(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
Sek­ma­die­nį Rad­vi­liš­ky­je, prie Ei­ba­riš­kių tven­ki­nio, spau­džiant be­veik 6 laips­nių šal­tu­kui, so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­skleis­tą iš­šū­kį „30 die­nų eke­tė­je“ priė­mė ir į le­di­nį van­de­nį įlin­do ke­lio­li­ka ka­riš­kių.Bent vie­ną kar­tą iš­si­mau­dy­ti le­di­nia­me van­de­ny­je pa­si­ry­žo gru­pė Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės 608 leng­vų­jų pės­ti­nin­kų kuo­pos bei Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no ka­rių.
Šio iš­šū­kio ini­cia­to­rius – Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no ser­žan­tas Ta­das Gri­mai­la...

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. vasario 11 d.
Vy­rų gru­pė­je rung­ty­nia­vo 13, miš­rių po­rų gru­pė­je – pen­kios po­ros iš Rad­vi­liš­kio, Bai­so­ga­los, Aukš­tel­kų, Pak­ruo­jo, Šiau­lių bei Pa­ne­vė­žio.
Vy­rų gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą re­zul­ta­tu 9:8 iš­ko­vo­jo Arū­nas Smals­kis ir Vla­das Ma­te­lis iš Pa­ne­vė­žio, ant­rą­ją vie­tą pel­nė pa­ne­vė­žie­čiai And­rius Vo­lo­sen­ki­nas ir Ry­tis Spi­ri­do­no­vas, tre­čią­ją – rad­vi­liš­kie­čiai Dai­nius ir Ig­nas Bei­no­riai.
Miš­rių po­rų gru­pė­je nu­ga­lė­jo pa­ne­vė­žie­čiai Mor­ta Ma­te­ly­tė ir Ry­tis Spi­ri­do­no­vas, ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo aukš­tel­kiš­kiai Ilo­na ir Lai­mo­nas...

Naujoji sterilizacinė pakeitė atgyvenusią „sovietinę“

2017 m. vasario 11 d.
Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė­je du­ris at­vė­rė nau­ja ste­ri­li­za­ci­nė. Ji pa­kei­tė daug me­tų tar­na­vu­sią se­ną­ją, ku­ri ne­bea­ti­ti­ko hi­gie­nos nor­mų ir ga­lė­jo bet ka­da su­trik­dy­ti li­go­ni­nės dar­bą. Ste­ri­li­za­ci­nė įsi­kū­rė nau­jai pa­sta­ty­ta­me kor­pu­se.Dau­giau nei de­šimt­me­tį se­no­jo­je ste­ri­li­za­ci­nė­je dir­bu­si Bi­ru­tė Mon­kie­nė sa­ko, jog da­bar jos dar­bas ski­ria­si kaip die­na ir nak­tis – nau­jos pa­tal­pos ge­riau vė­di­na­mos, jo­se dau­giau erd­vės, nu­pirk­ta nau­ja įran­ga.
„Į se­nuo­sius...

KRIMINALINĖ KRONIKA

2017 m. vasario 11 d.
Į įvy­kio vie­tą at­vy­kę grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai ne­lai­mė­lei nie­ko ne­be­ga­lė­jo pa­dė­ti – kons­ta­tuo­ta mo­ters mir­tis. Po ke­lių va­lan­dų pa­vy­ko nu­sta­ty­ti žu­vu­sio­sios ta­pa­ty­bę – au­to­mo­bi­lis mir­ti­nai su­ža­lo­jo aš­tuo­nias­de­šimt­me­tę rad­vi­liš­kie­tę.
* Ki­tas au­toį­vy­kis įvy­ko Smil­ty­nės kai­me, ke­ly­je Ra­sei­niai-Bai­so­ga­la, kai 28 me­tų mo­te­ris, vai­ruo­da­ma au­to­mo­bi­lį „Au­di A6“, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio, neat­siž­vel­gė į ke­lio bei me­teo­ro­lo­gi­nes...

Apie gimnazijų sujungimą – su rajono valdžia

2017 m. vasario 11 d.
Su gim­na­zi­jos bend­ruo­me­ne su­si­ti­kęs ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis ir Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Juo­dei­kie­nė ap­ta­rė ra­jo­no Ta­ry­bai tei­kia­mą pro­jek­tą dėl Rad­vi­liš­kio Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos reor­ga­ni­za­vi­mo.
Me­ras pe­da­go­gus in­for­ma­vo: pir­mo­sios kla­sės Vaiž­gan­to gim­na­zi­jo­je ne­bus komp­lek­tuo­ja­mos, o vi­siems šiuo me­tu gim­na­zi­jo­je be­si­mo­kan­tiems mo­ki­niams bus su­da­ry­tos są­ly­gos baig­ti moks­lus to­se pa­čio­se...

„Metų žmogus“ – Polekėlės klebonas

2017 m. vasario 11 d.
Ty­ru­liuo­se su­reng­ta­me tra­di­ci­nia­me pa­dė­kos va­ka­re „Iš šir­dies į šir­dį“ pa­gerb­tas „Me­tų žmo­gus“. Šią no­mi­na­ci­ją šie­met pel­nė Po­le­kė­lės baž­ny­čios kle­bo­nas Fe­lik­sas Ba­liū­nas.Kle­bo­nui F. Ba­liū­nui gy­ven­to­jai sky­rė dau­giau­sia pa­lai­ky­mo bal­sų. Ty­ru­liš­kiai šį žmo­gų ver­ti­na už ak­ty­vią veik­lą bend­ruo­me­nės ir vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me, dė­me­sin­gu­mą, kuk­lu­mą.
No­mi­na­ci­ja „Tau­ri šir­dis“ skir­ta Va­len­ti­nai Gri­nie­nei.
Už tai, kad ne­lie­ka abe­jin­gi pra­šan­tiems pa­gal­bos, „Me­tų...

Žvilgsnis į Šiaurės Lietuvos architektūrą

2017 m. vasario 11 d.
Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros mies­to cent­ras ar­chi­tek­tū­ra be­si­do­min­čius rad­vi­liš­kie­čius pa­kvie­tė į Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus suor­ga­ni­zuo­tą pa­ro­dą „Kryp­tis – Šiau­rė“, ku­rio­je eks­po­nuo­ja­mi Šiau­rės Lie­tu­vos ra­jo­nuo­se įgy­ven­din­ti bei dar tik pa­reng­ti pro­jek­tai.Pa­ro­do­je tarp 70-ies pa­tei­kia­mų dar­bų ga­li­ma pa­ma­ty­ti įvai­riau­sių įgy­ven­din­tų ar­chi­tek­tū­ri­nių pro­jek­tų: ga­my­bi­nių pa­sta­tų, vie­šų­jų erd­vių, in­di­vi­dua­lių na­mų, jų in­ter­je­rų, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų, baž­ny­čių.
Tai pat ga­li­ma iš­vys­ti ir...

Žiemos siurprizai – (ne)išsprendžiama problema?

2017 m. vasario 11 d.
Įvai­rių siurp­ri­zų šie­met pa­tei­kian­ti žie­ma tar­si iš­ban­do, kaip tam yra pa­si­ren­gę ša­li­gat­vių, gat­vių ir ke­lių prie­žiū­rė­to­jai. Ga­na daž­nai išaiš­kė­ja, jog pro­ble­mų yra. Jas nag­ri­nė­jo ir ra­jo­no Tri­ša­lė ta­ry­ba.Rad­vi­liš­kio mies­to gat­vės jau ne kar­tą šią žie­mą yra ta­pu­sios čiuo­žyk­lo­mis. Bū­ta at­ve­jų, kai tik mies­to cent­re ša­li­gat­viai bū­na kaž­kiek pa­bars­ty­ti. Ki­to­se vie­to­se jų net ne­si­ruoš­ta bars­ty­ti.
Ra­jo­no bei mies­to va­do­vų tei­rau­ta­si, ko­dėl su­si­klos­to to­kios si­tua­ci­jos, ko­dėl yra sli­dūs ir sun­kiai...

Sportininkų apdovanojimuose – aistros dėl geriausios komandos

2017 m. vasario 9 d.
Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­re pa­gerb­ti ge­riau­si ra­jo­no spor­ti­nin­kai bei jų tre­ne­riai, praė­ju­siais me­tais sa­vo pa­sie­ki­mais gar­si­nę ra­jo­ną pa­sau­lio, Eu­ro­pos bei ša­lies čem­pio­na­tuo­se.Dis­ku­si­jų su­lau­kė ge­riau­sia pa­skelb­tos mo­te­rų ve­te­ra­nių krep­ši­nio ko­man­dos no­mi­na­ci­ja.Ge­riau­siems ra­jo­no spor­ti­nin­kams tra­di­ciš­kai įteik­tos pa­dė­kos ir pi­ni­gi­niai pri­zai, ku­rių bend­ras šių­me­tis fon­das – 8,5 tūks­tan­čio eu­rų.
Praė­ję me­tai rad­vi­liš­kie­čiams bu­vo der­lin­gi pa­sau­lio ir...

Trišalėje taryboje – Švietimo įstatymo pataisos

2017 m. vasario 7 d.
Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vu­si ra­jo­no Tri­ša­lė ta­ry­ba gvil­de­no ga­li­mas Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų pa­sek­mes ra­jo­no švie­ti­mo sis­te­mo­je. Ta­ry­ba kons­ta­ta­vo: si­tua­ci­ja ga­li bū­ti su­dė­tin­ga, jei vie­nu me­tu rei­kė­tų pa­keis­ti ke­lio­li­ka mo­ky­mo įstai­gų va­do­vų.Rad­vi­liš­kio re­gio­no pro­fe­si­nių są­jun­gų cent­ro pir­mi­nin­kė Le­na Skrip­tie­nė pri­sta­tė Pre­zi­den­tū­ros siū­lo­mas Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas. Jo­se siū­lo­ma įsta­ty­miš­kai įtei­sin­ti, kad mo­kyk­loms ne­ga­lė­tų va­do­vau­ti as­me­nys...

Žemdirbiškas aktualijas „gliaudė“ gyvulių augintojai

2017 m. vasario 4 d.
Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je su­si­rin­kę gy­vu­lių au­gin­to­jai dis­ku­ta­vo apie vals­ty­bės pa­ra­mą au­gin­to­jams įsi­gy­jant veis­li­nius gy­vu­lius, su­pir­ki­mo kai­nas ir nau­jau­sius rei­ka­la­vi­mus. Pas­ta­rie­ji su­lau­kė ne vi­sų ūki­nin­kų pri­ta­ri­mo.Že­mės ūkio sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Vil­mos Ur­bo­nie­nės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, ra­jo­ne dau­giau­sia lai­ko­ma kiau­lių – jų iš vi­so au­gi­na­ma per 42,4 tūks­tan­čio vie­ne­tų.
Ant­rą­ją po­zi­ci­ją yra užė­mę gal­vi­jų au­gin­to­jai, gal­vi­jų lai­ko­ma per 16,8...

Pašušvyje sklandė gerumo ir šviesos harmonija

2017 m. vasario 4 d.
Pa­šuš­vio kul­tū­ros na­muo­se su­reng­ta tra­di­ci­nė no­mi­na­ci­jų įtei­ki­mo šven­tė „Ge­ru­mo ir švie­sos har­mo­ni­ja“.
Į Grin­kiš­kio se­niū­ni­jos šven­tę „Ge­ru­mo ir švie­sos har­mo­ni­ja“ rin­ko­si ne tik no­mi­nan­tai, jų ar­ti­mie­ji, rė­mė­jai, bet ir vi­si no­rin­tys sma­giai ir pra­smin­gai pra­leis­ti po­pie­tę.
No­mi­na­ci­jų įtei­ki­mo šven­tę „Ge­ru­mo ir švie­sos har­mo­ni­ja“ pra­dė­jo Grin­kiš­kio se­niū­ni­jos se­niū­nė Gied­rė Blo­žie­nė ir Pa­šuš­vio mies­te­lio bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Šir­vins­kas. Vi­siems...

Kudirkiečiai šventė Vinco Kudirkos dieną

2017 m. vasario 4 d.
Rad­vi­liš­kio V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ku­sio­je Vin­co Ku­dir­kos die­nos šven­tė­je pir­mo­kė­liai pri­sie­kė mo­kyk­lai, bu­vo įteik­ta ma­žo­ji Vin­co Ku­dir­kos pre­mi­ja.V. Ku­dir­kos die­nos šven­tė mo­kyk­lo­je pra­si­dė­jo pir­mo­kė­lių prie­sai­ka.
Įne­šus mo­kyk­los vė­lia­vą ir nu­skam­bė­jus ša­lies him­nui, gau­sus bū­rys pir­mo­kė­lių kar­tu su mo­kyk­los mo­ki­nių ta­ry­bos pir­mi­nin­ke Ro­ber­ta Choms­ky­te iš­ta­rė prie­sai­kos mo­kyk­lai žo­džius. Pri­sie­kę pir­mo­kai ta­po tik­rai­siais ku­dir­kie­čiais...

KRIMINALINĖ KRONIKA

2017 m. vasario 4 d.
* Bai­so­ga­los mies­te­ly­je, Mai­ro­nio gat­vė­je esan­čio dau­gia­bu­čio na­mo kie­me, ne­nus­ta­ty­tas au­to­mo­bi­lis, va­žiuo­da­mas at­bu­li­ne ei­ga, par­tren­kė 38 me­tų mo­te­rį.
Li­go­ni­nė­je nu­ken­tė­ju­sia­jai nu­sta­ty­tas uo­de­gi­kau­lio lū­žis, ku­rį ji gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo po­sė­džio me­tu 79 me­tų kal­ti­na­mo­ji pa­gra­si­no, jog ji atei­ty­je nu­žu­dys sa­vo 53 me­tų sū­nų. Sū­nus šio­je by­lo­je yra nu­ken­tė­ju­sy­sis.
Įta­ri­mai su­kčia­vi­mu
Šiau­lių...

Pociūnėliškio sėkmė tarptautiniame konkurse

2017 m. vasario 4 d.
Paaiš­kė­jo, kas ta­po tarp­tau­ti­nio kon­kur­so „Ka­lė­dų se­ne­lio ke­pu­rė“ no­mi­nan­tais – sėk­mė ja­me ly­dė­jo Po­ciū­nė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los aš­tun­to­ką Ovi­di­jų Bui­vy­dą.Ovi­di­jus su­kū­rė Ka­lė­dų se­ne­lio ke­pu­rę, ku­rią pa­va­di­no „Ka­lė­di­nis gam­tos žais­mas“. Kū­ry­bi­niam dar­bui jis pa­nau­do­jo gam­ti­nes me­džia­gas: tris­kiau­čio vyn­vy­čio, vy­nuo­gių bei obe­lų ša­ke­les, sa­ma­nas, na­tū­ra­lius ir ba­lin­tus pu­šų kan­ko­rė­žius, kau­le­nio uo­gas.
Šis dar­bas pa­ti­ko ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai ir 5–8 kla­sių gru­pė­je po­ciū­nė­liš­kis...

Įtarimai – dėl maitinimo darželiuose

2017 m. vasario 2 d.
Rad­vi­liš­kio lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se pa­skli­du­sios kal­bos apie tai, kad Švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ras do­mi­si dar­že­lių vir­tu­vė­mis, jų įran­ga, tė­vams su­kė­lė įta­ri­mų, jog dar­že­lių val­gyk­las ruo­šia­ma­si per­duo­ti į pri­va­čias ran­kas.Į re­dak­ci­ją krei­pė­si gru­pė tė­vų su pra­šy­mu iš­siaiš­kin­ti, kaip atei­ty­je bus mai­ti­na­mi dar­že­lius lan­kan­tys jų vai­kai.
„Mū­sų dar­že­ly­je pa­skli­do kal­bos, kad ra­jo­no Švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ras, ku­rio ži­nio­je yra ir dar­že­lius lan­kan­čių vai­kų mai­ti­ni­mas...

Radviliškio cent­rui – grės­mė lik­ti ne­sut­var­ky­tam

2017 m. sausio 31 d.
Per­nai pra­si­dė­ję ir ne­ti­kė­tai su­sto­ję cent­ri­nės Rad­vi­liš­kio mies­to aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos dar­bai su­kė­lė gal­vos skaus­mą ra­jo­no val­džiai – aikš­tė pa­lik­ta lyg api­pe­šio­tas žvirb­lis, o lė­šų dar­bams tęs­ti nė­ra.Apie tai ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai nu­ta­rė krei­pi­mu­si in­for­muo­ti aukš­čiau­sias ša­lies ins­ti­tu­ci­jas.Pa­gal Rad­vi­liš­kio mies­to Auš­ros aikš­tės at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tą, ku­rį pa­ren­gė UAB „In­ži­ne­ri­nė min­tis“, aikš­tė­je tu­rė­jo bū­ti at­lik­ta dar­bų už be­veik 3 mi­li­jo­nus eu­rų, o dar­bai vyk­ti dviem...

Urėdija 65-ąjį jubiliejų pasitinka gražiais darbais

2017 m. sausio 28 d.
Rad­vi­liš­kio miš­kų urė­di­ja šie­met šven­čia 65-erių me­tų su­kak­tį. Ją ra­jo­no miš­ki­nin­kai pa­si­tin­ka pui­kiais re­zul­ta­tais – praė­ju­siais me­tais gry­no­jo neau­di­tuo­to pel­no gau­ta per 100 tūks­tan­čių eu­rų. At­lik­ti vi­si nu­ma­ty­ti dar­bai, nors gam­ti­nės są­ly­gos ir ne­le­pi­no.Pa­si­tik­da­mi urė­di­jos ju­bi­lie­jų (Rad­vi­liš­kio miš­kų ūkis bu­vo įkur­tas 1952 me­tų sau­sio 2 die­ną, ta­čiau įkū­ri­mo su­kak­tis tra­di­ciš­kai bus šven­čia­ma kar­tu su Miš­ki­nin­ko die­na, tre­čią rug­sė­jo mė­ne­sio šeš­ta­die­nį), ra­jo­no miš­ki­nin­kai džiau­gia­si ne tik...

Automobilį vairavo mirtinai girtas vairuotojas

2017 m. sausio 28 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nų dė­me­sį pa­trau­kė va­ka­re, apie 18 va­lan­dą, Rad­vi­liš­ky­je, Žal­gi­rio gat­ve įtar­ti­nai va­žiuo­jan­tis au­to­mo­bi­lis „Re­nault La­gu­na“.
Vai­ruo­to­jas su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Au­to­mo­bi­lis nu­va­ry­tas į au­to­mo­bi­lių sau­go­ji­mo aikš­te­lę.
Dėl šių pa­žei­di­mų 25-ečiui gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.
Šią sa­vai­tę po­li­ci­ja su­lai­kė ir dau­giau ne­blai­vių vai­ruo­to­jų.
Nak­tį apie pu­sę dvie­jų Rad­vi­liš­ky­je, Vy­tau­to...

KRIMINALINĖ KRONIKA

2017 m. sausio 28 d.
* Per pus­me­tį, nuo praė­ju­sių me­tų bir­že­lio, 33 me­tų rad­vi­liš­kie­tis iš in­di­vi­dua­lios įmo­nės są­skai­tos, ne­tei­sė­tai pa­si­nau­do­jęs įmo­nės elekt­ro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­ni­mis, pa­si­sa­vi­no 10 000 eu­rų.
* Rad­vi­liš­ky­je, Kle­vų gat­vės na­mo kie­me, iš­dau­žus lan­gą, iš trak­to­riaus „Mas­sey Fer­gu­son MF 6614“ pa­grob­ta au­to­mag­ne­to­la. Tur­ti­nė ža­la tiks­li­na­ma.
* Po­ciū­nė­lių mies­te­ly­je, Še­du­vos gat­vė­je, iš­dau­žę lan­go stik­lą ir iš­plė­šę du­rų spy­nos kil­pą, va­gys pa­te­ko į gy­ve­na­mą­jį na­mą. Tur­ti­nė ža­la...

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas