(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Biržų rajone

Tvirtovei medžiai – kliuvinys

2017 m. vasario 17 d.
„Bir­žie­čių žo­džio“ skai­ty­to­jai at­krei­pė dė­me­sį: pi­lia­vie­tė­je vėl pjau­na­mi me­džiai. Ei­li­niams bir­žie­čiams me­džių gai­la, val­di­nin­kams – ne.Prieš sa­vai­tę Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tink­la­raš­ty­je pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja: Bir­žų pi­lia­vie­tės te­ri­to­ri­jo­je va­sa­rio 9 ir 10 die­no­mis bus ker­ta­mi tan­kiai suau­gę, pa­žeis­ti stie­bo ar šak­nų pu­vi­nio ir pa­sta­tams grės­mę ke­lian­tys me­džiai. Va­sa­rio 13 die­nos anks­ty­vą ry­tą skai­ty­to­jai su­ne­ri­mo: kiek tų me­džių iš­pjaus?
Ant­ra­die­nį...

Mokytoją Moniką Čalkauskaitę prisimenant

2017 m. vasario 17 d.
Va­sa­rio 19 die­ną Bir­žų ra­jo­no gar­bės pi­lie­tei nu­si­pel­niu­siai mo­ky­to­jai Mo­ni­kai Čal­kaus­kai­tei bū­tų su­ka­kę 95 me­tai. Bir­že­lį bus pen­ke­ri me­tai, kai mo­ky­to­jos ne­bė­ra tarp mū­sų, ta­čiau jos as­me­ny­bę ir dar­bus šian­dien pri­si­me­na daug me­dei­kie­čių, jos mo­ki­niai, ko­le­gos, me­nu be­si­do­min­tys bir­žie­čiai.Mo­ky­to­ja Mo­ni­ka Čal­kaus­kai­tė pa­li­ko neiš­dil­do­mą pėd­sa­ką ne tik Me­dei­kių mo­kyk­los is­to­ri­jo­je, bet ir pla­čios apy­lin­kės gy­ve­ni­me. Ne­di­de­lė tai mo­kyk­la, ku­riai ji ati­da­vė...

Valdininkai ant mūsų galvos dar daugiau nutarimų sugalvos?

2017 m. vasario 17 d.
Šven­čių die­nos bū­na pa­ky­lė­tos, links­mos ar pa­pras­čiau­siai gra­žios. Po šven­čių gy­ve­ni­mas vėl grįž­ta į sa­vo va­gą. Ri­kiuo­ja­si kas­die­nės die­nos. Su sa­vais dar­be­liais, rū­pes­čiais, pla­nais... Gal kas su­gal­vo­si­te sa­vo bu­tą re­mon­tuo­ti? Ta­da ži­no­ki­te, kad apie to­kį tams­tų dar­bą da­bar rei­kia val­džiai pra­neš­ti. Val­džia no­ri ži­no­ti, kaip re­mon­tuo­si. Gal grin­dis šli­fuo­si? Gal su­gal­vo­si ke­lis vi­nis į sie­ną įkal­ti? Pra­ne­šęs apie re­mon­tą, gau­si val­džios lei­di­mą. Ka­dan­gi val­džia ži­nos apie...

Sporto ir sveikatingumo kompleksas paveikslėliuose

2017 m. vasario 14 d.
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Pi­lies ar­se­na­lo sa­lė­je vy­ko Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­so pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų pri­sta­ty­mas. Tai reiš­kia, kad bir­žie­čiai ga­lė­jo skaid­rė­se ir pla­ka­tuo­se pa­ma­ty­ti, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­sas – spor­to sa­lė, ba­sei­nas ir le­do ri­tu­lio aikš­tė – da­bar­ti­nio „Sau­lės“ gim­na­zi­jos sta­dio­no vie­to­je bei pa­reikš­ti sa­vo idė­jas ir pa­siū­ly­mus. Kol kas komp­lek­sas, pla­nuo­ja­mas sta­ty­ti dviem eta­pais, gra­žus tik...

Apie Valentiną, meilės loterijas bei meilės rūmų statybą

2017 m. vasario 14 d.
Po ku­rio lai­ko, pa­si­su­kus po­li­ti­niams vė­jams, vys­ku­pas Va­len­ti­nas bu­vo pa­skelb­tas šven­tuo­ju. Toks gy­ve­ni­mas: vie­ną die­ną esi nu­si­kal­tė­lis, o ki­tą die­ną – šven­ta­sis kan­ki­nys. Da­bar ir žmo­nių gy­ve­ni­muo­se ki­ti vė­jai. Nors nie­kas ne­drau­džia tuok­tis, bet ne­ma­žai po­rų gy­ve­na su­si­dė­ju­sios. Ir vie­nas ki­tą va­di­na ne vy­ru ir žmo­na, o su­gy­ven­ti­niais. Pas­ta­rie­siems, ko ge­ro, la­biau tik­tų ki­tas, ne šven­to Va­len­ti­no, va­sa­rio 14 die­nos pa­va­di­ni­mas.
Va­len­ti­no...

Algimanto Zurbos paminklai gimtajam kraštui

2017 m. vasario 14 d.
Va­sa­rio 8 die­ną iš Bir­žų kraš­to ki­lu­siam ra­šy­to­jui Al­gi­man­tui Zur­bai su­ka­ko 75-eri. Ši su­kak­tis šven­tiš­kai bu­vo pa­mi­nė­ta Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, pri­sta­tant jo kū­ry­bos pa­ro­dą.Pa­ra­šiu­si to­kį ofi­cia­lų pir­mą sa­ki­nį su­si­grie­biau – bir­žie­čiai ra­šy­to­ją vi­sa­da lai­kė tik­ru, esa­mu, bir­žie­čiu, ne gar­bin­gu išei­viu iš Žva­gui­čių, Kup­re­liš­kio. Nes A. Zur­ba į sa­vo kraš­tą grįž­ta nuo­la­tos: pri­sta­ty­ti nau­ją sa­vo kny­gą, pa­vaikš­čio­ti vai­kys­tės ir jau­nys­tės ta­kais, su­si­tik­ti su bi­čiu­liais...

Katalikų bažnyčia skaičiuoja šimtmečius

2017 m. vasario 14 d.
Va­bal­nin­ko kraš­tas, skir­tin­gai nuo Bir­žų, ne­pa­si­da­vė re­for­ma­ci­jos vė­jams ir iš­sau­go­jo ka­ta­li­ky­bę. 1617 m. Je­ro­ni­mas Va­la­vi­čius prie Va­bal­nin­ko dva­ro fun­da­vo me­di­nę su vie­nu bokš­tu baž­ny­čią ir do­va­no­jo jai Mie­liū­nų kai­mą. Ši do­va­na tu­rė­jo pa­dė­ti iš­lai­ky­ti baž­ny­čią ir leis­ti pra­gy­ven­ti jos kle­bo­nui.
1639 m. ko­vo 8 d. Len­ki­jos ka­ra­lius ir di­dy­sis Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­tis Vla­dis­lo­vas Va­za Va­bal­nin­ko baž­ny­čiai, kaip nu­ken­tė­ju­siai nuo šve­dų ant­plū­džio ir ma­ro...

Vabalninkas Lietuvos mažoji kultūros sostinė. Ar svarbus šis titulas?

2017 m. vasario 14 d.
Lie­tu­vos kai­mo bend­ruo­me­nių aso­cia­ci­jos ir Lie­tu­vos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos spren­di­mu iš­rink­tos 2017 me­tų Lie­tu­vos ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės. Tarp 10 šau­niau­sių kai­mų, mies­te­lių – ir Va­bal­nin­kas. Ką apie šį ti­tu­lą ma­no pa­tys va­bal­nin­kie­čiai.Adol­fas RIN­KŪ­NAS, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys, Va­bal­nin­ko se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tis:
Ti­tu­las – svar­bus. Ir mums, va­bal­nin­kė­nams, bent jau man, bu­vo la­bai ne­ti­kė­tas. Iš vi­sos Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties mies­te­lių dė­me­sys at­kreip­tas į Va­bal­nin­ką...

Bažnyčią skalbia vanduo

2017 m. vasario 14 d.
Va­bal­nin­ko Švč. M. Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čia šie­met vai­ni­kuo­ja­ma dviem ju­bi­lie­jais: 400 me­tų nuo pir­mo­sios (1617m.) ir 200 me­tų (1817 m.) nuo da­bar­ti­nės mū­ri­nės baž­ny­čios sta­ty­bos. Lie­pos mė­ne­sį ju­bi­lie­ji­nė­je baž­ny­čio­je – Pa­ne­vė­žio vys­ku­pi­jos Gy­vo­jo ro­ži­nio kong­re­sas. Rugp­jū­čio mė­ne­sį per di­džiuo­sius Žo­li­nės at­lai­dus – ju­bi­lie­ji­nės iš­kil­mės. Vai­ni­kuo­ta, ti­tu­luo­ta, bet pa­lik­ta li­ki­mo va­liai.Va­bal­nin­ko baž­ny­čia – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sau­go­mas pa­vel­das. Bet...

Korupcijai suvaldyti turime pranešėjams paminklą pastatyti?

2017 m. vasario 10 d.
Švie­žia nau­jie­na. Kaip ką tik nu­kal­din­tas eu­ro cen­tas! Vie­no­je val­diš­ko­je įstai­go­je dė­jo­si žiau­rūs fi­nan­si­niai pa­žei­di­mai. Apie tai pra­bi­lo šios įstai­gos fi­nan­si­nin­kė. Ji pa­žė­rė puokš­tę ne­gra­žių da­ly­kų. Įs­tai­gos dar­buo­to­jai vie­nam įren­gi­mui nu­pir­ko guo­lį už ke­lis šim­tus eu­rų, kai krau­tu­vė­je pa­na­šus daik­tas kai­na­vo vos ke­lis eu­rus. Pir­ko ir dau­giau auk­si­nių ir paauk­suo­tų daik­tų. Ir kuo bran­ges­nių pa­slau­gų. Įs­tai­go­je dir­bo pir­ties pri­žiū­rė­to­ja, nors jo­kios pir­ties ne­bu­vo. Bet bu­vo jai...

Kas rinkėjams dirbo už dyką, o kas – ne

2017 m. vasario 10 d.
Per praė­ju­sius me­tus ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai su jų, kaip ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių, veik­la su­si­ju­sioms reik­mėms iš­lei­do 7307 eu­rus. Už lai­ką, pra­leis­tą po­sė­džiuo­se bei vyk­dant ki­tus ra­jo­no Ta­ry­bos na­rio pa­ve­di­mus, ra­jo­no Ta­ry­bos na­riams per­nai iš ra­jo­no biu­dže­to iš­mo­kė­ti 4505 eu­rai. Vie­ni ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai šio­mis tei­sė­to­mis iš­mo­ko­mis pa­si­nau­do­jo, ki­ti dir­bo vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, nes ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tas nu­ma­to...

Nauji papročiai Seime, merų ir Seimo rinkimuose bei piliečių šventėse?

2017 m. vasario 7 d.
Da­bar ke­ti­na­ma pa­da­ry­ti, kad apie lo­bis­tų veik­lą bū­tų dek­la­ruo­ta Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai. Kad bū­tų re­gist­ruo­ti vi­si vi­zi­tai Sei­me. Re­gist­ruo­ti tu­rės ne pa­tys lo­bis­tai. Už juos tai pa­da­rys Sei­mo ko­mi­te­tai, į ku­rių po­sė­džius ar su­si­ti­ki­mus vers­lo gru­pių ar vi­suo­me­nės at­sto­vai at­vyks. Te­ko gir­dė­ti, jog kai ku­rie Sei­mo na­riai jau pra­ne­ša apie sa­vo su­si­ti­ki­mus Sei­me su vie­nu ar ki­tu lo­bis­tu. Ma­tyt, dėl šven­tos ra­my­bės. Juk nie­ka­da ne­ga­li...

Pusiaužiemis Londono gatvėje

2017 m. vasario 7 d.
Kra­tiš­kiai. Pag­rin­di­nė gat­vė. Lon­do­no. Gy­ven­vie­tės šir­dy – kai­mo kry­žius. Mo­kyk­la. Bib­lio­te­ka. Me­di­ci­nos punk­tas. Kul­tū­ros na­mai. Par­duo­tu­vė. Sta­ty­bos. Ku­ria­si Gin­to au­to­ser­vi­sas. Ati­da­ry­tas net įvai­riau­sių se­nie­nų mu­zie­jė­lis. Tvar­te, Lon­do­no g. 13, vėl gy­va „iš­ka­se­na“ – šie­ną pe­šio­ja vie­nin­te­lis kai­mo ark­lys. Žir­nis. Ki­ta­me na­mo kie­me kve­pia Lau­ros py­ra­gais ir tor­tais.Lon­do­nas? Kai­mo gat­vė to­kiu pa­va­di­ni­mu? Ne kiek­vie­nas pa­ti­kės. At­gi­mi­mas ir Eu­ro­pos...

Ramongaliečio kiaulių ūkyje – afrikinis kiaulių maras

2017 m. vasario 7 d.
Ra­mon­ga­lie­tis sa­vo reik­mėms au­gi­no tris kiau­les. De­ja, nė vie­nos mė­sos ne­te­ko pa­ra­gau­ti. Kiau­les „pa­pjo­vė“ ma­ras.Sau­sio 29 d. ra­mon­ga­lie­tis pa­ste­bė­jo: su­si­rgo 3 mė­ne­sių kiau­lė. Bu­vo iš­kvies­tas pri­va­tus ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas Faus­tas Braz­džiū­nas. Ve­te­ri­na­ras kiau­lei su­lei­do vais­tus. Bet kiau­lė kri­to. Apie tai bu­vo in­for­muo­ta Bir­žų vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba. Tar­ny­bos ins­pek­to­riai nu­gai­šu­sią kiau­lę pri­sta­tė į Na­cio­na­li­nio mais­to...

Sugrįžimas į gimtinę

2017 m. vasario 7 d.
Kol nu­si­ra­ši­nė­ju šiuos žo­džius, gat­vė­je stab­te­li au­to­mo­bi­lis. Iš­li­pa jau­nas žmo­gus ir taip pat atei­na prie „Sva­jo­nės“. Apei­na ap­link, per­skai­to tą pa­tį įra­šą.
O aš ei­nu į mies­to lai­do­ji­mo na­mus. Iš jų į tė­viš­kės ka­pe­lius ne­tru­kus iš­ke­liaus „Sva­jo­nės“ su­ma­ny­to­ja ir me­ce­na­tė Ona Ja­ni­na Čer­niaus­kai­tė-Kun­ce­vi­čie­nė.
Lai­do­ji­mo na­mų sa­lė­je bal­tų gė­lių ap­sup­ty­je – ur­na ir nuo­trau­ka. To­kia bu­vo ve­lio­nės va­lia – į se­ną­sias Va­bal­nin­ko ka­pi­nes grįž­ti pe­le­nais. Skam­ba ge­du­li­nės...

Odė Vabalninkui

2017 m. vasario 7 d.
Šlo­vė jo dan­gui ir že­mei, jo gat­vėms, na­mams ir so­dams, me­džiams ir žo­lei, ir pir­miau­sia – žmo­nėms.
Šlo­vė Va­bal­nin­ko ba­jo­rams, pirk­liams ir mies­te­lė­nams, ne vie­ną am­žių sta­čiu­siems ir puo­se­lė­ju­siems jį.
Šlo­vė Va­bal­nin­ko apy­lin­kių ka­ra­liš­kie­siems vals­tie­čiams ir bau­džiau­nin­kams, kant­riai dir­bu­siems ne­la­bai der­lin­gas že­mes ir mai­ti­nu­siems kas­die­ne duo­ne­le mū­sų pro­tė­vius.
Šlo­vė tiems, ku­riuos Va­bal­nin­kas išau­gi­no ir iš­lei­do į pla­tų­jį pa­sau­lį – mi­nist­rams ir...

Vizualizacija ir transformacija

2017 m. vasario 3 d.
Nuo­mo­nėBir­žie­čiai tur­būt ži­no ar­ba jau­čia, ko­dėl bu­vo su­for­muo­ta ši koa­li­ci­ja. Ji bu­vo su­for­muo­ta ne ko­kių nors idė­jų ar atei­ties vi­zi­jų pa­grin­du (vi­si pri­si­me­na me­ro ne­rea­lius prieš­rin­ki­mi­nius pa­ža­dus). Tai tie­siog bu­vo dar­bo vie­tų klau­si­mas: jei­gu vie­nam as­me­niui dar­bo vie­ta bu­vo gy­vy­biš­kai svar­bi, tai ki­tam, gau­nan­čiam ka­rių ir pa­rei­gū­nų vals­ty­bi­nę pen­si­ją, ak­tua­li bu­vo di­des­nė ir se­nat­vės pen­si­ja. Vi­sai ne­svar­bu, kad kan­di­da­tu į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus...

Ką pasėsime – grūdus ar rauges – tą pjausime ir malsime?

2017 m. vasario 3 d.
Ne­ra­mus mū­sų pa­sau­lis. Ne­ra­mios ži­nios iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų. Ten po pre­zi­den­to rin­ki­mų žmo­nės nie­kaip ne­nu­si­ra­mi­na. Mat po­nas Do­nal­das Tram­pas, ta­pęs ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės va­do­vu, įgy­ven­di­na rin­ki­mi­nius pa­ža­dus. Dau­ge­lis ma­nė, jog pa­ža­dai, kaip priim­ta šio­je nuo­dė­min­go­je že­mė­je, taip ir liks pa­ža­dais. Ta­čiau po­nas Tram­pas už­de­gė ža­lią švie­są sie­nai su Mek­si­ka sta­ty­ti. Ir ke­ti­na kai­my­nę pri­vers­ti, kad ji pa­ti už tą sie­ną su­si­mo­kė­tų. Jei­gu...

Paskutiniai Nijolės rūpesčiai ir žodžiai

2017 m. vasario 3 d.
Mir­ties me­ti­nių šv. Mi­šios vyks va­sa­rio 3 d., penk­ta­die­nį, 18 val. – Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je.Va­sa­rio 4 d., šeš­ta­die­nį, 10 val. – Va­bal­nin­ko Švč. M. Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čio­je.Pas­ku­ti­niai Ni­jo­lės rū­pes­čiai ir žo­džiaiMe­tai be Ni­jo­lės. Pri­si­mi­ni­mų švie­sių daug. Ats­ku­bė­jo. Pa­sa­kė šil­tą žo­dį ir išė­jo. Am­ži­nai.„Tvar­ky­da­vau Šu­kio­nių bend­ruo­me­nės bu­hal­te­ri­ją. Me­tai bai­gė­si. Ni­jo­lė už­su­ko pas ma­ne į dar­bą. Do­ku­men­tų at­siim­ti. Kaip vi­suo­met – su šyp­se­na. Už­siė­mu­si. Net ne­pri­sė­do. Lėks...

Mero vizija: uždaryti keturias mokyklas?

2017 m. vasario 3 d.
Ra­jo­no me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją „Dėl švie­ti­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos“. Šio­je in­for­ma­ci­jo­je me­ras tei­gia su­pra­tęs, jog ar­ti­mo­je atei­ty­je mū­sų ra­jo­ne iš vie­nuo­li­kos mo­kyk­lų ga­lė­tų lik­ti tik sep­ty­nios. Su­da­ry­ta Švie­ti­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos pa­siū­ly­mams teik­ti dar­bo gru­pė.In­for­ma­ci­nia­me raš­te me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas ra­šo, jog brangs­tant pa­slau­goms, ky­lant pre­kių kai­noms ir t. t. biu­dže­tas tik­rai nė­ra pa­lan­kus...

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas