(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Mokyklų naujienos

Gimnazistai su­rin­ko dau­giau ne­gu 800 eu­rų pa­ra­mos

2016 m. gruodžio 9 d.
Kek­siu­kus per tech­no­lo­gi­jų pa­mo­kas ke­pė ir pa­ka­vo mo­ky­to­ja Ing­ri­da Bud­rai­tie­nė su gim­na­zis­tė­mis. Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą gim­na­zi­jos mo­ki­nių tė­ve­liai paau­ko­jo 357 eu­rus. Penk­ta­die­nį į gim­na­zi­ją sa­vo kek­siu­kus ne­šė mo­ki­niai, ku­rie kar­tu su ma­mo­mis ir mo­čiu­tė­mis juos iš­ke­pė na­muo­se.
Jau­nie­ji sa­ma­rie­čiai, va­do­vau­ja­mi mo­ky­to­jos Da­nu­tės Kra­tu­kie­nės, siū­lė kek­siu­kus tė­vams, mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams. I e ir II d kla­sės sa­va­no­riai da­ly­va­vo ak­ci­jo­je...

Muzikos olim­pia­do­je abi­tu­rien­tas pel­nė auk­so me­da­lį

2016 m. gruodžio 9 d.
Olim­pia­dą su­da­rė tra­di­ci­nės ke­tu­rios už­duo­tys: mu­zi­kos teo­ri­jos bei is­to­ri­jos tes­tas, mu­zi­ki­nio raš­to skai­ty­mas, dai­na­vi­mas ir ori­gi­na­lios kom­po­zi­ci­jos pri­sta­ty­mas. Ati­du­mo bei daug pa­stan­gų rei­ka­la­vo sol­fe­džio bei rit­mi­kos už­duo­tys. Kiek lais­ves­nė bu­vo dai­na­vi­mo da­lis. And­rė­ja Va­si­liaus­kai­tė at­li­ko lie­tu­vių liau­dies dai­ną „Pas ma­no tė­ve­lį“, Lu­kas Alu­zas – pa­ma­rio liau­dies dai­ną „Ei ki­lo ki­lo“.
Lu­kui ir And­rė­jai ne­daug trū­ko iki aukš­čiau­sio...

Saulei nėra atstumų

2016 m. gruodžio 9 d.
Tai bu­vo be­ne pa­sku­ti­nis mies­to ren­gi­nys, skir­tas 780-osioms Sau­lės mū­šiui at­min­ti ir Šiau­lių gim­ta­die­niui. Kon­fe­ren­ci­ją pa­puo­šė pa­ro­da, ku­rio­je ga­li­ma iš­vys­ti įvai­rių mies­tų mo­ki­nių dar­bus Sau­lės mū­šio te­ma­ti­ka.
Tarp 16 pra­ne­ši­mų iš Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Tau­ra­gės mies­to bei ra­jo­no bu­vo sve­čių ir iš Lat­vi­jos – Ry­gos lie­tu­vių mo­kyk­los bei Uk­rai­nos – Man­guš mies­to (Do­nec­ko ap­skri­tis) mo­kyk­los.
Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų vy­riau­sia­sis pus­ka­ri­nin­kis ka­ry­bos is­to­ri­jos ži­no­vas...

Suomijos mokytojų grupė lankėsi Šiauliuose

2016 m. gruodžio 9 d.
Mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja sve­čiams pri­sta­tė gim­na­zi­jos veik­lą, mo­kyk­lo­je siū­lo­mas ug­dy­mo pro­gra­mas, sve­čiai bu­vo su­pa­žin­din­ti su gim­na­zi­jos kla­sių ku­ra­to­rių dar­bo spe­ci­fi­ka, taip pat ste­bė­jo mo­ki­nių su­reng­tus de­ba­tus ang­lų kal­ba apie olim­pi­nių ir pa­ro­lim­pi­nių nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mo skir­tu­mus.
Su­reng­ti su­si­ti­ki­mai su „Ra­di­jo klu­bo“ na­riais, gim­na­zi­jos ra­di­jo sto­ty­je sa­va­no­riau­jan­čiais Eu­ro­pos sa­va­no­rių tar­ny­bos sa­va­no­riais.
Gim­na­zi­jos...

Mokytis niekada nėra vėlu

2016 m. lapkričio 25 d.
1921 me­tų rug­sė­jo 1 die­ną Šiau­lių ber­niu­kų (da­bar – Ju­liaus Ja­no­nio) gim­na­zi­jos pa­tal­po­se pra­dė­ti mo­ky­ti ir suau­gu­sie­ji – 95 mo­ki­niai.
Šian­dien Šiau­lių suau­gu­sių­jų mo­kyk­lo­je mo­ko­si 303 mo­ki­niai, iš ku­rių 85 ug­do­mi 2012 me­tais ati­da­ry­ta­me mo­kyk­los Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus sky­riu­je. Jau­niau­siam mo­ki­niui yra 17 me­tų, vy­riau­siam – per še­šias­de­šimt. „Mo­ky­tis nie­ka­da ne­vė­lu“, „Mo­ky­tis ver­tas kiek­vie­nas“ – tai mū­sų bend­ruo­me­nės nuo­lat kar­to­ja­mi prie­sa­kai, ir...

Mokiniai sveikinosi ir sveikino miestiečius

2016 m. lapkričio 25 d.
Vi­siems ge­rą nuo­tai­ką do­va­no­jo ir šiau­lie­tiš­ka sau­lu­tė, ku­rios kos­tiu­mu pa­si­da­bi­nęs moks­lei­vis kal­bi­no praei­vius, svei­ki­no­si ir kvie­tė nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti kar­tu.
Gel­to­na, mė­ly­na, oran­ži­ne spal­va mir­gė­jo nuo „Pe­li­ka­nų“ fon­ta­no iki Var­po gat­vės per bul­va­rą nu­si­drie­kęs dau­giau nei 200 moks­lei­vių iš sep­ty­nių mies­to gim­na­zi­jų ir pro­gim­na­zi­jų su­for­muo­tas žo­dis „La­bas“.
Ak­ci­ja-fleš­mo­bas „La­bas“ bu­vo skir­ta pri­min­ti, kad pa­si­svei­ki­ni­mas – pa­gar­bos ki­tam...

Sunkiausia kuprinė svėrė beveik 10 kilogramų

2016 m. lapkričio 25 d.
Bu­vo sve­ria­mos 3–4 bei 5–6 kla­sių mo­ki­nių kup­ri­nės.
Ak­ci­jos me­tu pa­sver­ta 3 423 mo­ki­nių kup­rės. Iš su­rink­tų duo­me­nų paaiš­kė­jo, kad 2016 me­tais mo­ki­nio kup­ri­nė vi­du­ti­niš­kai svė­rė 3,750 g, ma­žiau­sias kup­ri­nės svo­ris – 500 g (2015 m. – 900 g), o sun­kiau­sia kup­ri­nė svė­rė net 9 843 g (2015 m. – 7 500 g).
Ly­gi­nant ber­niu­kų ir mer­gai­čių kup­ri­nių ti­pus, dau­gu­ma mo­ki­nių (99,6 pro­c.) ne­šio­ja kup­ri­nes su dviem dir­žais. Su vie­nu dir­žu ne­šio­ja 0,1 pro­cen­to mo­ki­nių, o su ran­ke­na dau­giau ne­šio­ja 0...

Sveikatos diena – nuo parkūro iki E priedų

2016 m. lapkričio 11 d.
Die­na pra­si­dė­jo vi­sai mo­kyk­lai at­lie­kant ry­ti­nę mankš­tą „Ju­dam pa­gal Flin­tą“. Pa­si­mankš­ti­nę mo­ki­niai bu­vo pa­kvies­ti val­gy­ti svei­kų pus­ry­čių – avi­ži­nių dribs­nių ko­šės su ra­zi­no­mis.
Vė­liau ypač knie­tė­jo iš­mė­gin­ti jė­gas par­kū­ro tra­so­je. Čia nuo ber­niu­kų neat­si­li­ko ir mer­gai­tės: pri­žiū­ri­mi tre­ne­rio vi­si sėk­min­gai at­li­ko už­duo­tis.
Links­my­bių, juo­ko, šiek tiek su­maiš­ties, ener­gin­go šo­kio ne­trū­ko ir pa­mo­ko­je „Ju­dėk su mu­zi­ka“. Vai­kai ir žai­dė, ir tik­ri­no sa­vo ge­bė­ji­mą orien­tuo­tis...

Žygeivis pasakojo apie gyvenimo kelionę

2016 m. lapkričio 11 d.
Dau­giau kaip per pu­sant­ro mė­ne­sio ap­lan­kė 30 ša­lies mies­tų ir ra­gi­no au­ko­ti vė­žiu ser­gan­tiems vai­kams. Žy­gio me­tu su­rink­tos lė­šos – be­veik 60 tūks­tan­čių eu­rų – bus skir­tos Kau­no kli­ni­kų Vai­kų on­ko­lo­gi­jos sky­riaus vai­kų funk­ci­nėms lo­voms įsi­gy­ti.
Su­si­ti­ki­me Šiau­liuo­se da­ly­va­vo ir mo­ki­niai iš „Ju­ven­tos“ pro­gim­na­zi­jos, Nor­mun­do Val­te­rio jau­ni­mo mo­kyk­los, „Ro­mu­vos“, S. Šal­kaus­kio, Didžd­va­rio gim­na­zi­jų.
Pa­sak S. Bag­do­no, žy­gio me­tu ne­trū­ko jaut­rių aki­mir­kų...

Do­no­rys­tės ak­ci­ja

2016 m. lapkričio 11 d.

Broliai pranciškonai paskelbė prakartėlių konkursą

2016 m. lapkričio 11 d.
Pir­mą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mo pran­ciš­ko­niš­ko pra­kar­tė­lių kon­kur­so tiks­las – per ad­ven­ti­nį lai­ko­tar­pį su­bur­ti šei­mą kar­tu ap­mąs­ty­ti šven­tų Ka­lė­dų slė­pi­nį – Die­vo įsi­kū­ni­ji­mą ir gi­mi­mą Bet­lie­jaus tvar­te­ly­je – bei pa­ska­tin­ti pa­si­ga­min­ti pra­kar­tė­lę pa­tiems.
To­kią pra­kar­tė­lę, ko­kią ži­no­me da­bar, pir­mą kar­tą 1223 me­tais su­gal­vo­jo šven­ta­sis Pran­ciš­kus Asy­žie­tis. Ruoš­da­ma­sis švęs­ti Ka­lė­das Gre­čio gy­ven­vie­tė­je, jis pa­pra­šė, kad ša­li­mais Gre­čio už­tik­to­je olo­je bū­tų at­kar­to­ta Jė­zaus gi­mi­mo sce­na –...

Aukš­to­sios mo­kyk­los pri­va­lės lai­ky­tis kokybės

2016 m. lapkričio 11 d.
Vi­si vals­ty­bi­niai uni­ver­si­te­tai ir ko­le­gi­jos bei da­lis ne­vals­ty­bi­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­ra­gin­tos, prieš 2016 m. priė­mi­mą bu­vo su­tar­ti­nai nu­si­sta­čiu­sios mi­ni­ma­lius sto­ja­muo­sius ba­lus: ne ma­žiau kaip „2“ – uni­ver­si­te­tuo­se ir „1,2“ – ko­le­gi­jo­se iš de­šim­ties ga­li­mų. Ta­čiau jų lai­kė­si ne vi­sos aukš­to­sios mo­kyk­los.
„Tos aukš­to­sios mo­kyk­los, ku­rios ne­si­lai­kys nu­sta­ty­tų mi­ni­ma­lių kon­kur­si­nių ba­lų ar ki­tų Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­me nu­ma­ty­tų...

Rudens gė­ry­bės ti­ko ir kū­ry­bai, ir vai­šėms

2016 m. spalio 21 d.
Pir­mo­kai ry­tą pra­dė­jo po­kal­biu „Kaip su­ma­žin­ti mais­to švais­ty­mą?“. Žiū­rė­jo fil­mu­ką, jį ap­ta­rė. Po to pa­ban­dė į mais­tą pa­žvelg­ti ki­taip – iš dar­žo­vių ir vai­sių lėkš­tė­se kū­rė pa­veiks­lus.
Ant­ros kla­sės mo­ki­niai sa­vo veik­lą pra­dė­jo nuo fo­to­se­si­jos su sa­vo ru­de­ni­nė­mis skulp­tū­ro­mis. Vė­liau mar­ke­riais puo­šė de­ko­ra­ty­vi­nius mo­liū­gus.
Tre­čiak­la­siai ne­tra­di­ci­nį ryt­me­tį pra­dė­jo nuo kla­sės drau­gų ir jų tė­ve­lių įspū­din­gų me­no kū­ri­nių iš vai­sių, uo­gų, dar­žo­vių ir ki­tų gam­tos gė­ry­bių ap­žiū­ros. Vai­kai pa­si­kar­to­jo jau ži­no­mus...

Šaškėmis žai­dė ir vai­kai, ir tė­vai

2016 m. spalio 21 d.
Į fi­na­lą pa­te­ko 18 ge­riau­sių šaš­ki­nin­kų, įvei­ku­sių prie­ši­nin­kus pir­ma­jame tu­re, ku­ria­me šaš­kė­mis žai­dė net 198 mo­ki­niai.
Tur­ny­re sa­vo jė­gas iš­ban­dy­ti pa­no­ro 11 tė­ve­lių, 2 ma­my­tės bei 4 b kla­sės mo­ki­nio Ado­mo pro­se­ne­lis Al­fon­sas Re­mei­kis. Šia­me tur­ny­re nu­ta­rė da­ly­vau­ti net aš­tuo­nių fi­na­li­nin­kų tė­ve­liai.
Tur­ny­ro vy­riau­sio­ji tei­sė­ja bu­vo šaš­ki­nin­kė Sand­ra Lau­ru­tie­nė – daug­kar­ti­nė šaš­kių čem­pio­nė, ko­man­di­nių čem­pio­na­tų bei VII pa­pras­tų­jų šaš­kių pa­sau­lio mo­te­rų čem­pio­na­to 5-osios...

Dėlionės

2016 m. spalio 21 d.

Mokslo metų pabaigą atšventė kelionėje

2016 m. gegužės 27 d.
Iš­vy­kę anks­ti ry­tą, va­ka­re pa­sie­kė­me nuo­sta­bų pa­sie­nio mies­te­lį – vi­so­je Eu­ro­po­je mi­ne­ra­li­niais van­de­ni­mis ir gy­do­mo­sio­mis kli­ma­to sa­vy­bė­mis gar­sė­jan­tį Len­ki­jos Ku­do­wa Zdroj ku­ror­tą. Iš­si­mie­go­ję vy­ko­me į vie­ną uni­ka­liau­sių vie­tų Če­ki­jo­je – Adrš­pa­cho na­cio­na­li­nį par­ką.
Gė­rė­jo­mės už­bu­rian­čiais uo­lų bokš­tais ir uni­ka­lia gam­ta. Smil­tai­nio uo­los, vei­kia­mos vė­jo, van­dens, šal­čio ir karš­čio pa­vir­to į įdo­mias, mil­ži­niš­kas (iki 100 m aukš­čio) ak­me­ni­nes fi­gū­ras – ak­me­nų dan­go­rai­žių...

Abi­tu­rien­tės do­va­na – piešinys ant stiklo lie­tu­vių ir uk­rai­nie­čių drau­gys­tei

2016 m. gegužės 27 d.
Abi­tu­rien­tė pa­si­rin­ko lai­ky­ti bai­gia­mą­jį mo­kyk­li­nį me­nų kryp­ties eg­za­mi­ną, o bai­gia­ma­sis dar­bas – vit­ra­žas.
„Bai­gia­mų­jų dar­bų te­mas ren­ka­mės pa­gal tai, kas ak­tua­liau­sia mū­sų mies­te­lio, kraš­to, mū­sų ap­lin­kos žmo­nių gy­ve­ni­me. Kas tu­ri iš­lie­ka­mą­ją ver­tę ir reikš­mę. Vit­ra­žų te­mą pa­dik­ta­vo pra­smin­ga mo­kyk­los ir vie­nuo­lių ba­zi­li­jo­nų drau­gys­tė“, – sa­kė mo­ky­to­ja L. Per­mi­nie­nė.
Lie­tu­vo­je ba­zi­li­jo­nų or­di­no vie­nuo­ly­nas yra iš­li­kęs tik Vil­niu­je, dau­giau­sia vie­nuo­lių ba­zi­li­jo­nų...

Mokykloms įteiktos Žaliosios vėliavos

2016 m. gegužės 27 d.
Ta pro­ga Nor­mun­do Val­te­rio jau­ni­mo mo­kyk­lo­je įvy­ko gam­to­sau­gi­nis ren­gi­nys, ku­ria­me da­ly­va­vo Šiau­lių Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­jos, „Sau­lės“ pra­di­nės, Šiau­lių ra­jo­no Kur­šė­nų Dau­gė­lių pa­grin­di­nės, Kur­šė­nų Pa­ven­čių mo­kyk­los ir Pak­ruo­jo „Že­my­nos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los at­sto­vai. Gam­to­sau­gi­nių mo­kyk­lų pro­gra­mos koor­di­na­to­rius Lie­tu­vo­je Re­nal­das Ri­ma­vi­čius, pa­lin­kė­jęs mo­kyk­loms bū­ti ne­gęs­tan­čiu gam­to­sau­gi­nio są­mo­nin­gu­mo ži­di­niu sa­vo bend­ruo­me­nė­se, vi­soms įtei­kė Ža­lią­sias...

Šventė

2016 m. gegužės 27 d.

Kas greičiausiai renka tekstą kompiuteriu?

2016 m. gegužės 26 d.
Kon­kur­sas vy­ko dviem eta­pais: pir­ma­ja­me da­ly­va­vo 45 pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai; ant­ra­me – 41 5–8 kla­sių mo­ki­nys. Vi­siems mo­ki­niams bu­vo duo­tas teks­tas (mi­tas apie Rė­ky­vos eže­rą), ku­rį rei­kė­jo su­rink­ti be klai­dų per kuo trum­pes­nį lai­ką. Bau­dos taš­kai bu­vo tai­ko­mi už klai­das.
Pir­mo­je gru­pė­je grei­čiau­siai teks­tą su­rin­ko 4B kla­sės mo­ki­nė Rū­ta Ma­žu­na­vi­čiū­tė – ji užė­mė pir­mąją vie­tą pra­di­nių kla­sių mo­ki­nių gru­pė­je. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko 4A kla­sės mo­ki­nei Gre­tai Mi­ka­laus­kai­tei, tre­čias...

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />