(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­tai

Įtikimiausia Šiaulių (Saulės) mūšio vieta – prie Mūšos ir Tautinio santakos

2016 m. gruodžio 14 d.
Dr. Ro­mas Ba­tū­ra,
Is­to­ri­kas
Ne­sik­lai­din­da­mi pri­va­lo­me už­baig­ti pra­dė­tus me­mo­ria­lo tvar­ky­mo dar­bus.
Nuo se­no is­to­riog­ra­fi­jo­je įvai­rio­se vie­to­se bu­vo ieš­ko­ma 1236 m. Sau­lės mū­šio vie­tos, bet de­ri­nant įvai­rių šal­ti­nių duo­me­nis ap­si­sto­ta ties Šiau­liais, Mū­ša ir Tau­ti­niu ( da­bar­ti­nis Jo­niš­kio ra­jo­nas).
Ats­ki­rai 13 a. vid. mi­ni­ma „te­ra Sau­len“ ("Sau­lės že­mė") tę­sė­si į pie­tus nuo Mū­šos Šiau­lių apy­lin­kė­se (A. Sa­lys). Vė­liau 14 a. vid. „Sau­lės kraš­te“ mi­ni­ma...

Saulės mūšis: ar kovos kirviai patvirtins hipotezę?

2016 m. spalio 12 d.
Is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis įvy­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne. Ka­la­vi­juo­čiai ap­si­sto­jo prie Šiau­lė­nų, po ke­lių die­nų pa­su­ko na­mo Li­vo­ni­jos link, bet rug­sė­jo 21 die­ną pel­kė­to­je vie­to­vė­je pa­puo­lė į ku­ni­gaikš­čio Vy­kin­to va­do­vau­ja­mos ka­riuo­me­nės spąs­tus ties Il­guo­čių kai­mu. Čia ki­tą die­ną ir įvy­kęs Sau­lės mū­šis. Šią hi­po­te­zę su­stip­ri­na šio­se vie­to­se ras­ti ko­vos kir­viai.Rad­vi­liš­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je vi­du­ram­žių...

Istorija neturi šokinėti pagal politikų dūdelę

2016 m. rugsėjo 30 d.
Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui Ma­čiu­liui is­to­ri­jos pa­veiks­las – dau­giau nei juo­das ir bal­tas. Is­to­ri­jos jis neįsp­rau­džia į vie­nos tie­sos rė­mą ir pro­vo­kuo­da­mas klau­sia, kas lai­mė­jo Žal­gi­rio mū­šį. Is­to­ri­kas ne­ma­no, kad abe­jo­jant mi­tais griau­na­mi ta­pa­ty­bės pa­ma­tai. „Jei šian­dien išei­tų kny­ga, ku­ri sa­ky­tų: prie Šiau­lių ne­bu­vo Sau­lės mū­šio, ar tai su­griau­tų Šiau­lių mies­to vaiz­di­nį? Ne­ma­nau“, – sa­ko D. Ma­čiu­lis.–...

Saulės mūšis paminėtas tik simboliškai

2016 m. rugsėjo 23 d.
Va­kar Jau­niū­nuo­se (Jo­niš­kio ra­jo­nas), kur prieš 780 me­tų vy­ko lem­tin­go­ji ko­va su ka­la­vi­juo­čiais, įve­du­si Lie­tu­vą ir vi­sus bal­tus į Eu­ro­pos tau­tų isto­ri­ją, su­reng­tas tik sim­bo­li­nis Sau­lės mū­šio su­kak­ties mi­nė­ji­mas. Nors šie me­tai Sei­mo bu­vo pa­skelb­ti Sau­lės mū­šio me­tais, lė­šų me­mo­ria­lui už­baig­ti ne­skir­ta, jų neat­si­ra­do net ir tra­di­ci­niam Sau­lės mū­šio fes­ti­va­liui, Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro or­ga­ni­zuo­tam jau ke­le­rius anks­tes­nius me­tus.
Sau­lės mū­šio vie­to­je at­vy­ku­sius pa­si­ti­ko...

Baltų vienybės dieną sujungė knygos

2016 m. rugsėjo 23 d.
Do­va­no­tų kny­gų pri­sta­ty­mu va­kar ren­gi­ny­je „Bal­tus jun­gia bib­lio­te­kos ir kny­gos“ Šiau­lių uni­ver­si­te­te pa­mi­nė­ta Bal­tų vie­ny­bės die­na. Lat­vi­jos uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ka Šiau­lių uni­ver­si­te­tui ir Bal­tų cent­rui pa­do­va­no­jo dau­giau nei 160 lat­viš­kų kny­gų.Šie­met Bal­tų cent­ro or­ga­ni­zuo­tas ren­gi­nys skir­tas Bal­tų vie­ny­bės die­nai ir Bib­lio­te­kų me­tams. Lat­vi­jos uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ka Šiau­lių uni­ver­si­te­tui ir Bal­tų cent­rui pa­do­va­no­jo dau­giau nei 160 moks­li­nių, moks­lo...

Tikrasis įvaizdis – Sau­lės mū­šy­je

2016 m. rugsėjo 17 d.
Kur ir kaip vy­ko Sau­lės mū­šis? Ser­žan­to ma­jo­ro Al­vy­do Ta­mo­šiū­no nuo­mo­ne, vie­na iš per­spek­ty­viau­sių mū­šio vie­tos ver­si­jų – Šiau­lė­nai Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne. „Šiuo me­tu įvar­di­ja­ma apie 20 mū­šio vie­tų ver­si­jų. Kai kur be di­des­nių dis­ku­si­jų pa­sta­ty­ti už­ra­šai, kad bū­tent čia vy­ko mū­šis“, – ste­bi­si A. Ta­mo­šiū­nas. Jo nuo­mo­ne, Šiau­liai sa­vo įvaiz­dį tu­rė­tų sie­ti su per­ga­le Sau­lės mū­šy­je, o mies­to gim­ta­die­nis pra­si­dė­ti ka­ry­bos pa­ra­du.Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je rug­sė­jo 29 die­ną Sau­lės mū­šio...

Pražiūrėtos Saulės mūšio aplinkybės Šiaulių žemėje

2016 m. rugsėjo 13 d.
Bet pir­miau – te­gu kal­ba iš­li­kę ra­šy­ti­niai šal­ti­niai.
Pa­gal Her­ma­ną Vert­ber­gė, Li­vo­ni­jos kro­ni­ko­je įsi­min­ti­ni 1236 m. įvy­kiai ap­ra­šo­mi taip: „
Po dau­ge­lio gar­sių ir lai­min­gų ko­vų su ne­ti­kė­liais ma­gist­ras Volk­vi­nas su ka­riuo­me­ne žy­gia­vo į ne­ti­kė­lių lie­tu­vių (in­fi­de­lium Let­vi­no­rum) kraš­tą kar­tu su He­sel­dor­fo po­nu ir po­nu Don­nen­ber­go gra­fu, ir ten, Sau­lės že­mė­je (ter­ram Sau­leo­rum), Šv. Mau­ri­ki­jaus ir jo drau­gų kan­ki­nių die­ną pa­tys lie­tu­viai už­mu­šė 50 or­di­no bro­lių ir...

Saulės mūšio memorialui bandoma mesti gelbėjimo ratą

2016 m. rugpjūčio 10 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl Sau­lės mū­šio me­mo­ria­li­nio komp­lek­so to­les­nės sta­ty­bos pa­tei­kė pa­raiš­ką tarp­tau­ti­nei bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mai. Lie­pos mė­ne­sį bū­ti­ni par­tne­riai bu­vo ras­ti Lat­vi­jo­je. Ti­ki­ma­si, kad bent to­kiu bū­du pa­ga­liau bus iš­gel­bė­ta dau­gy­bę me­tų trun­kan­ti me­mo­ria­lo sta­ty­bų ir vis nu­trūks­tan­čio fi­nan­sa­vi­mo epo­pė­ja, ka­dan­gi iš vals­ty­bės pa­ra­mos jau ne­gau­ta ke­le­rius me­tus. Šie­met suei­na 780 me­tų ju­bi­lie­jus nuo kraš­tui...

Saulės mūšio ginklai

2016 m. liepos 19 d.
Daug ga­na šar­vų bran­gių­jų
Ir šal­mai iš auk­so bu­vo
Ir ži­bė­ję, kaip tik stik­las,
Ir vi­sa gra­ži šar­vuo­tė
Iš­vei­zė­jo, kaip si­dab­ras.
Tra­di­ci­niai Sau­lės mū­šio gink­lai. Net ke­lio­se Ei­liuo­to­sios Li­vo­ni­jos kro­ni­kos vie­to­se daž­nai už­si­me­na­ma apie lie­tu­vių gink­lus. Daug sy­kių pa­brė­žia­mas mū­sų gink­lų ge­ru­mas, kad vo­kie­čiai juos grobs­ty­te grobs­tė, tai bu­vo ver­tin­gi tro­fė­jai. Mi­ni­ma, jog lie­tu­vių gink­lai bu­vę si­dab­ro spal­vos, ži­bė­ję kaip veid­ro­dis, ki­to­je vie­to­je kro­ni­ka...

Kur tik to Saulės mūšio nebūta!

2016 m. liepos 15 d.
Kur is­to­ri­kai nu­sta­ty­da­vo, ten ir mu­šė­me tuos bjau­ry­bes. Vėz­dais, bas­liais dau­žė­me. Mū­sų per­ga­lin­giems pro­tė­viams va­do­va­vo ir Rin­gol­tas, ir Rin­gau­das, ir Rin­gol­das, ir Rin­vy­das, ir Rim­gau­das, ir Vy­kin­tas, ir ki­ti... Net­gi tuo­me­ti­nis tris­de­šimt­še­šia­me­tis Min­dau­gas, bū­si­ma­sis Lie­tu­vos ka­ra­lius.
Ži­no­mų Lie­tu­vos ir už­sie­nio is­to­ri­kų de­šim­tu­kai, o gal net tu­zi­nai moks­li­nin­kų per XX am­žių smul­kiai iš­nag­ri­nė­jo is­to­ri­nes pe­ri­pe­ti­jas, siau­tu­sias aną at­min­ti­ną...

Itališkas „Saulės mūšis“

2016 m. liepos 14 d.
Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos kvie­ti­mu ita­lų me­ni­nin­kas Gui­do Bi­sag­ni iš Pje­mon­to re­gio­no pri­si­dė­jo prie vie­šų­jų erd­vių me­no kū­ri­nių ple­ne­ro „Sau­lės pa­gro­bi­mas“. Ant Dvi­ra­čių mu­zie­jaus sie­nos jis su­kū­rė abst­rak­čią kom­po­zi­ci­ją „Sau­lės mū­šis“, skir­tą Sau­lės mū­šio ju­bi­lie­jui.Su Gui­do Bi­sag­ni su­si­ti­ko­me ša­lia Dvi­ra­čių mu­zie­jaus. Kal­bė­jo­mės apie kū­ry­bi­nį pro­ce­są, gat­vės me­ną ir gy­ve­ni­mą Ita­li­jo­je, jo įspū­džius Lie­tu­vo­je.
– Šiau­liuo­se esa­te sa­vai­tę. Kaip čia jau­čia­tės?– Man la­bai pa­tin­ka. Lie­tu­vą...

Saulės ženklas – Šiaulių simbolis

2016 m. liepos 5 d.
Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je vei­kia pa­ro­da „Sau­lės ženk­las. Mo­der­ni tra­di­ci­ja“, skir­ta Šiau­lių 780 me­tų ju­bi­lie­jui pa­mi­nė­ti.Šiau­lių var­das yra sie­ja­mas su 1236 me­tais vy­ku­siu Sau­lės mū­šiu, „Ei­liuo­to­­je Li­vo­ni­jos kro­ni­ko­je“ pir­mą kar­tą pa­mi­nė­tas vie­to­var­dis „Sou­le“. Sau­lės mū­šio die­na lai­ko­ma Šiau­lių mies­to gi­mi­mo die­na.
„Auš­ros“ mu­zie­jaus dai­lės sky­riaus ve­dė­ja Ode­ta Stri­pi­nie­nė bei Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė...

Savivaldybė pasiryžo Saulės mūšiui imtis tarptautinio projekto

2016 m. birželio 22 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba nu­spren­dė pri­tar­ti, kad sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl Sau­lės mū­šio me­mo­ria­li­nio komp­lek­so to­les­nės sta­ty­bos teik­tų pa­raiš­ką tarp­tau­ti­nei bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mai. Šiuo me­tu in­ten­sy­viai ieš­ko­ma par­tne­rių.
Pa­gal spren­di­mą, Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja teiks pa­raiš­ką Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną 2014–2020 me­tų pro­gra­mai. Ją ga­vus ti­ki­ma­si už­baig­ti Sau­lės mū­šio me­mo­ria­li­nio komp­lek­so...

Saulės mūšio vieta – istorijos politikos objektas

2016 m. birželio 16 d.
2016 me­tai pa­skelb­ti Sau­lės mū­šio me­tais. Mū­šio lau­ką su­si­tar­ta lai­ky­ti vie­to­vę Jo­niš­kio ra­jo­ne, ša­lia Jau­niū­no kai­mo. Is­to­ri­kas pro­fe­so­rius Arū­nas GU­MU­LIAUS­KAS tei­gia, kad ši vie­ta dau­giau hi­po­te­ti­nė. Mū­šio vie­tos pro­ble­ma­ti­ką pro­fe­so­rius aiš­ki­na is­to­ri­jos po­li­ti­kos as­pek­tu.– Pro­fe­so­riau, Sau­lės mū­šio pro­ble­ma­ti­ka la­bai pla­ti, per­si­py­nu­si su hip­te­zė­mis, mi­tais ir rea­ly­be. Ar įmo­na­ma vi­sa tai at­skir­ti, su­dė­lio­ti į stal­čiu­kus?– Anks­čiau bu­vo tvir­ti­na­ma, kad...

Miestiečiai teikia pasiūlymus Saulės mūšio metinėms, valdžia – trypčioja

2016 m. gegužės 31 d.

Siū­lo grą­žin­ti pa­va­di­ni­mus
J. Nek­ra­šius ant sta­lo su­gru­puo­ja raš­tus. Juo­se – idė­jos, pa­siū­ly­mai Sau­lės mū­šio ir Šiau­lių var­do pa­mi­nė­ji­mo 780-ąsias me­ti­nėms. Su­ma­ny­mų daug – per 40. Pa­siū­ly­mai pa­teik­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai, Šiau­lių me­rui bei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai.
„Ar pa­siū­ly­mai duos po­stū­mį, ne­ži­nau. Bet svar­bu, kad ne­sa­ky­tų, jog mes ne­ra­šo­me, mes ne­ma­to­me“, – sa­ko J. Nek­ra­šius. Ir pa­brė­žia: jei 780 me­tų Šiau­lių var­do pa­mi­nė­ji­mo su­kak­tis – la­biau re­gio­ni­nis įvy­kis...

Kojinių mezgimo čempionatas – Saulės mūšio metams

2016 m. gegužės 24 d.
Į Rad­vi­liš­ky­je su­reng­tą sep­tin­tą­jį ko­ji­nių mez­gi­mo čem­pio­na­tą šiemet su­va­žia­vo ke­tu­rios de­šim­tys mez­gė­jų. Gau­sia­me lie­tu­vių bū­ry­je sau­lės mo­ty­vą ko­ji­nė­se mez­gė ir mez­gė­jos iš Lat­vi­jos. Vie­ną iš jų ly­dė­jo ypa­tin­ga sėk­mė – lat­vė Van­da Po­di­na ta­po čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ja.Šių­me­čia­me čem­pio­na­te „Et­ni­niai są­skam­biai – sau­lės ženk­las“ vir­ba­lus į ran­kas paė­mė 40 mez­gė­jų iš įvai­riau­sių ša­lies kam­pe­lių. Dau­giau­sia – ra­jo­no mez­gė­jų – rad­vi­liš­kie­čių, bai­so­ga­lie­čių, pa­kir­ši­nie­čių, še­du­vių, šiau­lė­niš­kių, taip pat Vi­sa­gi­no...

Saulės mūšiui vėl bandys ieškoti lėšų

2016 m. gegužės 18 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­nu­lei­džia ran­kų ir ke­ti­na ieš­ko­ti lė­šų Sau­lės mū­šio me­mo­ria­lui už­baig­ti, įsi­jung­da­ma į eu­ro­pi­nę pro­gra­mą, bend­ra­dar­biau­da­ma su par­tne­riais iš Lat­vi­jos.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vu­sią Stra­te­gi­nės plėt­ros ko­mi­si­ją Eko­no­mi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Vi­li­ja Alek­sie­nė in­for­ma­vo, kad jau pa­skelb­tas kvie­ti­mas teik­ti pa­raiš­kas eu­ro­pi­nei Lietuvos–Latvijos pro­gra­mai. Kal­bant su agen­tū­ro­mis kliū­čių lė­šoms gau­ti tar­si...

Istorikas be diplomo gaivina istorinę atmintį

2016 m. gegužės 12 d.

Ty­ri­nė­ji­mus pra­de­da nuo sa­vos kul­tū­ros„Žiem­ga­los kraš­tui mū­sų is­to­ri­jo­je vi­sa­da bu­vo ski­ria­ma ma­žo­kai dė­me­sio. So­viet­me­čiu Žiem­ga­la bu­vo pa­žįs­ta­ma siau­ra­me aka­de­mi­nia­me ra­te­ly­je ir vos ke­liais žo­džiais mi­ni­ma bend­ri­nė­je Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je. Bet moks­li­niai ty­ri­nė­ji­mai ne­sto­vi vie­to­je, pa­ma­žu ve­ria­si nau­jas vaiz­das, su­tvir­tin­da­mas šio kraš­to po­zi­ci­jas Lie­tu­vos is­to­riog­ra­fi­jo­je. Ne vel­tui Ge­di­mi­nas dar XIV am­žiaus pra­džio­je...

Saulės mūšio memorialas „įšalęs“

2016 m. balandžio 28 d.
„Kol kas į šių me­tų pro­gra­mą nė­ra įtrauk­ta. Ten yra ga­na di­de­lės lė­šos, mes pa­siū­lė­me sa­vi­val­dy­bėms fi­nan­suo­ti iš sa­vo pro­gra­mos, ką jie gau­na, pa­si­žiū­rė­ti ir tas lė­šas per­skirs­ty­ti, bet kol kas nė vie­na sa­vi­val­dy­bė ne­su­tin­ka, nes prio­ri­te­tus tei­kia kul­tū­ros inf­rast­ruk­tū­ros erd­vėms“, – sa­kė kul­tū­ros mi­nist­ras Ša­rū­nas Bi­ru­tis.
Mi­nist­ras strin­gan­čias me­mo­ria­lo sta­ty­bas aiš­ki­na lė­šų kul­tū­ros inf­rast­ruk­tū­rai trū­ku­mu.
„Šiais me­tais tam lė­šų nė­ra, nes, kaip ži­no­te, kul­tū­ros inf­rast­ruk­tū­rai po­rei­kis...

Pašnekesiai prie „Saulės mūšio“

2016 m. balandžio 19 d.
Paš­ne­ke­siai prie „Sau­lės mū­šio“Po­kal­bį mo­de­ra­vo ir pa­veiks­lo is­to­ri­ją pri­sta­tė kū­ri­nio au­to­rius, dai­li­nin­kas Arū­nas Uo­gin­tas.
Įs­pū­din­ga­me pa­veiks­le pa­vaiz­duo­tos dra­ma­tiš­kos ka­rių iš­raiš­kos, grimz­tan­tys į pel­kę žir­gai su­ku­ria nuo­žmią mū­šio ap­lin­ką.
Dai­li­nin­kas Arū­nas Uo­gin­tas at­vi­ra­vo, kad pa­veiks­lo kū­ri­mui pri­rei­kė me­tų skai­ty­mo, is­to­ri­nių šal­ti­nių stu­di­jų. Pa­veiks­las ta­py­tas dve­jus me­tus.
Moks­lei­viai do­mė­jo­si pa­veiks­le pa­vaiz­duo­tais gy­vū­nų sim­bo­liais, aiš­kin­ta­si...

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas