­der­nu­mą. Tai rea­li­zuo­ti bu­vo pa­rink­ta ir ne­tra­di­ci­nių me­džia­gų.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Nau­jo­sios Ak­me­nės cent­ri­nė­je aikš­tė­je į grin­di­nį įmon­tuo­ti švies­tu­vai dėl pra­si­skver­bian­čios drėg­mės daž­nai per­de­ga.

Dienos populiariausi

Kiaulių maras – jau už vartų ! (3)

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

Juozas, 2017-09-11 10:17
Blogiausia, kad pasirenkama (laimi) NETRADICINIAI projektuotojai, kurie kaimiskajame regione nepasiteisina. Kas per daug modernu - tas nesveika ir didelio grozio nera.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas