(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sveikata

Vieni vaistai pinga, kiti brangsta (1)

2017 m. rugsėjo 5 d.
Nuo lie­pos 3 die­nos įsi­ga­lio­jo nau­jas Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų kai­ny­nas. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) skel­bia, kad at­pi­go apie 600 vais­tų. Tie­sa, 200 vais­tų pa­bran­go, bet pa­sak SAM, vi­sai ne­ženk­liai, vos eu­ru. Vis­gi ne­ma­ža da­lis vais­tų var­to­to­jų tei­gia, kad vais­tai brangs­ta. Kaip yra iš tik­rų­jų?
Pen­kias­de­šimt­me­tis šiau­lie­tis Liud­vi­kas jau dau­giau kaip pen­ke­rius me­tus ser­ga hi­per­ten­zi­ja (pa­di­dė­jęs krau­jos­pū­dis) ir pri­vers­tas kas­dien ger­ti vais­tus. Jie yra...

Tuberkulioze sergantys ligoniai vaistus gers mediko akivaizdoje

2017 m. rugsėjo 5 d.
Nuo spa­lio 1 die­nos tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tys li­go­niai, išė­ję iš li­go­ni­nės, gy­dy­mą tęs pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se. Čia jie gaus ne­mo­ka­mus vais­tus ir me­di­kų aki­vaiz­do­je tu­rės juos iš­ger­ti.Kelmės ra­jo­no ta­ry­ba įpa­rei­go­jo Kel­mės ir Ty­tu­vė­nų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros, Bend­ro­sios pra­kti­kos gy­dy­to­jų bei Už­ven­čio A. Jok­šo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rus ir am­bu­la­to­ri­jas įsteig­ti trum­po gy­dy­mo kur­so ir lai­ki­nų­jų DOTS pa­slau­gų tei­ki­mo ka­bi­ne­tus. Juo­se pri­žiū­rint...

Pilvo pūtimas gali pranešti ir apie ligas

2017 m. rugpjūčio 29 d.
Skaus­min­gas pil­vo rai­žy­mas, spau­di­mas ir vis išei­nan­čios du­jos – ne­ma­lo­nūs po­jū­čiai, ku­rių no­rė­tu­me iš­veng­ti kiek­vie­nas. Ne­re­tai dau­giau dė­me­sio ski­ria­me ne­pa­to­gu­mams nu­mal­šin­ti ar nu­slėp­ti, o ne li­gos prie­žas­tims iš­siaiš­kin­ti. Vis­gi ne­rei­kė­tų į juos nu­mo­ti ran­ka. Daž­nas ak­ty­vus du­jų kau­pi­ma­sis or­ga­niz­me ga­li sig­na­li­zuo­ti apie la­bai rim­tas, tik pra­si­de­dan­čias li­gas.Virš­ki­ni­mo sis­te­mai vei­kiant tiks­liai kaip laik­ro­džiui or­ga­niz­me ne­pri­si­kau­pia tiek du­jų, kad...

Psichologinė pagalba sergančių cukriniu diabetu vaikų artimiesiems

2017 m. rugpjūčio 29 d.
Pir­mo ti­po cuk­ri­nis dia­be­tas yra vie­na la­biau­siai šio­mis die­no­mis pa­pli­tu­sių lė­ti­nių li­gų. Ja ser­ga 5–10 pro­cen­tų vi­sų ser­gan­čių­jų ir tai yra be­ne daž­niau­sia vai­kų ir paaug­lių li­ga. Su­sir­gus vai­kui, stre­są, įtam­pą, ne­ri­mą pa­ti­ria vi­sa šei­ma, to­dėl ši li­ga ne­re­tai įvar­di­ja­ma kaip šei­mos li­ga.Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do in­for­ma­ci­nės sis­te­mos (PSDF IS) duo­me­ni­mis, pa­sta­rai­siais me­tais Lie­tu­vo­je taip pat dau­gė­ja jau­nų žmo­nių, ser­gan­čių pir­mo ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu. 2015...

Po atostogų medikai rekomenduoja pasitikrinti dėl utėlių

2017 m. rugpjūčio 29 d.
Ar­tė­jant nau­jiems moks­lo me­tams ULAC ra­gi­na vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tus mo­kyk­lo­se pri­min­ti tė­vams ir glo­bė­jams, kad po va­sa­ros ato­sto­gų, vai­kams grįž­tant į mo­kyk­las ir dar­že­lius, tiks­lin­ga juos pa­tik­rin­ti dėl už­si­krė­ti­mo utė­lė­mis. Vai­kai ato­sto­gų me­tu dau­giau bend­rau­ja su bend­raam­žiais, žais­da­mi tar­pu­sa­vy­je ne­ven­gia kon­tak­to, tad pir­mai­siais moks­lo me­tų mė­ne­siais, kai vai­kai su­si­tin­ka po ato­sto­gų, už­si­krė­tu­sių­jų ge­ro­kai pa­dau­gė­ja. Dėl šios prie­žas­ties...

Tulžies pūslės akmenligė: pavojingiausi smulkūs akmenukai

2017 m. rugpjūčio 22 d.
Tul­žies pūs­lės ak­men­li­gė ga­li už­klup­ti ir jau­ną, ir se­ną. Vie­ni su tul­žies pūs­lės ak­me­ni­mis ga­li gy­ven­ti il­gai ir ne­jus­ti jo­kių simp­to­mų, ki­tiems li­ga apie sa­ve pra­ne­ša stip­riu, ve­rian­čiu skaus­mu.
Tris­de­šimt­me­tė rad­vi­liš­kie­tė Ro­ma pir­mą kar­tą stip­rų skaus­mo prie­puo­lį pa­ty­rė prieš be­veik tre­jus me­tus. Ne­se­niai bu­vo pa­gim­džiu­si ant­rą vai­ką. Skaus­mas už­klu­po po ce­pe­li­nų po­rci­jos.
„At­ro­dė, kad skau­da skran­dį. Skaus­mas bu­vo stip­rus, ve­rian­tis. Jau gal­vo­jau, kad teks...

Europoje apdrausta, o Šiauliuose – ne? (5)

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Bū­da­mas apdraus­tas ir tu­rė­da­mas Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lę dar ne­ga­li bū­ti tik­ras, kad už ap­si­lan­ky­mą pas gy­dy­to­ją sve­čio­je ša­ly­je ne­teks su­si­mo­kė­ti, o su­si­mo­kė­jus – ne­bū­ti­nai gau­si są­skai­tą. Su to­kia ne­ma­lo­nia si­tua­ci­ja su­si­dū­rė de­šimt me­tų Da­ni­jo­je gy­ve­nan­ti ir dir­ban­ti Ir­ma. Jai ato­sto­gau­jant Lie­tu­vo­je pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos.
Grį­žus mė­ne­siui į Lie­tu­vą Ir­ma pa­ju­to ke­lio są­na­rio skaus­mą, iš­si­gan­do, kad ga­li bū­ti kaž­kas rim­to, to­dėl krei­pė­si į...

Senstančiai visuomenei vis daugiau reikia specialios pagalbos

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Nuo šio pa­va­sa­rio Pak­ruo­jo ra­jo­ne pra­dė­jo veik­ti in­teg­ra­lios pa­gal­bos į na­mus sis­te­ma. Mo­bi­li ko­man­da vyks­ta į sen­jo­rų na­mus teik­ti pa­gal­bos bei slau­gos pa­slau­gų. To­kių pa­slau­gų po­rei­kis yra, nes pa­tek­ti į dve­jus ra­jo­ne vei­kian­čius sen­jo­rų na­mus lau­kia­ma ei­lė­se, o ra­jo­nas smar­kiai sens­ta ir tuš­tė­ja dėl emig­ra­ci­jos.Ja­ni­na ŠA­PAR­NIE­NĖ

In­teg­ra­lios pa­gal­bos koor­di­na­to­rė Ri­ma Di­liū­nie­nė skai­čiuo­ja tu­ri­mas prie­mo­nes: du nau­ji au­to­mo­bi­liai, mo­bi­lu­sis...

Saulės perteklius gresia odos ligomis

2017 m. liepos 25 d.
Ši va­sa­ra ne­le­pi­na sau­le ir ši­lu­ma. Dau­ge­lis dėl to pyks­ta, ta­čiau mū­sų odai to­kie orai – tik­ra at­gai­va ir ap­sau­ga nuo klas­tin­gų odos li­gų. Vyks­tan­čius pa­si­kai­tin­ti į šil­tus kraš­tus es­te­ti­nės ir la­ze­ri­nės der­ma­to­lo­gi­jos kli­ni­kos „Bel­la Der­ma“ gy­dy­to­ja der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gė Ind­rė Do­mar­kai­tė-Ja­kov­le­vė įspė­ja sau­go­ti odą nuo ža­lin­gų jos spin­du­lių, kad vė­liau ne­rei­kė­tų skau­džiai gai­lė­tis.
Nu­deg­ti sau­lė­je ga­li­ma ne tik kai­ti­nan­tis pa­plū­di­my­je, bet ir dir­bant sau­lės...

Erkių apsuptyje tenka kovoti patiems

2017 m. liepos 18 d.
Nuo pa­va­sa­rio Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je pa­gul­dy­ta de­šimt žmo­nių, su­si­rgu­sių er­ki­niu en­ce­fa­li­tu. Suau­gu­sių­jų in­fek­ci­nių li­gų sky­riaus me­di­kai sa­ko, kad kol kas be­veik vi­si at­ve­jai bu­vo ga­na leng­vi, ta­čiau klas­tin­ga li­ga ga­li pa­lik­ti žy­mius pėd­sa­kus vi­sam gy­ve­ni­mui ar­ba net baig­tis mir­ti­mi. Me­di­kai re­ko­men­duo­ja skie­py­tis, o gy­ven­to­jai klau­sia, ko­dėl vals­ty­bė šių pa­ra­zi­tų ne­nai­ki­na.
Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ro (ULAC) duo­me­ni­mis, per­nai...

Kaip išmokyti vaikus valdyti pyktį

2017 m. liepos 18 d.
Pyk­tis yra vai­ko gy­ny­bi­nė reak­ci­ja – at­sa­ky­mas į pa­vo­jų. Pa­vo­jus bū­na ne­bū­ti­nai išo­ri­nis; jis ga­li bū­ti ir vi­di­nis: kai vai­kas jau­čia bai­mę ar nuo­skau­dą, ku­rios ne­ga­li paaiš­kin­ti žo­džiais. Ji kau­pia­si ir iš­si­lie­ja pyk­čio prie­puo­liu.
Jei­gu įnir­šęs vai­kas ką nors puo­la fi­ziš­kai, pa­trau­ki­te jį į šo­ną, paė­mę už al­kū­nės, ir ra­miai, tvir­tu bal­su pa­sa­ky­ki­te: „Ma­tau, kaip smar­kiai tu pyks­ti. Aš ne­no­riu, kad kam nors pa­da­ry­tum ža­los. Tu ga­li dau­žy­ti pa­gal­vę, kad pa­ro­dy­tum, kaip nirš­ti...

Kosmetika iš jūsų sodo

2017 m. liepos 18 d.
* Du šaukš­tus jaz­mi­no žied­la­pių už­pli­ky­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­dens, pa­lai­ky­ki­te 40 mi­nu­čių. Į jaz­mi­nų van­de­nį įtar­kuo­ki­te ket­vir­ta­da­lį gli­ce­ri­ni­nio mui­lo, įdė­ki­te šaukš­tą me­daus. Su­mai­šy­ki­te.
Iš­tep­ki­te plau­kus, pa­ma­sa­žuo­ki­te ir nu­plau­ki­te van­de­niu.
Šią prie­mo­nę ga­li­ma lai­ky­ti vie­ną sa­vai­tę tam­sio­je vė­sio­je vie­to­je.
Šaukš­tą vais­ti­nių pu­tok­lių džio­vin­tų la­pų (au­ga pie­vo­se) už­pil­ki­te 250 ml van­dens, už­vir­ki­te. Kait­rą iš­jun­ki­te, įpil­ki­te šaukš­tą cit­ri­nos sul­čių...

Kad vaikai neperkaistų

2017 m. liepos 18 d.
Tė­ve­liai, no­rė­da­mi ap­sau­go­ti ma­žuo­sius nuo per­kai­ti­mo, tu­rė­tų pri­si­min­ti ke­le­tą svar­bių pa­ta­ri­mų.
Pa­si­rū­pin­ki­te, kad vai­kas var­to­tų pa­kan­ka­mą kie­kį skys­čių (skys­čiai tu­ri bū­ti var­to­ja­mi re­gu­lia­riai, o ne tik iš­troš­kus).
Neap­ren­ki­te vai­ko per­ne­lyg šil­tai, rin­ki­tės švie­sius, lais­ves­nius, ge­rai pra­kai­tą pra­lei­džian­čius, na­tū­ra­laus pluoš­to dra­bu­žius, bū­ti­nai vai­kui už­dė­ki­te ke­pu­rai­tę.
Pa­si­rū­pin­ki­te, kad vai­kas karš­tą va­sa­ros die­ną ne­bū­tų itin fi­ziš­kai ak­ty­vus.
Esant...

Vienas namuose per atostogas: kaip išspręsti mitybos rebusus?

2017 m. liepos 11 d.
Ko­kių es­mi­nių prin­ci­pų rei­kė­tų lai­ky­tis, kad va­sa­rą na­muo­se šei­mi­nin­kau­jan­tys mo­kyk­li­nu­kai ne­kimš­tų į sa­ve tik tuš­čias ka­lo­ri­jas?
„Tų tė­vų, ku­rie skun­džia­si, kad jų vai­kai val­go tik sau­sus pus­ry­čius, ar deš­re­les, pir­miau­sia klau­siu, o iš kur jie gau­na to­kius pro­duk­tus? Jei na­muo­se yra nor­ma val­gy­ti to­kį mais­tą, tuo­met ne­rei­kia ste­bė­tis, kad vai­kai jais pikt­nau­džiau­ja. Vai­kas mo­ko­si iš tė­vų pa­vyz­džio, o ne iš kal­bų“, – sa­ko svei­kos mi­ty­bos spe­cia­lis­tė Vai­da Kur­pie­nė.
Jos nuo­mo­ne...

Dėmesio: mamai reikia atostogų!

2017 m. liepos 11 d.
Per­de­gi­mas iš pra­džių pa­si­reiš­kia di­de­liu nuo­var­giu, pa­skui veiks­mai pa­si­da­ro me­cha­niš­ki. Tau­so­da­mi jė­gas, mes ša­li­na­mės žmo­nių, tarp jų – ir ar­ti­mų­jų, t. y. rea­lių pa­gal­bi­nin­kų. Ga­liau­siai taip to­li nu­tols­ta­me nuo sa­vo idea­lo, jog pra­ran­da­me pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi.Mie­go su­tri­ki­mas, pyk­tis, kal­tės jaus­mas, sa­viag­re­si­ja, verks­min­gu­mas, nu­si­vy­li­mas sa­vi­mi ir ki­tais, – tai daž­niau­si simp­to­mai, ro­dan­tys, jog ma­mai žūt­būt rei­ka­lin­gas vi­sa­ver­tis poil­sis ir...

Būtina pasirūpinti geriamojo vandens sauga ir kokybe

2017 m. liepos 4 d.
Į šach­ti­nius šu­li­nius ar ne­gi­lius grę­ži­nius van­duo pa­ten­ka iš ar­čiau­siai že­mės pa­vir­šiaus esan­čio van­de­nin­go­jo sluoks­nio. Van­dens ko­ky­bė taip pat pri­klau­so nuo šu­li­nio ar grę­ži­nio įren­gi­mo, prie­žiū­ros, vyk­do­mos ūki­nės veik­los ir ki­tų veiks­nių.
„Šu­li­nių van­de­nį rei­kė­tų iš­tir­ti ne re­čiau kaip vie­ną kar­tą per me­tus, pa­va­sa­rį, bet ge­riau­sia – du kar­tus, pa­va­sa­rį ir ru­de­nį. Pas­te­bė­jus, kad pa­si­kei­tė ge­ria­mo­jo van­dens sko­nis, kva­pas ar spal­va, ženk­liai pa­di­dė­jo van­dens ly­gis šu­li­ny­je, rei­kė­tų...

Naminiai gyvūnai – užkrečiamųjų ligų infekcijos šaltinis

2017 m. liepos 4 d.
Pag­rin­di­nis Sal­mo­nel­la rū­šies bak­te­ri­jų re­zer­vua­ras yra na­mi­niai ir lau­ki­niai gy­vū­nai (paukš­čiai, gal­vi­jai, kiau­lės) bei grau­ži­kai, taip pat na­mų au­gin­ti­niai, to­kie kaip, igua­nos, vėž­liu­kai, ka­čiu­kai, šu­niu­kai bei rep­ti­li­jos. Įvai­rių šal­ti­nių duo­me­ni­mis, dau­giau kaip 90 pro­cen­tų vėž­lių ir var­lia­gy­vių žar­ny­ne yra ap­tin­ka­ma Sal­mo­nel­la spp. bak­te­ri­jų ir apie 6 pro­cen­tus žmo­nių sal­mo­ne­lio­zės at­ve­jų prie­žas­tis yra tie­sio­gi­nis są­ly­tis su gy­vū­nais. Im­lu­mas in­fek­ci­jai yra...

Duona – reikšmingas druskos šaltinis

2017 m. birželio 20 d.
2015-2016 me­tais iš­tir­ti 93 duo­nos ga­mi­nių mė­gi­niai (iš jų – 50 duo­nos ir 12 ba­to­no mė­gi­nių). Drus­kos kie­kis duo­nos ga­mi­niuo­se svy­ra­vo nuo 0,13 iki 2,5 g/100 g pro­duk­to, duo­no­je – nuo 0,13 iki 1,16 g/100 g. Vi­du­ti­niš­kai duo­no­je drus­kos yra 0,88 g/100 g (me­dia­na – 0,94 g/100 g). Juo­da duo­na yra kiek sū­res­nė (vi­dur­kis – 1,07 g/100 g) nei švie­si (0,94 g / 100 g). Sū­riau­si yra duo­nos ga­mi­niai (pa­vyz­džiui, traš­ki duo­ne­lė, duo­nos traš­ku­čiai), ku­riuo­se drus­kos vi­du­ti­niš­kai yra 1,35...

Vaikų alergologė ėjo savo keliu

2017 m. birželio 20 d.
Pu­sę am­žiaus sky­ru­si Res­pub­li­ki­nei Šiau­lių li­go­ni­nei, ku­rio­je ir įra­šy­ta vi­sa pir­mo­sios Šiau­lių kraš­to vai­kų aler­go­lo­gės kli­ni­ki­nės imu­no­lo­gės Lai­mu­tės Dauk­šie­nės dar­bo biog­ra­fi­ja, gy­dy­to­ja nu­spren­dė at­si­svei­kin­ti ir už­ver­ti gy­dy­mo įstai­gos du­ris. Už at­sa­kin­gą il­ga­me­tį dar­bą, ku­riam skir­ti 51-eri gy­ve­ni­mo me­tai, gy­dy­to­jai įteik­tos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro bei mies­to me­ro pa­dė­kos.VšĮ Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė
Pa­čiai gy­dy­to­jai...

Vaikų priėmimo skyriuje prasidės rekonstrukcijos darbai

2017 m. birželio 13 d.
Nuo šiandien Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos Vai­kų priė­mi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je pra­si­dės re­mon­to dar­bai. Ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pa­sta­tas ne­ma­tė be­veik tris de­šimt­me­čius – nuo pat pa­sta­ty­mo.
Vai­kų prii­ma­ma­ja­me kas­dien ap­si­lan­ko po 30–50 ma­žų­jų li­go­niu­kų ne tik iš Šiau­lių, bet ir re­gio­no.
Pra­si­dė­jus re­mon­to dar­bams, Priė­mi­mo sky­rius bus per­kel­tas į ki­tas pa­tal­pas. Net­ru­kus ant kli­ni­kos sie­nų at­si­ras ro­dyk­lės, kaip nu­kak­ti į lai­ki­ną...

Dienos populiariausi

Kanapes baisogalietis auginęs arbatai

2017 m. rugsėjo 9 d.
lankomiausias

Rad­vi­liš­ky­je iš­dy­go kny­gų na­me­lis

2017 m. rugsėjo 9 d.
daugiausiai komentuotas