(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

VTEK pradėjo tyrimą dėl trijų Tarybos narių (1)

2017 m. rugsėjo 1 d.
Aiš­ki­na­ma­si, ar po­li­ti­kai ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mo veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to, o jam ki­lus nu­si­ša­lin­ti.
Ty­ri­mus VTEK pra­dė­jo ne­pri­ta­ru­si Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mui.
Bus ver­ti­na­mos ap­lin­ky­bės, kai šių me­tų va­sa­rį po­li­ti­kai da­ly­va­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je tvir­ti­nant šių me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą, ku­ria­me bu­vo nu­ma­ty­tas ir 30...

Rugsėjis skelbia mokslų metų pradžią

2017 m. rugsėjo 1 d.
Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ

Mo­kyk­lų reor­ga­ni­za­vi­mo me­tas ne­si­bai­gia
Ra­jo­no švie­ti­mo sky­riaus duo­me­ni­mis, nau­juo­sius moks­lo me­tus bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se šie­met pra­de­da dau­giau kaip du tūks­tan­čiai moks­lei­vių – 143 ma­žiau ne­gu praė­ju­sį rug­sė­jį.
Ra­jo­ne moks­lo me­tus šie­met pra­de­da vi­sos trys gim­na­zi­jos, še­šios pa­grin­di­nės mo­kyk­los.
Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos spren­di­mu šį rug­sė­jį du­rų ne­beat­vers De­gė­sių pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Vie­ni moks­lei­viai...

Gandriuko gelbėjimo istorija priminė vaikystę

2017 m. rugsėjo 1 d.
Per­skai­čiau straisp­ne­lį „Gand­riu­ko gel­bė­to­jai iš­siaiš­ki­no: gel­bė­ti nė­ra kam“ ("Šiau­lių kraš­tas“ 2017 08 23) ir pri­si­mi­niau, kaip mes so­viet­met­me­čiu, dar bū­da­mi pra­di­nu­kai, iš­gel­bė­jom ir užau­gi­nom gand­riu­ką.
Jur­gai­čių kai­me (Lin­ku­vos se­niū­ni­ja) ta­da gy­ve­nu­sių Jo­no ir Ane­lės Va­lio­nių so­dy­bos ber­že bu­vo gand­ra­liz­dis, kur daug me­tų pe­rė­da­vo gand­rai. Bū­da­vo me­tų, kai iš liz­do iš­mes­da­vo kiau­ši­nį, bet kar­tą iš­me­tė gand­riu­ką.
Mes, kai­mo vai­kai – Va­lio­nių Ig­nas, Vy­tau­tas, Vla­das, Juo­zo ir...

FUTBOLAS

2017 m. rugsėjo 1 d.
Var­žy­bos bai­gė­si aikš­tės šei­mi­nin­kų per­ga­le 2:1. Jas or­ga­ni­za­vo ir žai­dė iš Staš­ka­vi­čių ki­lęs kraš­tie­tis, da­bar Vil­niu­je gy­ve­nan­tis Ro­mual­das Dri­go­tas.
Sek­ma­die­nį XXII tu­re FC „Pak­ruo­jis“ mies­to sta­dio­ne var­žė­si su „Dai­na­vos“ fut­bo­li­nin­kais. Pu­sant­ros va­lan­dos vy­ku­si dvi­ko­va (1:0) bai­gė­si pa­kruo­jie­čių per­ga­le.
Per­ga­lin­gą įvar­tį į var­tus pa­siun­tė Arū­nas Štei­nas.
Pak­ruo­jie­čiai čem­pio­na­te tu­ri 32 taš­kus ir uži­ma aš­tun­tą­ją tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­tą...

„Žiemgališkas Pakruojis“ paliko geriausių įspūdžių (43)

2017 m. rugsėjo 1 d.
Šie­me­ti­nė Pak­ruo­jo šven­tė, iš vie­nos gat­vės pa­skli­du­si po vi­są mies­tą ir at­ra­du­si nau­jų erd­vių, pa­li­ko ge­riau­sių įspū­džių ne tik jos da­ly­viams, bet ir atė­ju­siems pa­si­žiū­rė­ti. So­cia­li­niuo­se tink­luo­se te­bep­la­ti­na­mos nuo­trau­kos ir vaiz­do įra­šai su prie­ra­šais: „Pui­ku. Šau­nuo­liai“.
Nuo ko­mer­ci­nio ren­gi­nio Pak­ruo­jo dva­re at­si­sky­ręs ir sa­vas erd­ves šven­tei at­ra­dęs"Žiem­ga­liš­kas Pak­ruo­jis 2017“ bu­vo gau­sus ren­gi­nių.
Dar penk­ta­die­nį šven­ti­niai ren­gi­niai pra­si­dė­jo kvies­da­mi...

TRUMPAI

2017 m. rugsėjo 1 d.
„Rea­lūs dar­bai tu­rė­tų pra­si­dė­ti atei­nan­čiais me­tais, – sa­ko M. Ve­liu­lis. Jo nuo­mo­ne, Lin­ku­vos vie­nuo­ly­no at­sta­ty­mas – jau ne tik Lin­ku­vos ir kraš­tie­čių rū­pes­tis. Klau­si­mas dėl jo li­ki­mo ap­ta­ri­nė­tas ir su Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­riais.
Vi­suo­me­nę dėl il­gus me­tus iru­sio Lin­ku­vos vie­nuo­ly­no li­ki­mo prieš po­rą me­tų su­ju­di­no kraš­tie­tis Nep­rik­lau­so­mos vals­ty­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­ras Jo­nas Liau­čius. Ini­cia­ty­vos tvar­ky­ti vie­nuo­ly­no sta­ti­nius ra­jo­no...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. rugsėjo 1 d.
Ruo­šia­ma pro­gra­ma užim­tu­mui di­din­ti
Rugp­jū­čio 30 die­ną įvy­ko Užim­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mos pa­ren­gi­mo dar­bo gru­pės po­sė­dis.
2018 me­tų Užim­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mo­je ga­li­ma nu­ma­ty­ti ne tik ga­li­my­bę iš­rink­tų as­me­nų gru­pėms įsi­dar­bin­ti ir už­si­dirb­ti pra­gy­ve­ni­mui bū­ti­nų lė­šų (da­ly­vau­jant Užim­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mo­je – dar­bų or­ga­ni­za­vi­mas), bet ir įvai­rias pa­slau­gas bei prie­mo­nes, skir­tas ska­tin­ti jų dar­bi­nę mo­ty­va­ci­ją, so­cia­li­nius ir dar­bo įgū­džius...

Šiandien sinagogoje prasideda žydų kultūros dienos

2017 m. rugsėjo 1 d.
Prog­ra­mo­s renginiai: pa­žin­ti­nis pa­si­vaikš­čio­ji­mas po bu­vu­sį Pak­ruo­jo štet­lą (štet­las – ji­diš kal­bo­je reiš­kia ma­žą mies­te­lį),12.30 Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro šo­kių ko­lek­ty­vo „Re­ke­tys“ pa­si­ro­dy­mas, mies­to šei­mi­nin­kų ir ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių pa­si­sa­ky­mai.
12.45 va­l. – Pak­ruo­jo si­na­go­gos is­to­ri­jos, eks­ter­je­rų / in­ter­je­rų, res­tau­ra­vi­mo dar­bų pri­sta­ty­mas. 14 va­lan­dą – Klez­me­rių mu­zi­kos ko­lek­ty­vo „Klez­mer Klan­gen“ kon­cer­tas (vad. Do­na­tas Bui­ka).
„Klez­mer...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. rugsėjo 1 d.
Rugp­jū­čio 30 die­ną 16.00 val. Lin­ku­vo­je, ne­pil­na­me­tis (gim. 2000 m.) su­mu­šė pa­žįs­ta­mą ma­ža­me­tį (gim. 2004 m.). Nu­ken­tė­ju­sy­sis dėl no­sies kau­lo lū­ži­mo, gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mo, vei­do su­mu­ši­mo gy­do­mas li­go­ni­nė­je.
Rugp­jū­čio 27 die­nos nak­tį, 2.35 va­lan­dą Pak­ruo­jy­je, Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vė­je ne­blai­vus (1,96 pro­m.) vy­ras (gim. 1993 m.) vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį BMW 730. Au­to­mo­bi­lis nu­vež­tas į sau­go­ji­mo aikš­te­lę. Vai­ruo­to­jas už­da­ry­tas į areš­ti­nę.
Po de­šim­ties mi­nu­čių...

Dvaro kalvių palikuonių prisiminimai

2017 m. rugsėjo 1 d.
Ne­se­niai Pak­ruo­jo dva­re vy­ku­sio fes­ti­va­lio „Bum­bu­li­nės“ pa­va­di­ni­mas pa­si­rink­tas neat­si­tik­ti­nai. Pak­ruo­jo dva­ro apy­lin­kė­se bum­bu­lais bu­vo va­di­na­mi ku­me­čiai – sam­di­niai, gau­da­vę už dar­bą ne tik al­gą, že­mės, bet ir būs­tą ap­si­gy­ven­ti su šei­ma. Apie tai pa­sa­ko­ja bu­vu­sio dva­ro kal­vio vai­kai, pa­kruo­jie­čiai Al­gir­das Pliū­ra ir Be­ne­dik­ta Pliū­rai­tė Me­dze­liaus­kie­nė.„Gau­ti ku­me­čio vie­tą ba­ro­no dva­re pa­si­sek­da­vo ne vi­siems. Gal tai bu­vo pa­vy­do ge­na­ma...

Pakruojo rajono savivaldybės vadovų padėka 2017 m. Pakruojo šventės organizatoriams, partneriams, rėmėjams ir visiems šventės dalyviams

2017 m. rugsėjo 1 d.
Bai­gė­si dar vie­na Pak­ruo­jo šven­tė. Šie­met bu­vo priim­tas spren­di­mas tra­di­ci­nę ra­jo­no šven­tę ir re­gio­no folk­lo­ro fes­ti­va­lį „Žiem­ga­la“ su­jung­ti į vie­ną ren­gi­nį. Nu­ri­mus šven­tės siau­tu­liui, la­bai džiau­gia­mės vi­sais ren­gi­nio sve­čiais, da­ly­viais, jų nuo­tai­ka ir pui­kiu oru. Svar­biau­sia, kad vi­si bu­vo­me ak­ty­vūs, pa­lai­kė­me ir ska­ti­no­me vie­ni ki­tus.Ačiū Pak­ruo­jo de­ka­nui Re­mi­gi­jui Če­ka­vi­čiui už gra­žią šven­tės pra­džią, iš­kil­min­gas šven­tas mi­šias ir nuo­šir­džius šven­ti­nius lin­kė­ji­mus...

Pakruojo šventę papuošė ilgakasės ir barzdočiai (2)

2017 m. rugpjūčio 29 d.
Vi­są sa­vait­ga­lį Pak­ruo­jy­je kle­gė­ju­si tra­di­ci­nė ra­jo­no šven­tė „Žiem­ga­liš­kas Pak­ruo­jis“ šie­met per­si­kė­lė į Kruo­jos sa­lą ir ša­lia esan­tį Svei­ka­tin­gu­mo par­ką, pra­tur­tė­jo nau­jais ren­gi­niais, at­rak­ci­jo­mis. Pir­mą kar­tą su­reng­tas il­giau­sių ka­sų ir barz­dų kon­kur­sas.Nu­sis­to­vė­ju­sią tra­di­ci­ją pa­grin­di­nius mies­to šven­čių ren­gi­nius or­ga­ni­zuo­ti cent­ri­nė­je mies­to gat­vė­je šie­met su­grio­vė Kęs­tu­čio gat­vės ir cent­ri­nės mies­to aikš­tės re­mon­tas. Or­ga­ni­za­to­riams te­ko pri­si­min­ti tu­rint mies­te...

Žaidė su šachmatų didmeistre

2017 m. rugpjūčio 25 d.
„Man tai jau ket­vir­ta­sis si­mul­ta­nas su šia šach­ma­tų gar­se­ny­be. Du si­mul­ta­nus pa­vy­ko baig­ti ly­gio­sio­mis, o si­mul­ta­nai vy­kę Ku­piš­ky­je ir Ža­ga­rė­je bai­gė­si pra­lai­mė­ji­mais“, – spor­ti­niu džiaugs­mu da­li­ja­si V. Aver­ja­no­vas.
„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.
Edi­tos ŠI­MAI­TĖS nuo­tr.

TRUMPAI

2017 m. rugpjūčio 25 d.
KLO­JI­Mo TE­A­TRAS. Ro­za­li­mie­čių mė­gė­jų teat­ro ko­lek­ty­vas sve­čia­vo­si Prie­nų ra­jo­no Nau­jo­sios Ūtos se­niū­ni­jos Ser­ben­ti­nės kai­mo klo­ji­mo teat­rų šven­tė­je „Vėt­run­gė 2017“. Ro­za­li­mie­čiai pa­ro­dė spek­tak­lį pa­gal Ka­zio Sa­jos pje­sę „Džin­sai“. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo mė­gė­jų teat­rai ir iš Elekt­rė­nų, Pa­ne­vė­žio,Tra­kų, Prie­nų.
Šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį lie­tu­vių ra­šy­to­jos Laz­dy­nų Pe­lė­dos dva­re­ly­je Pa­ra­giuo­se (Ak­me­nės r.) vy­ko klo­ji­mo teat­rų kri­vū­lė „Sug­rį­ži­mai į Pa­ra­gius“. Į šven­tės pro­gra­mą bu­vo įtrauk­tas ir Klo­vai­nių...

Javų derlius geresnis nei pernai (2)

2017 m. rugpjūčio 25 d.
Ra­jo­no Že­mės ūkio sky­riaus ir se­niū­ni­jų že­mės ūkio spe­cia­lis­tų su­rink­tais duo­me­ni­mis, šie­met grū­di­nių kul­tū­rų der­lius yra ge­res­nis nei per­nai. Nes ir orai ja­vap­jū­tei bu­vo pa­lan­kūs, nors jos pra­džią dėl ne­di­de­lių lie­tų te­ko ati­dė­ti be­veik sa­vai­tei.
Pa­gal gau­tus pra­ne­ši­mus šios sa­vai­tės pra­džio­je jau bu­vo nu­kul­ta apie 77 pro­cen­tai kvie­čių lau­kų. Vi­du­ti­niš­kai by­rė­jo apie 6 to­nas iš hek­ta­ro. Ru­giai jau be­veik nu­kul­ti, jų vi­du­ti­nis der­lius – 2,5 to­nos iš hek­ta­ro. Toks pat der­lin­gu­mas ir avi­žų, jų lau­kai...

Derlius, kokio seniai nebuvo (8)

2017 m. rugpjūčio 25 d.
Di­des­nis der­lius – mažes­nės kai­nos. To­kie rin­kos dės­niai ūki­nin­kams jau įpras­ti. Ta­čiau ne­nus­pė­ja­mi gam­tos dės­niai šie­met grū­dų au­gin­to­jus nu­ste­bi­no: der­lius toks, ko­kio se­nai ne­bu­vo.
Grik­pė­džių kai­me ūki­nin­kau­jan­ti Auk­sė Pul­kie­nė ru­giap­jū­tę bai­gė praė­ju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je.
„Už­da­rė­me san­dė­lio du­ris ir išė­jo­me į šv. Ro­ko at­lai­dus“, – džiaugs­min­gai apie svar­biau­sių dar­bų pa­bai­gą sa­ko ūki­nin­kė. Jos žo­džiais, šie­met grū­di­nių kul­tū­rų kū­li­mas tru­ko trum­pai – vos po­rą sa­vai­čių. Dar­bas bu­vo...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. rugpjūčio 25 d.
Tos pa­čios die­nos va­ka­rą Pa­mū­šio kai­me, na­muo­se, gir­tas (2,35 pro­m.) vy­ras (gim. 1971 m.) su­mu­šė ne­blai­vią (1,63 pro­m. ) su­gy­ven­ti­nę (gim. 1955 m.). Nu­ken­tė­ju­sio­ji į me­di­kus ne­si­krei­pė. Įta­ria­ma­sis už­da­ry­tas į areš­ti­nę.
Rugp­jū­čio 20 die­nos nak­tį, 2.59 va­lan­dą Bar­diš­kių kai­me, vie­šo­je vie­to­je, ne­blai­vus (1,70 pro­m.) vy­ras (gim. 1992 m.) su­mu­šė ne­blai­vų (2,00 pro­m.) ki­tą vy­rą (gim. 1995 m.). Nu­ken­tė­ju­sy­sis gal­vos su­mu­ši­mą ir apa­ti­nio žan­di­kau­lio lū­ži­mą gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. rugpjūčio 25 d.
Sto­vyk­los ati­da­ry­me svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Sau­lius Ge­giec­kas, Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Rut­ke­vi­čie­nė ir Klo­vai­nių se­niū­no pa­va­duo­to­ja Vio­le­ta Pa­že­mec­kie­nė. Skam­bant mu­zi­kai bu­vo pa­kel­ta sto­vyk­los vė­lia­va su sto­vyk­lau­to­jų pa­ra­šais.
Va­sa­ros sto­vyk­los pro­gra­ma spal­vin­ga ir įvai­ri – sto­vyk­lau­to­jai pieš man­da­las, su­ži­nos apie bi­čių gy­ve­ni­mą...

Laiminga santuoka, nes tikėjo vienas kitu

2017 m. rugpjūčio 25 d.
An­ge­lė ir Ig­nas Ra­mu­lio­niai praė­ju­sį sa­vait­ga­lį džiau­gė­si gied­ru be­si­bai­gian­čios va­sa­ros dan­gu­mi, pa­vaikš­čio­jo jau­nys­tės ta­kais. Ta­da 22 me­tų ag­ro­no­mą ir 19-me­tę vais­ti­nin­kę tie ta­kai iš­ve­dė į bend­ro gy­ve­ni­mo ke­lią. Juo kar­tu ei­ta pen­kias­de­šimt me­tų.
De­gu­čiuo­se gy­ve­nan­ti auk­si­nį ves­tu­vių ju­bi­lie­jų at­šven­tu­si su­tuok­ti­nių po­ra sa­ko, kad gy­ve­ni­mas kar­tu ne­pa­bo­do. Ne­bu­vo jis leng­vas tik tuo­me­ti­nė­je Že­mės ūkio aka­de­mi­jo­je ag­ro­no­mi­ją bai­gu­siam Ig­nui ir gre­ti­mo...

Pakruojiečius pradžiugino lauko šachmatai

2017 m. rugpjūčio 24 d.
Prie ra­jo­no Švie­ti­mo sky­riaus pa­sta­to lau­ko šach­ma­tų aikš­te­lė – iš lau­ko ply­te­lių su­dė­lio­ta len­ta ir suo­le­liai ap­link – baig­ta įreng­ti prieš ke­lias die­nas. Va­kar Pak­ruo­jo šach­ma­tų klu­bo en­tu­zias­tai jau iš­ban­dė nau­ją­jį įren­gi­nį ir džiau­gė­si, kad ge­ras oras lei­do mė­gau­tis žai­di­mu, ku­rio ste­bė­ti stab­te­lė­da­vo pro ša­lį sku­bė­ję pa­kruo­jie­čiai.
Pa­sak Pak­ruo­jo se­niū­no Sau­liaus Mar­gio, idė­ja įreng­ti mies­te lau­ko šach­ma­tų aikš­te­lę bu­vo ki­lu­si prieš ke­lis me­tus, ta­čiau įgy­ven­din­ti ją pa­vy­ko tik da­bar...

Dienos populiariausi

Skulptorių dovana rajonui – aštuonios skulptūros (3)

2017 m. rugsėjo 2 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas