(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Gyvenimo spalvos

Kultūros keleliai – be pradžios ir pabaigos

2017 m. rugsėjo 2 d.
Prieš ku­rį lai­ką Už­ven­ty­je (Kelmės r.) bu­vo ki­lęs su­ju­di­mas. Gar­si cho­reog­ra­fė, tri­jų kar­tų šo­kių ko­lek­ty­vų va­do­vė Onu­tė Jan­kaus­kie­nė no­rė­jo išei­ti už­tar­nau­to poil­sio. Ta­čiau jos pa­keis­ti ne­bu­vo kam.Kai­muo­se ma­žė­jant gy­ven­to­jų trūks­ta ir me­no mė­gė­jų. Vai­gu­vo­je, būg­nin­kui iš­vy­kus gy­ven­ti į Vil­nių, iši­ro sma­gi, dai­nin­ga kai­mo ka­pe­la.Dau­giau kaip 20 me­tų Už­ven­čio kul­tū­ros cent­rui va­do­vau­jan­ti Ir­ma Vaup­šie­nė sa­ko, jog kul­tū­rai va­do­vau­jan­tis žmo­gus pri­va­lo bū­ti la­bai to­le­ran­tiš­kas. Me­no va­do­vai...

Gruzinų karo keliu (1)

2017 m. rugsėjo 2 d.
Gru­zi­nų ka­ro ke­lią įvei­kia­me ka­rin­gai – gi­das-vai­ruo­to­jas vis pa­bur­no­ja ant Sta­li­no bei ko­mu­nis­tų. Ke­ly­je ne­trūks­ta ir ro­man­ti­kos: vaiz­din­gų Kau­ka­zo kal­nų, Tru­so slė­nio drus­kų raš­tų, pri­skin­tų gė­lių ir mei­lės lie­tu­viams.8 va­lan­dos 30 mi­nu­čių. Za­za jau lau­kia su­tar­tu lai­ku. „Tbi­li­sis – kaip Pi­ka­so. O man pa­tin­ka Mo­dil­ja­nis“, – nar­dy­da­mas sos­ti­nės gat­vė­mis, sa­ko gru­zi­nas. To­kį pa­ly­gi­ni­mą pa­tei­kia ne šiaip sau, jis – skulp­to­rius. Už su­tar­tus 240 la­rių iš­vyks­ta­me Gru­zi­nų...

Tre­ne­ris Ry­tis Ker­šys: „Re­tas ku­ris jau­nas im­ty­nin­inkas nė­ra ver­kęs...“

2017 m. rugsėjo 2 d.
Jo­niš­kio spor­to klu­bo „Ko­va“ ir Spor­to cent­ro graikų–romėnų im­ty­nių tre­ne­ris Ry­tis Ker­šys tu­ri ką pa­ro­dy­ti. Sten­duo­se su­dė­tos ke­lios de­šim­tys jo auk­lė­ti­nių, ta­pu­sių Lie­tu­vos čem­pio­na­tų nu­ga­lė­to­jais ir pri­zi­nin­kais, nuo­trau­kų. Pats lais­vą­sias im­ty­nes kul­ti­va­vęs, bet reikš­min­gų per­ga­lių ne­pa­sie­kęs spor­ti­nin­kas vi­sas jė­gas, su­ma­nu­mą, ži­nias ati­duo­da jau­na­jai kar­tai.Ry­tis Ker­šys sa­ko, kad im­ty­nė­se vei­kia ne tik jė­ga, bet pro­tas, ge­bė­ji­mas per­pras­ti prie­ši­nin­ką. Pra­lai­mė­ji­mus pa­tir­ti net...

Kūno ir dvasios išbandymas bėgte ir pėsčiomis (3)

2017 m. rugpjūčio 26 d.
Praei­tą sa­vait­ga­lį 38 me­tų šiau­lie­tis ka­riš­kis Al­gir­das Me­dei­kis pir­mą kar­tą da­ly­va­vo es­ta­fe­ti­nia­me bė­gi­me Bal­ti­jos ke­lio me­ti­nėms pa­mi­nė­ti. Per tris die­nas nu­bė­go be­veik 170 ki­lo­met­rų. Bet tai ne­bu­vo pa­ts di­džiau­sias jo kū­no ga­li­my­bių iš­ban­dy­mas. Be­ne rim­čiau­sias – per vie­ną sa­vait­ga­lį nuei­ti du šim­tus ki­lo­met­rų ir nu­bėg­tas pus­ma­ra­to­nis.
XXVI tra­di­ci­nis es­ta­fe­ti­nis bė­gi­mas Bal­ti­jos ke­lio me­ti­nėms pa­mi­nė­ti star­ta­vo rugp­jū­čio 18 die­ną. Nuo Vil­niaus iki...

Į Lietuvą – įkvėpimo ir stiprybės savasčiai pakeisti

2017 m. rugpjūčio 26 d.
Lon­do­ne gi­mu­si ir gy­ve­nan­ti, lie­tu­viš­kai kal­ban­ti Da­nie­lė Nel­son ne­se­niai vie­šė­jo Lie­tu­vo­je. Lie­tu­vių kal­bos ji sa­va­ran­kiš­kai iš­mo­ko per ge­rą pus­me­tį. Ji sa­vo tė­vams te­bė­ra sū­nus Da­ni. Į Lie­tu­vą at­vy­ko prieš ly­ties kei­ti­mo ope­ra­ci­ją.
Eg­zo­tiš­kos iš­vaiz­dos aukš­ta mer­gi­na at­si­da­ro ran­ki­nę, iš­sii­ma veid­ro­dė­lį ir pa­si­tai­so ma­kia­žą. Da­nie­lė tai da­ro kaip įpra­tu­si sa­vo iš­vaiz­da rū­pin­tis puo­šei­vė ir vi­sai ne­krei­pia dė­me­sio į žvilg­čio­jan­čius nuo lau­ko ka­vi­nės Pak­ruo­jo dva­re sta­liu­kų...

Tbilisis niekada nemiega

2017 m. rugpjūčio 26 d.
„7/24, nuo su­te­mos iki su­te­mos“, – dar­bo lai­ką nu­ro­do vie­na iš Gru­zi­jos sos­ti­nės Tbi­li­sio ka­vi­nių. Mi­li­jo­ni­nis mies­tas al­suo­ja karš­čiu, praei­ti­mi ir mo­der­niais ink­liu­zais. „Gru­zi­jo­je kiek­vie­nas kam­pe­lis – is­to­ri­ja. Ga­li­ma iš pro­to išei­ti“, – at­si­dūs­ta sos­ti­nės gy­ven­to­ja Na­na.Nak­ti­nis trau­ki­nys iš Ba­tu­mio į Tbi­li­sį pa­ju­da 35 mi­nu­tės po vi­dur­nak­čio. Mie­gą nuo­lat su­drums­čia per gar­sia­kal­bį kar­to­ja­mi sto­čių pa­va­di­ni­mai. Pa­ry­čiui tam­pa vė­su – vie­nin­te­lį kar­tą...

Lie­tu­vos pa­svei­kini­mas prie Juo­do­sios jū­ros

2017 m. rugpjūčio 19 d.
„Wel­co­me Lit­va“ – tris­pal­vės spal­vo­mis kvie­čia už­ra­šas ties iš­si­nuo­mo­to bu­to du­ri­mis Ba­tu­my­je. Taip pa­svei­ki­na bu­to sa­vi­nin­kas – di­zai­ne­ris Gior­gi. Ba­tu­mis – po­pu­lia­riau­sias Gru­zi­jos ku­ror­tas su ke­lio­li­kos ki­lo­met­rų pro­me­na­da, dan­go­rai­žiais ir vie­nu di­džiau­sių pa­sau­ly­je Bo­ta­ni­kos so­du.Ry­tas Ku­tai­sy­je po pir­mo­sios nak­vy­nės Gru­zi­jo­je. „Mie­ga­te iki be­ga­ly­bės!“ – maž­daug 9 va­lan­dą per pe­tį bal­ko­ne pa­si­girs­ta Ma­mu­kos bal­sas...

Poilsis su vaikais: Ventspilis ar Palanga? (4)

2017 m. rugpjūčio 19 d.
Ko rei­kia poil­siau­jant prie jū­ros su vai­kais? Ne tik ge­ro oro. Rei­kia ir ra­my­bės, ir pra­mo­gų. Ir vie­no, ir ki­to tik­rai dau­giau Vents­pi­ly­je, tad mū­siš­kė Pa­lan­ga šiuo at­ve­ju Lat­vi­jos pa­jū­riui pra­lai­mi. Tad ko­kios tos prie­žas­tys, vi­lio­jan­čios lie­tu­vius į Vents­pi­lį it bi­tes prie me­daus?Vents­pi­lis ar Pa­lan­ga? – kiek­vie­ną­kart ten­ka rink­tis, pla­nuo­jant ato­sto­gas su anū­kais prie jū­ros. Ir jau ke­lin­ti me­tai iš ei­lės lai­mi šis Lat­vi­jos uos­ta­mies­tis, nors iki jo rei­kia va­žiuo­ti...

Sugrįžimai į Papilę iš Amerikos

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų pi­lie­čiai Lai­ma ir Jo­nas Šal­čiai 1988-ai­siais pra­dė­jo skrai­dy­ti į Lie­tu­vą. Nuo ta­da kas­met ap­si­sto­ja po­rai mė­ne­sių. Ko­dėl jiems to rei­kia, „Šiau­lių kraš­tas“ kal­bė­jo­si Šal­čių nu­si­pirk­to­je so­dy­bo­je Pa­pi­lė­je, Ak­me­nės ra­jo­ne.J. Šal­tis – to­li­mas ke­liau­to­jo Ma­to Šal­čiaus gi­mi­nai­tis, o po­nios Lai­mos te­ta – Sa­lo­mė­ja Nė­ris, ta­čiau abu yra kuk­lūs ir apie ži­no­mus gi­mi­nes ne­si­gi­ria.Be­maž 30 me­tų L. ir J. Šal­čiai kas­met at­skren­da į Lie­tu­vą po kar­tą ar du...

Kai svečias – antras po Dievo

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Sa­vai­tė Gru­zi­jo­je – tik mirks­nis. Ša­lis, pil­na pa­ra­dok­sų, pri­ver­čia įsi­my­lė­ti ir ne­be­pa­lei­džia. Svai­gi­na gam­ta, sko­niais, įspū­džiais, įsu­ka pa­šė­lu­sią jaus­mų ka­ru­se­lę. Jau pir­mą­ją die­ną iš­girs­ta­me gru­zi­niš­ką fi­lo­so­fi­ją: pir­mo­je vie­to­je yra Die­vas, ant­ro­je – sve­čias, tre­čio­je – mo­te­ris.„Ne­la­bai pa­na­šus į nuo­trau­ką iš in­ter­ne­to“, – in­for­muo­ja bend­ra­ke­lei­vis, pir­ma­sis Ku­tai­sio oro uos­te pa­ma­tęs žmo­gų, lau­kian­čio mū­sų su už­ra­šu GUA – toks nak­vy­nės vie­tos pa­va­di­ni­mas. Pa­si­la­bi­nę...

Nuo ledo Šiauliuose – į rinktinę Arabų Emyratuose (1)

2017 m. rugpjūčio 5 d.
„Mer­gai­tė žai­džia le­do ri­tu­lį? Ne­ga­li bū­ti!“ – to­kių ir pa­na­šių fra­zių lau­kiant sa­vo duk­ros prie le­do are­nos Šiau­liuo­se ten­ka iš­girs­ti pen­kio­lik­me­tės Ayeh Al Saj­wa­ni ma­mai Edi­tai. Jung­ti­niuose Ara­bų Emy­ra­tuo­se, kur šei­ma gy­ve­na, mer­gi­na le­do ri­tu­li­nin­kė to­kios nuo­sta­bos ne­ke­lia, ten Ayeh yra net na­cio­na­li­nės jau­nių le­do ri­tu­lio rink­ti­nės na­rė.
Va­sa­ras Al Saj­wa­ni šei­ma lei­džia Edi­tos gim­ti­nė­je Šiau­liuo­se. Kad duk­ros ne­nuo­bo­džiau­tų, Edi­ta joms ieš­ko die­nos sto­vyk­lų...

Giminės šaknys nuvedė iki XVI amžiaus (1)

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Bu­vu­si Jo­niš­kio Jau­ni­mo ir suau­gu­sių­jų mo­kyk­los di­rek­to­rė, da­bar – Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to Dva­si­nio to­bu­lė­ji­mo fa­kul­te­to de­ka­nė Ste­fa­ni­ja Gri­ga­liū­nie­nė per ne­pil­nus dve­jus pa­sta­ruo­sius me­tus su­rin­ko duo­me­nis apie maž­daug 1700 Dar­bu­tų ir jų at­ša­kų gi­mi­nės at­sto­vų.Mo­te­ris dau­giau­sia in­for­ma­ci­jos ga­vo ne iš ar­chy­vų, bet skam­bin­da­ma te­le­fo­nu, ieš­ko­da­ma ži­nių elekt­ro­ni­nė­je pa­vel­do sis­te­mo­je, lan­ky­da­ma ka­pi­nes. Is­to­ri­ja be­si­do­min­ti bu­vu­si pe­da­go­gė...

Pomėgis sutuoktinius uždegė pergalėms (1)

2017 m. liepos 29 d.
Bu­vęs Kur­šė­nų po­li­ci­jos nuo­va­dos vir­ši­nin­kas, o da­bar – Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vy­riau­sia­sis ty­rė­jas Rai­mon­das Šid­laus­kas su žmo­na La­ri­sa prieš ge­rą de­šimt­me­tį ra­do įdo­mų lais­va­lai­kio už­siė­mi­mą. Šian­dien su­tuok­ti­niai – daug­kar­ti­niai vir­vės trau­ki­mo čem­pio­nai.Spor­ti­nių aukš­tu­mų pa­sie­kę kur­šė­niš­kiai sa­ko, kad tu­rė­ti lais­va­lai­kio po­mė­gį yra la­bai svar­bu kiek­vie­nam žmo­gui – tai at­gai­va po įtemp­to dar­bo ir pro­ga pa­tir­ti daug ma­lo­nių įspū­džių, su­tik­ti įdo­mių žmo­nių.Pats...

Į Rumuniją – griauti stereotipų (1)

2017 m. liepos 29 d.
Šiau­lie­čių Šim­kų šei­ma ne­be pir­mą kar­tą į ke­lio­nes po Eu­ro­pą lei­džia­si au­to­mo­bi­liu. Šią va­sa­rą ke­lia­vo po Ru­mu­ni­ją. Per 13 die­nų nuo na­mų iki na­mų nu­va­žia­vo per 4 600 ki­lo­met­rų. Kiek­vie­nos die­nos įspū­džiais, kad ir kaip bū­tų pa­var­gu­si, Er­nes­ta Šim­kie­nė da­li­jo­si „Fa­ce­book'e“. Ke­lio­nė bu­vo pil­na at­ra­di­mų ir su­grio­vė ne vie­ną mi­tą apie šią ša­lį.
Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos kul­tū­ri­nių ren­gi­nių ir pa­ro­dų ku­ra­to­rė Er­nes­ta Šim­kie­nė su vy­ru ir tri­mis sū­nu­mis į Ru­mu­ni­ją bu­vo su­si­ruo­šę jau prieš ket­ve­rius me­tus, ta­čiau...

3. Ten, kur maži miesteliai saugo didelę istoriją

2017 m. liepos 22 d.
Nep­ri­si­me­nu, kam tu­rė­čiau bū­ti dė­kin­ga už pa­ta­ri­mą ke­liau­jant po Če­ki­ją rink­tis ne gra­žius, bet tik la­bai gra­žius mies­te­lius. Dar la­biau tai tin­ka Pie­tų Mo­ra­vi­jos kraš­tui – ne vie­nas šio kraš­to mies­te­lis pa­žy­mė­tas UNES­CO ženk­lu.Mar­ga „at­vi­ru­ki­nių“ mies­te­lių ko­lek­ci­jaGrį­žęs na­mo, re­gis, ga­lė­tum su­kur­ti at­vi­ru­kų ko­lek­ci­ją su gra­žiais ir jau­kiais tų mies­te­lių vaiz­dais, su is­to­ri­ja, be­si­re­mian­čia į vi­du­ram­žius, daž­nai ir dar anks­tes­nius lai­kus, su gar­sių kraš­tą val­džiu­sių di­nas­ti­jų...

Kanojininkui trūksta varžovų ir specialios kanojos

2017 m. liepos 22 d.
Sep­ty­nio­lik­me­tis Jus­ti­nas Ka­zu­lis iš Pet­ra­šiū­nų, Pak­ruo­jo ra­jo­no, yra be­ne pir­ma­sis ir šiuo me­tu vie­nin­te­lis neį­ga­lus ka­no­ji­nin­kas Lie­tu­vo­je. Vai­ki­nas tre­ni­ruo­ja­si ant­rus me­tus, var­žy­bo­se da­ly­vau­ja kar­tu su svei­kai­siais, bet atei­ty­je vi­lia­si var­žy­tis neį­ga­lių­jų čem­pio­na­tuo­se.
Su spor­ti­nin­ku ir jo tre­ne­riu Ar­tū­ru Na­vic­ku su­si­tin­ka­me Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ irk­la­vi­mo ba­zė­je. Mus pa­si­tin­ka dai­lus, rau­me­nin­gas jau­nuo­lis...

Kur smėlį supylė milžinė Neringa (1)

2017 m. liepos 22 d.
Šiau­lie­čiui gi­dui Al­fon­sui Za­les­kiui gi­do dar­bas – kaip nuo­la­ti­nės ato­sto­gos. Be­veik tris de­šimt­me­čius eks­kur­si­jas ve­dan­tis vy­ras gė­ri­si Lie­tu­vos gam­ta ir ra­gi­na ne­bi­jo­ti lie­taus, nes ke­liau­to­jams blo­go oro ne­bū­na. Kur­šių ne­ri­jo­je vi­sa­da gra­žu. Čia sau­lė pa­te­ka iš van­dens ir į van­de­nį nu­grimz­ta: iš ma­rių – į jū­rą.Gi­du A. Za­les­kis pra­dė­jo dirb­ti 1988 me­tais. Ke­lio­nės ir is­to­ri­ja do­mi­no nuo vai­kys­tės. Vil­niaus uni­ver­si­te­te bai­gė is­to­ri­jos stu­di­jas, o su­lau­kęs...

Gyventi klausant širdies

2017 m. liepos 15 d.
Šiau­lių van­den­len­čių par­ko „FoxS­pot“ va­do­vė Ir­ma Ga­jaus­kai­tė sa­ve ap­do­va­no­tų už drą­są pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę. Klau­sy­da­ma šir­dies, šiau­lie­tė pa­li­ko ge­rai ap­mo­ka­mą me­di­ci­nos fi­zi­kės dar­bą On­ko­lo­gi­jos kli­ni­ko­je ir vi­sa esy­be nė­rė į mėgs­ta­mą veik­lą – kur­ti vie­tą, kur žmo­nės plauk­tų iš vi­sos Lie­tu­vos.Tre­čia­die­nio po­pie­tė. Va­sa­ra, at­ro­do, įsi­tai­sė ant Talk­šos eže­ro pa­kran­tės sėd­mai­šių. Sau­lės ato­kai­to­je šil­do ato­sto­gų nuo­tai­ka.
„Lea­ve not­hing but punts, ta­ke not­hing but pic­tu­res...

Elnių kviesliai baubė Vyšnių festivalyje

2017 m. liepos 15 d.
Va­kar Ža­ga­rė­je (Joniškio r.) ai­dė­jo el­nių ko­vų bal­sai. Prie dva­ro rū­mų vy­ko ant­ra­sis at­vi­ras Lie­tu­vos el­nių kvies­lių čem­pio­na­tas, ku­ria­me run­gė­si da­ly­viai iš Slo­va­ki­jos, Len­ki­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos. Ge­riau­siai ra­guo­tų miš­ko gra­žuo­lių bal­są pa­mėg­džio­jo me­džio­to­jas iš Len­ki­jos Jan Skrze­tus­ki.Šios var­žy­tu­vės – pra­si­dė­ju­sio Vyš­nių fes­ti­va­lio pro­gra­mos da­lis.

Į at­vi­rą­jį Lie­tu­vos el­nių kvies­lių čem­pio­na­tą, skir­tą Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos 25-me­čiui, iš anks­to...

Moravijos užrašai

2017 m. liepos 8 d.
Ne­se­na ke­lio­nė Pie­tų Mo­ra­vi­jos vy­no ke­liais su­tei­kė nau­jų ir ne­ti­kė­tų įspū­džių ir ži­nių, ku­rio­mis drau­giš­kai da­li­jo­si gi­dai, bend­ra­ke­lei­viai, tarp ku­rių bu­vo ne­ma­žai tik­rų vy­no ži­no­vų – so­mel­jė, žmo­nių, ku­rie do­mi­si pre­ky­bos če­kiš­ku vy­nu ga­li­my­bė­mis Lie­tu­vo­je, taip pat ke­liau­nin­kus ly­dė­jęs Če­ki­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je dar­buo­to­jas Petr Vav­ra. Jis pa­ts ki­lęs iš šio re­gio­no, to­dėl ge­rai iš­ma­no vyn­da­rys­tės si­tua­ci­ją ir tra­di­ci­jas. Tai pa­dė­jo į Mo­ra­vi­ją ir šio kraš­to vy­ną...

Dienos populiariausi

Skulptorių dovana rajonui – aštuonios skulptūros (3)

2017 m. rugsėjo 2 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas