(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Po opozicijos kreipimųsi atšauktas konkursas (9)

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­nės frak­ci­jos rei­ka­la­vi­mu bu­vo at­šauk­tas rugp­jū­čio 21 die­ną tu­rė­jęs vyk­ti kon­kur­sas į Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos Sky­riaus ve­dė­jo vie­tą, nes ne­si­lai­ky­ta kon­kur­sų skel­bi­mą ir or­ga­ni­za­vi­mą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų.
Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vid­man­tas Sut­ni­kas at­šau­kė kon­kur­są į Suau­gu­sių­jų mo­ky­mo sky­riaus ve­dė­jo vie­tą. Tai bu­vo pa­da­ry­ta po to, kai opo­zi­ci­nės frak­ci­jos at­sto­vai – Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rė...

Įrengs Savarankiško gyvenimo namus

2017 m. rugpjūčio 29 d.
Pli­kiš­kių mokyklos–daugiafunkcio cent­ro pa­sta­te ki­tais me­tais at­si­da­rys sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai. Rugp­jū­čio 9 die­ną sa­vi­val­dy­bė­je pa­si­ra­šy­ta pa­pras­to­jo re­mon­to dar­bų at­li­ki­mo su­tar­tis, pa­gal ku­rią pa­tal­pos tu­ri bū­ti pa­ruoš­tos per me­tus.
Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai Pli­kiš­kių mokyklos–daugiafunkcio cent­ro pa­sta­te užims 144,16 kvad­ra­ti­nių met­rų, jas re­mon­tuos UAB „Rai­nių sta­ty­ba“.Bend­ra su­tar­ties kai­na – 116072 Eur (su PVM). Lė­šų šal­ti­nis – Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos...

Joniškiečiai dalyvavo mototurizmo ralyje

2017 m. rugpjūčio 29 d.
Ke­lio­nė­je da­ly­va­vo ko­man­da „Go Jo­niš­kis“, ku­riai va­do­va­vo ka­pi­to­nas Da­lius Bu­čins­kas. Kar­tu su juo į ra­lį „Ry­ter­na mo­dul mo­to­tu­rizm ral­ly“ lei­do­si ko­man­dos na­riai: Ro­ber­tas Žu­kas, Aud­rius Bin­kaus­kas, Jur­gi­ta Bu­čins­kie­nė, Ra­sa Žu­kie­nė, Dai­na Bin­kaus­kie­nė, Klai­das Klei­naus­kas ir Vi­ta­li­ja Klei­naus­kie­nė.
Ra­jo­no me­ro Ge­di­mi­no Če­pu­lio iš­ly­dė­ta gru­pė, kaip ir ki­tų ra­jo­nų ko­man­dos, fi­ni­ša­vo Birš­to­ne. Ra­lio me­tu da­ly­viai va­žia­vo mo­to­cik­lais po Lie­tu­vą...

Meilė iš pirmo žvilgsnio per 50 metų „nesudilo“

2017 m. rugpjūčio 24 d.
Kal­ne­lio kai­me (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­tys Lio­nė ir Va­cys Brie­džiai rugp­jū­čio 12-ąją su­ti­ko sa­vo bend­ro gy­ve­ni­mo auk­si­nį ju­bi­lie­jų. 50 me­tų kar­tu gy­ve­nan­tiems tė­ve­liams staig­me­ną su­ren­gė vai­kai Li­na, And­rius ir krikš­to duk­ra Jū­ra­tė, ne tik pa­ruo­šę sve­čių sta­lą, bet ir pa­kvie­tę į na­mus san­tuo­kos at­nau­ji­ni­mo ce­re­mo­ni­jai Paš­vi­ti­nio pa­ra­pi­jos ku­ni­gą. Su­kak­tu­vi­nin­kų po­ra sa­ko, kad gy­ve­ni­me jiems abiem pa­si­se­kė: vie­nas ki­tam kri­to į akį iš pir­mo žvilgs­nio, su­ta­po...

Gražiadarbės kūrė Pasaulio medžius (1)

2017 m. rugpjūčio 22 d.
Vi­są praė­ju­sią sa­vai­tę Gas­čiū­nų, ku­rie šie­met pa­skelb­ti vie­na iš de­šim­ties ša­lies ma­žų­jų Kul­tū­ros sos­ti­nių, ama­tų cent­re dir­bo 12 Jo­niš­kio ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kių ir ama­ti­nin­kių bei 4 fo­tog­ra­fai. Pir­mo­sios kū­rė Pa­sau­lio me­džius, ku­rie iki už­da­ry­mo vir­to bend­ra kom­po­zi­ci­ja, ant­rie­ji fik­sa­vo vie­tos žmo­nes, ar­chi­tek­tū­rą, apy­lin­kes. Da­lis nuo­trau­kų tu­rė­tų pa­kliū­ti į lei­di­nį apie Gas­čiū­nų kai­mą.
Abiem ple­ne­rams or­ga­ni­zuo­ti su­si­jun­gė Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus, su­rin­kęs ne­men­ką...

Gyventojų surinkti pinigai niekur nedingo

2017 m. rugpjūčio 22 d.
Į „Kraš­to ži­nių“ re­dak­ci­ją krei­pė­si Joniškio rajono Mel­nių kai­mo gy­ven­to­jas Vy­tau­tas Ga­siū­nas, tei­rau­da­ma­sis, kur pa­nau­do­ti žmo­nių su­rink­ti pi­ni­gai, ku­rie tu­rė­jo bū­ti skir­ti šal­tam as­fal­tui pirk­ti ke­liui į mi­nė­tą kai­mą re­mon­tuo­ti. Sau­gė­lau­kio se­niū­nė Edi­ta Nak­vo­sie­nė sa­kė, kad pi­ni­gai tie­siog ne­pa­nau­do­ti, o kol kas da­lis duo­bių ly­gi­na­mos be­to­nu. Vė­liau se­niū­nė per­skam­bi­nu­si pa­tiks­li­no, kad pi­ni­gus ke­ti­na grą­žin­ti V. Ga­siū­nui, nes jam, kaip pri­va­čiam as­me­niui, pa­pras­čiau...

Teisingą nuorodą įrengs dar šiais metais

2017 m. rugpjūčio 22 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė Jo­niš­kio Žiemgalos–Aukštaičių kul­tū­ros drau­gi­jai pa­tei­kė ofi­cia­lų at­sa­ky­mą, kad jau šiais me­tais bus iš­tai­sy­ta klai­da – per­kel­ta ne­tei­sin­ga nuo­ro­da į Si­dab­rės pi­lia­kal­nį. Apie de­šimt­me­tį be­si­tę­sian­tį ne­su­sip­ra­ti­mą „Šiau­lių kraš­tas“ jau ra­šė („Pi­lia­kal­nių me­tais ra­gi­na iš­tai­sy­ti klai­dą“, 2017 06 02)Lo­re­ta RIPS­KY­TĖ

Rugp­jū­čio pra­džio­je sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja, einanti me­ro pa­rei­gas Vai­da Alek­na­vi­čie­nė drau­gi­jai at­siun­tė raš­tą, ku­ria­me...

Anūkų ir senelių santykį atskleidė netikėta paroda (2)

2017 m. rugpjūčio 18 d.
Ža­ga­rė­je (Joniškio r.) vy­ku­sia­me „Frin­ge“ fes­ti­va­ly­je ati­da­ry­ta vil­nie­tės me­ni­nin­kės Jus­ti­nos Chris­taus­kai­tės fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „Anū­kai, rū­bai, se­ne­liai“. Ke­le­rius me­tus au­to­rė ke­lia­vo per Lie­tu­vą, fo­tog­ra­fuo­da­ma anū­kus, ap­si­ren­gu­sius se­ne­lių rū­bais, taip ne­ti­kė­tai at­skleis­da­ma sa­vi­tą šių kar­tų ry­šį. Kar­tu kraš­tie­tė me­ni­nin­kė Joa­na Ge­la­žy­tė pa­ro­dė frag­men­tą iš sa­vo fil­muo­tos me­džia­gos apie se­no­lius.
Vil­nie­tė fo­to­me­ni­nin­kė Jus­ti­na Chris­taus­kai­tė kar­tu su kraš­tie­te...

Močiučių audimo raštai turi kur kas gilesnę prasmę

2017 m. rugpjūčio 17 d.
Ar ži­no­me, ką reiš­kia sau­lu­tės, kry­že­liai, žal­čiu­kai mū­sų au­di­mų raš­tuo­se, mo­čiu­čių megz­to­se pirš­ti­nė­se, kal­vių ar me­džio dro­žė­jų dar­buo­se? Jie tu­ri ne tik es­te­ti­nę, bet kur kas gi­les­nę sim­bo­li­nę reikš­mę, by­lo­jan­čią mū­sų pro­tė­vių su­pra­ti­mą apie pa­sau­lį, ku­ris jiems at­ro­dė kur kas įvai­res­nis nei da­bar­ti­niam žmo­gui.Apie tai Gas­čiū­nuo­se (Jo­niš­kio ra­jo­nas) Is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus su­reng­ta­me tau­to­dai­li­nin­kų ple­ne­re, ku­ria­me gims gy­vy­bės me­džių kom­po­zi­ci­ja, su­reng­to­je pa­skai­to­je...

Ekspedicija išsivežė 20 muzikantų įrašus

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Jo­niš­kio ir Ak­me­nės ra­jo­nuo­se lan­kė­si 29–osios et­noinst­ru­men­to­lo­gi­nės eks­pe­di­ci­jos na­riai, ku­rie kal­bi­no vie­tos mu­zi­kan­tus, rin­ko apie juos me­džia­gą, da­rė įra­šus. Taip kau­pia­ma ir sis­te­mi­na­ma in­for­ma­ci­ja apie ra­jo­nuo­se dar mu­zi­kuo­jan­čius žmo­nes, puo­se­lė­jan­čius se­ną­sias dai­nas ir mu­zi­ką.
Eks­pe­di­ci­jos, ku­rios na­rius su­bū­rė Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro Folk­lo­ro po­sky­rio vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas ir ka­pe­los „Du­ja“...

Au­ga­lų su­kaup­ta ga­lia sau­go svei­ka­tą

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Ar­tė­ja Žo­li­nė – at­si­svei­ki­ni­mo su žel­me­ni­mis ir gė­lė­mis die­na, ta­čiau kai ku­rių žo­le­lių, au­ga­lų la­pų, sėk­lų ar uo­gų dar ga­li­me rink­ti da­bar ir ru­de­nį. Džio­vin­tų au­ga­lų su­kaup­tos ga­lios sau­gos svei­ka­tą vi­sus me­tus. Jo­niš­kie­tė svei­kuo­lė ir žo­li­nin­kė Da­nu­tė Oža­lie­nė siū­lo ne­pa­mirš­ti pri­si­skin­ti juo­dų­jų ser­ben­tų la­pų, ša­la­vi­jų, gys­lo­čių žie­dų, dil­gė­lių ir kra­pų sėk­lų, pe­ly­nų. Ru­de­nį ga­lė­si­me džio­vin­ti pie­nių šak­nis, skin­ti ir džio­vin­ti šer­mukš­nių, aro­ni­jų uo­gas.
Žo­li­nin­kė Da­nu­tė Oža­lie­nė į puo­de­lį įpi­la skaid­rios gel­to­nos...

Mugėse pirkėjams reikia būti atidiems

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Rugp­jū­čio 3–4 die­no­mis Jo­niš­kio Mies­to aikš­tė­je vy­ko mu­gė. Vie­na laik­raš­čio skai­ty­to­ja pa­ste­bė­jo, kad bu­vo pre­kiau­ja­ma iš už­sie­nio at­vež­tais me­di­niais žais­lais, ku­riuos par­dav­ėjas pri­sta­ti­nė­jo kaip sa­vo ran­kų dar­bą. Mu­gės or­ga­ni­za­to­riai tei­gia, kad pir­kė­jams tie­siog rei­kia bū­ti ati­diems, nes pre­kių nei pa­tik­rin­ti, nei įver­tin­ti jie ne­ga­li, tie­siog pa­ti­ki par­da­vė­jų už­pil­dy­tos an­ke­tos duo­me­ni­mis.
Jo­niš­kie­tė laik­raš­čio skai­ty­to­ja Kil­nu­tė Riš­ku­vie­nė, at­siun­tu­si...

Joniškiečiai sukilo dėl pjaunamų medžių (6)

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Jo­niš­ky­je me­džių pjo­vi­mu pra­si­dė­jo cent­ri­nės mies­to da­lies aikš­čių re­konst­ruk­ci­ja. Ak­ty­vūs jo­niš­kie­čiai in­ter­ne­te ėmė dis­ku­tuo­ti, ko­dėl no­ri­ma pa­lik­ti be­to­ni­nį mies­tą, juk ža­lu­mos ir taip nė­ra per daug.
Lie­pos mė­ne­sį sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ai­va­ras Rud­nic­kas ir UAB „Tro­tas“ di­rek­to­rius Jo­nas Vol­kas pa­si­ra­šė Jo­niš­kio mies­to cent­ri­nės da­lies aikš­čių re­konst­ruk­ci­jos tre­čio­jo eta­po dar­bų at­li­ki­mo su­tar­tį.
Pro­jek­tas...

Niekaip nesuformuoja Kontrolės komiteto (9)

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė krei­pė­si į Vy­riau­sy­bės at­sto­vę Šiau­lių ap­skri­ty­je su pra­ši­mu ati­dė­ti Kont­ro­lės ko­mi­te­to su­for­ma­vi­mo ter­mi­ną. Kont­ro­lės ko­mi­te­tas ne­pil­nos su­dė­ties yra jau nuo pa­va­sa­rio, opo­zi­ci­ja ne­be­no­ri teik­ti sa­vo kan­di­da­tų, nes ne­ma­to pra­smės dirb­ti kar­tu.
Atos­to­gau­jan­tį sa­vi­val­dy­bės me­rą Ge­di­mi­ną Če­pu­lį pa­va­duo­jan­ti vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė ofi­cia­liai krei­pė­si į Vy­riau­sy­bės at­sto­vę Šiau­lių ap­skri­ty­je As­tą Ja­siū­nie­nę...

Maldenių vaikų naktis bibliotekoje (1)

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Mal­de­nių fi­lia­lo lė­lių teat­riu­ko „Pa­dau­žiu­kai“ na­riai ir va­sa­rą tu­ri už­siė­mi­mų. Vie­ną nak­tį jie, pa­kvies­ti teat­ro va­do­vės ir bib­lio­te­ki­nin­kės Lio­nės Ado­mai­tie­nės, pra­lei­do bib­lio­te­ko­je.
„Pa­dau­žiu­ko“ ar­tis­tai į bib­lio­te­ką drau­gus su­si­kvie­tė vė­ly­vą lie­pos 28 – sios va­ka­rą. Pa­tie­sę čiu­ži­nius, mieg­mai­šius ir įsi­ren­gę jau­kią poil­sio vie­tą vai­kai bib­lio­te­kos kie­me rin­ko­si žais­ti įvai­rių žai­di­mų ir pa­si­stip­rin­ti ant lau­žo...

Moksleiviai ėmė auginti braškes (4)

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Kriu­kų mies­te­ly­je (Jo­niš­kio r.) moks­lei­viai bro­liai Ma­tas ir Si­mas Ru­džiai, tė­vo ūki­nin­ko To­mo Ru­džio pa­ska­tin­ti, šiais me­tais ėmė­si braš­kių vers­lo. Nors ten­ka kel­tis ket­vir­tą penk­tą va­lan­dą ry­to, kad nu­skin­tos uo­gos lai­ku ke­liau­tų į tur­gų ar tie­siai pas pir­kė­jus, vy­res­ny­sis 17-me­tis Ma­tas sa­ko, jog dar­bas jam pa­tin­ka. Po dve­jų me­tų bai­gęs gim­na­zi­ją yra ap­si­spren­dęs stu­di­juo­ti ag­ro­no­mi­ją.
Kriu­kų mies­te­lio ra­mio­je nuo­ša­lio­je gat­vė­je, so­dy­bo­je su se­nu me­di­niu, vi­jok­liais...

Joniškis tampa Lietuvos vizitine kortele (2)

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras nuo bir­že­lio pra­džios jau dir­ba ir šeš­ta­die­niais. At­vyks­tan­tiems iš ki­tų ša­lių per Ry­gos oro uos­tą Jo­niš­kis tam­pa pir­muo­ju Lie­tu­vos mies­tu, kur jie ti­ki­si gau­ti in­for­ma­ci­jos apie vi­są ša­lį ar bent regio­ną. Ta­čiau ne vi­sos lan­ky­ti­nos vie­tos Jo­niš­ky­je sa­vait­ga­liais jiems pa­sie­kia­mos.
Pa­sak Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rės Jur­gi­tos Bu­čins­kie­nės, pir­mie­ji šeš­ta­die­niai op­ti­miz­mo ne­kė­lė ir jau...

Sūris iš Joniškio pateko į Lietuvos rekordų knygą

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ku­li­na­ri­nio pa­vel­do puo­se­lė­to­jos Ste­fos Strak­šie­nės praė­ju­siais me­tais pa­ga­min­tas di­džiu­lis varš­kės sū­ris pa­te­ko į Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą.Apie tai pra­ne­ši­mo iš Lie­tu­vos re­kor­dus fik­suo­jan­čios agen­tū­ros „Fac­tum“ va­do­vo Vy­tau­to Na­vai­čio su­lau­kė Po­šu­pių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė, Sū­rių šven­tės Jo­niš­kio ra­jo­ne or­ga­ni­za­to­rė Si­gi­ta Sa­moi­lo­va. Re­kor­dų agen­tū­ra in­for­ma­vo, kad praė­ju­siais me­tais Po­šu­pių kai­me vy­ku­sios tarp­tau­ti­nės sū­rių šven­tės me­tu bu­vo pa­siek­tas nau­jas...

Savivaldybė biudžeto lėšas švaistė privačioms patalpoms gražinti (6)

2017 m. rugpjūčio 2 d.
Vals­ty­bės kont­ro­lės įga­lio­ta Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rė Al­ma Žu­kaus­ky­tė nu­sta­tė, kad biu­dže­to lė­šo­mis re­mon­ta­vu­si pri­va­čias pa­tal­pas sa­vi­val­dy­bė pa­žei­dė biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mą, tai yra – iš­švais­tė pi­ni­gus ten, kur ne­tu­rė­tų.
Dėl ga­li­mai iš­švais­ty­tų lė­šų į Vals­ty­bės ir Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­res ko­vo mė­ne­sį krei­pė­si ra­jo­no Ta­ry­bos opo­zi­ci­nė frak­ci­ja.
Skun­do es­mė to­kia: praė­ju­siais me­tais iš pro­gra­mos, skir­tos gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos ko­ky­bės...

Žvelgaičiai į šventę pakvietė Onas

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Šeš­ta­die­nį Žvel­gai­čių kai­mo bend­ruo­me­nė pa­kvie­tė į va­sa­ros šven­tę „Oni­nes švęs­ki­me kar­tu“, ku­rio­je ne­trū­ko skam­bios mu­zi­kos, dai­nų ir svei­ki­ni­mų var­du­vi­nin­kėms.
Oni­nių šven­tė­je ving­rias me­lo­di­jas gro­jo ir dai­na­vo Žvel­gai­čių kai­mo ka­pe­la, ku­riai nuo ge­gu­žės mė­ne­sio va­do­vau­ja jo­niš­kie­tė Vil­ma Bar­ta­šie­nė. Ko­lek­ty­vas per tą lai­ką jau spė­jo pa­ruoš­ti pro­gra­mą ir kon­cer­tuo­ti Ak­me­nė­je, Ry­go­je, Ra­moš­kių kai­me, Ga­tau­čiuo­se. Va­do­vė kas sa­vai­tę sku­ba ne tik į re­pe­ti­ci­jas Žvel­gai­čių kai­me, ji...

Dienos populiariausi

Skulptorių dovana rajonui – aštuonios skulptūros (3)

2017 m. rugsėjo 2 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas