(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Biržų rajone

Skrebiškiuose suskambės varpelis

2017 m. rugsėjo 1 d.
Kaip tan­kiai dau­žo­si mo­kyk­los šir­dis... Pa­žįs­ta­mi, se­ni tie dū­žiai. Var­pe­lis. Šian­dien mo­kyk­la kvie­čia į ne­ti­kė­tą pa­mo­ką. Ma­ry­tės pa­ro­dą „Ir man skam­bė­jo var­pe­lis“.
Neat­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tęs bu­vu­sios Skre­biš­kių pra­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tas. Po jos sto­gu – bend­ruo­me­nės na­mai. Į šven­tes su­si­rin­kę bu­vę šios mo­kyk­los moks­lei­viai vis pri­si­me­na, kur ve­dė šios ir anos du­rys... Rug­sė­jo šauks­mas tas du­ris pla­čiai at­ve­ria. Kiek­vie­nam į sa­vo gy­ve­ni­mą.
Se­niai tai bu­vo. Val­džios...

Vėjo gatvės sandėliukus nusiaubė ugnis

2017 m. rugsėjo 1 d.
Vė­jo gat­vės 20 me­di­nio dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai iš­gy­ve­no koš­ma­riš­ką nak­tį – vė­lų tre­čia­die­nio va­ka­rą jų san­dė­liu­kuo­se žai­biš­kai įsi­plies­kė gais­ras. Ug­nia­ge­siams te­ko van­de­nį pil­ti ir ant gy­ve­na­mo­jo na­mo sie­nos, nes ug­nis jį pra­ry­ti ga­lė­jo bet ku­riuo mo­men­tu. Žmo­nės ne­te­ko žie­mai pa­si­ruoš­tų mal­kų, ap­de­gė daik­tai, su­de­gė tua­le­tai.Iš Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to su­ves­ti­nių: tre­čia­die­nio va­ka­rą 22.47 val. Bir­žų prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba ga­vo pra­ne­ši­mą apie gais­rą Vė­jo...

Javus kulia lietūs

2017 m. rugpjūčio 29 d.
Per Šv. Ro­ką, rugp­jū­čio 16-ąją, mū­sų se­no­liai švęs­da­vo pjū­ties pa­baig­tu­ves. Bir­žie­čiai ūki­nin­kai ja­vap­jū­tės dar neį­pu­sė­jo ir vis gau­do sau­lę po lau­kus. Grū­dai ir pi­ni­gai – ant žemės.Re­gi­na VAI­ČE­KO­NIE­NĖ
Pa­ro­vė­jie­tis ūki­nin­kas Rim­vy­das Ta­mu­lė­nas šie­met užau­gi­no 5,40 ha žie­mi­nių kviet­ru­gių, 9 ha – žie­mi­nių ir 6,12 ha va­sa­ri­nių kvie­čių, 7,79 ha – mie­žių ir 7,27 ha žir­nių.
– Ja­vap­jū­tę pra­dė­jau prieš Žo­li­nę. Pir­miau­sia kū­liau žie­mi­nius kviet­ru­gius. Šie­met kviet­ru­giai ge­rai pa­by­rė­jo: apie 8 to­nas iš hek­ta­ro...

Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarka

2017 m. rugpjūčio 29 d.
Miš­ko kir­ti­mai – svar­bi ūki­nin­ka­vi­mo miš­ke bei miš­ko prie­žiū­ros da­lis, to­dėl pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams, ke­ti­nan­tiems vyk­dy­ti miš­ko kir­ti­mus, pri­va­lu su­si­pa­žin­ti su Lei­di­mų kirs­ti miš­ką iš­da­vi­mo tvar­kos ap­ra­šo pa­grin­di­nė­mis nuo­sta­to­mis, ku­rios glaus­tai iš­dės­ty­tos šia­me straips­ne­ly­je.Kas iš­duo­da lei­di­mus kirs­ti miš­ką, de­ri­na pra­ne­ši­mus apie ke­ti­ni­mą kirs­ti miš­ką?Lei­di­mus kirs­ti miš­ką iš­duo­da ir pra­ne­ši­mus apie ke­ti­ni­mą kirs­ti de­ri­na Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos (VMT)...

Ančiškiuose siautėjo viesulas (2)

2017 m. rugpjūčio 25 d.
Po šeš­ta­die­nio pa­va­ka­re praū­žu­sios vėt­ros an­čiš­kie­čiai skai­čiuo­ja nuo­sto­lius. Nuo že­mės aki­mirks­niu nu­šluo­tas ūki­nin­kų an­ga­ras. Na­mas – be sto­go. Ki­tur – ei­lė­mis nu­plė­šy­ti ši­fe­riai. Iš kie­mų iš­ne­šio­ti ir su­nio­ko­ti anū­kų ba­tu­tai. Nu­ken­tė­jo ir au­to­mo­bi­lis. Iš­pur­ty­ti obuo­liai, su­skal­dy­ti kriau­šių ka­mie­nai, nu­su­kio­ti sto­ri me­džiai. Iš di­džiu­lės ūki­nin­ko dar­ži­nės – tik ši­pu­lių krū­va...Šeš­ta­die­nio pa­va­ka­rę žmo­nės triū­sė lau­kuo­se, tvar­kė ap­lin­ką, prii­mi­nė­jo sve­čius, skai­tė laik­raš­čius. Stai­ga pa­ki­lo...

Gyvenimas gerėja ne nuo blogų, o nuo gerų žinių

2017 m. rugpjūčio 25 d.
Ži­niask­lai­da tas strė­les su pa­si­mė­ga­vi­mu pa­si­gau­na. Ir tu­ri­me tai, ką tu­ri­me. Atei­na ko­kia par­ti­ja ar ju­dė­ji­mas su di­džiu­liais rei­tin­gais vals­ty­bės val­dy­ti, ir pra­de­da tie rei­tin­gai spar­čiai že­myn va­žiuo­ti. Silp­nes­nių ner­vų po­li­ti­kos nau­jo­kai tuoj pra­de­da ieš­ko­ti prie­šų, vi­so­kių kal­bų pri­skal­do. Bū­na, pa­kal­ba nei į tvo­rą, nei į mie­tą. Ir vėl – pa­si­ti­kė­ji­mas že­myn. Taip bū­na. Daž­nai per tą ne­ga­ty­vą, kri­ti­ką, ne­pa­ma­to­me ge­rų val­džios dar­bų. Iš tik­rų­jų bet ku­rią mū­sų iš­rink­tą val­džią vi­suo­met...

Žolinės diena Vabalninke

2017 m. rugpjūčio 22 d.
Į vi­sas tre­jas Mi­šias Švč. M. Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čio­je rin­ko­si Va­bal­nin­ko kraš­to žmo­nės, čia gi­mę, au­gę, iš­vy­kę ir su­grį­žę, čia gy­ve­nan­tys. Su­mos šv. Mi­šias au­ko­jo Pa­ne­vė­žio vy­ku­pas eme­ri­tas JE Jo­nas Kau­nec­kas. Pil­nu­tė­lė bu­vo baž­ny­čia, klau­san­ti ir kar­tais per er­ze­ly­nę baž­ny­čios ga­le ne­be­ga­lin­ti iš­girs­ti vi­sų li­tur­gi­jos žo­džių. Vys­ku­pas ho­mi­li­jo­je kal­bė­jo apie Mer­ge­lės Ma­ri­jos pa­sau­liui do­va­no­tus ste­buk­lus, apie mal­dos į Šven­čiau­sią­ją Ma­ri­ją ga­lią ir pa­kvie­tė bū­ti su Ma­ri­ja...

Su krepšinio kamuoliu. Iš Vabalninko per visą pasaulį

2017 m. rugpjūčio 22 d.
Al­gi­man­tas Ša­tas – va­bal­nin­kie­tis. Pa­siš­ven­tęs spor­tui, jau­na­jai kar­tai, Lie­tu­vai. Nu­si­pel­nęs tre­ne­ris, il­ga­me­tis Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (bu­vu­sio pe­da­go­gi­nio ins­ti­tu­to) dės­ty­to­jas. Lie­tu­vos kur­čių­jų krep­ši­nio olim­pi­nės rink­ti­nės tre­ne­ris. Suau­gęs su gim­tuo­ju Va­bal­nin­ku. „Bir­žie­čių žo­dis“ gar­sų­jį kraš­tie­tį su­ti­ko jo gim­ta­ja­me Va­bal­nin­ke per gat­vės krep­ši­nio tur­ny­rą ir už­kal­bi­no.Gy­ve­ni­me daug pa­sie­kęs. Daug įvai­riau­sių pa­rei­gų – tie­sio­gi­nių ir...

Apie politizuotą rinką, teisines žinias, partijų reitingus ir bedarbių reikalus

2017 m. rugpjūčio 22 d.
Sei­mo dar­bo gru­pė, ku­riai va­do­vau­ja Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ar­vy­das Nek­ro­šius, pa­ren­gė Sei­mo na­rių tei­sių, pa­rei­gų ir veik­los ga­ran­ti­jų įsta­ty­mo pro­jek­tą. Šiuo įsta­ty­mu ke­ti­na­ma pa­keis­ti da­bar vei­kian­tį Sei­mo sta­tu­tą. Ta­čiau Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) spe­cia­lis­tai Sei­me pa­reng­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą su­kri­ti­ka­vo. Mat ja­me yra daug trū­ku­mų. Pa­vyz­džiui, pro­jek­te nu­ma­to­ma, kad par­la­men­ta­ras ne­ga­lė­tų bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn be Sei­mo...

Vytautui ZURBAI atminti

2017 m. rugpjūčio 22 d.
1950.09.23–2017.08.19Šeš­ta­die­nį dau­ge­lį bir­žie­čių su­jau­di­no skau­di ži­nia: ne­te­ko­me Vy­tau­to Zur­bos. Bu­vu­sio ra­jo­no me­ro, eko­lo­gi­nės žem­dir­bys­tės puo­se­lė­to­jo, pla­čios eru­di­ci­jos žmo­gaus. „Bir­žie­čių žo­dis“ ne­te­ko nuo­la­ti­nio sa­vo pa­gal­bi­nin­ko, ku­riam siųs­da­vo­me skai­ty­to­jų klau­si­mus apie so­dų ir dar­žų prie­žiū­rą ir vi­sa­da su­lauk­da­vo­me at­sa­ky­mų. At­sis­vei­kin­da­mi bent trum­pai pri­si­min­ki­me gra­žų šio Žmo­gaus gy­ve­ni­mo ke­lią ir dar­bus.Gi­mė 1950 m. rug­sė­jo 23 d. Bir­žų...

Pasvaliečiai ant klaustukų ir šauktukų

2017 m. rugpjūčio 22 d.
Pas­va­lie­čių kai­me Ąžuo­lų gat­vė­je su­tik­tas liau­dies mu­zi­kan­tas Pet­ras Ki­ku­lis ti­ki­na: ge­rai gy­ve­na­me! Per die­ną pa­grin­di­ne gy­ven­vie­tės gat­ve pra­le­kia apie 100 au­to­mo­bi­lių. Pės­čias žmo­gus – re­te­ny­bė. Per kai­mą lei­si­mės pės­čio­mis. Dau­giau pa­ma­ty­si­me.Fak­tas! Pir­mai pa­žin­čiai, gar­bin­gai kai­mo praei­čiai – kai­mo pra­džio­je sto­vin­tis ąžuo­li­nis koplytstulpis šia­me kai­me gi­mu­siam An­ta­nui Ma­ci­jaus­kui – in­ži­nie­riui, pub­li­cis­tui, ko­vo­to­jui už lie­tu­viš­ką spau­dą...

Užduotis – išsaugoti lietuvybę

2017 m. rugpjūčio 18 d.
Bir­žie­tė Gied­rė Nak­čiū­nie­nė ge­res­nio už­dar­bio į Nor­ve­gi­ją iš­ke­lia­vo prieš ke­tu­rio­li­ka me­tų. Ma­nė – grįš, bet taip ir pa­si­li­ko. Nor­ve­gi­jos lie­tu­viai juo­kau­ja, jog Lie­tu­vo­je ne tik gy­ven­ti, bet ir ato­sto­gau­ti da­ro­si pra­ban­ga. Prieš ke­lis mė­ne­sius Gied­rė ta­po Vest­fol­do re­gio­no lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ke. Svar­biau­sia už­duo­tis – su­si­bur­ti ir iš­sau­go­ti lie­tu­vy­bę.Vest­fol­do lie­tu­vių bend­ruo­me­nė su­si­kū­rė 2013 me­tais. Ji vie­ni­ja lie­tu­vius iš še­šių re­gio­no mies­tų...

Žolinėjimai

2017 m. rugpjūčio 18 d.
Žings­niai. Nu­bė­gu­sių gy­ve­ni­mų. Vie­nin­te­lis tas ke­lias. Pir­ma­sis gy­ve­ni­me. Va­bal­nin­ko li­go­ni­nė­je gi­mu­sius – iš kar­to į Va­bal­nin­ko baž­ny­čią. Krikš­ty­ti. Kas ką tu­ri – su li­nei­ka, va­že­liu, ra­tais ar ro­gė­mis. Pir­mi krikš­ta­tė­viai su krikš­ta­vai­kiu. Tė­vai jiems iš pa­skos. Iš baž­ny­čios – na­mo.
Ūg­te­lė­jęs jau pa­ts su tė­ve­liais ta­pe­ni į baž­ny­čią. Kol užaug­si ir kol pa­sen­si, nuo kal­ne­lio tau mos šis bal­tas gim­to­sios pa­ra­pi­jos baž­ny­čios bokš­tas. Jos var­po dū­žiai – per šir­dį. Va­bal­nin­ko...

25-asis gatvės krepšinio turnyras Vabalninke

2017 m. rugpjūčio 18 d.
Di­džiau­sia Va­bal­nin­ke šven­tė – Žo­li­nė, at­lai­dai, ker­mo­šius. Prieš pat šią re­li­gi­nę šven­tę, rugp­jū­čio 12 die­ną, Va­bal­nin­ke vy­ko ne ma­žes­nio dė­me­sio su­lau­ku­si ki­ta šven­tė – ju­bi­lie­ji­nis 25-asis Al­gi­man­to Ša­to var­do gat­vės krep­ši­nio tur­ny­ras.Dar 1993 me­tais spor­to en­tu­zias­tai Vy­das Va­rei­ka ir Da­rius Vai­čiu­lis ėmė­si or­ga­ni­zuo­ti gat­vės krep­ši­nio var­žy­bas. Var­žy­boms da­ta bu­vo pa­si­rink­ta prieš di­džiau­sią Va­bal­nin­ko šven­tę – Žo­li­nę, ka­da jau­ni­mas dar ato­sto­gau­ja, o į mies­tą švęs­ti...

Kodėl negerėja gerinamas gyvenimas?

2017 m. rugpjūčio 18 d.
* * *
Pa­na­šu, kad val­džia ir li­ku­sie­ji vals­ty­bės žmo­nės į gy­ve­ni­mą žiū­ri iš skir­tin­gų var­pi­nių. Val­džia ro­do bend­rus ar­ba vi­du­ti­nius skai­čius, o žmo­nės žiū­ri į sa­vo ki­še­nes. O ki­še­nė­se – nie­ko ge­ro. Nei at­ly­gi­ni­mai, nei pen­si­jos ne­di­dė­ja tiek, kiek pa­brangs­ta pre­kės ir pa­slau­gos. Ma­tyt, tą BVP be jo­kio gai­les­čio suė­da inf­lia­ci­ja. To­dėl ir tu­ri­me ne pa­ge­rė­ji­mą, o pa­blo­gė­ji­mą. To­dėl ir ap­klau­sų duo­me­nys to­kie, o ne ki­to­kie.
* * *
Ne­si­džiau­gia­me ir de­mok­ra­ti­ja. Ma­tyt...

Į Upeliškius suskrido gaidžiai

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Ter­šia­me, nuo­di­ja­me gam­tą kaip tik iš­ma­no­me. Gam­tos glė­by­je – au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos, sku­du­rai, ka­ka­lai, nu­gai­šę au­gin­ti­niai... Ne­be po vie­ną. Praė­ju­sią sa­vai­tę Upe­liš­kių kai­me kva­pą už­gniau­žė pul­kas ku­pe­ton su­mes­tų bal­tų gai­džių.Bro­liai broi­le­riai. Su vi­som plunks­nom, gal­vom, skiau­te­rėm. Kas juos pa­me­tė? Tai bent įžū­lu­mas! Kai­me ap­lin­kui nė vie­nos gy­ve­na­mos so­dy­bos. Ke­le­lis, miš­ke­lis. Lau­ky­mė. Tiks. Gai­džių – ke­lio­li­ka. Ne ko­kių pa­lie­gu­sių, iš­se­ku­sių. Po ke­tu­ris, pen­kis ki­log­ra­mus...

Toliūnų tolių šauksmas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Sve­tin­ga Sta­pu­lio­nių so­dy­ba iš mies­tų ir kai­me­lių su­rin­ko sa­vo ir bu­vu­sių kai­my­ni­nių kai­mų, vien­sė­džių kai­my­nų jau­ną­ją kar­tą: vai­kus, anū­kus, proa­nū­kius. Jie kaip obuo­liu­kai nuo gim­ti­nės, der­lin­gos obels, pa­bi­ro po erd­vų kie­mą. Nuo pri­si­mi­ni­mų iki sma­gių dai­nų ir šo­kių.Kraš­tie­čių šven­tės tra­di­ci­ja Bir­žų kraš­te gi­mė bū­tent čia, To­liū­nuo­se. Šio kai­mo gy­ven­to­ja, jau am­ži­ną atil­sį Liu­ci­ja Ku­gi­nie­nė, smil­gie­tę kul­tū­ros dar­buo­to­ją Dan­guo­lę Plen­taus­kie­nę įti­ki­no, kaip gra­žu bū­tų vi­siems su­si­tik­ti, pa­si­bū­ti. Dan­guo­lės šir­džiai šis pa­siū­ly­mas...

Pusiau rimtai: apie mūsų santykius su lenkais ir visu pasauliu

2017 m. rugpjūčio 11 d.
* * *
Štai Len­ki­jo­je ke­ti­na­ma keis­ti pa­sus. Pi­lie­čiai, pa­ra­gin­ti Len­ki­jos vi­daus rei­ka­lų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos mi­nis­te­ri­jos, kom­piu­te­riuo­se bal­suo­ja, ko­kie vaiz­de­liai tu­rė­tų bū­ti ant nau­jų­jų do­ku­men­tų. Tarp pa­siū­ly­tų vaiz­dų pir­mau­ja Vil­niaus Auš­ros var­tų at­vaiz­das. Va­di­na­si, len­kai la­bai my­li mū­sų sos­ti­nės šven­tą vie­tą, jei­gu jai pir­me­ny­bę tei­kia. Ga­lė­tu­me di­džiuo­tis. Tik ne – įsi­žei­dė­me. Sup­rask: mums pri­mi­nė tuos me­tus, kai len­kai bu­vo iš mū­sų atė­mę Vil­nių! Ir da­bar sa­vi­na­si...

Laiko mašina Rotušės gatvėje

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Prie tar­pu­ka­rio fo­tog­ra­fo ir jo asis­ten­tės taip pat bu­vo su­ju­di­mas: bir­žie­čiai ir sve­čiai fo­tog­ra­fa­vo­si, nuo­trau­kas už­si­sa­ki­nė­jo.
Ties se­ną­ja mies­to ro­tu­še bu­vo įsi­tai­sęs raš­ti­nin­kas ir jo mo­ki­nė gim­na­zis­tė, o prie jų ne­to­lie­se su­kio­jo­si po­li­ci­nin­kas. Ma­ty­da­mas gat­vė­je pa­si­ro­džiu­sias či­go­nes, po­li­ci­nin­kas praei­viams vis pri­mi­nė, kad rei­kia sau­go­ti pi­ni­gus.
Prie da­bar­ti­nio ban­ko įsi­kū­rė tar­pu­ka­rio „Gro­žio sa­lio­nas“. Pa­si­tem­pu­sios...

Kaip muzikantas ir ministras pradėjo pilietinį olimpinį sąjūdį

2017 m. rugpjūčio 8 d.
* * *
Tai­gi: ŽAS gru­pės na­rys ir vers­li­nin­kas Za­rec­kas Li­nas me­tė ko­vos pirš­ti­nę mi­nist­rui Au­re­li­jui Ve­ry­gai. Pak­vie­tė mi­nist­rą pa­si­var­žy­ti 400 met­rų bė­gi­me. Po­nas Li­nas vie­šai pa­reiš­kė mi­nist­rui: „Ma­ty­da­mas, už ką ir kaip jūs ko­vo­ja­te, spė­ju, kad ne­ge­ria­te, sal­džiai ne­val­go­te ir esa­te žiau­riai svei­kas ir lai­min­gas. Kvie­čiu jus jums pa­to­giu me­tu pa­si­var­žy­ti su ma­ni­mi bė­gant 400 met­rų dis­tan­ci­ją. Pa­žiū­rė­si­me, ku­ris iš mū­sų svei­kes­nis. Jū­sų ži­niai, aš mėgs­tu ger­ti alų po...

Dienos populiariausi

Skulptorių dovana rajonui – aštuonios skulptūros (3)

2017 m. rugsėjo 2 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas