(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Tautos tradicijas grąžina į kaimą

2017 m. vasario 14 d.
Mi­cai­čių kai­mo bend­ruo­me­nė įsi­gi­jo pen­kis tau­ti­nius kos­tiu­mus. Ji rū­pi­na­si, kad kai­me ne­bū­tų pa­mirš­ta­mi iš se­no­vės mus pa­sie­kian­tys pa­pro­čiai, stip­rė­tų liau­diš­ko mu­zi­ka­vi­mo tra­di­ci­jos.
2016 me­tus ša­ly­je pa­skel­bus Vie­tos veik­los bend­ruo­me­nių me­tais, Mi­cai­čių bend­ruo­me­nė ste­bė­jo, ko­kie ša­ly­je skel­bia­mi pro­jek­tai, ir spren­dė, ar ga­li jais pa­si­nau­do­ti. Juos ypač su­do­mi­no me­tų pra­džio­je Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­skelb­tas pro­jek­tas, ku­riuo ža­da­ma na­cio­na­li­nė pa­ra­ma...

Krepšininkai rungtyniavo ir dėl mero taurės

2017 m. vasario 14 d.
Krep­ši­nio mė­gė­jų ly­go­je Gin­kū­nų „Gin­kū­nai" pra­lai­mė­jo Kur­šė­nų SK „Se­nu­kams“ – 68:86. Ra­mū­nas Nei­man­tas – 20, Li­nas Stan­kus – 19/ Ar­nas Liu­lys – 16, Ka­ro­lis Gri­ga­lius ir Ovi­di­jus Me­di­šaus­kas – po 14.
Kur­šė­nų SK „Kris­ta­las“ – „En­tu­zias­tai“ – 124:71. Vi­lius Akuč­ka – 42, Be­ne­dik­tas Jo­nuš­ka ir Ka­zi­mie­ras Šle­že­vi­čius – po 26/ Pau­lius Ju­ra­šius ir Os­mon­das Ulkš­ti­nas – po 20.
Dau­gė­lių „Fla­min­gas“ – Ku­žių „Ku­žiai“ – 63:92. Ma­rius Ci­ka­na­vi­čius – 19, Faus­tas Juo­za­pa­vi­čius – 15/ Si­gi­tas...

Literatui vėl nusišypsojo sėkmė

2017 m. vasario 14 d.
Dien­raš­čių pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­suo­se sėk­mė A. Aba­ką ap­lan­ko jau tre­čią kar­tą. Ma­tyt, fortūna jį taip pa­mė­go dėl jo iš­ti­ki­my­bės šiam lei­di­niui.
Med­ra­giš­kis sa­ko, kad „Šiau­lių kraš­tą“ pre­nu­me­ruo­jąs nuo ta­da, kai jis su­si­kū­rė. Už­si­sa­ky­da­vo iš­kart me­tams, o kai šei­mos lė­šų pri­rei­kė ki­tiems pir­ki­niams – tai trum­pes­niam lai­kui.
Ir vi­sa­da da­ly­vau­ja pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­suo­se. „Juk tai nie­ko ne­kai­nuo­ja – tik iš­si­ker­pi ku­po­ną ir re­dak­ci­jo­je į mai­še­lį įme­ti“, – šyp­so­si A. Aba­kas.
„Kraš­to...

Komandos stebino ir sirgalius, ir varžovus

2017 m. vasario 14 d.
Na­tu­ral Phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos A di­vi­zio­ne rung­ty­niau­jan­ti Ak­me­nės ko­man­da praė­ju­sį sa­vait­ga­lį dve­jas rung­ty­nes žai­dė na­muo­se ir abe­jas pra­lai­mė­jo. O jos kai­my­nė iš Kur­šė­nų nu­ste­bi­no dau­ge­lį, nu­ga­lė­da­ma vie­ną iš čem­pio­na­to ly­de­rių.
Ak­me­nės SCKK-„Ak­me­nės ce­men­tas“ sa­vo­jo­je aikš­tė­je pra­lai­mė­jo Vil­niaus VKC eki­pai re­zul­ta­tu 74:82 (22:23, 20:17, 15:21, 17:21).
Rung­ty­nės vi­są lai­ką vy­ko at­kak­liai. Įpu­sė­jus pa­sku­ti­niam kė­li­niui, sve­čiai pir­ma­vo 8...

Grupės lyderė – Pakruojo komanda

2017 m. vasario 14 d.
Pak­ruo­jo „Pak­ruo­jis-Ly­gu­mų ŽŪB“ – Šiau­lių „Po­li­ci­ja“ – 82:61 (10:12, 27:8, 19:11, 26:30). To­mas Du­ra – 18, Ai­va­ras Stal­ma­čen­ka – 13, Be­nius Ur­bo­na­vi­čius – 12, Man­tas Gal­kaus­kas – 11, Dai­va­ras Pa­kark­lis – 10/ Pran­ciš­kus Ru­čins­kas – 19, Jo­nas Šle­kys – 12, And­rius Čiu­če­lis – 10 taš­kų.
Tau­ra­gės „For­tū­na-Aga­va“ – Kel­mės „Kel­mė“ – 81:75 (31:22, 21:10, 13:19, 16:24). Ai­va­ras Gal­kaus­kas – 20, Al­man­tas Pa­kark­lis – 14, Lau­ry­nas Jo­ku­baus­kas – 12, Lai­mo­nas Mik­šys – 11 tšk...

Naujoji vadovė įstaigos padėtį vadina rimta

2017 m. vasario 9 d.
Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro ko­lek­ty­vui pri­sta­ty­ta nau­ja jo di­rek­to­rė – Vil­ma Plau­ši­nai­tie­nė. Ji kur­šė­niš­kiams pa­sa­ko­jo apie sa­ve, api­bū­di­no, ką bū­ti­na pa­da­ry­ti vi­siems, kad per­mai­nas pa­jus­tų jų pa­cien­tai.
Rei­kia dirb­ti drau­ge
Nau­ją­ją di­rek­to­rę Vil­mą Plau­ši­nai­tie­nę Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro ko­lek­ty­vui pri­sta­tė Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras.
Rad­vi­liš­kie­tė V. Plau­ši­nai­tie­nė šio cent­ro va­do­ve ta­po lai­mė­ju­si Sa­vi­val­dy­bės...

Dešimtmečius paskyrė krašto žmonėms

2017 m. vasario 2 d.
Kur­šė­nų (Šiau­lių r.) li­go­ni­nės ko­lek­ty­vas ant­ra­die­nį iš­kil­min­gai iš­ly­dė­jo gy­dy­to­ją kar­dio­lo­gę Sta­sę Ig­no­tai­tę, ku­ri 55-erius me­tus rū­pi­no­si šio kraš­to žmo­nių svei­ka­ta. Me­di­kė sa­ko, kad per tą lai­ką jai yra te­kę pa­jus­ti di­džiu­lių per­mai­nų.
Iš Kur­tu­vė­nų kraš­to ki­lu­si Sta­sė Ig­no­tai­tė, bai­gu­si Me­di­ci­nos ins­ti­tu­tą, bu­vo pa­skir­ta dirb­ti Kur­šė­nuo­se. Į šį mies­tą prie Ven­tos at­vy­ko 1951-ai­siais.
Iš pra­džių bu­vo pa­siųs­ta į pu­sės me­tų truk­mės kur­sus. O ta­da jau pra­si­dė­jo kas­die­nis dar­bas. Įtemp­tas. Kau­pė­si...

Lyderis – Kuršėnų „Kristalas“

2017 m. vasario 2 d.
Kur­šė­nų SK „Kris­ta­las“ – SK „Se­nu­kai“ – 79:72. Ra­mū­nas No­ru­tis – 23, Juo­zas Sta­pon­kus – 16/ Ka­ro­lis Gri­ga­lius – 22, Ar­nas Liu­lys – 18.
Dau­gė­lių „Fla­min­gas“ – Gin­kū­nų „Gin­kū­nai“ – 72:76. And­rius Čes­naus­kas – 19, Mar­ty­nas Ve­re­so­vas – 15/ Arū­nas Bač­kys – 22, Ri­čar­das Vait­ke­vi­čius – 14.
Nai­sių „Nai­siai“ – Kur­šė­nų „En­tu­zias­tai“ – 83:59. Vi­lius Grin­ce­vi­čius – 33, My­ko­las Kai­rys – 13/ Ne­das Daug­mau­dis – 25, Rai­mon­das Sa­vic­kas – 9.
Gruz­džių „Gruz­džiai“ – Ku­žių „Ku­žiai“ – 81:80...

Į Ventos pakrantę poilsiautojus kvies

2017 m. sausio 31 d.
Ven­tos pa­kran­tė ties Kur­šė­nais (Šiau­lių r.) jau tvar­ko­ma, bet di­die­ji dar­bai ir rū­pes­čiai dar atei­ty­je. Kol kas dar tik pla­nuo­ja­ma, ta­ria­ma­si, kad te­ri­to­ri­ja prie upės tap­tų gra­žes­nė, poil­siau­to­jams jo­je bū­tų pa­to­giau.
Nu­ma­ty­ta sta­ty­ti til­tą, iš po­pu­lia­rė­jan­čios Kur­šė­nų mies­to ren­gi­nių vie­tos prie Ven­tos perve­sian­tį į se­ną­jį par­ką. Da­bar ar­chi­tek­tai su­si­ti­ki­nė­ja su konst­ruk­to­riais, sprendžia bū­si­mo­sios sta­ty­bos klau­si­mus.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je jos va­do­vai su...

Žygio dalyviai aplankė barsuką

2017 m. sausio 31 d.
Dau­giau ne­gu 400 žmo­nių sek­ma­die­nį su­va­žia­vo prie Ge­lu­vos eže­ro (Šiau­lių r.) ir lei­do­si į Pu­siau­žie­mio žy­gį. No­rė­jo su­ži­no­ti, ar il­gą žie­mą ža­da bar­su­kas, pa­ma­ty­ti dau­gy­bę Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko eže­rų, iš­girs­ti nau­jo ne tik apie juos.Al­gi­man­tas BRI­KAS
Su­va­žia­vo dau­giau kaip 400 įvai­raus am­žiaus žmo­nių ne tik iš Šiau­lių mies­to bei ra­jo­no. Už­si­re­gist­ra­vo at­vy­kę ir iš Klai­pė­dos, Kau­no, Jo­niš­kio, Rad­vi­liš­kio bei ki­tų ša­lies vie­to­vių. Ne vie­nas na­mie ne­pa­li­ko ir sa­vo...

Im­ty­ni­nin­kai lai­mė­jo me­da­lių

2017 m. sausio 31 d.
Ma­ri­jus Gri­ge­lis, iki 130 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­jos fi­na­le pra­lai­mė­jęs pa­sau­lio čem­pio­na­to pri­zi­nin­kui Man­tui Knys­tau­tui, pel­nė si­dab­ro me­da­lį.
Ka­ro­lis Ky­gas (iki 75 kg) pra­lai­mė­jo tik vie­ną ko­vą, pa­sku­ti­nė­mis se­kun­dė­mis, dėl išė­ji­mo į fi­na­lą per­spek­ty­viam kau­nie­čiui Ti­tui Ker­še­vi­čiui (4:5). K. Ky­gui įteik­tas bron­zos me­da­lis.
Tre­čią­ją vie­tą pel­nė ir Gy­tis Ku­le­vi­čius (iki 66 kg).
Čem­pio­na­te da­ly­va­vo apie 200 spor­ti­nin­kų.
Tre­ne­riai, tei­sė­jai bei...

Žiūrovus sukvietė kapelų šventė

2017 m. sausio 31 d.
Šven­tės ve­dė­jai Jo­vi­ta Lu­bie­nė ir Ne­ri­jus Me­dei­šis pa­skel­bė, kad ji ski­ria­ma „smui­ki­nin­kui iš pri­gim­ties“, kur­šė­niš­kiui švie­saus at­mi­ni­mo Au­gus­ti­nui Ru­ge­liui.
Tra­di­ci­nio folk­lo­ro inst­ru­men­ti­nė gru­pė, ku­rio­je gro­jo A. Ru­ge­lis, už­per­nai ko­vą bu­vo įver­tin­ta aukš­čiau­siu ša­ly­je mė­gė­jų me­no ap­do­va­no­ji­mu – „Auk­so paukš­te“. Šią šven­tę „Griežk, smui­ke­li“ pra­dė­jo jau gro­da­mi tik dvie­se – Al­gis Ku­niaus­kas ir Rai­mon­das Sin­ke­vi­čius.
Ir šio­je šven­tė­je kon­cer­ta­vo vi­so­se...

Pagerino savo pozicijas

2017 m. sausio 31 d.
Na­tu­ral Phar­ma­ceu­ti­cals – Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos A di­vi­zio­ne rung­ty­niau­jan­čios Šiau­lių ap­skri­ties eki­pos pa­ge­ri­no sa­vo po­zi­ci­jas. Tur­ny­ro len­te­lė­je ypač pa­ki­lo dve­jas rung­ty­nes lai­mė­ju­si Ak­me­nės ko­man­da.
Ak­me­nės SCKK „Ak­me­nės ce­men­tas“ sa­vo­jo­je aikš­tė­je įvei­kė tur­ny­ro len­te­lė­je ge­ro­kai aukš­čiau sto­vin­čią Klai­pė­dos LCC tarp­tau­ti­nio uni­ver­si­te­to ko­man­dą re­zul­ta­tu 89:82 (18:24, 21:16, 19:20, 31:22).
Tris kė­li­nius pir­ma­vo tai vie­na, tai ki­ta...

Šventė „Griežk, smuikeli“ vėl kviečia kapelų mėgėjus

2017 m. sausio 26 d.
Šeš­ta­die­nį Kur­šė­nuo­se, Kul­tū­ros cent­re, vyks jau de­vy­nio­lik­to­ji ša­lies liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­lų šven­tė „Griežk, smui­ke­li“. Apie jos or­ga­ni­za­vi­mą, apie tai, kas lau­kia į ją atė­ju­sių žiū­ro­vų, kal­bė­jo­mės su vie­nu iš šven­tės or­ga­ni­za­to­rių Ze­no­nu GES­TAU­TU, Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju.– Šį kar­tą pa­kvie­tė­me net ke­tu­rias nau­jas ka­pe­las, ku­rios šio­se tra­di­ci­nė­se šven­tė­se dar nė­ra bu­vu­sios. Iš Ne­va­rė­nų (Tel­šių ra­jo­nas) at­vyks links­ma ir šau­ni, la­bai sa­vi­ta liau­diš­kos mu­zi­kos...

Keičiasi mokyklų vadovai

2017 m. sausio 26 d.
Ilo­na Vai­čiu­lie­nė, va­do­va­vu­si Kur­šė­nų me­no mo­kyk­lai, lai­mė­jo kon­kur­są to pa­ties mies­to Spor­to mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­goms. Šiau­lių ra­jo­no Ta­ry­ba ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je I. Vai­čiu­lie­nę joms pa­tvir­ti­no.
I. Vai­čiu­lie­nė iš pa­rei­gų at­lei­džia­ma nuo sau­sio 31-osios. Me­no mo­kyk­lai ji va­do­va­vo nuo 2014-ųjų rugp­jū­čio. Prieš tai dir­bo Kur­šė­nų Sta­sio Ang­lic­kio mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja ne­for­ma­lia­jam ug­dy­mui. Ta­da ji, tarp ki­tų sri­čių, ku­ra­vo ir spor­tą...

Mezginiai stebina ne tik spalvomis

2017 m. sausio 24 d.
Meš­kui­čiuo­se (Šiau­lių r.) gy­ve­nan­ti Sta­nis­la­va Klo­vie­nė yra pri­mez­gu­si dau­gy­bę pirš­ti­nių, ko­ji­nių, rie­ši­nių. Ji nu­mez­gė ir pirš­ti­nes, skir­tas mū­vė­ti iš­kart dviem žmo­nėms. Pa­ro­dos, ku­rio­je eks­po­nuo­ja­mi meš­kui­tiš­kės dar­be­liai, lan­ky­to­jai gro­ži­si bei ste­bi­si ne tik jo­mis.
Ant sta­lų su­dė­lio­tos rie­ši­nės, pirš­ti­nės, ko­ji­nės. Ant sie­nos už­ra­šas skel­bia, jog čia eks­po­nuo­ja­mi Sta­nis­la­vos Klo­vie­nės dar­bai.
Pa­ro­dos au­to­rė pra­si­ta­ria, jog po­trau­kio megz­ti dė­ka ji tu­rin­ti, kas veik­ti...

Puodžių sostinėje kuriasi dar vienas keramikas

2017 m. sausio 19 d.
Ke­ra­mi­kas Min­dau­gas Tu­ro­le­vi­čius, pa­žin­tį su mo­liu pra­dė­jęs Tau­ra­gė­je, vė­liau pa­si­dar­ba­vęs Vil­niu­je, da­bar ku­ria­si puo­džių sos­ti­nė­je – Kur­šė­nuo­se. Čia jis, šven­čian­tis tris­de­šimt­me­tį, su­ren­gė sa­vo dar­bų pa­ro­dą.
Šiau­lių ra­jo­no Et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­re eks­po­nuo­ja­mo­je Min­dau­go Tu­ro­le­vi­čiaus per­so­na­li­nė­je pa­ro­do­je – kū­ri­niai iš mo­lio, at­lik­ti ir iš se­no­vės atė­ju­sia rau­go ke­ra­mi­kos tech­no­lo­gi­ja.
Mo­lio ga­mi­nys, iš­trauk­tas iš de­gi­mo kros­nies...

Nuotraukose – gimtinės ir renginių vaizdai

2017 m. sausio 17 d.
Gra­žūs Šiaulių rajono Kur­tu­vė­nų vaiz­dai at­si­vė­rė Kur­šė­nuo­se, Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­re. Čia pri­sta­ty­tas fo­toal­bu­mas, pa­sa­ko­jan­tis apie per­nai Kur­tu­vė­nų mies­te­ly­je vy­ku­sį klo­ji­mo teat­rų fes­ti­va­lį, ir nuo­trau­kų pa­ro­da.
Šiau­liuo­se gy­ve­nan­tis Al­gir­das Kont­ri­mas nuo pa­va­sa­rio lai­ką lei­džia gim­tuo­siuo­se Kur­tu­vė­nuo­se. Jį pa­ma­ty­si ne­ši­ną fo­toa­pa­ra­tu kiek­vie­nų me­tų lie­pą vyks­tan­čiuo­se klo­ji­mo teat­rų fes­ti­va­liuo­se, su­kvie­čian­čiuo­se vai­din­to­jų bei žiū­ro­vų iš vi­sos ša­lies.
Ant sta­lo –...

Kaimynai ropščiasi iš dugno

2017 m. sausio 17 d.
Na­tu­ral Phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos A di­vi­zio­no ko­man­dos su­žai­dė dar po dve­jas rung­ty­nes. Šiau­lių ap­skri­ties eki­poms bu­vo svar­bu po jų pa­ly­pė­ti tur­ny­ro len­te­lė­je bent kiek aukš­čiau.
Ak­me­nės SCKK-"Ak­me­nės ce­men­tas“ Ma­ri­jam­po­lė­je nu­ga­lė­jo „Sū­du­vą-Man­tin­gą-2“ re­zul­ta­tu 80:72 (19:9, 15:24, 15:24, 31:15).
Įpu­sė­jus pir­ma­jam kė­li­niui, sve­čiai jau bu­vo pel­nę 11 taš­kų, o šei­mi­nin­kai – dar nė vie­no. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je ma­ri­jam­po­lie­čiai sten­gė­si su­si­grą­žin­ti, ką...

Lyderiai – tauragiškiai

2017 m. sausio 17 d.
Kel­mės „Kel­mė“ – Šiau­lių „Po­li­ci­ja“ – 94:68 (26:17, 29:10, 28:23, 11:18). Lu­kas Sė­jū­nas – 22, Ai­va­ras Gal­kaus­kas – 15, Vai­das Pau­liu­kė­nas – 13, Lai­mo­nas Mik­šys – 10 taš­kų ir tiek pat re­zul­ta­ty­vių perdavimų/ Dei­vi­das Juo­zai­tis – 32 (8 tri­taš­kiai iš 10-ies), Min­vy­das Stuo­gis – 13 taš­kų.
„Po­li­ci­ja“ į sa­vo su­dė­tį įtrau­kė 193 cm ūgio puo­lė­ją Do­vy­dą Ka­va­liaus­ką. 26-erių krep­ši­nin­kas iki šiol nė­ra rung­ty­nia­vęs ofi­cia­liuo­se čem­pio­na­tuo­se. Šio­se rung­ty­nė­se jis žai­dė 35 se­kun­des, pel­nė 2 taš­kus.
„Kel­mė“ –...

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas